TGL för företag utan kollektivavtal i SEB Pension och ... ?· Med fullt arbetsför menas att man arbetar…

 • Published on
  03-Jul-2018

 • View
  212

 • Download
  0

Transcript

 • Villkor r 2009

  TGL fr fretag utan kollektivavtal i SEB Pension och Frskring AB

  (Uppdaterade 2015-04-01)

 • 0. versikt

  Inledning Dessa villkor gller i tillmpliga delar fr tjnstegrupplivfrskring, nedan kallad TGL, tecknad i SEB Pension och Frskring AB, organisationsnummer 516401-8243. TGL r en kapitalfrskring fr ddsfall utan sparinslag

  Innehll 0. versikt ______________________________________________ 2

  1. Frskringsavtalet _____________________________________ 3

  2. Premier ______________________________________________ 7

  3. Premiebefrielse _______________________________________ 8

  4. Frskringens frmner ________________________________ 9

  5. Frmnstagarfrordnande ______________________________11

  6. Utbetalning __________________________________________ 12

  7. Begrnsning av frskringsgivarens ansvar _______________ 13

  8. Ordlista _____________________________________________ 16

  9. Om du inte r njd _____________________________________17

  Ordlista I villkoren finns ett antal fackord som inte frklaras dr du finner dem i den lpande texten. Vi har samlat frklaringarna p ett stlle, i ordlistan i avsnitt 8.

  2

 • 1. Frskringsavtalet

  Gruppavtalet Arbetsgivaren har med SEB Pension och Frskring AB, nedan kallat Frskringsbolaget, ingtt ett gruppavtal om TGL fr samtliga anstllda samt, i frekommande fall, delgare verksamma i bolaget (nedan kallade fretagare). Gruppavtalet utgr samtidigt ett frskringsavtal om TGL till frmn fr gruppmedlemmarna.

  Parter Parter r arbetsgivaren och Frskringsbolaget.Arbetsgivaren r frskringstagare. Frskrad r den anstllde

  eller fretagare som omfattas av frskringen enligt nedan. Betrffande rtten till frskringsfrmner ska den frskrade

  betraktas som frskringstagare. Rtten att i frekommande fall frordna frmnstagare tillkommer den frskrade.

  Frutsttningar Frskringsavtalet grundar sig p de uppgifter som frskrings-tagaren eller den frskrade skriftligen eller p annat stt lmnat till Frskringsbolaget.

  Fr frskringsavtalet gller vad som anges i frskrings-bekrftelsen och de handlingar som hr till denna samt vad som anges i gruppavtalet och dessa villkor.

  Frskringsavtalet gller under ett kalenderr och frlngs med ett r i taget p de villkor som Frskringsbolaget anger, om det inte sgs upp av ngon av parterna.

  Vem omfattas av TGL? Frskringen omfattar anstlld och i vissa fall (se nedan Fretagare) fretagare som arbetar minst tta timmar per helgfri vecka, rknat i genomsnitt per mnad. Vidare krvs att den anstllde/fretagaren vid frskringens tecknande eller, om den anstllde/fretagaren intrder senare i gruppen, vid tiden fr intrdet r fullt arbetsfr.

  Med fullt arbetsfr menas att man arbetar mer n 3/4 av sin normala arbetstid sedan minst en vecka, rknat frn det att frskringsskyddet ska brja glla.

  Anstlld/fretagare som inte r fullt arbetsfr nr arbetsgivaren tecknar avtal om TGL, omfattas av frskringen nr denne ter r fullt arbetsfr.

  Under frutsttning att gllande frskringsavtal freligger r den frskrade frskrad s lnge anstllningen bestr/den frskrade arbetar i fretaget, dock tidigast frn och med mnaden efter den mnad den frskrade fyller 18 r och lngst till och med mnaden fre den mnad d den frskrade uppnr ordinarie pensionslder.

  3

 • Frskringen kan dock fortstta att glla till och med mnaden fre den mnad d den frskrade fyller 70 r, om den frskrade efter ordinarie pensionslder fortstter sin anstllning hos samma arbetsgivare/fortstter att arbeta i fretaget.

  Utsnda arbetstagareven arbetstagare som av arbetsgivaren r utsnd frn Sverige fr tjnstgring utomlands omfattas av frskringen om anstllningen uppfyller de frutsttningar som gller fr att arbetstagaren ska kunna omfattas av Avtal om social trygghet fr tjnstemn vid utlandstjnstgring. Motsvarande gller fretagare vid utlandstjnstgring. Vid utlandstjnstgring gller dock vissa inskrnkningar i frskringen, se p 7 nedan.

