tingbjerg bladet

  • Published on
    06-Mar-2016

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

tingbjerg bladet 5

Transcript

<ul><li><p>TINGBJERG</p><p>Nr. 5 201255. rgang </p><p>Udgivet afLejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen FSB</p><p>Hermed indkaldes til ordinrt afdelingsmde for Tingbjerg SABs 5 afdelinger</p><p>Tirsdag den 20. november 2012 kl. 19.00 i Selskabslokalerne, Ruten 6 R</p><p>Dagsorden:1. Velkomst og valg af dirigent2. Valg af stemmeudvalg3. Bestyrelsens beretning og forventninger </p><p>v/formand Stig Kaspersen4. Forelggelse af regnskab for perioden </p><p>1. august 2011 til 31. juli 2012 til godkendelse.5. Behandling af vrige indkomne forslag6. Eventuelt7. Afslutning</p><p>Forslag, der nskes behandlet under dagsordenens punkt 5 skal vre afdelingsbestyrelsens formand (Lejerforeningen) i hndesenest den 6. november 2012</p><p>Det vil vre muligt, at indlevere skriftlige sprgsml til afdelingsmdets punkt om regnskabet, sledes at administrationen p forhnd kan forberede svar, der vil blive besvaret ved gennemgangen af regnskabet.Bemrk: Det er stadig muligt at stille sprgsml til regnskabet p mdet. Eventuelle skriftlige sprgsml bedes afleveret p Lejerforeningens kontor senest 5 hverdage fr afdelingsmdets afholdelse.</p><p>Adgang til og stemmeret p afdelingsmdet har afdelingens lejere og vrige myndige husstandsmedlemmer. Hver hus-stand har to stemmer uanset husstandens strrelse.Beboere af pensionistboliger og ungdomsboliger samt ung-domshybler er sidestillet med boligtagere. Adgang til afde-lingsmdet - men uden stemmeret - har tillige vrige lejere i</p><p>afdelingen samt selskabets bestyrelse og reprsentanter for denne. Afdelings-mdets beslutninger trffes p grundlag af almindelige stemmeflerhed blandt detilstedevrende stemmeberettigede personer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. </p><p>Med venlig hilsen AfdelingsbestyrelsenStig T Kaspersen</p><p>32595_Tingbjerg 5-12 11/10/12 11:35 Side 1</p></li><li><p>2Meddelelser der vedrrer SAB.</p><p>Bestyrelsen skal endnu engang opfordre beboerne tilat srge for, at holde yderdre i blokken aflst, s viundgr ubudne gster i kldrene. Samtidig vil jeg ad-vare mod, at der lukkes fremmede ind, hvis du ikkeforventer at f besg. Tingbjerg oplever for tiden en delindbrud. Hvis du observerer personer eller kretjer,der udviser en mistnkelig adfrd, er det klogeste dukan gre at anmelde det til politiet. Lad vr med atlbe undig risiko ved at tage sagen i egen hnd.</p><p>Bestyrelsen gr endnu engang opmrksom p, at alttj efter vask skal fjernes fra vaskeriet.</p><p>Der er desvrre eksempler p, at tj stadig efterla-des i vaskeriet til gene for den nste beboer, der n-sker at benytte vaskeriet.</p><p>Bestyrelsen har endnu engang bedt administrationenom, at konomien i SABs 5 afdelinger bliver gennem-get. Derfor vil der p et mde med ledelsen i boligor-ganisationen og vores lokale leder af Tingbjerg Forumblive fremlagt en analyse af udgifterne. Mdet afholdesi lbet af september 2012.