Thng tin chuyn đề - ttbd.gov. folSự cần thiết phải nng cao chất lượng ... chất lượng sản phẩm do cc doanh ... đon kiểm tra đ tạm giữ 2 tivi

  • Published on
    05-Feb-2018

  • View
    214

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>VN PHNG QUC HI </p><p>- Thng tin chuyn - </p><p>MT S VN V CHT LNG SN PHM, HNG HO</p><p>TRUNG TM THNG TIN, TH VIN V NGHIN CU KHOA HC </p><p>- H NI, THNG 3/2007 - </p></li><li><p>MC LC </p><p>I. VN CHT LNG SN PHM HNG HA VIT NAM.......... 3 1. Thc trng vn cht lng sn phm hng ha Vit Nam hin nay ... 3 2. H thng vn bn php lut......................................................................... 5 </p><p>2.1 Cc vn bn quy phm php lut .......................................................... 5 2.2. nh gi h thng php lut v thc trng qun l............................. 7 </p><p>3. S cn thit phi nng cao cht lng sn phm hng ha Vit Nam..... 8 II. TM HIU MT S QUY NH QUC T V NC NGOI.............. 9 </p><p>1. Mt s h thng qun l cht lng trn th gii ....................................... 9 1.1 H thng m bo cht lng ISO 9000 .......................................... 10 1.2 H thng qun l cht lng ton din (TQM) ................................... 11 1.3 H thng qun l cht lng Q-Base .................................................. 12 </p><p>2. Php lut ca mt s quc gia................................................................... 13 2.1 Lut v qun l cht lng v kim tra an ton sn phm cng nghip ca Hn Quc ............................................................................................ 13 2.2 Lut an ton sn phm ca Thy in................................................ 14 2.3 Lut v an ton ca cc sn phm tiu dng v dch v ca Phn Lan................................................................................................................... 15 </p><p>III. MT S KIN NGH I VI VIT NAM ........................................... 18 1. Hon thin h thng php l v qun l cht lng sn phm, hng ha. 18 2. Pht hin kp thi v x l nghim cc hnh vi vi phm .......................... 19 3. Tng cng u t, pht trin c s h tng k thut v nng cao cht lng i ng cn b, cng chc .................................................................. 20 4. Tuyn truyn, ph bin kin thc v hiu bit cho ngi tiu dng......... 21 </p><p>IV. MT S VN XUNG QUANH D THO LUT CHT LNG SN PHM HNG HA................................................................................ 22 </p><p>1. V phm vi iu chnh ca Lut................................................................ 22 2. V i tng p dng Lut........................................................................ 23 3. Bi thng thit hi v cht lng............................................................ 23 4. Lut cn c cc quy nh nng cao vai tr ca cc t chc hi, hip hi....................................................................................................................... 24 5. V cc bin php ch ti c quy nh trong d n lut ......................... 24 6. V gii thng chng nhn cht lng sn phm, hng ha .................... 