Thuc hanh tkm 2012

  • Published on
    16-Jun-2015

  • View
    658

  • Download
    10

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li> 1. Thc hnh Thit k mng BI THC HNH THIT K MNGi tng: Sinh vin i hc chuyn ngnh K thut mng - Khoa CNTTGing vin hng dn: ThS. ng Ngc Cng BI THC HNH S 1 H tn sinh vin: ........................................................... Nhm: ..................... MSSV: .........................................Mc tiu: - Gip sinh vin n li mt s k nng thc hng c bn v mng my tnh nh lpt v cu hnh card mng, cc loi chun cp mng, cch bm cp cp xon i. - Cu hnh v kt ni mt mng LAN n gin theo m hnh cho sn.Thit b yu cu: (cho 4 nhm thc hnh)- 4 km mng RJ-45- Thit b test cp mng- 20m dy cp CAT5e, chia lm 4 on, mi on 5m- 32 u ni RJ-45, mi nhm 8 u ni- 8 my tnh c card mng, mi nhm 2 my tnh thc hnh ni trc tip 2 my- 2 hub/switchGing vin: ng Ngc Cng-1-</li></ul><p> 2. Thc hnh Thit k mng1. Kho st cc loi Card mng v cc cng giao tip m n h tr.2. Lp Card mng v ci t driver.3. Kim tra card mng xem hot ng c cha, ghi nhn nh sn xut card mng v tc kt ni ti a m n h tr.4. Kho st cp mng CAT5, phn bit mu sc ca cc dy trong n. Kho st u cp RJ-45 ca cp CAT5.5. Dng km mng thc hin mt on cp Crossover Cable (cp cho) u ni trc tip 2 PC.6. Dng on cp trn ni trc tip 2 PC thng qua card mng ca chng. Sau cu hnh a ch IP tnh ca 2 PC theo lp C sao cho chng c th trao i thng tin c cho nhau. (Dng lnh ipconfig, ping, kim tra, sau th chia s cc tp tin hay th mc dng chung trong Windows).7. Kho st hub/switch, nhn bit cc port v tc ti a m chng h tr.8. Dng km mng thc hin mt on cp Straight Cable (cp thng) u ni mt PC n hub/switch.9. Ni 3-4 PC vo mt hub/switch. Cu hnh a ch IP tnh cho tng PC chng c th lin lc c vi nhau.Ging vin: ng Ngc Cng -2- 3. Thc hnh Thit k mngBI THC HNH S 2H tn sinh vin: ..........................................................Nhm:..................... MSSV: .........................................Mc tiu: -Gip sinh vin lm quen vi mt s phn mm v s mng -Gip sinh vin tp k nng v thit k cc s mng mc logic. -Lm quen vi mt s s mng.Yu cu:S dng mt trong cc phn mm sau v cc s mng cho sau y. -Microsoft Office Visio 2003/2007/2010 -EDraw Network Diagrammer 3 -Edraw MaxCui bui np bi v li cho GV. CISCO IP PHONE 7961 SERIES 123 ABCDEF ? 456GHIJKLMNO- + 789PQRS TUVWXYZ* 0 OPER #IP/ATMDSLAM M BRASsplitter Dswitch(ATU-C) splitterF AAAPHONE 1 PHONE 210BaseT ACT 5V ADSL modem (ATU-R)InternetPSTNADSL IP or ATMTCP/IP Hnh 1 DSLAM BRAS PC ADSL routerATM SwitchIP protocol PPPoE protocolATM protocolIPIP IP PPP PPP 802.3802.3802.3 802.3802.3 ATMATMATM802.3 Cat5Cat5ADSLADSLE1 (IMA) E1 (IMA)Cat5/FiberCat5/Fiber Cat5/Fiber Huawei 5105, 5103Huawei 5100 RedBack 800 Hnh 2Ging vin: ng Ngc Cng-3- 4. Thc hnh Thit k mngHCM_T1600 HNI_T1600 1G1G1G1G 1G HNI_NE5000 HCM_NE5000 AAA server (MSC DNG)IP:203.113.168.69-702G100 MFirewall NS204T1600NE5000AAA server(MSC DNG)4G 4G4G 4G (SQL)IP:203.113.168.253 IP:203.113.168.65-66100M3/15MX960100M 2G DNS server (MSC DNG) 100MIP:203.113.168.11/0 3/01/1 NE80 SW ATM MA5100 (MSC DNG)172.16.4.1Firewall(ATM