Thánh Thần Hãy Ðến

  • Published on
    03-Sep-2015

  • View
    216

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Thnh Thn Hy n - Piano (m n)

Transcript

<ul><li><p>&amp;?</p><p>44</p><p>44</p><p> ..</p><p>j </p><p>A m</p><p>..j </p><p>C</p><p> # </p><p>.</p><p>. J </p><p>D</p><p> ..</p><p>j </p><p>A m</p><p> ..</p><p>j </p><p>&amp;</p><p>?</p><p>6</p><p>..j </p><p>C</p><p> # </p><p>.. J </p><p>E 7</p><p> ..</p><p>j </p><p>A m</p><p>..j </p><p>G</p><p>..j </p><p>C</p><p> # </p><p>.</p><p>. J </p><p>D 7</p><p>&amp;</p><p>?</p><p>###</p><p>###</p><p>12</p><p> # </p><p>.. J </p><p>E 7</p><p> ..</p><p>j </p><p>A m</p><p>..j </p><p>G</p><p>..j </p><p>C</p><p> # </p><p>.. J </p><p>E 7</p><p># # </p><p>A E 7</p><p>&amp;</p><p>?</p><p>###</p><p>###</p><p>18</p><p> J .. j </p><p>A</p><p> J </p><p>.</p><p>. j </p><p>D</p><p> J .. j </p><p>A</p><p> J .. j </p><p> J .. j </p><p> J </p><p>.. J </p><p>B m</p><p>&amp;</p><p>?</p><p>###</p><p>###</p><p>24</p><p> J </p><p>.. j </p><p>E 7</p><p> J .. j </p><p>A</p><p> J .. j </p><p> J </p><p>.</p><p>. j </p><p>D</p><p> J </p><p>.. j </p><p>C#m J </p><p>.</p><p>. j </p><p>F#m</p><p>&amp;</p><p>?</p><p>###</p><p>###</p><p>30</p><p> J </p><p>.. j </p><p>E7</p><p> J </p><p>.. j </p><p> J </p><p>.</p><p>. j </p><p>A</p><p>www</p><p>ww</p><p>Thnh Thn Hy n</p></li></ul>