24 </p><p>TI LIU THAM KHO................................................................................. 26 </p><p> 2</p></li><li><p>I. VN CHT LNG SN PHM HNG HA VIT NAM </p><p>1. Thc trng vn cht lng sn phm hng ha Vit Nam hin nay </p><p> t nc ta sau 20 nm i mi v m ca t c nhng thnh tu rt quan trng trn mt s lnh vc ca i sng kinh t - x hi, trong , s thay i v quan im v chnh sch kinh t em li nhng tc ng tch cc i vi th trng hng ha, dch v trong nc vi s bin i r nt v cht v pht trin vt bc v lng. </p><p> Nhn chung, cht lng sn phm do cc doanh nghip Vit Nam sn xut trong nhng nm gn y ngy cng c nng cao. Mt s loi sn phm nh: Qut in, dy v cp in, xe p, xi mng, vt liu xy dng, nha, hng dt may, giy dp t cht lng n nh, c ngi tiu dng tin cy, chim lnh c th trng trong nc v tham gia xut khu. Hng ha Vit Nam c xut khu ti hn 200 th trng nc ngoi. Kim ngch xut khu hng ha tng lin tc v t mc hn 32 t USD nm 2005; kim ngch xut khu nm 2006 t 39,5 t. Tc tng kim ngch xut khu t bnh qun 17,5%/nm. n ht nm 2005, c khong 35.700 doanh nghip ngoi quc doanh tham gia xut khu hng ha, tng gp 1.000 ln so vi nm 1986. Cng vi vic nng cao cht lng sn phm, nhiu doanh nghip trin khai p dng h thng qun l cht lng theo tiu chun quc t. n nay, c nc c hn 2.000 doanh nghip c chng nhn p dng h thng qun l cht lng theo tiu chun ISO:9000, mt s c chng nhn theo tiu chun ISO 14.000 v cc h thng qun l cht lng khc; gn 1000 doanh nghip ot Gii thng cht lng Vit Nam , hng chc doanh nghip ot Gii thng cht lng Chu Thi Bnh Dng. </p><p> Tuy nhin, nhng thay i tch cc ni trn vn cha p ng c yu cu pht trin kinh t - x hi trong giai on mi. Thc trng cht lng v qun l cht lng cc sn phm, hng ha sn xut, lu thng trn th trng trong nc v xut nhp khu hin nay vn cn nhiu bt cp. Nhiu hng ha ni a cha kp thch ng vi yu cu tiu dng c v cht lng, mu m, gi thnh. S lng cc mt hng xut khu c gi tr gia tng cao cn nh, chng loi n iu, kh nng cnh tranh ca sn phm v doanh nghip cn thp; hm lng gia cng trong nhiu hng ha xut khu ch lc cn cao, dn ti hiu qu xut khu thp. Ngoi ra, cn phi k n nn gian ln thng mi, kinh doanh hng gi, hng khng m bo cht lng cn ph bin, gy thit hi khng nh cho Nh nc, ngi sn xut chn chnh v ngi tiu dng. </p><p> 3</p></li><li><p> Nhng vi phm v cht lng sn phm hng ha din ra hng ngy, hng gi tt c cc lnh vc t thc phm, dc phm, ha cht n hng tiu dng.Qua kim tra ca B Nng nghip v Pht trin Nng thn, hin nay c ti 40% phn bn NPK lu thng trn th trng khng m bo cht lng, nhiu loi thuc bo v thc vt b cm s dng vn c bn cng khai ti cc vng nng thn, gy nguy hi cho con ngi, vt nui v mi trng. </p><p> Nhng thng u nm 2007, cc on kim tra lin ngnh ca Cc Qun l cht lng sn phm, hng ha (B Khoa hc v Cng ngh), Cc qun l th trng (B Thng mi nay l B Cng Thng) tng cng kim tra vic sn xut, lu thng sn phm hng ha trn th trng phc v Tt Nguyn n v pht hin lin tip cc sai phm v cht lng sn phm hng ha khin ngi tiu dng khng khi lo lng. Theo thng tin t on kim tra lin ngnh s 6 kim tra ti Ninh Bnh, Thanh Ha, Ngh An cho thy, sn phm km cht lng c xu hng dch chuyn v cc vng nng thn. Qua kim tra, on pht hin v tch thu 290kg bnh ph cha phooc mn ti mt c s sn xut ti th x Bm Sn, Thanh Ha; tm gi 155kg ht da nhum phm mu cng nghip; ti Cng ty C phn Thanh Hoa Sng Hn, on pht hin mt s sn phm ru, bnh ca c s ny khng c nhn ph, mt s mt hng trong nc sn xut ghi nhn cha ni dung, khng c giy php kinh doanhLc lng lin ngnh ti Thanh Ha