Thuc Hanh Windows 2008

  • Published on
    28-Apr-2015

  • View
    60

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Lab Win2k8 (Athena)

Transcript

<p>TI LIU HNG DN THC HNH XY DNG H THNG MNG WINDOWS SERVER 2008(LU HNH NI B ATHENA)</p> <p>-1-</p> <p>MC LCLI CM N ................................................................................ Error! Bookmark not defined. LI M U .................................................................................................................................4 CHNG I: TNG QUAN TI .............................................................................................. 5 I. GII THIU KHI QUT V CNG TY ...................... Error! Bookmark not defined. 1. GII THIU V DOANH NGHIP: ........................... Error! Bookmark not defined. 2. TR S V CC CHI NHNH: ................................. Error! Bookmark not defined. II. KHI QUT TI .....................................................................................................5 CHNG II: CC BC THC HIN TI .........................................................................6 I. Upgrade Domain Controller 2003 to Domain Controller 2008:..........................................6 1. Mc ch: .........................................................................................................................6 2. Cc bc thc hin: .........................................................................................................6 3. Cc bc thc hin: .........................................................................................................6 a. Nng cp Domain Functional Level: ...........................................................................6 b. Upgrade ln Windows Server 2008: ............................................................................7 c. Kim tra sau khi nng cp: ..........................................................................................9 II. Nng cp Domain Controller Domain Group Domain User Client Join Domain 10 1. Chun b:........................................................................................................................10 2. Cc bc thc hin: .......................................................................................................10 a. Nng cp Domain Controller:....................................................................................10 b. Join my workstation vo Domain: ...........................................................................14 c. To Domain Group: ...................................................................................................15 d. To Domain User: .....................................................................................................15 III. Windows Deployment Services: ...................................................................................16 1. Mc ch: .......................................................................................................................16 2. Chun b:........................................................................................................................16 3. Cc bc thc hin: .......................................................................................................17 a. Ci t v cu hnh DHCP:........................................................................................17 b. Ci t v cu hnh WDS: .........................................................................................18 c. Thc hin ti my Client ........................................................................................... 23 IV. Windows Server Backup ............................................................................................... 24 V. Network Access Protection ............................................................................................... 32 1. Mc ch: .......................................................................................................................32 2. Chun b:........................................................................................................................33 3. Cc bc thc hin ........................................................................................................33 a. Cu hnh Nap server: .................................................................................................33 b. Ci t v Cu hnh dch v DHCP ...........................................................................37 c. Cu hnh trn my Client ........................................................................................... 38 d. Cu hnh truy cp hn ch .........................................................................................40 VI. VPN SSTP .....................................................................................................................42 1. Mc ch: .......................................................................................................................42 2. Ci t Stand Alone Root CA........................................................................................42 3. VPN Server xin v ci Certificate .................................................................................43 VII. Internet Information Service 7.0 ....................................................................................48 1. Cu hnh IIS Server .......................................................................................................48 VIII. DFS ............................................................................................................................ 