TGL - ? TGL-skydd i AFA Livfrskring i form av allmnt efterskydd engil t vklli oren fr AFA

  • Published on
    03-Jul-2018

  • View
    212

  • Download
    0

Transcript

1TGLFrskringsvillkor TGL Fortsttningsfrskring fr Tjnstegrupp livfrskring20182Frkortningar i textenLO Landsorganisationen i SverigePTK Frhandlings- och samverkansrdet PTKAFA Livfrskring AFA Livfrskrings-aktiebolagTGL TjnstegrupplivfrskringSFB Socialfrskringsbalk (2010: 110)SFBP Lagen (2010: 111) om infrande av socialfrskringsbalkenUpplysningarAllmn information och frgor om frskrings avtal, premiebetalning m.m.Fora AB 101 56 Stockholm,Kundservice: 08-787 40 10, www.fora.se Besksadress: Sveavgen 44Upplysningar vid specifika TGL-frgor samt om aktuella TGL-fallAFA Frskring 106 27 Stockholm,Kundcenter: 0771-88 00 99, www.afaforsakring.se Besksadress: Klara Sdra Kyrkogata 18InnehllFrkortningar i texten 2Upplysningar 2Frskringsavtal 3Frskringsavtals giltighetstid 3Premier och premieberkning 4ndring av frskringsvillkor 4Omprvning 4Nmnd 4Tvist - Skiljenmnd 5Force majeure 5Frskringsskydd 5Frmner efter den frskrades make, registrerade partner eller sammanboende 6Frmnstagarfrordnande 6Frordnandet 7Allmnna bestmmelser 7tgrder vid frskringsfall 8Information om AFA Frskrings behandling av personuppgifter 9Frskringsvillkor kan laddas ner eller skrivas ut p AFA Frskrings och Foras webbplatser. De kan ven bestllas frn AFA Frskrings kundcenter 0771-88 00 99.Blanketter fr ddsfallsanmlan och fullmakt att fr frmnstagares rkning att ta emot frskrings belopp frn TGL kan laddas ner eller skrivas ut p AFA Frskrings webbplats. De kan ven bestllas hos AFA Frskrings kundcenter 0771-88 00 99.Bestllning av anmlan om ndrat frmns-tagarfrordnande och ter kallande av ndrat frmnstagarfrordnande grs hos AFA Frskrings kundcenter 0771-88 00 99.3Frskringsavtal1 Frskringsavtal avseende fort stt-ningsfrskring kan tecknas av arbets-tagare som d den frskringsgrundande anstllningstiden upphrde omfattades av TGL-skydd i AFA Livfrskring i form av allmnt efterskydd enligt villkoren fr AFA Livfr skrings kollektivavtalsgrundade TGL-fr skring, om den efterskyddsgrundande anstllningen avsett en verenskommen arbetstid om minst 16 tim/vecka arbetstagaren inte drefter erhllit ny stadigvarande anstllning som medfr TGL-skydd eller annat jm -frbart frskringsskydd arbetstagaren inte fyllt 65 r frskringsanskan inkommit fre utgng-en av den allmnna efterskyddstiden.Anmrkningvergngsbestmmelse med anledning av in-frande av Socialfrskringsbalken (2010:110).Ett trettiotal socialfrskringsfrfattningar, dribland lagen om allmn frskring (AFL) och lagen om arbetsskadefrskring (LAF), upphr att glla i och med att Socialfrskringsbalken (SFB) trder ikraft den 1 januari 2011. De upp-hvda frfattningarna tillmpas alltjmt i frga om ersttning och andra frmner som avser tid fre ikraft trdandet enligt 3 lag (2010:111) om infran de av socialfrskringsbalken (SFBP).Om det i frskringsvillkor, beslut eller annat besked frn AFA Frskring frekommer hn-visning till en frfattning eller en bestmmelse i frfattning som har ersatts av SFB eller be-stmmelse i SFB med motsvarande innebrd, ska hnvisningen fortstta att glla som om den istllet skett till SFB eller bestmmelsen.2 Frskringsavtal tecknas genom Fora AB (nedan kallat Fora) som fretrder AFA Livfrskring. Frskringsavtal har slu-tits i och med att Fora avsnt antagande svar, frsk ringsbekrftelse, p arbetstagarens anmlan.Fr frskringsvillkoren gller svensk rtt.3 Frskringsgivare r AFA Livfrsk-ringsaktiebolag (org nr 502000-9659). Frskringstagare