Tich phan ham nhi phan thuc

 • Published on
  15-Jul-2015

 • View
  1.683

 • Download
  2

Embed Size (px)

Transcript

 • Gio vin: Nguyn Thnh Long Email: Loinguyen1310@gmail.com D: 01694 013 498

  1

  TCH PHN HM PHN THC, LNG GIC V M LOGARIT DI CON MT CA TCH PHN HM NH THC

  I. Trc khi tm hiu v chuyn ny chng ta tm hiu qua tch phn hm nh thc

  C dng ( )m n px a bx dx

  vi , , , , , , 0a b R m n p Q n p

  Ty thuc vo tnh cht v mi quan h qua li gia ly tha ca m, n, p m ta c cc cch t khc nhau.

  C th xt b ba s 1 1; ;m mp pn n

  TH 1: Nu p Z th ta t qx t vi q l mu s chung nh nht ca phn s ti gin ca m v n

  TH 2: Nu 1 , , , , , 1m sZ p r s Z r sn r

  ta t pnt a bx hoc nt a bx c bit

  - Nu rp Zs

  ta ch c t nt a bx

  - Nu rp Zs

  v 2,3,...p ta c th s dng tch phn tng phn, khi 2p TPTP mt ln, khi 3p

  TPTP hai ln,

  TH 3: Nu 1 , , ,m sp Z p r s Zn r

  th ta t n

  rn

  a bx tx

  Bi tp gii mu: TH 1: Nu p Z th ta t qx t vi q l mu s chung nh nht ca phn s ti gin ca m v n

  Bi 1: Tnh tch phn sau

  4

  1 1dxI

  x x

  Gii:

  Ta c

  114 41 2

  1 1

  11

  dxI x x dxx x

  Nhn xt: 11, , 1 22

  m n p Z q

  Cch 1:

  t 2

  2x t

  x tdx tdt

  www.MATHVN.com

  www.mathvn.com

 • Gio vin: Nguyn Thnh Long Email: Loinguyen1310@gmail.com D: 01694 013 498

  2

  i cn 4 21 1

  x tx t

  Khi

  2 2 2

  21 1 1

  21 1 42 2 2 2 ln ln 1 2 ln11 1 31

  t dtI dt t tt t t tt t

  Cch 2:

  t

  211

  2 1

  x tx t

  dx t dt

  i cn 4 31 2

  x tx t

  Khi

  2 3 3

  22 2 2

  1 31 1 42 2 2 2 ln 1 ln 2ln21 1 31

  t dt dtI dt t tt t t tt t

  TH 2: Nu 1 , , , , , 1m sZ p r s Z r sn r

  ta t pnt a bx hoc nt a bx c bit

  - Nu rp Zs

  ta ch c t nt a bx

  - Nu rp Zs

  v 2,3,...p ta c th s dng tch phn tng phn, khi 2p TPTP mt ln, khi 3p

  TPTP hai ln,

  Bi 2: (HDB A 2003 HNT 1996) Tnh tch phn sau 1

  3 2

  0

  1I x x dx

  Gii:

  Phn tch 1 1

  3 2 2 2

  0 0

  1 1 .I x x dx x x xdx

  Nhn xt: 1 13, 2, 22

  mm n pn

  Cch 1:

  t 2 2

  2 11x t

  t xxdx tdt

  i cn 1 00 1

  x tx t

  Khi 10 1 1

  2 2 2 2 2 4 3 5

  1 0 0 0

  1 1 21 13 5 15

  I t t dt t t dt t t dt t t

  Cch 2:

  www.MATHVN.com

  www.mathvn.com

 • Gio vin: Nguyn Thnh Long Email: Loinguyen1310@gmail.com D: 01694 013 498

  3

  t

  2

  21

  1

  2

  x tt x dtxdx

  i cn 1 00 1

  x tx t

  Khi 11 1 1 3 3 30 1 1

  2 2 2 2 2 2

  1 0 0 0

  1 1 1 1 2 2 21 12 2 2 2 3 3 15

  I t t dt t t dt t t dt t t

  Cch 4: t cos sinx t dx tdt

  Khi 2 2

  2 3 2 2

  0 0

  sin cos sin 1 sin cosI t tdt t t tdt

  Cch 4.1. t sin cost u tdt du Khi

  1 1 3 5

  2 2 2 4

  0 0

  1 2(1 )03 5 15

  u uI u u du u u du

  Cch 4.2.

