Till stöd för ledare och medarbetare inom Flens kommuns skolor för

  • Published on
    05-Jan-2017

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>ElevhlsoplanTill std fr ledare och medarbetare inom Flens kommunsskolor fr att kvalitetsskra elevhlsoarbetet.</p></li><li><p>2</p><p>Inledning .............................................................................................. 3</p><p>Elevhlsa ............................................................................................... 4</p><p>3. Elevhlsoarbetet i Flens kommun ........................................................ 5 3.1 Syfte ......................................................................................... 5 3.2 Ml ............................................................................................ 5 3.3 Regelverk fr elevhlsan ............................................................... 5 3.4 Enheten Elevhlsan ..................................................................... 5 3.5 Ansvarsfrdelning ....................................................................... 6 3.6 Elevhlsans kompetenser och funktioner. ........................................ 7 3.6.1 Kurator ...................................................................................... 7 3.6.2 Skolpsykolog .............................................................................. 7 3.6.3 Skollkare .................................................................................. 7 3.6.4 Skolskterska .............................................................................. 8 3.6.5 Specialpedagog ........................................................................... 8 3.6.6 Talpedagog ................................................................................. 9 3.6.7 Elevhlsoteam ...........................................................................10 3.6.8 Stdteam ..................................................................................10 3.7 Sekretess ..................................................................................10</p><p>4. Nr hinder i lrandet uppmrksammas; rutiner och tgrder. ................11 4.1 Tv former av stdinsatser ...........................................................12 4.1.1 Extra anpassningar .....................................................................12 4.1.2 Srskilt std ..............................................................................12 4.1.3 Att utreda behov av srskilt std ..................................................13 4.1.4 Beslut om tgrdsprogram fr en elev som behver srskilt std. .......13 4.1.5 Att dokumentera beslut om tgrdsprogram fr en elev som behver srskilt std...................................................................13 4.1.6 Beslut om att avsluta tgrdsprogram ...........................................13 4.1.7 Modell ver arbetsgngen med stdinsatser ...................................14 4.2 Rutiner fr vergngar mellan skolformer och stadier fr elever i behov av srskilt std. ..............................................................15 4.3 Anpassad studiegng ..................................................................15 4.4 Srskild undervisningsgrupp eller enskild undervisning. ...................15 4.5 Samlad basbedmning.................................................................17 4.6 Srskola ....................................................................................17 4.7 Nrvaro och frnvaro ..................................................................17 4.8 Extern skolplacering. ..................................................................17</p><p>5. vriga resurser ..................................................................................18 5.1 Skoldatateket ............................................................................18 5.2 Tillggsbelopp ...........................................................................18 5.3 Socialfrvaltningen ....................................................................18 5.4 Resurser inom Landstinget ...........................................................18 5.5 VITS .........................................................................................18 5.6 Statliga resurser .........................................................................18</p><p>Innehll</p></li><li><p>3</p><p>Inledning</p><p>Skolans huvuduppdrag r utveckling och lrande. En god lrmilj r en frutsttning fr elevers kunskapsutveckling och per-sonliga utveckling. Goda studieresultat och hlsa hnger samman. </p><p>Mlet r att barn och unga i frskola, skola och gymnasium i Flens kommun ska ha mjlighet att utvecklas och n de ml som r uppsatta fr verk-samheten. Fr att detta ska vara mjligt ska alla i skolan arbeta fr att barn och unga har en god hlsa, svl fysiskt som psykiskt. Skolan ska vara begriplig, hanterbar och meningsfull s att alla </p><p>elever kan utvecklas maximalt. Personalen i skolan ska arbeta fr att ge alla elever den ledning och stimulans de behver i sitt lrande och sin person-liga utveckling. </p><p>Skolan har ett srskilt ansvar att uppmrksamma de elever vars situation och svrigheter utgr hin-der fr deras inlrning. Skolan ansvarar ocks fr att uppmrksamma elever som far illa och uppvisar tecken p ohlsa. En strvan ska vara att uppvga skillnader i elevernas frutsttningar att tillgodo-gra sig utbildningen.</p></li><li><p>4</p><p>Elevhlsa</p><p>I Skollagen 2010:800 som trdde i kraft 1/7 2011 anvnds numera begreppet samlad elevhlsa. Elev-hlsan omfattar medicinska, psykologiska, psyko- sociala och specialpedagogiska insatser. Den ska vara frebyggande och hlsofrmjande. Elevhlsans arbe-te ska bidra till att undanrja hinder fr enskilda elever och kan bidra till en hlsofrmjande skolutveckling.</p><p>Att verka fr elevhlsa i skolan handlar om att ha en tilltro till elevers frmga att kunna lra sig och utveck-las. Deras vardagserfarenheter utgr en viktig del i lran-det. Lrandet pverkas av lrmiljer som de vuxna inom verksamheterna organiserar och pverkar. Drfr r det viktigt att ka kunskaperna kring elevers frutsttningar och behov i lrandet. Elevhlsoarbetet i sig kan ses som ett lrande, i vardagen inom arbetslaget, i samarbetet mellan elevhlsoteamet och arbetslaget, mellan olika professioner inom elevhlsoteamet samt i skolan som organisation.</p><p>Elevhlsan ska vara frebyggande och hlsofrmjande.</p></li><li><p>5</p><p>3. Elevhlsoarbetet i Flens kommun</p><p>3.1 SyfteElevhlsoplanen ska utgra ett std fr rektorer och medarbetare i det dagliga elevhlsoarbetet. Vidare ska den bidra till att skra alla elevers rtt till en likvrdig utbildning, samt stimulera till verksamhetsutveckling i arbetet med en samlad elevhlsa.</p><p>3.2 MlFlens kommun har som ml att ha utvecklande, lrande och hlsofrmjande skolmiljer.</p><p>3.3 Regelverk fr elevhlsanElevhlsoplanen tar sin utgngpunkt i mnga lagar, frordningar och styrdokument. Hr nedan fljer de mest centrala.</p><p> FN:s barnkonvention. FN:S konvention om rttigheter fr personer </p><p>med funktionsnedsttningar. Salamancadeklarationen. Skollagen, skolfrordningen och </p><p>gymnasiefrordningen. Socialtjnstlagen. Hlso- och sjukvrdslagen. Frldrabalken. Diskrimineringslagen. Lag om std och service till vissa </p><p>funktionshindrade LSS. Patientdatalag. Patientskerhetslag. Personuppgiftslagen, PUL. Offentlighet- och sekretesslagen. Arbetsmiljlagen. Kommunallagen, frvaltningslagen. Kommunala planer och policydokument. </p><p>3.4 Enheten ElevhlsanElevhlsan r en central frvaltningsgemensam enhet som utgr en stdfunktion fr skolornas elevhlsoarbete. Arbetet har bde en operativ del och en strategisk funktion, och leds av verksam-hetschefen fr elevhlsan.