  FretagareFretagare som r verksam i fretaget och omfattas av gruppavtalet omfattas av denna frskring, dock inte fretagare med verksamhet inom nringsgrenarna jordbruk, skogsbruk (inklusive rennring) eller fiske. Som fretagare betraktar vi samtligagareifretagsominterjuridiskapersoner(enskild

  firma, enkelt bolag) samtligagareihandelsbolag komplementrenikommanditbolag anstlldaktiegareiaktiebolagsomensamellersammanrknat

  med annan aktiegare, som r make/registrerad partner, frldrar eller barn till fretagaren, ger minst 1/3 av aktierna i bolaget.

  ven fretagare som omfattas av frskringen fr egen del anses som frskrad respektive frskringstagare och arbetsgivare i dessa villkor.

  Nr r den anstllde/ TGL gller s lnge anstllningen bestr eller fretagaren arbetar ifretagaren frskrad? fretaget, dock tidigast frn och med mnaden efter den mnad

  den frskrade fyller 18 r och lngst till och med mnaden fre den mnad d den frskrade uppnr ordinarie pensionslder. Frskringen kan dock fortstta glla till och med mnaden fre den mnad den frskrade fyller 70 r, om den frskrade efter ordinarie pensionslder fortstter sin anstllning hos samma arbetsgivare/arbeta i samma fretag.

  Observera! TGL gller inte vidgrundutbildningsomvrnpliktigeller vidtjnstledighetenligtlagenomarbetstagaresrtttillledighet

  fr utbildning (efterskydd gller dock vid viss utbildning, se nedan under Frlngt efterskydd).

  4

 • Tiden fr Frskrings- Om inte ngot annat anges i gruppavtalet intrder Frskrings-bolagets ansvar bolagets ansvar enligt fljande.

  Om den frskrade vid den tidpunkt d gruppavtalet ings uppfyller frutsttningarna fr att tillhra den grupp som omfattas av avtalet intrder Frskringsbolagets ansvar frn och med den dag d gruppavtalet ingicks. Om ngon intrder senare i gruppen intrder Frskringsbolagets ansvar frn och med dagen fr intrdet.

  Vad r efterskydd? Efterskydd innebr att frskringsskyddet fortstter att glla under en viss tid efter det att den frskrade uttrtt ur den frskrade gruppen p grund av att anstllningen hos frskringstagaren har upphrt eller av ngon annan anledning n att gruppmedlemmen uppntt en viss lder.

  Nr gller efterskydd? Efterskydd gller under tre mnader frn det att den frskrade uttrdde ur gruppen, dock lngst till och med mnaden fre den mnad d den frskrade fyller 65 r eller uppnr ordinarie pensionslder om denna r lgre n 65 r.

  Om den frskrade fr sin arbetsfrmga nedsatt med minst 25 procent frlngs efterskyddet med lika mnga dagar som arbetsofrmgan varar med denna omfattning.

  Om den frskrade under den tid efterskydd lper ansluts till annan tjnstegrupplivfrskring eller tecknar fortsttningsfrskring upphr efterskyddet att glla. Vidare upphr efterskyddet att glla om den frskrade bostter sig utomlands.

  Frlngt efterskydd vid Om den frskrade blir arbetsls fortstter frsk ringsskyddet attarbetslshet glla viss tid (frlngt efterskydd) under frutsttning att den

  frskrade str till den svenska arbetsmarknadens frfogade p stt som krvs fr att f dagpenning frn erknd arbetslshetskassa. Den som r arbetsskande i annan EU-stat och uppfyller kraven fr att f dagpenning frn arbetslshetskassa eller enligt lagen om kontant arbetsmarknadsstd anses ocks st till arbetsmarknadens frfogande, dock lngst i tre mnader.

  Med att st till arbetsmarknadens frfogande (dvs. ska arbete) menas ocks att genomg omskolning till ny yrkesverksamhet med omskolningsbidrag.

  Frlngt efterskydd vid Frlngt efterskydd gller ven frbyte av anstllning och densomharennyanstllningutanTGLellerannantjnstledighet tjnstegrupplivfrskring med i huvudsak samma frmner.

  densomrtjnstledigfrstudierenligtlagenomarbetstagaresrtt till ledighet fr utbildning, om den tjnstledige uppbr studiemedel eller studiestd.