  3 52 2

  2 2 2 4

  0 0

  sin sin 2sin 1 sin sin sin sin sin 23 5 150

  t tI t t d t t t d t

  .

  Cch 4.3.

  2 2 2 22

  0 0 0 0

  1 1 1 cos 4 1 1sin 2 cos cos cos cos 4 cos4 4 2 8 8

  tI t tdt tdt tdt t tdt

  Cch 5:

  1 12 2 2 2 2 2

  0 01 13 1

  2 2 2 22 2

  0 0

  1 11 1 1 1 1 12 2

  1 11 1 1 12 2

  I x x d x x x d x

  x d x x d x

  Cch 3: t 22dtt x xdx

  Bi 3: Tnh tch phn 7 3

  3 20 1

  x dxIx

  Gii :

  Cch 1: t

  2 3

  3 22

  11 3

  2

  x tt x

  xdx t dt

  www.MATHVN.com

  www.mathvn.com

 • Gio vin: Nguyn Thnh Long Email: Loinguyen1310@gmail.com D: 01694 013 498

  4

  i cn 2710

  txtx

  Khi

  3 27 2 22 5 24

  3 20 1 1

  1 . 2. 3 3 3 9312 2 2 5 2 101

  t t dtx xdx t tI t t dttx

  Cch 2:

  t

  2

  21

  1

  2

  x tt x dtxdx

  i cn 8710

  txtx

  Khi 2 1 5 28 8 3 3 3 3

  11 13

  1 81 1 1 3 312 2 2 5 2

  t dtI t t dt t t

  t

  Cch 3: Phn tch 23

  3 2 2 33 32 2

  1 11 1

  x xx x x x x xx x

  Cch 4: S dng tch phn tng phn

  t

  2

  2 32 2

  3 32 2

  21 31 1

  421 1

  u x du xdxd xx v xdv dx

  x x

  Bi 4: (HAN 1999) Tnh tch phn 4

  27 9

  dxIx x

  Gii: Phn tch

  4

  27 7

  4 11 2 29

  9x x dxdxI

  x x

  Nhn xt: 1 11, 2, 02

  mm n pn

  t 2 2

  2 99x t

  t xxdx tdt

  i cn 4 5

  47

  x ttx

  Khi 4 5 5

  2 22 24 47

  51 3 1 7ln ln46 3 6 4( 9) 99

  xdx tdt dt tItt t tx x

  Cch 2:

  www.MATHVN.com

  www.mathvn.com

 • Gio vin: Nguyn Thnh Long Email: Loinguyen1310@gmail.com D: 01694 013 498

  5

  t

  2

  29

  9

  2

  x tt x dtxdx

  Khi

  25

  116 2

  1 ...2

  9

  dtIt t

  n y liu ta c th lm c khng, c th bng cch t

  1 22

  2u t

  u tudu dt

  bn c gii tip nh

  Bi 5: (H KTQD 1997) Tnh tch phn sau: 1

  65 3

  0

  1I x x dx

  Gii:

  1 1

  6 65 3 3 3 2

  0 0

  1 1I x x dx x x x dx

  Nhn xt: 15, 3, 6 0mm n p Zn

  Cch 1:

  t 2

  3

  3

  1 31

  dt x dxt x

  x t

  i cn 1 00 1

  x tx t

  Khi 0 1 1 7 8

  6 6 6 7

  1 0 0

  1 1 1 1 11 13 3 3 3 7 8 168

  t tI t t dt t t dt t t dt

  Cch 2:

  1 1 1 16 6 6 75 3 2 3 3 2 3 2 3

  0 0 0 0

  7 83 31 16 73 3 3 3

  0 0

  1 1 1 1 1 1

  1 11 11 1 1 11 1 1 1 . .0 03 3 7 3 8 168

  I x x dx x x x dx x x dx x x dx

  x xx d x x d x

  Bi 6: (SGK T 112) Tnh tch phn sau 2

  2

  0

  1I x x dx

  Gii: Cch 1: S dng phng php tch phn tng phn

  t 2

  2

  2 11

  2

  du x dxu x

  xdv xdx v

  Khi 2 22 4 3

  2 2 3

  0 0

  2 2 341 1 6 60 02 4 3 3

  x x xI x x x dx x x dx

  www.MATHVN.com

  www.mathvn.com

 • Gio vin: Nguyn Thnh Long Email: Loinguyen1310@gmail.com D: 01694 013 498

  6

  Cch 2:

  t 1

  1x t

  t xdx dt

  i cn 2 30 1

  x tx t

  Khi

  3 3 4 3

  2 3 2

  1 1

  3 34114 3 3

  t tI t t dt t t dt

  Cch 3: S dng phng php phn tch Ta c 2 2 3 21 2 1 2x x x x x x x x

  Khi 2 4 3 2

  3 2

  0

  22 34204 3 2 3

  x x xI x x x dx

  Cch 4: S dng phng php a vo vi phn Ta c 2 2 3 21 1 1 1 1 1x x x x x x

  Khi 4 32 2 2 23 2 3 2

  0 0 0 0

  1 1 341 1 1 1 1 14 3 3

  x xI x dx x dx x d x x d x

  TH 3: Nu 1 , , ,m sp Z p r s Zn r

  th ta t n

  rn

  a bx tx

  Bi 7: Tnh tch phn sau 2

  4 21 1

  dxIx x

  Gii:

  Nhn xt: 1 12; 2; 22

  mm n p p Zn

  nn t 2

  22

  1x tx

  t

  222

  22

  22

  111

  1

  xtx t tdtx xdx

  t

  i cn 52

  21

  2

  x tx

  t

  Ta c

  5 322 2 2 32

  224 2 2

  61 1 2 52 2

  21 7 5 8 2. 1 53 2411 11 2

  tdx dx tdt tI t dt ttx x tx

  x

  www.MATHVN.com

  www.mathvn.com

 • Gio vin: Nguyn Thnh Long Email: Loinguyen1310@gmail.com D: 01694 013 498

  7

  Bi 8: Tnh tch phn sau:

  1

  31

  4

  31

  3

  dxxxxI .

  HD:

  Ta c

  1

  31

  3

  31

  2

  1.11 dxxx

  I 1 1

  3 2 3

  13

  1x x dx

  Nhn xt: 1 13, 2, 13

  mm n p Zn

  t 2 31 1

  2dt dxt

  x x . 6I bn c t gii

  Bi 9: Tnh tch phn sau 3

  2 33

  2(1 )

  dxIx

  Gii :

  Ta c 3 10; 2; 12

  mm n p p Zn

  t

  22 2

  22

  2 2

  11 1

  ( 1)

  xx tt tdtx xdx

  t

  i cn 2 33

  3332

  x t

  x t

  Khi 3 3 3

  22 2 2 2 23 2 3 2 342 222 3 3

  31 1

  2 31 2 3(1 ) 1 ( 1) . . .. . 3( 1)

  xdx tdt dtIt tx x t t tx tx x

  Bi tp t gii:

  Bi 1: (HSP II HN A 2000) Tnh tch phn 2

  31 1

  dxIx x

  HD:

  t 2

  323 3

  3112 1 1

  x dx dtt x dt dxtx x x

  Bi 2: (HAN A 1999) Tnh tch phn 4

  27

  1 7ln6 41

  dxIx x

  www.MATHVN.com

  www.mathvn.com

 • Gio vin: Nguyn Thnh Long Email: Loinguyen1310@gmail.com D: 01694 013 498

  8

  Bi 3: (HBKHN 1995) Tnh tch phn 2

  223

  121dxI

  x x

  Cch 1:

  t 2 22 2 2 21

  11 1 1x dx xdx dtt x dt dx

  tx x x x x

  v t tanu ,

  2 2u , 2 1

  dt dut

  .

