Terimaan n bayaran

 • View
  7.018

 • Download
  4

Embed Size (px)

Transcript

 • 1. PENGURUSANTERIMAAN& BAYARAN INSTITUT TADBIRAN AWAM NEGARA NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

2. KONSEP ASAS Segala hasil dan wang yang didapatkan atau diterima oleh Persekutuan hendaklah dibayar masuk ke dalam serta menjadi satu Kumpulanwang yang dinamakan Kumpulanwang Persekutuan DisatukanKECUALIKutipan Zakat, Fitrah, Baitulmal atau Hasil Agama Islam yang seumpamanya. ( Perkara 104 Perlembagaan Persekutuan)- Perbelanjaan ( Perkara 97 Perlembagaan Persekutuan ) - Hasil 3. KUMPULAN WANG DISATUKAN Deposit Amanah Bayaran Balik Pendahuluan/Pinjaman Pinjaman Dalam Negeri Pinjaman Luar Negeri Hasil KUMPULAN WANG DISATUKAN Akaun Hasil Disatukan Akaun Amanah Disatukan Akaun Pinjaman Disatukan Perbelanjaan Bekalan Deposit Bayaran Hutang Kumpulanwang Amanah Awam Kumpulanwang Amanah Kerajaan Kumpulanwang Pinjaman Perumahan Emolumen Perkhidmatan Dan Bekalan Aset Geran dan Kenaan tetap Perbelanjaan Tanggungan Peruntukan DiRaja Pencen, Gratuities Dan Pampasan Perkhidmatan Hutang Arahan Mahkamah Bayaran Balik Pinjaman Perbelanjaan Pembangunan Cara Langsung Pinjaman Kumpulanwang Pembangunan Pindahan Pindahan 4. FUNGSI KUMPULANWANG DISATUKAN

 • Akaun Hasil Disatukan
 • Mengakaun Hasil
 • Mengakaun Perbelanjaan
 • Akaun Amanah Disatukan
 • Mengakaun Wang Amanah
 • Dan Deposit
 • Akaun Pinjaman Disatukan
 • Mengakaun Pinjaman

5. KUMPULANWANG DISATUKAN

 • Akaun Hasil Disatukan
 • Akaun Amanah Disatukan
 • Akaun Pinjaman Disatukan

6. DASAR PERAKAUNAN Semua urusniaga kerajaan Diakaunkan mengikut Asas Tunai Diubahsuai 7. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN

 • Perlembagaan Persekutuan
 • Akta Prosedur Kewangan 1957
 • Arahan Perbendaharaan
 • Pekeliling/Surat Pekeliling
 • Perbendaharaan
 • Surat Pekeliling Akauntan Negara

8. ENTITI PERAKAUNAN KERAJAAN PERSEKUTUAN

 • Semua Kementerian
 • Semua Jabatan dan Agensi Kerajaan
 • Persekutuan / NegeriKecuali
 • Badan Berkanun dan Syarikat Kerajaan
 • Pihak Berkuasa Kerajaan Tempatan

9. PENGURUSAN PERAKAUNAN Pegawai Perakaunan termasuklah tiap-tiap Pegawai awam yang bertanggungjawab

 • Memungut, menerima atau mengakaunkan atau yang
 • sebenarnya memungut, menerima atau mengakaunkan
 • wang awam; atau
 • Membayaar/mengeluarkan atau yang sebenarnya
 • membayar atau mengeluarkan, apa-apa wang awam
 • atau barang-barang awam atau
 • Menerima, menyimpan atau melupus atau mengakaun,
 • barang-barang awam atau yang sebenarnya menerima,
 • memegang atau melupus barang-barang awam.

10. OPERASI PERAKAUNAN

 • Ibu Pejabat JANM
 • Pejabat Perakaunan
 • Cawangan JANM
 • Jabatan Mengakaun Sendiri
 • Pusat Tanggungjawab ( P.T.J. )
 • Pemegang Panjar
 • Dalam Negeri
 • Luar Negeri

11. MAKLUMAT PERAKAUNAN

 • Laporan Kewangan Disatukan Penyediaan
 • Penyata Kewangan
 • Laporan Bulanan Perbelanjaan, Hasil dan
 • Amanah
 • Laporan Bulanan bagi Jawatankuasa aliran
 • Wang Tunai
 • Laporan Subsidiari Lain
 • Pinjaman Kenderaan dan Komputer
 • Pendahuluan Diri
 • Pendahuluan Pelbagai
 • Sewa Rumah

12. PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB PEGAWAI PENGAWAL Pegawai Pengawal adalah Ketua Setiausaha Kementerian atau Ketua Jabatan yang dilantik bagi

 • Mengawal Kutipan/Terimaan
 • Mengawal Peruntukan & Perbelanjaan
 • Mengurus Stor
 • Menyelenggara Buku Vot

13. PENGURUSAN HASIL INTAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA 14. PUNGUTAN HASIL KERAJAAN PERSEKUTUAN TAHUN 1999 RM 58,674.69 JUTA TAHUN 2000 RM 61,864.28 JUTA PENINGKATAN RM 3,189.59 15. TUNGGAKAN HASIL TAHUN 1999 RM 10,065.60 JUTA TAHUN 2000 RM8,449.97 JUTA 16. KELEMAHAN DALAM PENGURUSAN HASIL