  5

 • densomharennyanstllningochpgrundavarbetstidenendast omfattas av halvt frskringsbelopp men i den tidigare anstllningen omfattats av helt belopp. Efterskyddet gller d fr halvt belopp under de frsta sex mnaderna i den nya anstllningen.

  Hur lnge gller det Det frlngda efterskyddet gller under lika lng tid som denfrlngda efterskyddet? frskrade varit anstlld under de senast tv ren fre

  anstllningens upphrande eller fre det att tjnstledigheten intrdde. Om den frskrade fr sin arbetsfrmga nedsatt med minst 25 procent frlngs efterskyddet med lika mnga dagar som arbetsofrmgan varar med denna omfattning.

  Det frlngda efterskyddet gller lngst till och med mnaden fre den mnad d den frskrade fyller 65 r. Om den frskrade har en lgre ordinarie pensionslder n 65 r gller det frlngda efterskyddet lngst till och med mnaden fre den mnad d pensionsldern uppns. Efterskyddet upphr om den frskrade bostter sig utomlands.

  Efterskydd fr Fretagare r inte berttigad till frlngt efterskydd enligt fretagare bestmmelserna ovan. Detta gller dock inte anstlld aktiegare i

  aktiebolag.

  Fortsttningsfrskring Om frskringen upphr att glla har den frskraderttattinom tre mnader teckna fortsttningsfrskring medliknande omfattning som gllde d frskringen upphrde,underfrutsttning att denne inte omfattas av annan tjnstegrupplivfrskring med liknande fmner.

  Rtten till fortsttningsfrskring gller lngst till utgngen av mnaden fre den mnad d den frskrade fyller 65 r eller uppnr ordinarie pensionslder om denna r lgre n 65 r.

  Principen fr Frskringstagaren har inte ngon rtt till del i den vinst som kanvinstdelning uppst genom frskringsrrelsen.

  Frskringsbolagets rtt Frskringsbolaget frbehller sig rtten att ndra dessa villkoratt ndra villkoren under frskringstiden, i den mn detta blir ndvndigt med hnsyn

  till ndrad lagstiftning, myndigheters freskrifter eller ndrad lagtillmpning. Frskringsbolaget har, frutom i de fall som anges srskilt i dessa villkor, ven rtt att ndra villkoren om ndringen generellt sett kan anses vara gynnsam fr frskringstagarna eller om de allmnna frutsttningarna frndras p s stt att villkorsndringen kan anses sakligt befogad med hnsyn till frskringens art eller ngon annan srskild omstndighet. En

  6

 • sdan ndring av villkoren trder i kraft en mnad efter det att Frskringsbolaget skickat information till frskringstagaren om ndringen samt de nya villkoren, eller den tidigare tidpunkt som fljer av lag. En ndring som generellt kan anses vara obetydlig eller gynnsam fr frskringstagarna fr genomfras utan att frskringstagarna informeras om detta srskilt.

  Frskringsbolaget har ven rtt att ndra frskringsvillkoren i samband med frlngning av gruppavtalet.

  Tillmpliga lagar HuvudregelFr frskringsavtalet gller frskringsavtalslagen (2005:104) och svensk allmn lag i vrigt.

  Undantag: Tabellen visar undantag frn huvudregeln.

  Nr frskringstagaren r en S tillmpas lagen i

  juridisk person ochdriftstlletsomfrskringsavtalet gller fr belget i EES-stat.

  den staten.

  Observera! Det r frhllandet vid den tidpunkt nr frskringsavtalet trffas som r avgrande vid bedmningen av vilken stats lagar som gller.

  Anmlan om Det ankommer p arbetsgivaren att fortlpande anmlafrndringar frndringar i antalet anstllda som omfattas av frskringsavtalet i

  enlighet med vad som anges i gruppavtalet.

  Skaderegister Frskringsbolaget har rtt att registrera anmlda skador med anledning av detta frskringsavtal i ett skadeanmlningsregister (GSR) som r gemensamt fr frskringsbranschen.

  Pantsttning och Frskringen kan inte pantsttas eller verltas.verltelse

  2. Premier

  Arbetsgivarens Arbetsgivarens skyldighet nr det gller att upprtthlla skyldighet att frskringsavtalet bestr i att betala premien p det stt betala premien som avtalet anger.

  Berkning av premie Premien bestms fr ett r i taget och omrknas p huvudfrfallo-dagen. Premien utjmnas s att den r densamma per anstlld och mnad.