  Cch 2: t 2

  1 , 0;cos 2 1

  dxt t dtt x x

  C1: t 1 cos

  xt

  vi

  20;t hoc

  tx

  sin1

  C2: t 2 1x t C3: t 2 1x t

  C4: t 1xt

  C5: Phn tch 2 21 1x x

  Bi 4: Tnh tch phn 1 3

  21

  01

  xI dxx

  C1: t tanx t C2: Phn tch 3 2 1x x x x

  C3: t

  2

  2 1

  u xxdv dx

  x

  C4: t x t C5: Phn tch 3 2 2 21 1 1x dx x xdx x d x

  Bi 5: (HTM 1997) Tnh tch phn 7 3

  3 20

  141201

  xI dxx

  Bi 6: (CKT KT I 2004) Tnh tch phn 2 4

  50 1

  xI dxx

  Bi 7: (C Hng hi 2007) Tnh tch phn 3

  3 2

  1

  14 315

  I x x dx

  Bi 8: (C S Phm Tin Giang 2006) Tnh tch phn 9

  3

  1

  468. 17

  I x x dx

  Bi 9: (C Nng Lm 2006) Tnh tch phn 1

  2

  0

  2 2 113

  I x x dx

  Bi 10: (C Ti Chnh K Ton IV 2005) Tnh tch phn 3

  3 5

  0

  8481.105

  I x x dx

  www.MATHVN.com

  www.mathvn.com

 • Gio vin: Nguyn Thnh Long Email: Loinguyen1310@gmail.com D: 01694 013 498

  9

  Bi 11: (C Khi A, B 2005) Tnh tch phn 1

  3 2

  0

  6 3 8. 35

  I x x dx

  Bi 12: (C GTVT 2005) Tnh tch phn 1

  5 2

  0

  81105

  I x x dx

  Bi 13: (H Hi Phng 2006) Tnh tch phn 1

  20

  1 ln 221

  xI dxx

  Bi 14: Tnh tch phn 1

  2 3

  0

  22 3 3 2 29

  I x x dx

  Bi 15: (C Dt may thi trang Tp.HCM 2007) Tnh tch phn

  3

  2 21

  313 121

  dxIx x

  Bi 16: Tnh tch phn 2 3

  2 23

  2 33 2 21

  dxIx x

  b. Tch phn hm phn thc, lng gic, m loga di con mt ca tch phn hm nh phn thc

  M rng pm nI u x a bu x d u x

  vi vi , , , , , , 0a b R m n p Q n p

  V c th ha trng hp 2 nh sau

  Nu 1 , , , , , 1m sZ p r s Z r sn r

  ta t pnt a bu x hoc

  nt a bu x

  c bit : Nu rp Zs

  ta ch c t nt a bu x

  Ta xt cc th d sau y

  Th d 1. (H DB B 2003) Tnh tch phn sau ln 5 2

  ln 2 1

  x

  x

  eI dxe

  Li gii.

  Ta c ln 5 ln 5 12

  2

  ln 2 ln 2

  11

  xx x x

  x

  eI dx e e dee

  th y chnh l tch phn nh thc vi

  1 11, 22

  mm n p Zn

  v xu x e

  t 2

  2 112

  xx

  x

  e te t

  e dx tdt

  i cn ln 5 2ln 2 1

  x tx t

  Khi

  22 22 3

  1 1

  1 2 22 202 2 1 21 13 3

  t tdtI t dt t t

  t

  www.MATHVN.com

  www.mathvn.com

 • Gio vin: Nguyn Thnh Long Email: Loinguyen1310@gmail.com D: 01694 013 498

  10

  Cch khc: t 1xe t

  Th d 2. (H B 2004 ) Tnh tch phn sau 1

  1 3ln .lne x xI dxx

  Li gii.

  Ta c 13

  1 1

  1 3ln .ln ln 1 3ln lne ex xI dx x x d x

  x

  th y chnh l tch phn nh thc vi

  1 11, 22

  mm n p Zn

  v lnu x x

  t

  2

  2

  1ln31 3ln

  23

  txx t

  dx tdtx

  i cn 2

  1 1x e tx t

  Khi 2 22 5 3

  2 4 2

  1 1

  22 1 2 2 116( )13 3 9 9 5 3 135

  t t tI t dt t t dt

  Cch khc: 1 3lnt x

  Th d 3. (PVBCTT 1999) Tnh tch phn sau 3 2

  1

  ln . 2 lne x xI dxx

  Li gii.

  Ta c 13 2

  2 3

  1 1

  ln . 2 ln ln 1 ln lne ex xI dx x x d x

  x

  th y chnh l tch phn nh thc vi

  1 11, 2, 13

  mm n p Zn

  v lnu x x

  t 3 2 23 ln2 ln2

  xt x t dt dxx

  i cn 3

  3

  31 2

  x e tx t

  Khi 3 3

  3 3

  3 3 33

  42 3

  32 2

  33 3 3 233 3 3. .