r ar betstagare som teck-nat fortsttningsfrskring. Av frskring om-fattad per son (nedan benmnd frskrad) och hans make, registrerade partner eller sammanboende r frskrad under de fr-utsttningar som gller enligt nedan angivna bestmmelser.Frskringsavtals giltighetstid4 I frskringsbekrftelsen anges vid vil-ken tidpunkt frskringsavtalet trder i kraft.5 Frskringsavtalet upphr att gl-la tidigast vid utgngen av mnaden nrmast efter den mnad den frskrade eller Fora sagt upp avtalet eller nr den frskrade fyller 65 r.Frskrad har dock rtt att sga upp frsk-ringsavtalet med omedelbar verkan om fr-skrad erhller sdan stadigvarande anstll-ning som anges i 1 ovan.Fortsttningsfrskring TGLDessa frskringsvillkor avseende AFA Livfrskrings fortsttningsfrskring TGL gller fr.o.m. den 1 januari 2018. Frskringsgivare r AFA Livfrskrings-aktiebolag (org. nr. 502000-9659).4Har Fora sagt upp frskringsavtalet p g a att frskrad inte betalat frfallna premier och rntor, men skulden betalats inom tv mna-der efter frfallodagen, ska dock avtalet anses ha varit i kraft utan avbrott.Premier och premieberkning6 Premien faststlls av AFA Livfrsk-ring fr varje kalenderr till ett bestmt krontal. Krontalet bestms i relation till premien fr AFA Livfrskrings kollektivavtalsgrundade TGL-frskring enligt normer som godknts av Svenskt Nringsliv och LO. Om srskilda omstndigheter t ex vsentlig ndring av fr-skringsfrmner verenskommes kan AFA Livfrskring besluta om ndring av premien under ret.D frskringsavtal trtt ikraft efter rets in-gng uttas premie enbart fr tid under vilken frskringsavtalet gller. Fr frskrad som under ret uppnr 65 rs lder uttas en p motsvarande stt berknad premie.7 Fakturerad premie erlggs rsvis i fr-skott och ska inbetalas till Fora sista vardagen (frfallodagen) mnaden efter faktu-reringsmnaden.8 Avlider frskrad under frskrings-avtalstiden utan att ha betalat frfallna premier, ger AFA Livfrskring av utfallande frskringsbelopp tillgodorkna sig de frfall-na premier som belper p frskringen.9 Om frskrad beviljas hel sjukerstt-ning eller hel aktivitetsersttning enligt SFB, ger den frskrade rtt till premiebefriel-se under tid sdan frmn utgr om anmlan drom grs till Fora.ndring av frskringsvillkor10 Bestmmelserna i dessa fr sk-rings villkor fljer motsvarande be-stmmelser i det kollektivavtal om TGL-frsk-ring som trffats mellan Svenskt Nringsliv och LO. ndrar parterna bestmmelserna i kollek-tivavtalet ska dessa bestmmelser anses nd-rade p motsvarande stt.ndring av vriga frskringsvillkor eller an-dra bestmmelser kan, efter godknnande av Svenskt Nringsliv och LO, faststllas av AFA Livfrskring under lpande avtalstid.Omprvning11 Beslut som fattats av AFA Livfrsk-ring om tolkning och tillmpning av frskringsvillkor ska omprvas, om det be-grs av den som beslutet angr.Nmnd11a Fr AFA Livfrskrings kollek-tivavtalsgrundade TGL-frsk-ring har trffats verens kommelse om srskild nmnd, den s k TGL-nmnden, som ska svara fr tolkningen av den verenskommelse som ligger till grund fr frskringsvillkoren samt i vrigt vara rdgivande till AFA Livfrskring. Beslut i nmnden ska vara enhlligt. verens-kommelsen om denna nmnd tillmpas ven p fortsttningsfrskringen.Om AFA Livfrskring i samband med om-prvning av beslut enligt 11 nskar inhmta yttrande om tolkning och tillmpning av frskringsvill kor, ska frgan hnskjutas till TGL- nmnden.Godknnande av arbetsmarknadspart en-ligt 10 lmnas normalt av partens represen-tant i TGL-nmnden.5Tvist - Skiljenmnd12 Tvist om kollektivavtalsenlig skyl-dighet fr arbetsgivare att teckna frskringarna