</p><p>Med hensyn til kommunens krav om at lejerforeningenikke lngere opfylder betingelserne for at have afde-lingsbestyrelsesbefjelser, fremlagde bestyrelsen p af-delingsmderne i april 2012 forslag til oprettelse af 1flles afdelingsbestyrelse, der vlges p et flles afde-lingsmde for alle 5 afdelinger. Bestyrelsen vil i lbetaf efterret udarbejde oplg til budget for afdelingsbe-styrelsen, vedtgter for valg af afdelingsbestyrelse ogforretningsorden af den daglige drift af bestyrelsen.Det er planen at der indkaldes til flles afdelingsmdeden 23. januar 2013, hvor valg af bestyrelse og fast-sttelse af budget for bestyrelsen frem til 31/7 2013 ogbudget for regnskabsret 2013/14. Afdelingsbestyrel-sens budget for 2013/14 vil indg i afdelingernesdriftsbudget.</p><p>Der er etableret elektronisk adgangskontrol i hjhuset.Udgiften blev vedtaget ved godkendelsen af budgettetfor afdeling 1 p forrets afdelingsmde.</p><p>Bestyrelsen har vret til et par mder med bygge-funktionen og Witras-arkitekterne om forslag til enhelhedsplan for SAB afdeling 1 med bl. a bekmpelseaf skimmelsvamp. Der vil i starten af november 2012blive indkaldt til ekstraordinrt afdelingsmde forSAB afdeling 1.</p><p>Afdelingsmder om regnskaberne for perioden 1/72011 til 31/7 2012 vil blive afholdt den 20/11 2012 forafdeling 1 og den 21/11-2012 for de vrige afdelinger.Beboerne vil modtage indkaldelse omkring midten afoktober 2012.10.07</p><p>Meddelelser flles fra FSB og SAB.</p><p>Den ledige stilling som driftsleder, der blev ledig vedMartin Olsens fratrden pr. 30/9-2012 er blevet ops-let. Stillingen vil ved besttelse blive med split-ansttelse. Dvs ansttelsen er i bde FSB ogSAB/KAB.</p><p>I december 2010 oplevede vi det uheldige, at en afbaldakinerne, der er opsat i forbindelse med projektet inicherne ved opgangene, faldt ned. Boligorganisatio-nerne har efterflgende tiltrdt forligsskitsen daLandsbyggefonden har indvilget i at betale den andel,som beboerne skulle betale.Der har vret leveringstid p de nye baldakiner, derskal opsttes til erstatning af de defekte, men udskift-ningen af de defekte baldakiner er nu i fuld gang ogvil vre afsluttet i lbet af oktober mned.</p><p>Boligorganisationerne har besluttet, at der skal op-fres et kulturhus i Tingbjerg. Sagen beror i kommu-nen og der er ikke noget nyt i sagen. Det bygges p enaf kommunen udmatrikuleret grund. Der skal derfornedsttes byggeudvalg og nr huset til sin tid tages idrift ogs et udvalg, der skal st for driften. Der erindkaldt til beboerorientering den 8/10 2012.</p><p>Lederen</p><p>Keld FredericiaFormand</p><p>Stig Torp KaspersenFormand</p><p>Stof til nste nummerTingbjergbladet udgives af Lejerforeningen Tingbjerg SABog Beboerforeningen FSB. Bladet udkommer 6 gange rligt.</p><p>Artikler, lserbreve, annoncer og billeder til nste nummeraf Tingbjergbladet skal vre de to beboerforeninger ihnde senest den 6. november. Tingbjergbladet udkommer normalt 18 dage efter sidste stofindlevering.</p><p>Redaktion:Stig Kaspersen (ansvarsh.) SABBruno Pedersen SAB</p><p>Keld Fredericia(ansvarsh.) FSBLykke Andersen FSBHenrik Duusgaard FSB</p><p>32595_Tingbjerg 5-12 11/10/12 11:35 Side 2</p></li><li><p>3Hvis du nsker, at deltage i nogle af de nedenstendekurser, bedes du henvende dig hos afdelingsbestyrel-sen.