</p><p>Det strategiska arbetet ska bidra till att utveck-ling sker i det frebyggande och hlsofrmjandet arbetet i skolans lrmilj samt bevaka likvrdighet mellan skolor nr det gller elevhlsoinsatser. Elevhlsan utgr ven en samverkans- och samar-betspartner till kommunens och landstingets std- insatser fr barn och unga, samt bevakar elever med externa skolplaceringar utifrn srskilda skl. </p><p>Elevhlsan ska arbeta fr att stdja verksamheterna och bidra till: Att ha ett helhetstnkande utifrn </p><p>organisations- grupp- och individniv. Att stimulera till en verksamhetsutveckling, </p><p>som bidrar till att skapa miljer som frmjar lrande, god allmn utveckling och en god hlsa hos varje elev.</p><p> Att frmja en hlsosam livsstil, goda matvanor, rrelse och en aktiv fritid.</p><p> Att samarbeta med elever, vrdnadshavare och andra funktioner som r till std fr elevers utveckling.</p><p> Att utg frn elevens egna frmgor samt ven ta hnsyn till hens tankar och nskeml.</p><p> Att frebygga, tidigt upptcka och uppmrksamma skolrelaterade problem.</p><p> Att undanrja hinder fr varje elevs lrande och utveckling.</p><p> Att uppmrksamma, kartlgga, analysera och stta in tgrder fr barn/elever som riskerar att inte n uppsatta ml.</p><p> Att arbeta s att en utvecklingsprocess stts igng och vidmaktshlls i de frgor som rendet krver.</p></li><li><p>6</p><p>3.5 Ansvarsfrdelning</p><p>3. Elevhlsoarbetet i Flens kommun</p><p>Barn- ochutbildningsnmndenBarn- och utbildningsnmnd</p><p>en </p><p>r huvudman fr kommunens </p><p>kommunala elevhlsoarbete.</p><p>RektorRektor r ytterst ansvarig fr ett fungerande elevhlsoarbete inom respektive skola.</p><p>ElevhlsoteamElevhlsoteamet ansvarar fr att stdja elev, pedagoger, vrd-nadshavare och utreda elevers behov av srskilt std, samt verka fr goda lrmiljer.</p><p>Barn- ochutbildningschefBarn- och utbildningschefenhar det vergripande ansvaret fr elevhlsoarbetet inomfrvaltningen.</p><p>Enheten ElevhlsanElevhlsan ansvarar fr detvergripande elevhlsoarbetetoch samordnar kompetenserinom enheten. Enheten harocks ett strategiskt utvecklings-uppdrag. Elevhlsans chef rverksamhetschef.</p><p>MedarbetareAlla medarbetare har skyldighet att uppmrksamma elever ibehov av std, genomfra extra anpassningar, anmla behov av std till rektor och genomfra beslutade insatser.</p></li><li><p>7</p><p>3.6 Elevhlsans kompetenser och funktioner</p><p>3.6.1 KuratorSkol- och organisationsniv Medverka i utformandet av olika planer och </p><p>policydokument samt delta i det praktiska arbe-tet utifrn planerna, t.ex. krisplan, likabehand-lingsplan, plan fr otillten frnvaro, plan fr det frebyggande elevhlsoarbetet, drogpolicy.</p><p> Medverka till vrig skolmedarbetares kompe-tensutveckling inom det sociala och psyko- sociala omrdet.</p><p> Samverka med andra insatser i samhllet, t.ex. socialtjnst, psykiatri, habilitering, polis.</p><p>Gruppniv Arbeta med grupper i frebyggande syfte och </p><p>vid behov. Medverka i klass-, arbetslag- och verlmnande-</p><p>konferenser. Medverka vid frldramten. Medverka vid gemensamhetsdagar fr elever, </p><p>utifrn ett uppdrag eller behov. Medverka vid konflikthantering.</p><p>Individniv Yrkesmssiga samtal ssom std-, motivations-, </p><p>kris- och konfliktsamtal, liksom utredande, rd-givande och bearbetande samtal med enskilda elever och deras vrdnadshavare.</p><p> Medverka i mten med elever och vrdnads- havare.</p><p> Utreda och bedma den sociala och psykosociala situationen fr enskilda elever och fr skolan i sin helhet.</p><p> Initiera och medverka i anmlningar till social-tjnst och polis.</p><p> Slussa vidare till ppenvrd, psykiatri, ung-domsmottagning m.m.</p><p>3.6.2 SkolpsykologSkol- och organisationsniv Delta i frebyggande arbete i skolan efter behov. Delta i samarbetande ntverk. Bist med psykologiska kunskaper i ledarskaps- </p><p>och organisationsutveckling.</p><p>Gruppniv Arbeta med grupper av elever och hela klasser. Handledning av medarbetare i grupp. Hand-</p><p>ledningen sker i elevvrdsfrgor fr att medar-betareen lttare/bttre ska kunna utfra sina arbetsuppgifter.</p><p> Ing i multiprofessionella team. Delta i mten dr behov av psykologisk </p><p>kompetens finns.