  7

 • Premien bestms med hjlp av antaganden om framtida avkastning, frskringsrisker och driftskostnader. Frskringsbolaget har rtt att ndra antagandena lpande. I frekommande fall tillmpas den procentuella hjning av premien som faststlldes nr frskringsavtalet trffades. Vid omrkningen har Frskrings-bolaget rtt att ndra premien.

  Nr ska premien betalas? Premien ska betalas senast p den i fakturan, eller p annat stt angivna frfallodagen.

  Utebliven eller frsenad Om premien inte betalas i rtt tid har Frskringsbolaget rtt attbetalning sga upp frskringsavtalet till upphrande. Uppsgningen fr

  verkan 14 dagar efter den dag d uppsgningen avsndes, om inte premien betalas inom denna frist.

  terupplivning Om drjsmlet med premiebetalning inte avser frsta premien och premien betalas inom tre mnader frn det att uppsgningen ftt verkan, terupplivas frskringen till att glla enligt sin tidigare omfattning frn och med dagen efter den dag d premien betalas. terupplivning kan endast ske fr hela gruppen.

  Om frskringstagaren begr att en frskring, som p grund av drjsml med premiebetalning upphrt att glla, ska terupplivas, har Frskringsbolaget rtt att ta ut en srskild avgift fr att genomfra terupplivningen av frskringen. Frskringsbolaget faststller terupplivningsavgiften lpande.

  Drjsmlsrnta Om en premie inte betalas p frfallodagen har Frskringsbolaget rtt att krva drjsmlsrnta enligt rntelagen (1975:635).

  3. Premiebefrielse

  Vad r premiebefrielse? Premiebefrielse innebr att skyldigheten att betala premie upphr utan att frskringsavtalet i vrigt pverkas.

  Rtt till premiebefrielse Om den frskrade p grund av sjukdom eller olycksfallsskada roch karenstid helt arbetsofrmgen eller har ftt arbetsfrmgan nedsatt med

  minst 25 procent och arbetsofrmgan har varat i minst 90 dagar i fljd (karenstid) har arbetsgivaren rtt till premiebefrielse fr den tid sjukperioden varar utver karenstiden. Motsvarande gller om den frskrade under den senaste tolvmnadersperioden varit arbetsofrmgen i sammanlagt 105 dagar.

  8

 • Med sjukperiod avses den tid arbetsofrmga varar utan avbrott under frskringstiden.

  Arbetsgivaren ska p Frskringsbolagets begran inge de handlingar angende arbetsofrmgan som Frskringsbolaget behver fr att kunna bedma om rtt till premiebefrielse freligger.

  Berkning av karenstid Karenstiden frkortas om denfrskradeterblirarbetsofrmgeninomtolvmnaderfrn

  den senast avslutade sjukperiod d ersttning har betalats ut och dennyasjukperiodenvararlngrentrettiodagar.

  Vid en ny sjukperiod frkortas i ett sdant fall karenstiden med summan av de sjukperioder som har varat lngre n trettio dagar och som helt eller delvis ligger inom de senaste tolv mnaderna, rknat frn den nya sjukperiodens start.

  Vid berkning av karenstid bortses frn tid som den frskrade varit arbetsofrmgen innan denne brjade omfattas av TGL som tecknats hos Frskringsbolaget.

  Hur lnge gller rtten Rtten till premiebefrielse gller s lnge arbetsofr mgan bestr,till premiebefrielse? dock lngst till och med mnaden fre den mnad d den

  frskrade fyller 65 r eller uppnr ordinarie pensionslder, om denna r lgre n 65 r.

  I de fall d den frskrade r delvis arbetsofrmgen och fortstter att arbeta hos samma arbetsgivare, gller regler fr premiebefrielse s lnge anstllningen bestr, dock lngst till och med mnaden fre den mnad d den anstllde fyller 70 r.

  4. Frskringens frmner

  Grundbelopp Vid den frskrades ddsfall utbetalas grundbelopp till frmns-tagaren enligt nedanstende tabell. Helt eller halvt belopp utbetalas beroende p den anstlldes ordinarie arbetstid. Om den ordinarie arbetstiden, rknat i genomsnitt per mnad, r minst16timmarperhelgfriveckautbetalasheltbelopp minst8timmarmenmindren16timmarperhelgfrivecka

  utbetalas halvt belopp.