samt vriga frgor i kollektivav-tal om frskringarna ska, enligt vad som stad-gats i kollektivavtal, handlggas enligt fr-handlingsordning mellan Svenskt Nringsliv och LO respektive Svenskt Nringsliv och medlemsfrbund i PTK. Om denna frhand-lingsordning inte gller fr visst avtalsomrde ska frhandlingsordningen mellan Svenskt Nrings liv och LO respektive Svenskt N-ringsliv och Unionen (f d Sif) fljas. Tvist ska i sista hand lsas med bindande verkan av en srskild skiljenmnd, Skiljenmnden fr ar-betsmarknadsfrskringar.Skiljenmnden bestr av ordfrande samt tv ledamter utsedda av Svenskt Nringsliv och tv ledamter utsedda av LO. I tvist som rr TFA ska skiljenmnden utkas med en le-damot utsedd av Svenskt Nringsliv och en ledamot utsedd av PTK. Ordfrande och vice ordfrande (suppleant fr ordfranden) utses av Svenskt Nringsliv, LO och PTK gemen-samt. Respektive organisation utser supple-anter enligt samma ordning.Uppkommer tvist om tolkning och tillmp-ning av frskringsavtal eller frskringsvillkor rrande frskringarna eller andra faststllda bestmmelser har part i tvisten alltid rtt att hnskjuta denna till bindande avgrande av ovannmnda skiljenmnd. Tvist om betalning av premier och avgifter ska dock alltid prvas av allmn domstol.Innan tvist om tolkning och tillmpning av frskringsvillkor upptas till avgrande i skilje-nmnden ska omprvning ha gt rum enligt 17.Skiljenmnden beslutar huruvida part som begrt det ska beredas tillflle att fra sin talan muntligt. Skiljenmnden sammantrder i Stockholm om inte skiljenmnden beslutar om annat. Giltig skiljedom freligger nr under-tecknande skett av ordfranden ensam.Den som hnskjuter tvist till Skiljenmnden ska erlgga en anskningsavgift motsvarande fyra procent av prisbasbeloppet det r anskan grs. Avgiften ska ha inbetalats till Fora innan Skiljenmnden pbrjar sin handlggning av rendet. Om klagandens yrkande helt eller del-vis bifalls, terbetalas anskningsavgiften. AFA Frskring och Fora finansierar de administrati-va kostnaderna fr skilje nmnden samt arvo-dena till ledamterna i nmnden.13 Innan tvist upptas till avgrande i skiljenmnden ska omprvning ha gt rum enligt 11.Force majeure14 Om drjsml med utredning rrande frskringsfall eller med utbetalning uppstr genom myndighets tgrd, krigshand-ling, strejk, lockout, bojkott, blockad eller liknan-de hndelse r varken Fora eller AFA Livfrsk-ring ansvarig fr frlust som hrigenom kan uppkomma fr den som ger rtt till ersttning.FrskringsskyddFrmner15 Frmner som kan betalas ut enligt fortsttningsfrskring r begravningshjlp grundbelopp barnbelopp.Begravningshjlp16 Begravningshjlp betalas ut till den avlidnes ddsbo med 22 750 kr.Grundbelopp17 Grundbelopp betalas ut om den av-lidne efterlmnar make, registrerad partner eller sammanboende som anges i 20 eller arvsberttigat barn.Grundbeloppet faststlls med hnsyn till 6den avlidnes lder enligt nedanstende tabell.Hade den avlidne fyllt 55 men inte 65 r och efterlmnar han antingen svl make, registre-rad partner eller sammanboende som gemen-samt barn under 17 r eller endast barn, varav minst ett under 17 r, reduceras inte grundbe-loppet p grund av den avlidnes lder.Efterlmnar den avlidne som nrmast anh-rig endast arvsberttigat barn som fyllt 21 r betalas hlften ut av i tabellen angivna grund-belopp.Den frskrades Utgendelder vid ddsfallet grundbeloppUnder 55 r 273 000 kr 55 men inte 56 r 250 250 kr55 men inte 56 r 227 500 kr57 men inte 58 r 204 750 kr58 men inte 59 r 182 000 kr59 men inte 60 r 159 250 kr60 men inte 61 r 136 500 kr61 men inte 62 r 113 750 kr62 men inte 63 r 