Teraz Rzeszów 26.07.12

 • Published on
  22-Mar-2016

 • View
  217

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Teraz Rzeszw 26.07.12

Transcript

 • Szkoy jazdy - sprawd,jak ucz 5

  R E K L A M A

  MIEJSKI TYGODNIK BEZPATNY CZWARTEK, 26 LIPCA 2012, NR 30/2012

  Nie daj sobieukra roweru

  - Rzeszw zalewa prawdziwa plaga kradziey rowerw - alarmuj internauci. Dlatego, tak

  jak Przemek Kdra, warto zainwestowa w dobre zabezpieczenie.

  11

 • opinie2 Czwartek, 26 lipca 2012 r.

  mmrzeszow.pl w teraz

  Teraz - tygodnikbezpatnyAdres redakcji

  (oddzia w Rzeszowie):ul. Kraszewskiego 2,

  35-016 Rzeszw,tel.: 17 867 22 23

  redakcja@terazrzeszow.plRedaktor prowadzcy

  Teraz Rzeszw:Joanna Borowiec - zastpca

  redaktora naczelnegotel.: 17 867 22 27

  e-mail: redakcja@terazrzeszow.plReklama:

  Ewa Boczak - kierownik projektutel.: 691 432 876; 17 867-23-51e-mail: reklama@terazrzeszow.pl

  Druk:Media Regionalne Sp. z o.o.,

  O. Kielce, Drukarnia Tarnobrzegul. Zakadowa 50tel.: 15 851 31 00

  Wydawca tygodnikw TerazMedia Regionalne sp. z o.o.

  00-838 Warszawa, ul. Prosta 51tel.: 22 463 07 00

  Prezes zarzdu: Joanna PilcickaRedakcja centralna tygodnika Teraz

  00-838 Warszawa, ul. Prosta 51.Redaktor naczelna:Justyna Duchnowska

  Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1 b ustawyz dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim iprawach pokrewnych Media Regionalne Sp. zo.o. zastrzega, e dalsze rozpowszechnianiemateriaw opublikowanych w TerazRzeszw jest zabronione.

  ISSN 1899 2331

  JU DZI zamw reklam:

  tel. 17 867-23-51, kom. 691 432 876

  licz ba od son stro ny

  osb od wie dzi o nas w poniedziaek

  uni kal nych uyt kow nikw

  90 943

  6148

  18 799

  16 - 22 lipca sta ty sty ki Go ogle Ana ly tics

  Najczciej czytany artyku tygodnia: Cudowna woda spod Rzeszowa,autorstwa Arkadiusza Bednarczyka

  wy pe nia:

  Od kie dy w Rze -szo wie?

  Od 30 lat. Przy je cha em tuza o n.

  Je li nie Rze szw, to...

  Ro dzin ny J ze fw, kt ry le -y na Lu belsz czy nie.

  Ulu bio ne miej sca?

  Oro dek Kar dio lo gii Za bie -go wej im. w. J ze fa w Rze -szo wie, gdzie pra cu j i sp -dzam bar dzo du o cza su.

  Go ciom po ka zu j?

  Sta rw k. Uwa am, e jestad nie od re stau ro wa na icho nie du a, to bar dzo uro -kli wa.

  Ulu bio na knajp ka?

  Nie je stem cz stym by wal -cem te go ty pu lo ka li. Lu bire stau ra cj Hu ber tus w po -bli u Ryn ku.

  Je e li za mia sto, to...

  Do Nie bo ro wa nie da le koBa o wej. To do sko na emiej sce na pie sze wy ciecz kipo wzg rzach, jaz d ro we -rem.

  Naj bar dziej nie bez piecz nemiej sce?

  W po bli u mo je go do mu,czy li skrzy o wa nie ulic Krzy -a now skie go i Pa de rew skie -go, gdzie nie ustan nie do cho -dzi do ko li zji sa mo cho do -wych.

  Dra ni mnie...

  Miesz ka cy Pod kar pa cia,nie tyl ko Rze szo wa, za ma owie rz we wa sne si y. Za -miast po le ga na so bie iswo ich umie jt no ciach,cz sto po si ku j si au to ry -te tem osb spo za re gio nu.

  Co po win no si zmie ni wRze szo wie?

  Po win ni my wi cej my leo na szej ma ej oj czy nie.

  Ma rz, e by Rze szw...

  Nada si roz wi ja. To mia -sto, kt re ma ogrom ny po -ten cja.