  2 2 2 42

  82tI t t dt t dt

  Cch khc: t 22 ln x t

  Th d 4. (H B 2010) Tnh tch phn sau 21

  ln2 ln

  e xI dxx x

  Li gii.

  www.MATHVN.com

  www.mathvn.com

 • Gio vin: Nguyn Thnh Long Email: Loinguyen1310@gmail.com D: 01694 013 498

  11

  Ta c

  2

  22

  1 1

  ln ln 2 ln ln2 ln

  e xI dx x x d xx x

  th y chnh l tch phn nh thc vi

  11, 1, 2 , 2mm n Z p Zn

  v lnu x x

  t ln 2

  2 lnx t

  t x dx dtx

  Khi 3 3

  2 22 2

  2 31 2 2ln2

  3 1ln2 3

  tI dt dt t

  t tt t

  Th d 5. (HDB 2002) Tnh tch phn sau

  ln 3

  30 1

  x

  x

  e dxIe

  Li gii.

  Ta c

  ln 3 ln 3 1

  33

  0 0

  11

  xx x

  x

  e dxI e dee

  th y chnh l tch phn nh thc vi

  1 10, 1, 12

  mm n p Zn

  v xu x e

  t 2 1 2 2x xt e tdt e dx dx tdt

  Khi 2

  32

  212 2. 2 12

  tdtItt

  Th d 6. Tnh tch phn sau 2

  5 31

  dxIx x

  Li gii.

  Ta c 2 2

  13 25 3

  1 1

  1dxI x x dxx x

  y l tch phn nh thc vi 3, 2, 1m n p Z

  t

  2

  21

  1

  2

  x tt x dt xdx

  i cn 2 51 2

  x tx t

  Ta c

  2 2

  3 2 4 21 1

  11 1

  xI dx dxx x x x

  Khi

  5 5

  2 22 2

  51 1 1 1 1 1 3 1 5ln ln 2 ln22 1 2 1 1 8 2 21 1

  dt tI dtt t t tt t t

  www.MATHVN.com

  www.mathvn.com

 • Gio vin: Nguyn Thnh Long Email: Loinguyen1310@gmail.com D: 01694 013 498

  12

  Th d 7. Tm nguyn hm:

  2

  391x dxI

  x

  Li gii.

  Ta c

  2

  39239 11

  x dxI x x dxx

  y l tch phn nh thc vi

  12, 1, 39 3mm n p Z Zn

  t 1 1t x x t dx dt Khi

  239 39 38 37 38 37 36

  1 1 1 1 1 1 2 1 1 1238 37 36

  t dtI dt dt dt C

  t t t t t t t

  vi 1t x

  Th d 8. (H B 2005) Tnh tch phn sau 2

  0

  sin 2 .cos1 cos

  x xI dxx

  Li gii. Phn tch

  22 2 2

  12

  0 0 0

  sin 2 .cos sin .cos2 2 cos 1 cos cos1 cos 1 cos

  x x x xI dx dx x x d xx x

  th y chnh l tch phn nh thc

  vi 2, 1, 1m n p Z v cosu x x

  t sin

  1 coscos 1dt xdx

  t xx t

  i cn 1

  220

  txtx

  Khi 21 2 2

  2 1

  1 212 2 2 2 2 ln 2 ln 2 112

  t tI dt t dt t tt t

  Th d 9. (HTS 1999) Tnh tch phn sau 2

  2

  0

  sin cos 1 cosI x x x dx

  Li gii.

  Ta c 2 2

  2 2

  0 0

  sin cos 1 cos cos 1 cos cosI x x x dx x x d x

  th y chnh l tch phn nh thc vi

  1, 1, 2m n p Z v cosu x x

  t sin

  1 coscos 1

  xdx dtt x

  x t

  www.MATHVN.com

  www.mathvn.com

 • Gio vin: Nguyn Thnh Long Email: Loinguyen1310@gmail.com D: 01694 013 498

  13

  i cn 1

  220

  txtx

  Khi 1 2 4 3

  2 3 2

  2 1

  2 17114 3 12

  t tI t t dt t t dt

  Nhn xt: Nu gp tch phn l tng (hiu) ca hai tch phn nh thc m c cng cch t th ta vn tnh nh trong l thuyt

  Th d 10. (H A 2005) Tnh tch phn sau 2

  0

  sin 2 sin1 3cos

  x xI dxx

  Li gii.