</p><p> Udnytter du dine kvadratmeter bedst muligt Hvordan realiserer du dine drmme kvikln eller</p><p>opsparing? Den Intelligente ejendom F noget ud af din frie tid Sund mad giver bedre livsstil Referatskrivning det kan vre lidt af en udfor-</p><p>dring Hvordan fr jeg de andre til at lytte til mine gode</p><p>ider? Bredygtige projekter med fokus p udearealer Fsbs hjemmeside hvorfor skal det vre s</p><p>svrt? Bliv klogere p dit varmeforbrug Min nabo larmer Hvad gr jeg? Hvad gr min husleje egentlig til? Hvordan fr jeg indflydelse? Red liv og stop branden frstehjlpskursus Kommunikation og konflikthndtering Grn hygge lgdag i fsb Ny i fsb kom til informationsmde </p><p>Fsb kurser for alle beboereEfterr 2012 og forr 2013</p><p>JULEN nrmer sig!</p><p>Om ca 11/2 mdr. er derJuletrsfest i Tingbjerg.Der er mange praktiskeopgaver i forbindelse medsdan en fest og derfor ef-terlyser vi folk, som gernevil hjlpe. Henvendelse</p><p>til Karin eller Anne p tlf.3827 9000 eller personligti kontorets bningstid.</p><p>p bestyrelsernes vegne Pernille Hholt</p><p>Det Grnne TingbjergUnder en tur rundt iTingbjerg ser man tyde-ligt alt det grnne. Det ernok ikke med vilje, atmeget af det grnne erkommet. Det er p.gr. afmanglende vedligehol-delse. Skal vi i al fremtidse p, hvordan omrdetTingbjerg forfalder og bli-ver overladt til naturen?Det er vel ikke det der ermeningen med Grn By.Jeg har tidligere skrevetom forfaldet omkring tid-ligere TVT. Jeg har tagetet par fotos der viser enbygning der er ved atblive overgroet af efeu.Allerede nu er efeuen vedat kravle ind under tagetog vinduer og isr kl-</p><p>dervinduer er overgroet.At bagindgangen harmandshje brndenlderer dog kun en fordel. Evt.tyve vil ikke vre s in-teresserede i den ad-gangsvej</p><p>Er det ikke p tide vifr effektiviseret vedlige-holdelsen af de grnneomrder. Er det mangelp midler, s m og skalvi spytte i kassen. Tilgengld m vi s for-lange, at der bliver gjortnoget ved det.</p><p>Jeg undrer mig over, atdet isr er FSBs omrderalt sdan gror til. Er jor-den mere frugtbar vedFSBs afdelinger ?</p><p>Svar af formand Keld Fredericia:Jeg kan ikke andet endgive dig medhold i dinkritik af de grnne omr-der. Om jorden er mere</p><p>frugtbar i fsbs omrderend i SABs, det kan jegikke svare dig p.</p><p>Lserbreve fra P. Nielsen Langhusvej 81fra sidste nr. af Tingbjerg bladet</p><p>Tingbjergbladet igenSkal Tingbjergbladet sta-dig kun vre et cover forTingbjerg Times, eller harbestyrelserne andre tan-ker? At meddelelser og re-ferater fra bestyrelsesm-der fremtidig vil kunnelses p en hjemmeside</p><p>vil da ikke give mere stoftil Tingbjergbladet, tvrtimod.</p><p>Bestyrelserne har disku-teret dit indlg om Ting-bjerg bladet.Vi er enigeom, at der skal komme</p><p>flere indlg fra bestyrel-serne og de forskellige ud-valg.