  ROZ MA WIA A EWA KU RZY SKA

  dr n. med. Marian Futyma, specjalista kardiolog

  kwe s

  tio na

  rius

  z rz

  e szo

  w sk

  i

  dziewczyny z dru giej stro ny

  Al do na, Mag da le na i Pa try cja s przy ja ci ka mi od lat. Za wsze gdy zje da j doro dzin ne go mia sta, znaj du j czas, e by si spo tka. DARK

  DA RI

  USZ

  DA NE

  K

  DA RI

  USZ

  DA NE

  K

  RE MONT UL. POD KAR PAC KIEJ@paw w15: Tu te tak ro bi, jak win nym przy pad ku z su pa mi owie -tle nio wy mi - na sa mym rod kuchod ni ka!!! A co?!@Ani ka Skal ska: Mo e prze sta wie -nie ka plicz ki by o nie mo li we?@Ja nusz Bo rek: Re mont jesz czesi nie sko czy, ale ju zga szam 3uwa gi, a ra czej za strze e nia (na ra -zie tyl ko al bo i a 3).1. brak po wi za nia cie ek ro we ro -wych przez prze bu do wy wa neskrzy o wa nie (...). Przy naj mniej nara zie wy gl da to tak, jak by cie kiro we ro we ko czy y si przed przej -ciem dla pie szych.2. Obok mar ke tu nie ma ob ni e niakra w ni ka na cie ce ro we ro wej(...).

  3. Na ca ej du go ci uli cy Pod kar -pac kiej wy mie nio no no wekra w ni ki, a gdy do je da si doskrzy o wa nia ul. Pod kar pac kiej z al.Po wst. War sza wy, po zo sta wio nosta re, nie este tycz ne kra w ni ki. Niewiem, czy zro bio no to z prze ocze niaczy oszczd no ci. Ale w ka dym ra -zie nie wy gl da to ad nie. KM

  www.mmrze szow.pl to miej ski por talspo ecz no cio wy. e by za o y nanim kon to, wy star czy klik n na do -cz do nas i uzu pe ni krt kifor mu larz. Re je stra cja jest szyb ka idar mo wa. Dzi ki niej mo na do da -wa wa sne tek sty i za po wie dziwy da rze, wy sy a zdj cia i ko men -to wa.

  cy tat ty go dnia

  Po uci nam chy bastra ni kom uszy.Przed la ty to by omo je ma rze nie, bygraj ko wie wy szli nauli ce. Za ch cam ichdo te go i dzi ku j,e s.

  pre zy dent Fe renc o stra ni kachmiej skich, kt rzy prze ga nia j z ul. 3 Ma ja mo dych ar ty stw

  Cie szy my si zezwy ci stwa. Tenmecz by dla mniejak ka dy in ny, chobar dzo za le a onam na wy gra nej.

  Grze gorz Wa la sek, za wod nik PGEMar my, o wy gra nym spo tka niu z mi strzem Pol ski, dru y n Stel -met Fa lu baz Zie lo na G ra

  R E K L A M A

  forum Czytelnikw

  17 867-22-56 od 11 do 14

  redakcja@terazrzeszow.pl

  dzi dy u ru je Karolina Jamrg

  EWA, zajmuje stanowiskokierownicze w banku

  Czasy s cikie, wic w tymroku nigdzie nie wyjedam,bd oglda olimpiad.

  RE NA TA ZA WADZ KA, pro wa -dzi dzia al no go spo dar cz

  Je stem w trak cie urlo pu, ra -zem z m em i sy nem. DoRze szo wa wst pi li my prze -jaz dem. Ostat nio by am tu 30lat te mu i nie po zna j te gomia sta, je stem mi le za sko czo -na.

  EMI LIA (z pra wej) i UR SZU LA,ra tow ni czki me dycz ne

  Pla nu je my wy jazd do sto li cyFran cji, na 5-7 dni, jed nak wewa snym za kre sie, po nie wanie chce my ry zy ko wa na -gego upad ku biu ratu ry stycz ne go.

  MATEUSZ KLINCZAR,asystent w RARRW tej chwili mam urlop, alenigdzie nie wyjedam -stawiam na wypoczynek wzaciszu domowym.

  Bernadeta Br

  Przed urlopemczy ju po ?

  VIOL

  ETTA

  KRU

  K (4

  )

 • wydarzenia 3Czwartek, 26 lipca 2012 r.