  9

 • Grundbeloppets storlek anges nedan i antal prisbasbelopp.

  ej fyllt 17 rfyllt 17 men inte 19 rfyllt 19 men inte 20 r

  2.001.501.00

  1.000.750.50

  Barnets lder vid ddsfallet

  Heltbelopp

  Halvt belopp

  60 men ej 61 r61 men ej 62 r62 men ej 63 r63 men ej 64 r64

  3.002.502.001.501.00

  1.501.251.000.750.50

  Har den frskradevid ddsfallet fyllt

  Heltbelopp

  Halvt belopp

  Har den frskradevid ddsfallet fyllt

  Heltbelopp

  Halvt belopp

  18 men ej 55 r55 men ej 56 r56 men ej 57 r57 men ej 58 r58 men ej 59 r59 men ej 60 r

  6.005.505.004.504.003.50

  3.002.752.502.252.001.75

  Efterlmnar den frskrade arvsberttigat barn som vid ddsfallet inte fyllt 17 r, r grundbeloppet 6 respektive 3 prisbasbelopp oavsett den frskrades lder.

  Barntillgg Om den frskrade efterlmnar arvsberttigat barn som vid ddsfallet nnu inte fyllt 20 r, utbetalas ett tillgg fr varje sdant barn enligt nedanstende tabell. Helt eller halvt belopp utbetalas beroende p den anstlldes ordinarie arbetstid enligt den ordning som gller betrffande grundbeloppet.

  Makefrskring Om den frskrades make avlider gller makefrskring under frutsttning att ngonavmakarnaharbarnsomintefyllt17rvidddsfallet,och denavlidnemakeninteomfattasavTGLellerannan

  tjnstegrupplivfrskring med i huvudsak samma frmner.

  Med make avses ven registrerad partner. Sambo jmstlls med make om barnetunder17rrgemensamtfrdenfrskradeochden

  avlidne, eller barnetunder17rejrgemensamt,mensambonr

  frmnstagare till frskringens grundbelopp.

  Helt eller halvt belopp utbetalas beroende p den anstlldes arbetstid enligt den ordning som gller betrffande grundbeloppet.

  Helt belopp 0,50prisbasbelopptilldenanstllde 1,00prisbasbelopptillvarjebarnunder17r.

  Halvt belopp 0,25prisbasbelopptilldenanstllde 0,50prisbasbelopptillvarjebarnunder17r.

  10

 • Begravningshjlp Om inget grundbelopp utbetalas frn frskringen p grund av att frmnstagare helt saknas, utbetalas istllet begravningshjlp med 0,5 prisbasbelopp till den frskrades ddsbo.

  Samordning av Om den frskrade omfattas av flera tjnstegruppliv frskringar,frskringsbelopp betalas frskringsbeloppet ut frn den frskring som ger den

  hgsta ersttningen. Detta gller svl TGL enligt dessa villkor som annan tjnstegrupplivfrskring med i huvudsak samma frmner.

  Samordning av frskringsbelopp frn TGL enligt dessa villkor och annan tjnstegrupplivfrskring sker p det stt som berrda frskringsbolag bestmmer.

  5. Frmnstagarfrordnande

  Generellt frordnande Om inget annat frordnande har gjorts gller generella frmnstagarfrordnanden enligt nedan.

  Grundbelopp Frmnstagare till grundbeloppet r i fljande ordning1. make/registrerad partner/sambo2. barn3. frldrar eller, om ngon av dem r avliden, den efterlevande

  frldern

  Observera! Ett frordnande till den frskrades make eller registrerade partner gller ven under den tid som ett ml om ktenskapsskillnad eller upplsande av det registrerade partnerskapet pgr.

  Om frmnstagare avlider eller helt eller delvis avstr frn sin rtt intrder de som str nrmast i tur enligt frordnandet som frmnstagare.

  Finns ingen frmnstagare utbetalas begravningshjlp, se p 4 Frskringsbelopp.

  Barntillgg Frmnstagare till barntillgget r det barn tillgget avser.

  Annat frordnande Om den frskrade vill ha ett annat frmnstagarfrordnande n enligt ovan ska ndringen gras skriftligen hos Frskringsbolaget. Annat frordnande kan endast gras till fysisk person.

  Observera! Ett frordnande som den frskrade gjort enligt fregende stycke gller endast s lnge gruppavtalet bestr och

  11

 • den frskrade tillhr den frskringsberttigade gruppen eller, i frekommande fall, s lnge efterskyddet bestr.