kim tra 2.246 v, chuyn khi t hnh s 329 v, x l 1.906 v bun lu, bun hng cm, pht hnh chnh 6,5 t ng; kim tra x l 2.026 v kinh doanh hng gi, km cht lng, pht 1,45 t ng. Ti H Ni, qua kim tra mt s c s sn xut, kinh doanh cho thy, nhiu ca hng bn ht d ci, m chnh ng thiu khi lng, ht hn s dng. Tnh trng ny cng lp li khi on kim tra ti quy gii thiu hng ha ph Hng Khoai ca Cng ty trch nhim hu hn Nh nc mt thnh vin Thc phm H Ni. Nhiu mt hng nh m chnh, ht tiu, ht d ci do quy hng t ng gi u thiu khi lng. c bit, ti cng ty trch nhim hu hn thng mi v dch v Hong Hi (kinh doanh hng in t), on kim tra tm gi 2 tivi plasma, 4 my iu ha, 5 t lnh l hng nhp khu nhng khng c tem ph v khng c tem nhp khu. on kim tra cng pht hin nhiu trng hp bun bn pho n, pho dim sn xut t Trung Quc vi s lng ln. Ch tnh mt v khm xt ti Ch Long Bin, Chi Cc Qun l th trng H Ni pht hin v thu gi gn 298.000 qu pho sn xut t Trung Quc. on kim tra lin ngnh s 6 ti Ninh Bnh, Thanh Ha, Ngh An cng thu gi 19 kg pho cc loi. </p><p>Trn thc t hin nay, c mt hin tng ng lo ngi vn xy ra lm nh hng nghim trng n cht lng v vic qun l cht lng sn phm </p><p> 4</p></li><li><p>hng ha hin nay l vic np bng danh hiu. Nhiu loi hi ch c t chc ty tin, t chc bnh chn sn phm trao nhng danh hiu v cht lng nhng nng v mua bn danh m b qua cc yu cu v cht lng ca sn phm. Nhiu n v ch cn b ra mt khon tin tham gia hi ch l nhn c nhng chic cp cht lng, Bng chng nhn cht lng v coi y l thc o v s bo lnh v cht lng i vi hng ha ca mnh. Thm ch, c mt s t chc nc ngoi cn mi gi doanh nghip Vit Nam ng k c chng nhn cht lng ny n, mang tm quc t. Nhng thc ra nhn cp, giy chng nhn y, doanh nghip ch cn phi lm mt b h s ht sc n gin nhng phi np vi ngn la, mua v my bay, bay sang nhn v. y thc cht l mt hnh vi nh la ngi tiu dng, tip tay cho nn hng gi, hng km cht lng. </p><p> 2. H thng vn bn php lut </p><p> 2.1 Cc vn bn quy phm php lut </p><p> Cc vn bn quy phm php lut iu chnh vn cht lng sn phm hng ho hin hnh bao gm: </p><p>Php lnh Cht lng hng ha s 18/1999/PL-UBTVQH10 ca y ban Thng v Quc hi ngy 13 thng 1 nm 2000. </p><p> Ngh nh s 179/2004/N-CP ngy 21 thng 10 nm 2004 ca Chnh ph quy nh qun l nh nc v cht lng sn phm, hng ha. </p><p>Ngh nh s 126/2005/N-CP ngy 10 thng 10 nm 2005 quy nh v x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc o lng v cht lng sn phm hng ha. </p><p> Ngh nh s 95/2007/N-CP ngy 04 thng 6 nm 2007 ca Chnh ph v vic sa i, b sung mt s iu ca Ngh nh s 126/2005/N-CP ngy 10 thng 10 nm 2005 quy nh v x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc o lng v cht lng sn phm hng ha. </p><p> Quyt nh s 41/2007/Q-BNN ngy 15 thng 5 nm 2007 ca B Nng nghip v Pht trin Nng thn v vic ban hnh Quy nh chng nhn cht lng ging cy trng ph hp tiu chun. </p><p> Quyt nh s 12/2007/Q-BLTBXH ngy 08 thng 5 nm 2007 ca B Lao ng Thng binh v X hi v vic ch nh t chc kim tra cht lng sn phm, hng ha. </p><p> 5</p></li><li><p> Quyt nh s 37/2007/Q-BNN ngy 24 thng 4 nm 2007 ca B Nng nghip v Pht trin Nng thn v vic ban hnh Quy nh kho nghim, cng nhn v t tn phn bn mi. </p><p> Quyt nh s 36/2007/Q-BNN ngy 24 thng 4 n 2007 ca B Nng nghip v Pht trin Nng thn v vic ban hnh quy nh sn xut, kinh doanh v s dng phn bn. </p><p>Thng t s 05/2007/TT-BYT ngy 07 thng 3 nm 