  Po je dzie my szyb k ko le j?Na ok. 300 mln z mia sto sza cu je kosztbu do wy szyb kiej ko lei miej skiej. In we -sty cj, po le ga j c na za ku pieszy no bu sw i bu do wie przy stan kwRze szw chce re ali zo wa wspl nie z s -sied ni mi gmi na mi. Ko lej mia a byob su gi wa te re ny w pro mie niu 30-50km od mia sta. Jej bu do wa ma by jed -nym ze sztan da ro wych pro jek tw, okt rych do fi nan so wa nie z Unii Eu ro pej -skiej mia sto b dzie si sta ra w la tach2014-2016.

  Ci ty Cen ter w szkle i ce ra mi ceDo ty si ca osb wzro sa w tym ty go -dniu licz ba ro bot ni kw pra cu j cych nadwy ko cze niem bu dyn ku ga le rii han dlo -wej Ci ty Cen ter. - Pra ce id zgod nie zpla nem. Do ko ca lip ca go to wa b dzieszkla na ele wa cja wy so kiej cz ci ho te -lo wej. W rod ku od da li my juna jem com pierw sze 20 sto isk. Od bio ryko lej nych trwa j - m wi Piotr Bu ga a,dy rek tor pro jek tu Ci ty Cen ter. Na placbu do wy we szli ju dwaj wy ko naw cy no -we go uka du ko mu ni ka cyj ne go wo kcen trum. Fir ma In top z Tar no brze ga bu -du je prze jazd pod wia duk temTar no brze skim, a MPDiM z Rze szo wauli ce pro wa dz ce do skle pu. Otwar cieCi ty Cen ter pla no wa ne jest na li sto padte go ro ku.

  BG

  krtko z miasta

  JU DZI zamw

  reklam:tel. 17 867-23-51, kom. 691 432 876

  A 311 mln z do sta nie my z Unii na re ali za cj pro gra mutrans por to we go.

  - My do o y my do nie go 103mln z wa snych pie ni dzy. W po -nie dzia ek, po kil ku la tach przy -go to wa i kon tro li, pod pi sze mywresz cie umo w na do fi nan so wa -nie i b dzie my ju nie mal pew nido ta cji m wi Ma ciej Chod nic -ki, rzecz nik pre zy den ta.

  Da t 30 lip ca urzd ni cy okre -la j ja ko jed n z naj wa niej -szych w hi sto rii Rze szo wa. Po t -ny za strzyk pie ni dzy po zwo li ku -pi 80 no wych au to bu sw,za in sta lo wa na przy stan kachsys tem elek tro nicz nej in for ma cjipa sa er skiej i ku pi urz dze niaste ru j ce ru chem na uli cach za

  po mo c sa te li ty. Pro gram trans -por to wy to tak e prze bu do wagw nych ulic. Na Pod kar pac kieji Lu bel skiej ro bo ty ju trwa j.Wkrt ce roz pocz n si tak e naal. Rej ta na oraz Wy zwo le nia. Natej ostat niej, kosz tem ok. 80 mlnz, po wsta n do dat ko we pa sy ru -chu, kt re dro go wcy zbu du j poprzy kry ciu ka na u po to ku Przy -rwa.

  - Ju w po nie dzia ek, za raz popod pi sa niu umo wy na do fi nan so -wa nie, mo e my ska da wnio seko zwrot pie ni dzy wy da nych dotej po ry na mo der ni za cj ul. Pod -kar pac kiej i Lu bel skiej. To w su -mie 20 mln, z cze go Unia od danam ok. 17 mln z - m wi Chod -nic ki. BG

  La da dzie na le wym brze guWi so ka roz pocz nie si prze -bu do wa cie ki ro we ro wej.

  Pra ce obej m ok. 800-me tro wyod ci nek mi dzy mo stem przy ul.Lwow skiej a Ol szyn ka mi. W tejchwi li cie ka i chod nik ma j tu -taj ok. dwch me trw sze ro ko ci.Do dat ko wo cz prze zna czo nadla ro we rw zo sta a wy ko na na zkost ki bru ko wej, przez co ro we -rzy ci na rze ka j, e jest nie rw -na.

  - Naj p niej do wrze nia dro gazo sta nie po sze rzo na do czte rechme trw. Na ca ej sze ro ko ci b -dzie po kry ta as fal tem m wi Ma -

  ciej Chod nic ki, rzecz nik pre zy -den ta.

  War te 313 tys. z pra ce wy ko naMiej skie Przed si bior stwo Drg iMo stw. Dro go wcy za czn ro bo -ty la da dzie.

  Ko lej nym eta pem prze bu do wycie ek nad Wisokiem b dzie po -sze rze nie pro me na dy nad za le -wem, mi dzy za po r a Li si G r.Je sie ni mia sto za m wi pro jektzmian. Pra ce bu dow la