Tnh)SSG550 Cp quang trc tip SW ATM MA5100 (MSC DNG)1G172.16.4.2 FE qua mng SDH(ATM Tnh)2/0/1 SW ATM MA51001GBRAS HUAWEI MA5200GBRAS RedBack2 (MSC DNG)4/0/1 (MSC DNG)(MSC DNG)172.16.4.2 IP:203.113.170.2 BRAS RedBack1(ATM Tnh) 1G 3/0 203.113.170.10 (MSC DNG)(Xc thc IP DNG &amp; ATM Tnh(Xc thc IP cc tnh)Gi LL cc tnh &amp; khch hng DNG) 203.113.170.6 Vietteloffice, Erp(Xc thc ATM cc Tnh)5/1cc TnhMSC DNG 1/3Vlan 3999_Vietteloffice FTTH_SDS 4/5 1G Vlan 3998_ErpT160G (tp trungSW T64G5/12 2/3SW cc tnh) 7/123/9MSC DNG Vlan 3701 Lease line172.16.192.2 172.16.30.1 7/11(IP DNG)LeasedLine 5/3 Si DHBK DN4/17/15/14/1 &amp; 4/25/5 &amp; 8/113/3 &amp; 3/43/13/33/6 &amp; 3/5 3/7 &amp; 3/8 5/24/8 8/3 &amp; 8/48/27/3 &amp; 7/4 5/9 &amp; 5/10 5/7 &amp; 5/8 5/12LeasedLine 5/4 4/3 4/23/1 &amp; 3/25/3 &amp; 5/46/1 &amp; 6/2DHDN 4/4SDH 1G 1GSDH LeasedLine50M 100M50MDHSP DN60M 60M100M100M 150M16M10M10M16M 100M50M 40M 60M32M40M50M50M 60M 100M 50M40M4M 32M4M 60M60M 40M 1G2/1 30.11DNG008 DNG004DNG027 QTI_S8 TTH_S9 PYN02KHA_A93 172.16.30.4QNM02 QNIPYN_S15 DLKGLI_PSTNSW DCN0001172.16.30.2 172.16.30.5SW T64GSW T64GNTN0018A BTN0001A LDG5001A30.12 SW T64GSW T64G SW T64G SW T64G SW T64GSW T64G SW T64GSW T64G SW T64G SW T64G172.16.205.1TTH02 172.16.199.1 QNMKTM BDHKHA_12SW T64GSW T64GSW T64G SW T64G(IP DNG)172.16.203.2172.16.204.1 SW T64G 172.16.202.1 172.16.202.2 172.16.196.1172.16.198.1172.16.200.1 (IP DNG)(IP DNG) SW T64GSW T64G SW T64GSW T64G 172.16.197.1 172.16.53.1172.16.56.1 172.16.54.1 172.16.199.2 172.16.203.1172.16.201.1172.16.195.1 172.16.200.2 30.60 7/2/1 7/2/02/12 LeasedLine LeasedLine To LeasedLine To LeasedLineTo LeasedLine To LeasedLine LeasedLineLeasedline LeasedLineLeasedLine LeasedLineSoGDDT HueDH Nha Trang KD Tau BienDNG0071LeasedLineCDSP QTI SoGDDT QTISoGDDTQNMSo GDDT KTM So GDDT QNISo GDDT PYN CDCN Tuy Hoa So GDDT DLK 172.16.30.3So GDDTSW T64G DNGFTTH_FTTH_(IP DNG)LeasedLine LeasedLineLeasedLine LeasedLineNHNN NHNNVlan 12LeasedLine CD XD3TTTT DLK So GDDT KHAVinaShin21 DH PYNGing vin: ng Ngc Cng -4- 5. Thc hnh Thit k mngBI THC HNH S 3H tn sinh vin: ...........................................................Nhm: ..................... MSSV: .........................................Mc tiu: - Gip sinh vin lm quen vi mt s phn mm v s mng - Gip sinh vin tp k nng v thit k cc s mng mc vt l. - Lm quen vi mt s s mng.Yu cu:S dng mt trong cc phn mm sau v cc s mng cho sau y. - Microsoft Office Visio 2003/2007/2010 - EDraw Network Diagrammer 3 - Edraw MaxCui bui np bi v li cho GV.Ging vin: ng Ngc Cng -5- 6. Thc hnh Thit k mngGing vin: ng Ngc Cng -6- 7. Thc hnh Thit k mngBI THC HNH S 4H tn sinh vin: ...........................................................Nhm: ..................... MSSV: .........................................Mc tiu: - Gip sinh vin trin khai thit k mt mng LAN qui m nh bao gm khuthit k s logic, thit k s vt l, hoch nh a ch IP v cu hnhkt ni. - Rn luyn kh nng lm vic nhm cho sinh vin.Yu cu:Thit k, xy dng, ci t mng LAN cho mt cng ty c: 30 my PCs 1 my in dng chung cho c cng ty Net ID ca cng