  6. Utbetalning

  Nr sker utbetalning? Grundbeloppet och eventuellt barntillgg utbetalas om den frskrade avlider under frskringstiden. Belopp frn makefrskring utbetalas under vissa frutsttningar om den frskrades make avlider under frskringstiden. Fr nrmare detaljer, se p 4 Frskringens frmner.

  Begran om utbetalning Arbetsgivaren ska skriftligen anmla ddsfallet till Frskrings-bolaget s snart som mjligt och intyga att den avlidne eller, betrffande makefrskring, den avlidnes make omfattats av frskringen.

  Den som begr utbetalning ska styrka sin rtt till beloppet och i vrigt flja Frskringsbolagets anvisningar om medverkan i utredning av frskringsfallet.

  De handlingar och vriga upplysningar som har betydelse fr bedmningen av Frskringsbolagets ansvarighet ska anskaffas och skickas in utan kostnad fr Frskringsbolaget. Om Frskringsbolaget begr det ska medgivande lmnas till att Frskringsbolaget inhmtar upplysningar frn lkare, sjukhus, annan vrdanstalt, allmn frskringskassa eller annan frskringsinrttning.

  Tidpunkt fr utbetalning Utbetalning ska ske senast en mnad efter det att rtten till ersttning har intrtt och den som gr ansprk p utbetalning har fullgjort sina skyldigheter enligt ovan.

  Om utbetalning begrs och det finns anledning att utreda om ngon uppgift som lagts till grund fr frskringsavtalet varit oriktig eller ofullstndig, behver Frskringsbolaget dock inte gra utbetalningen frrn en mnad efter det att utredningen har avslutats. Utredningen ska bedrivas skyndsamt. Motsvarande gller om en utbetalning begrs och det finns anledning att utreda Frskringsbolagets betalningsskyldighet och mot vem denna ska fullgras.

  Drjsmlsrnta Sker utbetalning senare n vad som anges i dessa villkor betalar Frskringsbolaget drjsmlsrnta enligt rntelagen (1975:635).

  12

 • Rntan betalas ut samtidigt som frskringsbeloppet. Om den rnta som ska utbetalas r mindre n en halv procent av ett prisbasbelopp fr det r d utbetalning sker utbetalas dock inte ngon rnta.

  7. Begrnsning av frskringsgivarens ansvar

  Force majeure Frskringsbolaget r inte ansvarigt fr en sdan skada som beror p lagbud, myndighets tgrd, krigshndelse eller terrorhandling eller ngon annan liknande omstndighet. Frskringsbolaget r inte heller ansvarigt fr en skada som beror p strejk, blockad, bojkott eller lockout, ven om Frskringsbolaget sjlvt vidtar eller r freml fr ngon sdan konflikttgrd. Vidare r Frskringsbolaget inte skyldigt att i andra fall erstta en skada som uppstr, om Frskringsbolaget har varit normalt aktsamt.

  Inskrnkningar i Vid sjlvmord, flygning, srskilt riskfylld verksamhet, vistelsefrskringens giltighet utomlands, krig och politiska oroligheter eller atomkrnprocess

  gller srskilda bestmmelser om fr skringens giltighet. Dessa bestmmelser anges nedan. Inskrnkningen i frskringens giltighet hvs helt eller delvis, om parterna trffar ett srskilt avtal om detta. Premier som har betalats under frskringstiden terbetalas inte.

  1. SjlvmordInnan ett r frflutit frn det att frskringen trdde i kraft gller frskringen vid den frskrades sjlvmord, om det mste antas att frskringen tecknades utan tanke p sjlvmordet. Om en frskring har frnyats, rknas ettrstiden frn dagen fr det frsta avtalet.

  2. FlygningOm den frskrade r passagerare, gller frskringen vid alla slag av flygningar. Om den frskrade r frare eller har ngon annan funktion ombord gller frskringen inte fr den frskrades ddsfall som intrffar till fljd av militr flygning, avancerad flygning, yrkesmssig provflygning eller utom Europa bruks-, skol- eller privatflygning.