91 000 kr63 men inte 64 r 68 250 kr64 r eller drver 45 500 krBarnbelopp18 Barnbelopp betalas ut om den av-lidne efterlmnar arvs berttigat barn under 21 r, eller om make, registrerad partner eller sammanboende inte finns, syskon under 21 r som kan ta arv, under frutsttning att syskonet inte har frlder i livet.Barnbeloppet faststlls med hnsyn till barnets/syskonets lder enligt nedanstende tabell.Barnets/syskonets Utgendelder vid barnbelopp frskringsfalletUnder 17 r 91 000 kr17 eller 18 r 68 250 kr19 eller 20 r 45 500 krFrmner efter den frskrades make, registrerade partner eller sammanboende19 Begravningshjlp med 22 750 kr betalas ut, om den frskrade har make, registrerad partner eller sammanboen-de som anges i 20 och denne avlider, under frutsttning att den avlidne maken, registre-rade partnern eller sammanboenden inte har fyllt 65 r.Finns gemensamt hemmaboende barn un-der 17 r eller hemmaboende barn under 17 r som r endera makens, registrerade partnerns eller sammanboendens, betalas ut dessutom barnbelopp med 45 500 kr fr varje sdant barn.Rtt till frskringsbelopp finns dock inte om minst motsvarande frmn betalas ut p g a att den avlidne maken, registrerade partnern eller sammanboenden omfattas av TGL-skydd.Frskringsbelopp enligt denna paragraf kan betalas ut om maken, registrerade part-nern eller sammanboenden avlidit senare n den frskrade till fljd av olycksfall, epidemi eller lik nande som frorsakat ocks den fr-skrades dd.Frmnstagarfrordnande20 Frskrad ska i frga om frsk-ringsbeloppen anses ha gjort fr-mnstagarfrordnande av nedan angivet inne-hll (FRORDNANDET).Frmnstagarens rtt bestms enligt svensk lag.Frskrad kan nr som helst ndra fr-ordnandet genom att skriftligen till AFA Liv-frskring (lmpligen p srskild av AFA Liv-frskring faststlld blankett) ndra frord-nandet. ndrat frordnande ska inte avse ut-gende barnbelopp eller begravningshjlp om detta ej uttryckligen angetts i det ndrade fr-ordnandet.7Har den frskrade till AFA Livfrskring in-snt ndrat frmnstagarfrordnande gllan-de AFA Livfrskrings TGL-frskring gller detta ven fr fortsttningsfrskringen.Frmnstagarens rtt kan i vissa fall komma att jmkas beroende p sam-ordning med an-nan TGL-frskring.FrordnandetGrundbeloppFrmnstagare r i nu nmnd ordning1. make eller registrerad partner,2. ogift person som stadigvarande samman-bodde med en ogift frskrad man eller kvinna vid dennes dd och som tidigare har varit gift eller registrerad partner med eller har eller har haft eller d vntade barn med denne. Den frskrade och den sam-manboende ska ha sammanbott under ktenskapsliknande frhllanden eller under frhllanden som liknat registrerat partnerskap,3. annan ogift person med vilken ogift frskrad vid dennes dd sedan minst sex mnader stadigvarande sammanbott under ktenskapsliknande frhllanden eller under frhllanden som liknat regist-rerat partnerskap (sammanboende) och vilken AFA Livfrskring tillerknt frmns-tagarrtt. Svl den frskrade som den sammanboende ska ha fyllt 18 r, till halva beloppet om ven barn som avses i p 4 nedan efterlmnas, till hela beloppet i annat fall,4. arvsberttigade barn, till halva beloppet om ven samman - boende enligt p 3 ovan efterlmnas, till hela beloppet i annat fall.Grundbeloppet tillfaller efterlevande make eller registrerad partner med oinskrnkt gande-rtt.Frordnande till frmn fr make eller regist-rerad partner gller inte om det pgr ml om ktenskapsskillnad eller ml om upplsning av registrerat partnerskap.Efterlmnas utom arvsberttigat barn ven brstarvinge till avlidet barn anses frordnan-det innebra att