2007 ca B Y t hng dn v iu kin v th tc ch nh t chc thc hin kim tra nh nc v cht lng, v sinh an ton thc phm nhp khu. </p><p> Quyt nh s 03/2007/Q-BNN ngy 19 thng 01 nm 2007 ca B Nng nghip v Pht trin Nng thn v vic ban hnh Quy nh cng b tiu chun cht lng sn phm, hng ha c th chuyn ngnh nng nghip. </p><p> Quyt nh s 26/2006/Q-BKHCN ngy 18 thng 12 nm 2006 ca B Khoa hc v Cng ngh v vic ban hnh Quy nh v trch nhim t chc thc hin vic kim tra cht lng sn phm, hng ha lu thng trn th trng trong nc v xut khu, nhp khu. </p><p> Quyt nh s 50/2006/Q-TTg ngy 07 thng 3 nm 2006 ca Th tng Chnh ph v vic ban hnh Danh mc sn phm, hng ha phi kim tra v cht lng. </p><p> Quyt nh s 03/2006/Q-BKHCN ngy 10 thng 01 nm 2006 ca B Khoa hc v Cng ngh v vic ban hnh Quy nh v cng b tiu chun cht lng sn phm, hng ha. </p><p> Quyt nh s 04/2006/Q-BKHCN ca B Khoa hc v Cng ngh v vic ban hnh Quy nh v ni dung, th tc cng b sn phm, hng ha ph hp tiu chun, php quy k thut. </p><p> Thng t s 02/2006/TT-BKHCN ngy 10 thng 01 nm 2006 ca b Khoa hc v Cng ngh hng dn v iu kin v th tc ch nh t chc thc hin kim tra cht lng sn phm, hng ha. </p><p> Lut Tiu chun v Quy chun k thut Vit Nam s 68/2006/QH11 ban hnh ngy 12 thng 7 nm 2006 </p><p> Ngh nh s 127/2007/N-CP ngy 01 thng 8 nm 2007 quy nh chi tit thi hnh mt s iu ca Lut Tiu chun v quy chun k thut </p><p>Ngh nh 89/2006/N-CP ngy 30 thng 8 nm 2006 ca Th tng Chnh ph v nhn hng ha </p><p> 6</p><p>http://vietlaw.gov.vn/LAWNET/docView.do?docid=21421&amp;type=html&amp;searchType=fulltextsearch&amp;searchText=http://vietlaw.gov.vn/LAWNET/docView.do?docid=21421&amp;type=html&amp;searchType=fulltextsearch&amp;searchText=</p></li><li><p>Thng t s 09/2007/TT-BKHCN ngy 06 thng 4 nm 2007 ca B Khoa hc v Cng ngh hng dn thi hnh mt s iu ca Ngh nh s 89/2006/N-CP ngy 30 thng 8 nm 2006 ca Chnh ph v nhn hng ho </p><p> 2.2. nh gi h thng php lut v thc trng qun l </p><p>Trong thi gian qua, Nh nc ban hnh nhiu vn bn quy phm php lut v qun l cht lng nh Php lnh Cht lng hng ha nm 1990 v Php lnh Cht lng hng ha (sa i) nm 1999; Ngh nh s 86/CP ngy 08 thng 12 nm 1995 ca Chnh ph quy nh phn cng trch nhim qun l nh nc v cht lng hng ha v Ngh nh s 179/2004/N-CP ngy 21 thng 10 nm 2004 ca Chnh ph quy nh qun l nh nc v cht lng sn phm, hng ha. Ngoi ra, Th tng Chnh ph, B Khoa hc v Cng ngh ban hnh nhiu vn bn hng dn, trin khai hot ng qun l cht lng. Cc B, ngnh c lin quan v y ban nhn dn cc tnh, thnh ph trc thuc Trung ng cng ban hnh cc vn bn hng dn v qun l cht lng hng ha trong lnh vc, a bn qun l c phn cng. </p><p>Vi ngun c bn ca hot ng qun l cht lng l Php lnh Cht lng hng ha nm 1999 v gn 140 vn bn cc cp hng dn thi hnh v cc vn bn quy phm php lut khc c lin quan, h thng php lut trong lnh vc ny n nay khng cn ph hp vi thc tin pht trin trong nc v thng l quc t. </p><p>Thc tin thi hnh php lut v qun l cht lng sn phm, hng ha nc ta t nm 1999 n nay cho thy h thng php lut v lnh vc ny tuy c xy dng nhng cha y , phn cng trch nhim qun l mt s i tng cn dn tri v cha ph hp mc ch qun l (an ton, v sinh, bo v sc khe, bo v mi trng), mt s lnh vc c th cn chng cho trong hot ng thc tin, cha tip thu v p dng kp thi khoa hc qun l tin tin vo hot ng qun l cht lng. C th nu mt s im bt cp nh sau: </p><p>- Chnh