  3. Srskilt riskfylld verksamhetFrskringen gller inte fr den frskrades ddsfall som beror p att den frskrade deltagit i sport, idrotts-, ventyrs-, expeditions- eller annan riskfylld sysselsttning, som inte kan anses som motions-

  13

 • eller fritidssysselsttning i normal omfattning och intensitet.Exempel p sdana sysselsttningar r nr den frskrade

  utvarverksamhetsomstuntmanellerluftakrobat utvarbergsklttring,dykning,fallskrmshoppning,ballong-,glid-

  eller drakflygning eller liknande verksamhet deltarimotorfordonstvlingpbanaellertrninginfrsdan

  tvling, om den frskrade, eller fretag som den frskrade helt eller delvis ger, uppbr inkomst av verksamheten

  utvarboxning,kampsportellerdrmedjmfrbarutvning utvarsrskildriskfylldyrkesverksamhet,ssomlivvakteller

  liknande utvarfotboll,amerikanskfotboll,rugby,bandy,innebandy,

  basketboll, handboll eller ishockey, om den frskrade utvar idrotten i ngon av de tv hgsta divisionerna och har eller har haft inkomst p grund av denna

  utvarutfrskningpelitniv,omdenfrskradeharellerharhaft inkomst p grund av denna.

  4. Krigstillstnd i SverigeVid krigstillstnd i Sverige gller srskild lagstiftning ifrga om Frskringsbolagets ansvarighet och rtt att ta ut tillggspremie (krigspremie).

  5. Deltagande i frmmande krig eller politiska oroligheter utom Sverige

  Frskringen gller inte fr den frskrades ddsfall som intrffar d den frskrade deltar i krig, som inte sammanhnger med krigstillstnd i Sverige, eller i politiska oroligheter utanfr Sverige. Frskringen gller inte heller fr ddsfall som intrffar inom ett r efter sdant deltagande och som kan anses ha orsakats av kriget eller oroligheterna. Deltagande i ett FN-uppdrag rknas inte som deltagande i krig eller politiska oroligheter.

  6. Vistelse utom Sverige vid krig eller krigsliknande oroligheter

  Frskringen gller inte fr den frskrades ddsfall som kan anses ha orsakats av krig, som inte hnger samman med krigstillstnd i Sverige, eller av krigsliknande politiska oroligheter och som intrffar d den frskrade, utan att delta i kriget eller oroligheterna, vistas utanfr Sverige i ett omrde dr sdana frhllanden rder. Frskringen gller inte heller fr ddsfall som intrffar inom ett r efter en sdan vistelse och som kan anses ha orsakats av kriget eller oroligheterna.

  Om kriget eller oroligheterna bryter ut medan den frskrade

  14

 • vistas i omrdet gller inskrnkningen inte under de tre frsta mnaderna drefter.

  Inskrnkningen gller inte fr en frskrad som deltar i ett FN-uppdrag eller annat organiserat humanitrt hjlparbete, om ddsfallet intrffar efter det att tre r frflutit frn den tidpunkt d frskringen trdde i kraft eller senast terupptogs.

  7. AtomkrnprocessFrskringen gller inte fr den frskrades ddsfall, som intrffar till fljd av atomkrnprocess, till exempel krnklyvning, krnsammansmltning eller radioaktivt snderfall.

  Oriktiga eller Frskringstagaren och den frskrade r enligt frskrings-ofullstndiga uppgifter avtalslagen (2005:104) skyldiga att p begran av frskrings-

  bolaget lmna upplysningar som kan ha betydelse fr frgan om en frskring ska meddelas, utvidgas eller frnyas. I lagen regleras konsekvenserna av att ngon av dem lmnar ngon uppgift som r oriktig eller ofullstndig.

  Svikligt frfarande m.m.Om frskringstagaren frfarit svikligt eller i strid mot tro och heder, r frskringsavtalet ogiltigt. Premier som har betalats under frskringstiden terbetalas inte.

  Oriktiga uppgifter i vrigtOm frskringstagaren eller den frskrade annars uppstligen eller av oaktsamhet som inte r ringa lmnat oriktiga eller ofullstndiga uppgifter av betydelse gller fljande.

  Om Frskringsbolaget med knnedom om det rtta frhllandet inte till ngon del skulle ha trffat frskringsavtal med frskringstagaren, ger frskringen inte ngon rtt till ersttning. Premier som har betalats under frskringstiden terbetalas inte.

  Oriktiga uppgifter vid frskringsfallOm den frskrade eller ngon annan som begr ersttning efter ett frskringsfall uppstligen eller av grov vrdslshet oriktigt har uppgivit eller frtigit eller dolt ngot av betydelse fr bedmningen av rtten till ersttning, kan ersttningen till denne sttas ned efter vad som r skligt med hnsyn till omstndigheterna.

  15

 • 8. Ordlista

  Ord Frklaring

  Arbetsofrmga P grund av sjukdom eller olycksfallsskada nedsatt arbetsfrmga. Med sjukdom jmstlls isolering som smittbrare enligt ngon myndighets freskrift.

