thn Nghi quyt qi hi XII ca ng, ... kinh doanh theo php lut', ly phC vu thn dn l tiu quan trqng nht. 2. Cc B, ngnh v dia phzong, mi cn b, cna chc, ... dia phucyng chi dqo v trin khai k hooch gio duc chun myc dao dc nah nghip cho Sinh vin, hQC Sinh trong cc ca s gio duc dai hQC, co -s gio dk1C

  • Published on
    15-Feb-2018

  • View
    216

  • Download
    4

Embed Size (px)

Recommended

View more >