 • BUKU TUNAI TIDAK DISELENGGARAKAN
 • RESIT TIDAK DIKELUARKAN
 • PEMERIKSAAN MENGEJUT TIDAK DILAKUKAN
 • TIADA PENGASINGAN TUGAS ANTARA
 • PEGAWAI YANG MENGUTIP DENGAN
 • PEGAWAI YANG MENGAKAUNKAN
 • DAFTAR MEL TIDAK DISELENGGARAKAN

17. SAMBUNGAN

 • PENYATA PENYESUAIAN TIDAK DISEDIAKAN
 • PUNGUTAN LEWAT DIBANKKAN
 • BUKU RESIT TIDK DIAKUI SEBELUM DIGUNAKAN
 • NOTIS PEMBERITAHUAN AWAM TIDAK
 • DIPAMERKAN
 • KAWALAN BORANG HASIL TIDAK DILAKUKAN
 • DENGAN TERATUR

18. TANGGUNGJAWAB PEGAWAL PENGAWAL

 • MEMUNGUT WANG AWAM YANG
 • PATUT DITERIMA
 • MENYIMPAN DENGAN SELAMAT
 • MENGAKAUN DENGAN BETUL

19. TANGGUNGJAWAB PEGAWAL PENGAWAL

 • MENURUNKAN KUASA SECARA
 • BERTULIS
 • MENDAPATKAN KEBENARAN DARIPADA
 • PIHAK BERKUASA KEWANGAN JIKA
 • MENYIMPANG DARI PERATURAN SEMASA;
 • DAN
 • MELAPORKAN TUNGGAKAN HASIL

20. KAEDAH PUNGUTAN HASIL

 • MELIPUTI 3 BIDANG:
 • PENGURUSAN BIL
 • PENGURUSAN PUNGUTAN
 • MELALUI KAUNTER
 • MELALUI MEL
 • PENGURUSAN TUNGGAKAN

21. PENGURUSAN BIL

 • PENGGUNAAN BIL KERAJAAN
 • SEMUA BIL KELUAR DIREKOD
 • KE DALAM DAFTAR
 • BIL DIKELUARKAN MENGIKUT
 • JADUAL / PERANCANGAN
 • MEMANTAU PROGRES BAYARAN

22. PENGURUSAN HASIL MELALUI KAUNTER

 • PERKHIDMATAN KAUNTER YANG MESRA
 • PELANGGAN
 • DAFTAR BORNG HASIL DISELENGGARAKAN
 • RESIT DIKELUARKAN OLEH PEGAWAI YANG
 • DIBERI KUASA BERPANDUKAN PERATURAN
 • SEMASA
 • BUKU TUNAI / LEJER DISELENGGARAKAN

23. PENGURUSAN HASIL MELALUI KAUNTER

 • WANG PUNGUTAN DIMASUKKAN KE BANK
 • YANG DILULUSKAN
 • MENYEDIAKAN PENYATA HASIL BULANAN
 • MENYEDIAKAN PENYATA PENYESUAIAN

24. PENGURUSAN HASILMELALUI MEL

 • DAFTAR MEL DISELENGGARAKAN
 • TERIMAAN MELALUI DIREKOD
 • RESIT DIKELUARKAN DAN DIPOSKAN
 • PADA HARI YANG SAMA

25. PENGURUSAN TUNGGAKAN

 • MENYEMAK BIL-BIL YANG DIKELUARKAN
 • DARI MASA KESEMASA
 • HANTAR SURAT PERINGATAN MENGIKUT
 • LAT MASA YANG DITETAPKAN
 • HANTAR LAPORAN TUNGGAKAN HASIL
 • AMBIL TINDAKAN HAPUSKIRA TUNGGAKAN
 • YANG TIDAK BOLEH DIDAPATKAN
 • KEMASKINI REKOD

26. DOKUMEN-DOKUMEN YANG DISELENGGARAKAN

 • BIL / NOTIS / TAKSIRAN
 • DAFTAR PENGELUARAN BIL
 • DATA BANK / KOMPUTER
 • DAFTAR MEL
 • BUKU RESIT / DOKUMEN HASIL

27. DOKUMEN-DOKUMEN YANG DISELENGGARAKAN

 • DAFTAR KAWALAN BORANG HASIL
 • PENYATA BORANG HASIL YANG DIKAWAL
 • BUKU TUNAI
 • LEJER
 • PENYATA PEMUNGUT

28. DOKUMEN-DOKUMEN YANG DISELENGGARAKAN

 • LAPORAN TERPERINCI HASIL ( FLIMSI )
 • PENYATA PENYESUAIAN
 • KIRA-KIRA DISERAH UNTUK DI AUDIT
 • REKOD TUNGGAKAN HASIL
 • LAPORAN TUNGGAKAN HASIL
 • LAPORAN HAPUSKIRA TUNGGAKAN