53 1. Gii thiu .......................................................................................................................53</p> <p>-2-</p> <p>2. Ci t DFS role service ................................................................................................ 54 IX. AD RMS ........................................................................................................................57 1. Khi qut v AD RMS...................................................................................................57 2. Ci t IIS, Enterprise ...................................................................................................57 3. Ci Enterprise ................................................................................................................57 4. Ci t RMS ..................................................................................................................59 5. Kim tra trn my client ................................................................................................ 60 X. Terminal Services ..............................................................................................................61 XI. Network Load Balancing ............................................................................................... 64 1. Mc ch ........................................................................................................................64 2. Cu hnh Network Load Balacing .................................................................................65 XII. Windows Server Core 2008 ........................................................................................... 66 1. Gii thiu ........................................................................................................................... 66 2.Ci t Windows server core 2008 .....................................................................................67 XIII. Read Only Domain Controller ...................................................................................69 1. Vn ............................................................................................................................ 69 2. Thc hin chia site .........................................................................................................70 Chng III: Quy M V Kh Nng ng Dng Thc T Ca Ti ...........................................73 I. Quy M: ............................................................................................................................. 73 II. Kh Nng ng Dng Thc T: ............................................................................................ 73</p> <p>-3-</p> <p>LI M U c th p ng c nhng yu cu cn thit t nhng cng vic trong lnh vc cng ngh thng tin th vic thng xuyn nghin cu, tm hiu, phn tch cc cng ngh mi l yu t mang tnh cp thit i vi bt k k s cng ngh thng tin no. Hin nay, a s cc h thng vn cn s dng h thng mng hot ng trong mi trng domain trn nn Windows Server 2003 hoc thp hn. Hin nay th thi gian s dng ca cc h iu hnh ny n hoc qua 10 nm, sp ht c s h tr t microsoft(Windows Server 2000 l in hnh) v nguy c b tn cng t cc l hng l rt cao. Nhng do hot ng ca cc h thng ny cn rt tt, n nh nn qun tr vin rt ngi nng cp h thng mi do phi bt u cu hnh li tt c. V cc dch v mng ca h thng mi c nhiu tin ch thun tin gip ngi qun tr c th qun l nhanh v d dng hn. theo kp thi i v h thng ca mnh c th c h tr tt nht v tng thch vi nhng sn phm mi nh SharePoint 2010, SQL 2010, Windows 7 ta cn phi nng cp h thng sao cho ph hp. tm hiu v qu trnh nng cp h thng t Windows Server 2003 ln Windows Server 2008 v mt s dch v mng ca Window Server 2008, ti xin chn ti: Nghin cu v trin khai cc dch v mng ca h thng windows server 2008. Ni dung ti bao gm ba chng: Chng I: Tng Quan Ti. Chng II: Qu Trnh Thc Hin. Chng III: Quy M V Kh Nng ng Dng Thc T Ca Ti.</p> <p>-4-</p> <p>CHNG I: TNG QUAN TI</p> <p>I.</p> <p>KHI QUT TI</p> <p> Tn ti: Nghin cu v trin khai cc dch v mng ca h thng windows server 2008. Cc ni dung chnh ca ti ny l: Nng cp Domain Controller 2003 ln Domain Controller 2008. Nng cp Domain Controller - Domain Group - Domain User </p> <p>Client tham gia vo Domain. Windows Deployment Service. Windows Backup Server. Cu hnh Network Access Protection. Cu hnh Secure Socket Tunneling Protocol. Internet Information Service 7.0. Distributed File System. Rights Management Services. Terminal Services. Network Load Balancing. Windows Server Core 2008. Read Only Domain Controller.</p> <p>-5-</p> <p>CHNG II: CC BC THC HIN TI</p> <p>I.</p> <p>Upgrade Domain Controller 2003 to Domain Controller 2008:</p> <p>1. Mc ch: Nng cp h thng ang hot ng Windows Server 2003 ln Windows Server 2008. Gi nguyn ton b ti nguyn ang c trong h thng. v d: cc domain, OU, user, GPO. 2. Cc bc thc hin: Lu : - Backup h thng hin ti, phng h s c. Chun b: 1 Server Window Server 2003 ln Domain Controller.