ty c cho l: 192.168.1.64 V Subnet mask ca ca a ch trn l: 255.255.255.192Cc yu cu c th: 1. Lit k ra tt c cc thit b cn chun b xy dng mng LAN trn. 2. Cc my tnh trn nn ci t h iu hnh no d cho ngi s dng. 3. Tnh a ch IP cho cc PCs khi ci t trn cc my. 4. V s v ghi ch cc thit b cn dng xy dng mng LAN cho cng ty. 5. Tho lun theo nhm v bng thit k mng ca mi nhm. 6. Thc hin bm cp thng v ci t mng, thc hin bm cp cho ni 2 PC. 7. Thc hin vic kim tra cu hnh mng bng lnh: ipconfig, ipconfig/all 8. Thc hin ci t chng trnh Netinfo, hoc IPScaner, kim tra cc my PC ang kt ni trn mng. 9. Thc hin vic share d liu gia cc my PC trong mng. 10. Thc hin cc lnh gi d liu cho cc PC trong cng mt nhm bng cc cch dng lnh: net sendGing vin: ng Ngc Cng -7- 8. Thc hnh Thit k mng BI THC HNH S 5 H tn sinh vin: ........................................................... Nhm: ..................... MSSV: .........................................Mc tiu: - Rn luyn kh nng phn tch v thit k h thng mng cho sinh vin. Thng qua cc yu cu thit k, sinh vin c kh nng phn tch v a ra bng c t yu cu chi tit. - Thit k gii php mng thng qua s logic v s vt l tng quan. - Lp bng d ton kinh ph khi thit k v trin khai h thng mng.Yu cu:Nhng thng tin ban u Liware l mt cng ty chuyn sn xut cc phn mm lin quan n lnh vckhoa hc c bit, gn y cng ty m rng hat ng sang 1 thnh ph mi v cmua 1 ta nh y. Ta nh c xy dng vo nhng nm 1940 gm c 3 tng. Trc khi cmua bi Liware, mi tng lu c thu bi nhng cng ty khc nhau v cu trcca mi tng b sa i kh nhiu do nhng nhu cu cng vic khc nhau ca micng ty. H thng cable hin c l tch bit gia cc tng, cable, outlet, patch panelc nhng ngi thu trc li.Tnh trng hin ti ca 3 tng: Tng 1: c cp cho b phn k tan gm 10 phng ring bit, cc phng c cp UTP cat5 Tng 2: c cp cho b phn bn hng, thc hin cho hng qua in thai. Tng 2 gm 1 phng ln duy nht. Tng 3: Cp cho b phn nghin cu v pht trin ca cng ty cn s dng bng thng rng v hin ti c chy cp quang.Cng vic ca bn l thit k mng cho ta nh c kh nng cung cpnhng tin nghi sau: Ti b phn bn hng bn trong, c coi l trung tm nhn cc cuc gi t hng t khch hng. Cc nhn vin ti y s dng my tnh ca h nhp nhng thng tin vo trong c s d liu v khch hng, to cc ha n boGing vin: ng Ngc Cng-8- 9. Thc hnh Thit k mng hng v cung cp cc thng tin v sn phm. n t hng c th t thng qua Email hoc in thoi. B phn bn hng bn ngoi gm nhng nhn vin phi i n lm vic vi nhng khch hng tim nng trong thnh ph, cung cp thng tin sn phm. nhng nhn vin ny khi ra ngoi cng c kh nng truy cp CSDL bn trong cng ty, c kh nng chy th c nhng phn mm t vn phng cng ty chng minh cho khch hng thy sn phm phn mm ca cng ty. Phng nghin cu v pht trin gm nhng nh khoa hc v cc lp trnh vin lm vic cng vi nhau c kh nng khm ph ra nhng tung v sn phm mi. Nhng ngi ny cn phi s dg nhng my tnh c cu hnh mnh v ng truyn tc cao dng cho qu trnh kim tra cc sn phm phn mm ca h, nh yu cu, phng ny phi c bo mt ti a nhng thng tin nghin cu khng th lt ra ngoi.Nhng thng tin tip theo Tng 1: Gm 10 phng nh, mi phng c 1 my PC, s dng cp 100baset Fast Ethernet Tng 2: Gm 55 my PC s dng cp 10baset Tng 3: Gm c 100 PC s dng cp 100Base-FX Fast ethernet Ba mng LAN c kt ni n mng Backbone tc 1000Mbps Gigabit.Ethernet v s dng nhng my tnh Windows server 2003 lm router. H thngBackbone ny cng c kt ni v vn phng chnh 1 thnh ph khc s dngRouter cng vi ng truyn T-1. 