</p><p>Svar af formand Keld Fredericia:</p><p>32595_Tingbjerg 5-12 11/10/12 11:35 Side 3</p></li><li><p>4Tingbjerg NrgenbrugsstationVed Bygrden 2 2700 Brnshj</p><p>bningstider:Tirsdag og torsdag kl. 13-18Lrdag kl. 19-15</p><p>Tingbjerg Nrgenbrugsstation</p><p>32595_Tingbjerg 5-12 11/10/12 11:35 Side 4</p></li><li><p>5Der er desvrre stadigstore problemer med ikkegodkendte opstninger afparaboler p husenesmurvrk. Man kannsten kalde det for etparabolanarki for allevedtagelser og fllesbe-slutninger ignoreres fuld-stndigt af visse beboere.Dette p trods af, at derer informeret intensivt ibde Tingbjerg Bladet, viabeboermappen (jvf. instal-lationsretten og husorde-nen), via vedlagt skrivelsei indflytningsmappe ogved almindelig daglig in-formation p ejendoms-kontoret. Uden at skulleblande mig for meget idet beboerpolitiske kanjeg ikke undg at opleve,at beboerdemokratiet pdette omrde har srde-les trange kr.For at forklare lidt om detbagvedliggende arbejdevil jeg kort beskrive, delshvordan, men ogs hvaddet er der bliver arbejdetmed for at f lst parabol-problemerne.Ejendomskontoret har isamarbejde med Lejerfor-eningen gennem de sidste10 r forsgt at f bugtmed parabolproblemet.Jeg har siden min anst-telse for ca. 5 r sidenvret en del af dette sam-arbejde. Det er og harvret en tung vej at be-trde, idet flere faserskal opfyldes for at kunnekomme videre i proces-sen.Frst skal de ikke god-kendte paraboler doku-menteres via fotos. Heref-ter skal der skrives til depgldende beboere etpar gange og frst vednegativ respons kansagen sendes videre tilbeboerklagenvnet.Dette kan - som fr be-skrevet - godt tage sin</p><p>tid, men vi har dog nufet medhold fra beboer-klagenvnet i, at parabo-ler skal opsttes i over-ensstemmelse med afde-lingens husorden. Hvis etbeboerklagenvns pbudignoreres kan lejemletgre betinget. Et betingetlejeml betyder kort, atdersom et - fra beboerkla-genvnet - afgivet pbudovertrdes inden for en12 mneders periode, kandet udlse en ophvelseeller en opsigelse af leje-mlet.3 beboere har aktuelt</p><p>fet opsagt deres lejeml.En af disse beboere hargjort indsigelse moddette, hvorfor der er an-lagt boligretsdom modlejer. Denne sag skullehave vret behandlet iboligretten i januar 2010,men da vedkommende nuer flyttet fra Tingbjerg, ersagen aflyst.Ejendomskontoret arbej-der sidelbende med atfinde lsninger p, hvor-</p><p>dan parabolanarkiet kanlses. P den tekniskeside undersges aktuelt -ogs pga. - manglendetagkapacitet til parabol-masterne - sammen medDansk Kabel TV om vi addenne vej kan lse proble-met bl.a. med et strre ogbredt udbud af program-mer. P en anden front vilder fortsat blive arbejdetvidere med at f indbragtde nste sager for beboer-klagenvnet. Det er des-vrre sledes, at det erhver enkelt beboers para-bolsag der skal tages op ibeboerklagenvnet. Deenkelte sager danner ikkeprcedens for andre lig-nende sager.Jeg havde hbet p, at vivia den aflyste sag i bolig-retten kunne have fet endom, som vi kunne brugefremadrettetAfslutningsvis vil jeg forgod ordens skyld gentage,at der ikke er forbud modat opstte paraboler. Derer blot nogle enkle regler</p><p>der skal flges. Dersomman nsker, at opstte enparabol skal man ansgeherom hos boligorganisa-tionen. Der skal fremvisesen betalt indboforsikringog et depositum p kr.2500 skal vre betalt.Ved godkendelse srgerejendomskontoret for, atder bliver monteret enmast p taget. Lejerenskal selv afholde udgiftentil opstningen, vedlige-holdelsen og nedtagnin-gen af parabolinstallatio-nen ved fraflytning. Al op-stning og nedtagning afparabolinstallationen skalforetages af en autorise-ret og momsregistreret in-stallatr. Nr arbejdet erudfrt, skal den betaltefaktura fremvises p ejen-domskontoret. Dette athensyn til registreringen.