det p barnen fallande frsk-ringsbeloppet ska frdelas enligt reglerna i 2 kap 1 andra stycket rvdabalken.BarnbeloppFrmnstagare till varje utgende barnbelopp r det barn eller syskon, som beloppet avser.BegravningshjlpFrmnstagare till utgende begravningshjlp r den avlidnes ddsbo.Allmnna bestmmelserSamordning21 Omfattas den frskrade ven av TGL-skydd eller annat jmfrbart frskringsskydd p g a anstllning eller annan kollektivavtalsgrundad frskring betalas ut totalt hgst det frskringsbelopp som denna fortsttningsfrskring berttigar till.Dock utges alltid begravningshjlp.Pantsttning22 Frskrad fr inte, utan AFA Liv-frskrings medgivande, genom verltelse, pantsttning eller lmnande av fr-bindelse att lta frmnstagarfrordnandet st vid makt frfoga ver sin rtt p grund av fr-skringen.Krigsfrhllande23 Vid krigsfrhllande i Sverige gller lagen (1999:890) om frskrings-verksamhet under krig eller krigsfara m m i fr-ga om AFA Livfrskrings ansvarighet (krigs-ansvarighet) enligt denna frskring och rtt att ta ut srskild krigspremie.Fr frskringsavtal som tecknats efter att 8det rder sdana frhllanden som enligt lagen r krigsfrhllanden r AFA Livfrskring fritt frn krigsansvarighet om inte regeringen freskriver ngot annat.24 Vid den frskrades eller dennes makes, registrerade partners eller sammanboendes ddsfall, som utan att 23 r tillmplig intrffar vid vistelse utanfr Sveri-ge inom omrde, dr krigsfrhllande rder, eller inom ett r efter sdan vistelse och som beror p detta frhllande, r AFA Livfrsk-ring fritt frn ansvarighet.Efter tre r frn det frskringsskydd intrtt fr den frskrade eller dennes make, registre-rade partner eller sammanboende i den fr-skringsgrundande anstllning enligt 1 ovan som legat till grund fr denna fortsttnings-frskring gller denna inskrnkning endast om ddsfallet orsakats av deltagande i kriget.tgrder vid frskringsfall25 Ddsfall ska anmlas till AFA Liv-frskring p av AFA Livfrskring anvisat stt. Dessutom ska, utan kostnad fr AFA Livfrskring, de handlingar och upp gifter i vrigt som behvs fr bedmning av rtten till ersttning sndas till AFA Livfrskring.26 Om frmnstagare inte r svensk medborgare eller inte har sin hem-vist i Sverige gller srskilda av AFA Livfr-skring faststllda bestmmelser fr betalning av frskringsbelopp.9Information om AFA Frskrings behandling av personuppgifterVi vill att den som lmnar person-uppgifter till oss ska knna sig trygg med hur vi behandlar dem. Vi vidtar drfr tekniska och organisatoriska tgrder fr att skydda personuppgif-ter och fr att skerstlla att behand-ling av personuppgifter sker i enlighet med gllande dataskyddslagstiftning och vra interna regler fr hantering av personuppgifter. I vr verksamhet samlar vi in och behandlar personuppgifter bland annat fr att skadereglera, berkna frskringsrisker, ta fram statistik, bidra till forskningsprojekt, frebygga framtida skador och fr att uppfylla vra skyldigheter enligt tillmpliga dataskyddsregler. Personuppgifter sparas endast under den tid som r ndvndig fr de nda-ml som de behandlas fr och upp-gifterna tas sedan bort eller aviden-tifieras s att de inte lngre gr att anvnda fr att identifiera en enskild person. Mer information om hur vi behand-lar personuppgifter och hur enskildas rttigheter enligt dataskyddsfrord-ningen kan utvas, t.ex. att begra ett registerutdrag, finns p www.afaforsakring.se.10POSTADRESS AFA Frskring 106 27 Stockholm BESKSADRESS Klara Sdra Kyrkogata 18KUNDCENTER 0771-88 00 99 VXEL 08-696 40 00 afaforsakring.seTrygghet p jobbet fr 4,7 miljoner mnniskorF6507 18.06

Recommended

View more >