1 ng T-1 khc dng ni to nh vi ISP (nhcung cp Internet). T vn phng chnh thng bo h cng mun trin khai mt s Web Server ta nh mi. Vi yu cu ny, bn cn phi thit k thm vo mt LAN khc gm 6Web server kt ni thng qua cp UTP 100Base-T Fast Ethernet, mt trong s ccmy tnh chy Windows server 2003 c thm 1 Lan card 1000Base-T GigabitEtherner lm router ni n Backbone. Cc Web Server phi c truy cp t Internet v cc khch hng, nhngmy ny phi c nhng IP ng k t cc nh cung cp. Vn phng chnh thngbo h ng k a ch mng 207.46.230.0 t ISP. a ch ny s dng 3 bit Ging vin: ng Ngc Cng-9- 10. Thc hnh Thit k mngto ra cc mng con v tt c cc subnet c s dng bi nhng cng ty khcch cn li Subnet sau cng c cp cho ta nh.3 LAN cn li, s dng nhng a ch IP dng Private Address. Nhng mytnh 3 LAN ny c th truy cp Internet thng qua c ch NAT ca Router truycp Internet nm trn Backbone. Cc LAN s dng lp a ch 172.19.0.0/22 viyu cu vi 1 v ch 1 subnet c cp cho mi LAN. Ging vin: ng Ngc Cng- 10 - 11. Thc hnh Thit k mngBI THC HNH S 6H tn sinh vin: ...........................................................Nhm: ..................... MSSV: .........................................Mc tiu: - Gip sinh vin c k nng thit k m phng h thng mng trn phn mm Packet Tracer. - Sinh vin s dng thnh tho phn mm Packet Tracer. - Thit k cc h thng LAN, VLAN c bn trn Packet TracerYu cu: Thit k mng LAN theo m hnh bn di bng Packet TracerVTP domain: dtu VTP Password: thietkemangGatewayFa0/1VLAN 2: 192.168.2.0/24VLAN 3: 192.168.3.0/24TrunkVLAN 4: 192.168.4.0/24Fa0/1VTP Server Fa0/24 Fa0/23Trunk Trunk Fa0/24Fa0/23VTP ClientVTP TransparentBc 1: Xa thng tin VLAN v VTP trn cc SwitchSwitch#delete vlan.datDelete filename [vlan.dat]?Delete flash:vlan.dat? [confirm]Switch#erase startup-configErasing the nvram filesystem will remove all configuration files! Continue?[confirm][OK]Ging vin: ng Ngc Cng- 11 - 12. Thc hnh Thit k mngErase of nvram: completeSwitch#reloadProceed with reload? [confirm]System configuration has been modified. Save? [yes/no]: nBc 2: Cu hnh mt khu cho cng Console,line vty,mode privilegeSW1&gt;enableSW1#config terminalSW1(config)#enable secret thietkemang2SW1(config)#line console 0SW1(config-line)#password thietkemang3SW1(config)#line vty 0 15SW1(config-line)#password thietkemang4SW1(config-line)#loginLp li bc 2 cho cc switch cn li v routerBc 3: Cu hnh VTP trn 3 SwitchCc Switch Cisco c cu hnh VTP mc nh l VTP domain name: None VTP mode: Server mode VTP pruning: Enabled or disabled (model specific) VTP password: Null VTP version: Version 1SW1:Switch&gt;enableSwitch#config terminalSwitch(config)#hostname SW1SW1(config)#exitXem thng tin VTP trn SW1 trc khi cu hnh bng lnh show vtp statusSW1#show vtp statusVTP Version: 2Configuration Revision: 0Maximum VLANs supported locally: 250Ging vin: ng Ngc Cng- 12 - 13. Thc hnh Thit k mngNumber of existing VLANs: 5VTP Operating