(Domain:</p> <p>athena.edu.vn) 2k3. Chnh Password n gin Chp source ci t Windows Server 2008 vo a C ca my DC-</p> <p>3. Cc bc thc hin: a. Nng cp Domain Functional Level: M Active Directory Users and Computers. Chut phi vo tn domain, chn Raise Domain Functional Level. Chn Windows Server 2003 trong Select an available domain functional level. Sau chn Raise, chn yes.</p> <p>-6-</p> <p>Trong Active Directory Users and Computers, ta to vi OU, User, Group sau khi nng cp</p> <p>b. Upgrade ln Windows Server 2008: Bc 1: Vo cmd g cc lnh sau: -&gt; Lnh 1: cd c:\win2k8\sources\adprep</p> <p>-7-</p> <p>-&gt; Lnh 2: Adprep/forestprep</p> <p>Nhn C ri ENTER tip tc. -&gt;Lnh 3: Adprep /domainprep /gpprep</p> <p>Bc 2: chy file setup trong b source Windows Server 2008 B1: Chn Install now B2: Chn Do not get latest updates for installation-&gt;Next-&gt;No</p> <p> B3: Chn Windows Server 2008 Enterprisev(Full Installation)-&gt;Next</p> <p>-8-</p> <p> B4: Check mc I accept the licent term-&gt;Next B5: Chn Upgrade</p> <p> B6: Next-&gt;Qu trnh ci t din ra. c. Kim tra sau khi nng cp: Vn cn cc OU v user</p> <p>-9-</p> <p> Kim tra password policy vn gi nguyn</p> <p>II.</p> <p>Nng cp Domain Controller Domain Group Domain User </p> <p>Client Join Domain 1. Chun b: 1 my Windows Server 2008 1 my Client(Window XP, Window Vista, Win 7) Chn Sources Windows Server 2008 vo a o 2. Cc bc thc hin: a. Nng cp Domain Controller:</p> <p>-10-</p> <p> B1: Chnh IP (Start-&gt;Setting-&gt;Network Connection-&gt;Right Click Properties&gt;Chn Internet Protocol Version 4 (TCP/IPV4) ).</p> <p> B2: Vo Start-&gt;Chn Run-&gt;G dcpromo-&gt;Enter. B3: Check Use advanced mode installation -&gt; Next</p> <p> B4: Next -&gt;check Create a new domain in a new forest -&gt; Next</p> <p>-11-</p> <p> B5: in tn domain vo -&gt; Next</p> <p> B6: Domain NetBios Name-&gt;Next B7: Set Forest Functional level-&gt;Chn Windows Server 2008-&gt;Next</p> <p>-12-</p> <p> B8: Ca s Additional Domain Controller Options -&gt;Next-&gt;Yes</p> <p> B9: Location of Database, Logs Files and SysVol-&gt;Yes B10: Mn hnh Directory Services Restore Mode Administrator Password -&gt; Nhp Password v Confirm Password:P@ssword-&gt;Next B1: Mn hnh Sumary-&gt;Next B12: H thng nng cp-&gt;Finish-&gt;Restart now</p> <p>-13-</p> <p>b. Join my workstation vo Domain: Thc hin trn my Client Win XP: 192.168.2.2/24</p> <p> B1: Chnh IP nh sau:</p> <p> B2: Chut phi My Computer -&gt; Properties -&gt; Computer Name-&gt; Change-&gt; Nhp tn Domain-&gt;Nhp User: Administrator v Password: @then@</p> <p>-14-</p> <p>-&gt;Bo join thnh cng</p> <p>c. To Domain Group: M Active Directory Users And Computers-&gt; chut phi ln domain athena.edu.vn-&gt;New-&gt;Group</p> <p>d. To Domain User: M Active Directory Users And Computers-&gt; chut phi ln domain athena.edu.vn-&gt;New-&gt;User</p> <p>-15-</p> <p>-&gt; Nhp Password v Confirm password</p> <p>III.</p> <p>Windows Deployment Services:</p> <p>1. Mc ch: Trin khai ci t h iu hnh cho cc my trm (client) ng thi</p> <p>join cc my trm vo Domain mt cch t ng t my ch (server) vi mt dch v c tch hp sn trn windows server 2008 l Windows Deployment Service (WDS). 2. Chun b: My PC01: Windows Server 2008 ln domain: Athena.edu.vn</p> <p>-16-</p> <p> IP: 192.168.21.1/24 PDNS: 192.168.2.1 My PC02: Window Client: XP,Vista,Win7Chnh ch card</p> <p>mng nhn IP ng. 3. Cc bc thc hin: a. Ci t v cu hnh DHCP: Thc hin ti PC01.</p> <p> Vo Admin Tools-&gt; Server Manager -&gt; Roles-&gt; Add Roles-&gt; Next-&gt; Chn DHCP Server-&gt;Next-&gt; Next</p> <p> Ca s Nextwork Connection Bindings chn Card 192.168.2.1-&gt; Next-&gt; Mn hnh Ipv4 DNS Setting chn Next-&gt;Ipv4 WINS Setting do khng s dng nn gi tr mc nh chn Next-&gt; Trong mn hnh DHCP Scope nhp Add thm mt Scope nh sau:</p> <p>-17-</p> <p> Do khng s dng Ipv6 nn mn hnh DHCPv6 Stateless Mode chn Disable DHCPv6 stateless mode for this server -&gt;Next Mn hnh Authorize DHCP Server gi nguyn mc nh xc thc cho DHCP Server-&gt;Next Mn hnh Confirmation cho bit khi qut ni dung cu hnh DHCP Server -&gt; Install b. Ci t v cu hnh WDS: Vo Admin Tools-&gt; Server Manager -&gt; Roles-&gt; Add Roles-&gt; Next-&gt; Chn Windows Deployment Services-&gt;Next-&gt; Next Mn hnh Role Services gi nguyn mc nh chn Next-&gt; Install. M Windows Deployment Services-&gt; nhp phi server chn Configure Server-&gt;Next. WDS to mt th mc cha ton b file cn thit ci t cho cc Client y l th mc RemoteInstall trong C:\-&gt; Next-&gt;Yes.</p> <p>-18-</p> <p> Do my ny ta va ci DHCP Server va ci WDS Server nn trong mn hnh DHCP Option 60 chn 2 mc:</p> <p> Mn hnh PXE Server Initial Setting-&gt;Respond to all (known and unknow) client computer-&gt;Finnish Mn hnh Configure Complete b chn Add Images to the Windows Deployment Server now -&gt; Finish Chn sources Windows Server 2008 vo a o. Tin hnh ci t Windows Server 2008 cho my client. Khai bo Sources Windows Nhp phi Install Images -&gt; Add Install Image copy source ci</p> <p>t Windows Server 2008 ln WDS Server-&gt; Next Trong Mn hnh Image Group t tn nh sau:</p> <p>-19-</p> <p>-</p> <p>Chn file install.wim trong th mc source -&gt; Next-&gt; Chn phin</p> <p>bn Window Longhom Serverenterprise-&gt; Next-&gt; Next-&gt; ch Windows add file Image ny vo-...</p>