</p><p>Individniv Psykologutredning som grs p uppdrag av </p><p>rektor och elevhlsoteamet med ett definierat syfte. Anskan skickas till Elevhlsans chef. Utredningen genomfrs i samrd med elever, vrdnadshavare och medarbetare. Den resulterar i ett psykologutltande med bedmningar och riktade frslag p insatser och frndringar.</p><p> Konsultation med enskild medarbetare i elevhlsofrgor.</p><p> Samtal med och std till elever, vrdnadshavare och/eller medarbetare.</p><p> Samverka i renden med ppenvrden och socialtjnsten utifrn det psykologiska perspektivet.</p><p> Frmedla kontakt och remittera till BUP och Barnhabiliteringen.</p><p> Delta i VITS (samverkansgrupp fr kommun och landsting).</p><p>3.6.3 SkollkareSkollkarens insatser ska utifrn medicinsk sakkun-skap, vergripande och i enskilda elevrenden, std-ja elevhlsan i enlighet med nationella riktlinjer. Vara sakkunnig i medicinska frgor. St fr medicinsk sakkunskap fr elever med </p><p>olika typer av funktionshinder, svl fysiska som neuropsykiatriska.</p><p>3. Elevhlsoarbetet i Flens kommun</p></li><li><p>8</p><p>3.6.4 Skolskterska Skolskterskans arbete styrs bland annat av social-styrelsens riktlinjer och skollagen(SFS 2010:800).</p><p>Eleverna skall erbjudas minst tre planerade hlso-besk jmnt frdelade under grundskoletiden. Det frsta besket fr gras i frskoleklassen. Dessutom skall eleven erbjudas underskning av syn, hrsel och andra begrnsade kontroller mellan hlsobe-sken. Elever i gymnasieskolan ska erbjudas minst ett hlsobesk. Vaccinationer erbjuds enligt det nationella vaccinationsprogrammet.</p><p>De planerade hlsobesken skall omfatta all-mnna hlsokontroller men har ven som syfte att vervaka och frmja elevernas fysiska och psykiska hlsa. Detta sker i hlsosamtalet. Eleverna fr ven anlita elevhlsans medicinska insats fr enkla sjuk-vrdsinsatser och fr att f rd och std i psyko- sociala frgor.</p><p>Skol- och organisationsniv I frsta hand prioriteras de av socialstyrelsen </p><p>lagda arbetsuppgifterna, vriga arbetsupp- gifter utfrs i mn av tid och resurser.</p><p> Fungera som informatr, stdperson och rd-givare inom t.ex. hlso- och sjukvrdsfrgor, krisgrupp och arbetsmilj.</p><p> Samverka med andra aktrer inom och utanfr skolan, t.ex. Stdteam, polis och socialfrvalt-ning.</p><p> Kommun-/folkhlsoniv: Fyller en viktig funktion i det nationella folkhlsoarbetet.</p><p>Gruppniv Fungera som informatr, stdperson och </p><p>rdgivare skolmedarbetare inom t.ex. hlso- och sjukvrdsfrgor samt arbetsmilj.</p><p> Information p gruppniv om olika livsstils- frgor ssom sex och samlevnad, pubertet, tobak, alkohol och droger.</p><p> Redovisningar och analyser av hlsosamtalen i grundskolan rskurs. 4 och 7 samt rskurs 1 i gymnasiet.</p><p> Samverka med andra aktrer inom och utanfr skolan, t.ex. skolans krisgrupp, skolnrvaro-grupp, och hlso- och sjukvrden.</p><p>Individniv Utver de lagstadgade hlsobesken, kan </p><p>uppfljande kontroller samt extrakontroller erbjudas, exempelvis tillvxt, syn och hrsel-kontroller.</p><p> Hlsosamtal vid t.ex. hg frnvaro eller andra livsstilsfrgor ssom pubertet, sex och sam- levnad, tobak, alkohol och droger.</p><p> Fungera som informatr, stdperson och rdgivare till elev, vrdnadshavare och skol-medarbetare inom t.ex. hlso- och sjukvrds-frgor och arbetsmilj.</p><p> Remittera vidare till specialistsjukvrd inom landstinget, t.ex. Barn och ungdoms- psykiatrin (BUP), Barnhabiliteringen och gonmottagningen.</p><p> Organisera och medverka vid skollkar- mottagningar.</p><p> Vaccinering. Egen ppen mottagning med enklare </p><p>sjukvrdsinsatser.</p><p>3.6.5 SpecialpedagogSkol- och organisationsniv Arbeta vergripande fr att utveckla det </p><p>specialpedagogiska arbetet i Flens kommuns skolor.</p><p> Bevaka och sprida aktuell forskning inom det specialpedagogiska fltet.</p><p> Tillsammans med rektor bidra till utveckling av det pedagogiska arbetet fr att mta behoven hos alla elever i verksamheten. </p><p> Utgra kvalificerad samtalspartner i pedagogis-ka frgor till rektor och medarbetare. </p><p> Samverka med vrdnadshavare fr de elever som getts...</p></li></ul>

Recommended

View more >