sch v gii php ca Nh nc v cht lng cha mnh khuyn khch nng cao nng lc cnh tranh ca hng ha sn xut ca Vit Nam, to ng lc v mi trng cho s pht trin sn xut trn c s m bo v nng cao cht lng sn phm, hng ha ca doanh nghip. </p><p>- Cha phn nh r trch nhim v cht lng hng ha gia ngi sn xut, ngi nhp khu v ngi bn hng; x l vi phm php lut v cht lng hng ha cha mnh v km tc dng phng nga, ngn chn; cha lm tt trch nhim bo v quyn li ngi tiu dng. </p><p> 7</p></li><li><p>- Hot ng nh gi chng nhn cht lng trin khai kh chm, kt qu cn nh b, khng tng xng vi hot ng nh gi chng nhn h thng qun l. </p><p>- Hot ng kim tra cht lng hng ha nhp khu hin nay hu nh ch c thc hin ti ni n (ti ca khu ca Vit Nam), l hnh thc lc hu so vi hot ng kim tra t ni i (ti ni sn xut nc ngoi). Kim tra ti ni n l nguyn nhn gy ch tc hng ha ti ca khu, v khi hng ha khng iu kin nhp khu, vic ti ch hoc ti xut hng ha s gy phin phc v th tc v tn tht v kinh t cho doanh nghip. </p><p>- Cng tc kim tra cht lng hng ha trn th trng cha tt, vic t chc cc hot ng phi hp gia nhiu c quan qun l lnh vc chuyn ngnh cn km hiu qu, nht l trong iu kin cha qun l c hon ton vic nhp khu tiu ngch v nhp lu hng ha khng an ton (gia cm, sa v mt s thc phm ch bin, hoa qu, nng sn, chi tr em, in gia dng) </p><p>- Vic x hi ha cc hot ng dch v v cht lng din ra chm v km c v chiu rng ln chiu su, nng lc k thut phc v nhim v nghin cu pht trin cht lng sn phm hng ha v phc v yu cu qun l nh nc cn hn ch, gy cn tr khng nh i vi hot ng v cht lng v quan h hp tc kinh t vi bn ngoi. Mt s ni cn tn ti tnh trng khp kn, cc b trong vic tn dng nng lc k thut th nghim ca bn ngoi, cha tch bch b my qun l vi cc t chc s nghip k thut, khng ph hp vi tin trnh ci cch hnh chnh hin nay. </p><p>3. S cn thit phi nng cao cht lng sn phm hng ha Vit Nam </p><p>Trong i sng x hi, trong giao lu kinh t, cht lng sn phm hng ha v dch v c vai tr ht sc quan trng v ang tr thnh mt thch thc ln i vi cc quc gia. Trong cuc cnh tranh quy m ton cu hin nay cht lng tr thnh yu t then cht. Tiu chun v cht lng khng nhng l cha kha m ca cc th trng kh tnh m tiu chun v cht lng cn l ci kha kha ca th trng ni a, bo v nn sn xut trong nc, bo v ngi tiu dng. </p><p>Vn cht lng sn phm hng ha hin nay ang l vn nng nht, c bit l lnh vc v sinh an ton thc phm nh hng ln n sc khe ngi tiu dng; cc loi sn phm hng ha km cht lng c bn cng khai gy thit hi ln cho Nh nc, doanh nghip v ngi tiu dng. </p><p> 8</p></li><li><p>Trong khi , cc lc lng qun l cn chng cho chc nng, nhim v nn hiu qu qun l cha cao. </p><p>T thc trng vn cht lng sn phm hng ha v v hot ng qun l cht lng sn phm hng ha Vit Nam thi gian qua cho thy vic nng cao cht lng sn phm hng ha Vit Nam hin nay tht s ang l mt trong nhng yu cu mang tnh cp thit. Nng cao cht lng sn phm hng ha l m bo an ton cho s dng v tiu dng, an ton v sc khe v tnh mng ca ngi, ng thc vt, ti sn v mi trng, bo v quyn li ngi tiu dng. Sn phm, hng ha phi c thng xuyn nng cao cht lng, thc cht l nng cao mc p ng nhu cu kinh t - x hi ca nn sn xut, t m bo s pht trin c hiu qu v bn vng ca tng nh sn xut, tng ngnh v ton b nn sn xut ca quc gia. </p><p>Mt khc, Vit Nam chnh thc c kt np l thnh vin ca WTO, cc sn phm hng ha ca cc doanh nghip chc chn s phi i u vi mt s cn...</p></li></ul>