Mode: ServerVTP Domain Name:VTP Pruning Mode: DisabledVTP V2 Mode: DisabledVTP Traps Generation: DisabledMD5 digest: 0x57 0xCD 0x40 0x65 0x63 0x59 0x47Configuration last modified by 0.0.0.0 at 0-0-00 00:00:00Local updater ID is 0.0.0.0 (no valid interface found)============================================================SW1(config)#vtp version 2SW1(config)#vtp domain dtuChanging VTP domain name from NULL to dtuSW1(config)#vtp password thietkemangSetting device VLAN database password to thietkemangSW1(config)#vtp mode serverDevice mode already VTP SERVER.Thng tin VTP trn SW1 sau khi cu hnhSW1#show vtp statusVTP VersionConfiguration Revision: 1Maximum VLANs supported locally: 250Number of existing VLANs: 5VTP Operating Mode: ServerVTP Domain Name: dtuVTP Pruning Mode: DisabledVTP V2 Mode: EnabledVTP Traps Generation: DisabledMD5 digest: 0x14 0x8E 0xDA 0xC9 0x0A 0x42 0xAF 0xE7Configuration last modified by 0.0.0.0 at 3-1-93 00:05:26Local updater ID is 0.0.0.0 (no valid interface found)Ging vin: ng Ngc Cng - 13 - 14. Thc hnh Thit k mngSW1#show vtp passwordVTP Password: thietkemangSW2:Switch&gt;enableSwitch#config terminalSwitch(config)#hostname SW2SW2(config)#vtp version 2SW2(config)#vtp domain dtuChanging VTP domain name from NULL to dtuSW2(config)#vtp password thietkemangSetting device VLAN database password to thietkemangSW2(config)#vtp mode clientSetting device to VTP CLIENT mode.Kim tra li thng tin VTP trn SW2SW2#show vtp statusVTP Version: 2Configuration Revision: 1Maximum VLANs supported locally: 250Number of existing VLANs: 5VTP Operating Mode: ClientVTP Domain Name: dtuVTP Pruning Mode: DisabledVTP V2 Mode: EnabledVTP Traps Generation: DisabledMD5 digest: 0x14 0x8E 0xDA 0xC9 0x0A 0x42 0xAF 0xE7Configuration last modified by 0.0.0.0 at 3-1-93 00:05:26SW2#show vtp passwordVTP Password: thietkemangGing vin: ng Ngc Cng- 14 - 15. Thc hnh Thit k mngSW3:Switch&gt;enableSwitch#config terminalSwitch(config)#hostname SW3SW3(config)#vtp version 2SW3(config)#vtp domain dtuChanging VTP domain name from NULL to dtuSW3(config)#vtp password thietkemangSetting device VLAN database password to thietkemangSW3(config)#vtp mode transparentDevice mode already VTP TRANSPARENT.SW3#show vtp statusBc 4: Cu hnh Trunking cho 3 switch SW1,SW2,SW3 v RouterCh : i vi Switch layer 3 do h tr c 2 chun 802.1Q v ISL nn trc khicu hnh Trunking cn thm lnh switchport trunk encapsulation dot1q modeinterface, Switch layer 2 th ch h tr 802.1Q nn khng cn nhp lnh trnSW1:SW1(config)#interface fa0/1SW1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q #ch dng cho layer3 Switch#SW1(config-if)#switchport mode trunkSW1(config-if)#switchport nonegotiate #v hiu ha chc nng DTP #SW1(config-if)#no shutdownSW1(config-if)#exitSW1(config)#interface fa0/24SW1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q # ch dng cho layer3Switch#SW1(config-if)#switchport mode trunkSW1(config-if)#switchport nonegotiateSW1(config-if)#no shutdownSW1(config-if)#exitSW1(config)#interface fa0/23Ging vin: ng Ngc Cng - 15 - 16. Th...</p>