  Ta c

  1 2

  2 2 21 12 2

  0 0 0

  sin 2cos 12cos 1 3cos cos 1 3cos cos

  1 3cosI I

  x xI dx x x d x x d x

  x

  Nhn xt: y chnh l tng ca hai nh thc cosu x x vi 1I ta c 11 2mm n Z

  n

  v vi 2I

  ta c 10, 1 1mm n Zn

  .

  Vy chung qui li ta c th

  t

  2

  2

  1cos31 3cos

  sin 231 3cos

  txx t

  x dtdxx

  i cn 1

  220

  txtx

  Khi 2 2

  3

  1

  24 2 4 2 3419 9 27 9 27

  tI dt t t

  Th d 11. (HQG HCM B 1997) Tnh tch phn sau 2

  0

  sin 31 cos

  xI dxx

  Li gii.

  Ta c 32 2 2

  12

  0 0 0

  sin 3 3sin 4sin 4cos 1 1 cos cos1 cos 1 cos

  x x xI dx dx x x d xx x

  th y chnh l tng ca

  hai tch phn nh thc tch phn nh thc vi 12, 1, 1 3mm n p Z Zn

  v cosu x x nn ta

  t cos 1

  1 cossin

  x tt x

  dt xdx

  www.MATHVN.com

  www.mathvn.com

 • Gio vin: Nguyn Thnh Long Email: Loinguyen1310@gmail.com D: 01694 013 498

  14

  i cn 1

  220

  txtx

  Khi

  21 22

  2 1

  4 1 1 234 8 2 3ln 8 3ln 2 21

  tI dt t dt t t t

  t t

  kt thc bi vit ny mi cc bn t gii cc tch phn sau

  Bi 1: (HDB D 2005) Tnh tch phn sau 3 2

  1

  ln 7615ln 1

  e xI dxx x

  Bi 2: (HBK 2000) Tnh tch phn sau ln 2 2

  0

  2 231

  x

  x

  eI dxe

  Bi 3: (HHH 98) Tnh tch phn I = dxxx

  xe 1 ln1.

  ln 4 2 23

  Bi 4: (HDB 2 2006) Tnh tch phn sau 1

  3 2 ln 10 2 1131 2ln

  e xI dxx x

  Bi 5: (HCT 1999) Tnh tch phn sau 21

  ln 1 (ln 2 1)2ln 1

  e xI dxx x

  Bi 7: Tnh tch phn sau 32

  321

  log 427 ln 21 3ln

  e xI dxx x

  Bi 8: (HDB 2004) Tnh tch phn sau ln 8 ln 8

  2

  ln 3 ln 3

  1. 1. .x x x x xI e e dx e e e dx

  Bi 9: Tnh tch phn sau ln 5

  ln 2

  1

  1

  x x

  x

  e eI dx

  e

  Bi 10: (HVNH TPHCM D 2000) Tnh tch phn sau 2

  20

  sin 4 32 6 ln41 cos

  xI dxx

  Bi 11: Tnh tch phn sau 2 32

  0

  15sin 2 1 sin4

  I x x dx

  Bi 12: (H BCVT 1997) Tnh tch phn sau 32

  20

  sin cos1 cos

  x xI dxx

  Bi 13: Tnh tch phn 36

  0

  sin 3 sin 3 1 1 ln 21 cos3 6 3

  x xI dxx

  www.MATHVN.com

  www.mathvn.com

 • Gio vin: Nguyn Thnh Long Email: Loinguyen1310@gmail.com D: 01694 013 498

  15

  Bi 14: (HDB B 2004) Tnh tch phn sau 3

  30

  6ln2

  dxIx x

  Bi 15: Tm nguyn hm 3

  10 6 7 8 9

  1 1 3 1 3 1 1 16 7 8 9( 1) ( 1) ( 1) ( 1) ( 1)

  x dxI Cx x x x x

  Gp theo a ch Email: Loinguyen1310@gmail.com hoc a ch: Nguyn Thnh Long S nh 15 Khu ph 6 Phng ngc tro Th x bm sn Thnh ph thanh ha

  www.MATHVN.com

  www.mathvn.com