</p><p>Med venlig hilsenJohnny Priess</p><p>Stadig problemermed parabolerne i Tingbjerg</p><p>32595_Tingbjerg 5-12 11/10/12 11:35 Side 5</p></li><li><p>6FSB NYT</p><p>Dato Mandag den 24. september 2012Sted Tingbjerg fritidscenter Terrasserne 40Deltagere Fra afdeling:Afd. 1-43 var reprsenteret af 20 lejeml Afd. 1-50 var reprsenteret af 22 lejemlFra driften: Omrdeleder Flemming Stenhj Andersen Driftschef Sren Rygaard AndersenFra SAB: Stig Kaspersen </p><p>DAGSORDEN:1. Valg af dirigent2. Godkendelse af forretningsorden for mdet3. Afdelingsbestyrelsens beretning4. Indkomne forslag5. Regnskab for rdighedsbelb og aktivitetsmid-</p><p>ler i 20116. Budgetter for rdighedsbelb og aktivitetsmid-</p><p>ler i 2013 7. Boligafdelingens driftsbudget for 20138. Valg til bestyrelsen</p><p>8a. Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer for 2 r(bestyrelsen bestr i alt af 13 personer)</p><p>8b. Valg af minimum 4 suppleanter for 1 r8c. Valg af revisor for 2 r8d. Valg af revisorsuppleant for 1 r</p><p>9. Evt.</p><p>Keld Fredericia bd velkommen og prsenterede Om-rdeleder Flemming Stenhj Andersen, DriftschefSren Rygaard Andersen Formand for SAB StigKaspersen </p><p>Ad 1. Dirigent: Stig KaspersenAd 2. Forretningsorden godkendt</p><p>Dirigenten konstaterede, at mdet var rettidigtindkaldtReferenter: Anne Michelini og Jannie OlsenStemmeudvalg: Kirsten Madsen og Sheikh Sa-leemStemmematerialet blev gennemget</p><p>Ad 3. BeretningenKeld beklager skyderiet der var herude sidsteonsdag.</p><p>Keld beklager ogs, at der stadig er en del ind-brud og rverier herude. Vi har kontaktet poli-tiet og bedt om at f mere politi herude. Detkan ikke vre rigtigt, at beboerne ikke flersig trygge i omrdet.Langhusvej/Gavlhusvej i svinget er fortovetblevet lavet efter 3 r.Jes Virkefeltet: Syntes ikke, at trappevask ogrengringen af kldrene er tilfredsstillende.Keld: vi har haft en del klager over rengrin-gen. Vi har fet besked fra driften om, at detskulle vre bedre nu. Det flger vi selvflgeligop p.Inger Terrasserne: De bruger den samme spand</p><p>vand til hele blokken.Vil I ogs flge op p det?Keld: Ja, det vil vi.Nielsen Langhusvej: Du skriver, at videoover-vgningen virker fint, gr det ogs det? Forsik-ringen er jo steget? Keld: ja, det virker efter hensigten, i kldreneer hrvrket og indbruddene reduceret. Hr-vrket er ogs reduceret p Ruten.Flemming: Pga. de store vandskader der harvret, er alle forsikringer steget.Birgit Stengavl: Reklamer har ligget p opgan-gen i 2 uger? Trappevask har der ikke vret meget af?Arne Jensen Stengavl: Er der sparet noglegartnere vk? omrderne ser ikke pne ud.Keld: vi har fet flere klager over renholdelse afomrderne, bestyrelsen har ptalt det i driften.Flemming: Det svrt i s stort et omrde, atalle steder er lige pne og velholdte.Jeg henstiller til beboerne om at komme nedp kontoret, hvis de har klager, s tager vihnd om det.Helga Terrasserne: Jeg kan se, at miljudvalgethar vret rundt og se p legepladser. Jegkunne godt tnkte mig at vide, hv...</p></li></ul>