  EES-stat En stat som r medlem av Europeiska ekonomiska samarbets- omrdet (EES). I EES ingr f.n. (2009) samtliga EU-lnder, d.v.s. Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederlnderna, Polen, Portugal, Rumnien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och sterrike samt EES-lnderna Norge, Island och Liechtenstein.

  Frmnstagare Frmnstagare r den som frskringsbeloppet ska utbetalas till om den frskrade gjort ett frordnande om detta.

  Frskringsbekrftelse Skriftlig bekrftelse p att ett frskringsavtal trffats.

  Frskringsgivare Ett frskringsbolag som tagit sig att betala ut det verenskomna frsk-ringsbeloppet om ett frskringsfall intrffar. I dessa villkor r SEB Pension och Frskring AB frskringsgivaren.

  Frskrad Den som ger frskringen.

  Prisbasbelopp Prisbasbeloppet, enligt lagen (1962:381) om allmn frskring, r ett tal som visar prisutvecklingen, inflationen, i samhllet. Det faststlls varje r av regeringen efter berkning av Statistiska centralbyrn.

  Sambo Den som r sambo enligt sambolagen (2003:376).

  16

 • 9. Om du inte r njd

  Kontakta oss Vr strvan r att du som kund alltid ska vara njd med oss. Om ngot inte har fungerat som det ska, vill vi frsts veta varfr. Om du r missnjd med ett beslut eller handlggningen i ett rende kan du drfr alltid vnda dig till oss.

  Brja alltid med att kontakta den person eller avdelning som har handlagt ditt rende. Vi fr d ocks mjlighet att se ver ditt rende igen. Om du behver hjlp att hitta rtt person eller avdelning kan du kontakta vr vxel p telefon 0771-62 10 00.

  Om du fortfarande inte r njd efter beslut av din handlggare, kan du vnda dig till Klagomlsansvarig fr att f en verprvning av ditt rende. Fr att Klagomlsansvarig ska kunna hjlpa dig p bsta stt ber vi dig skriftligen meddela oss ditt personnummer/frskringsnummer och vad ditt klagoml gller samt vem du har varit i kontakt med tidigare. SEB, Pension & Frskring, Klagomlsansvarig, 106 40 Stockholm, klaga@seb.se

  Andra instanser Du har ven mjlighet att kontakta instanser utanfr frskringsbolaget.

  Konsumentvgledaren i din hemkommun lmnar kostnadsfritt information och rd i bank- och frskringsfrgor till konsumenter.

  Konsumenternas Frskringsbyr lmnar kostnadsfritt upplysningar och rd i frskringsfrgor till konsumenter. Konsumenternas Frskringsbyr, Box 24215, 104 51 Stockholm, telefon 0200-22 58 00, www.bankforsakring.konsumenternas.se

  Konsumentverket lmnar frn den 1 mars 2015 webbaserad konsumentupplysning genom Hall konsument (www.hallakonsument.se)

  Personfrskringsnmnden avger rdgivande yttrande i tvister mellan konsumenter och frskringsbolag avseende sjuk-, olycksfalls- och livfrskring i de fall dr det krvs medicinska bedmningar. Personfrskringsnmnden, Box 24067, 104 50 Stockholm, telefon 08-522 787 20.

  17

 • Allmnna reklamationsnmnden (ARN) lmnar rekommendationer p hur tvister mellan konsumenter och nringsidkare br lsas. ARN prvar dock inte tvister som rr frskring, i den mn tvisten rr tecknande och bibehllande av frskringen eller livfrskringsrenden dr prvningen avser medicinska bedmningar. En eventuell anmlan till ARN mste gras inom sex mnader frn det att frskringsbolaget slutgiltigt avvisat ditt krav. Allmnna reklamationsnmnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-508 860 00, www.arn.se

  Domstol Slutligen kan ett rende alltid hnskjutas till rttslig prvning vid allmn domstol. Ytterligare information om domstolsvsendet kan du f av Domstolsverket, 551 81 Jnkping, telefon 036-15 53 00, fax 036-16 57 21, www.domstol.se

  18

 • TLV

  5002

  0 20

  15.0

  3

  Har du frgor ring 077-11 11 800 ellerbesk oss p www.seb.se/pension

  SEB Pension och Frskring AB 106 40 StockholmOrg nr 516401-8243 Styrelsens ste: Stockholm

Recommended

View more >