Tình Khúc Trịnh Công Sơn

  • Published on
    09-Sep-2015

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Cc bn tnh khc ca Trnh Cng Sn

Transcript

<ul><li><p>Tnh khc Trnh Cng Sn Nhn Bn 1967 </p><p>1. Nhn nhng ma thu i 2. Dim xa 3. Nng thu tinh 4. Du chn a ng 5. Ru em tng ngn xun nng 6. Cn tui no cho em 7. Ma hng 8. Xa du mt tri 9. Cui cng cho mt tnh yu (th Trnh Cung) 10. Gi tn bn ma 11. Ti ru em ng 12. Tnh su </p></li><li><p>=======================&amp; ### c</p><p>Nhn nhng mua thu i.</p><p>j(NhnNhn</p><p>j _jnhngnhng</p><p>jlanmua thu</p><p>thu)</p><p> .ii</p><p>TayEm</p><p>jtrnnghe</p><p>jbuonsau</p><p>Trnh cong Sn</p><p>jomlen</p><p>jnuoitrong</p><p>j { ll</p><p>=========================&amp; ### tiecnang</p><p>NgheVa</p><p>jgiola</p><p>jlanhrung</p><p>_jve</p><p>ngoai</p><p>j .emsong</p><p>HaiNghe</p><p>Jmiten</p><p>jsaumnh</p><p>#jdangvao</p><p>jquen</p><p>jmat...</p><p>ll ll</p><p>==========================&amp; ### lang Nghe</p><p>jthang</p><p>jngay</p><p>jchet</p><p>jtrong</p><p>jthu</p><p>j w_vang</p><p>_ Nhn</p><p>jnhng</p><p>jmua</p><p>_j jthu...</p><p>ll1.</p><p>ll {</p><p>==========================&amp; ### ...biec Thng</p><p>jcho</p><p>jngi</p><p>jroi</p><p>jlanh</p><p>_jlung</p><p>j wrieng</p><p> JGio</p><p>heo</p><p>may</p><p>a</p><p>ll2.</p><p>ll ll</p><p>=========================&amp; ### .ve chieu</p><p>j</p><p>tm</p><p>loang</p><p>va</p><p> .he va</p><p>j gio</p><p>hon</p><p>toc</p><p>_ .the roi</p><p>_j</p><p>mua</p><p>thu</p><p>bay</p><p>ll ll ll</p><p>=========================&amp; ### i Trong</p><p>(a</p><p>jmaynang</p><p>jvanglan</p><p>_jthu)</p><p>jchieu</p><p> .naysang</p><p>AnhCong</p><p>jnghevien</p><p>jbuonchieu</p><p>jqua</p><p>jmnh</p><p>jrattren</p><p>nganay</p><p>chuyenChieu cuoi</p><p>jchung</p><p>jtrimnh</p><p>_j jnhieungay</p><p> { ll ll</p><p>=========================&amp; ### .xamay</p><p>Anhn</p><p>Jghicoi</p><p>jbangban</p><p>#jtaynhieu</p><p>jquen</p><p>Jthu...</p><p>loi a</p><p>jem</p><p>j jve</p><p>jnang</p><p>jvng</p><p>jnhe</p><p>w_nhe</p><p>ll ll1.</p><p>ll</p><p>=========================&amp; ### _ a</p><p>jmay</p><p>jlan</p><p>_j jthu...</p><p>...vang en</p><p>jthu</p><p>jnay</p><p>jth</p><p>j _jmong</p><p>jnhat</p><p>wphai.</p><p> { ll2.</p><p>ll </p></li><li><p>=======================&amp; # c</p><p>Diem xa.</p><p>Ma</p><p>Jvan</p><p>Kma</p><p>K j</p><p>bay</p><p>jtren</p><p>jtang</p><p>jthap</p><p>Trnh cong Sn</p><p>w_...nho</p><p>co</p><p> { ll</p><p>==========================&amp; # _jBuoi</p><p>Dai</p><p>j jchieu</p><p>tay</p><p>jngoi</p><p>em</p><p>Jngong</p><p>may</p><p>Jthu</p><p>nhng</p><p>Jmat</p><p>chuyen</p><p>Jxanh</p><p>ma</p><p>wxao</p><p>qua</p><p>j jNghe</p><p>Tren</p><p>jbc</p><p>la</p><p>jthuchan</p><p>jma</p><p>em</p><p>jreo</p><p>am</p><p>jtham</p><p>mon</p><p>jgot</p><p>la...</p><p>ll ll ll</p><p>==========================&amp; # w_nho</p><p>_j _jng</p><p>#jdai</p><p>jhun</p><p>jhut</p><p>jcho</p><p>jmat</p><p>jthem</p><p>wsau</p><p>ll1.</p><p>ll ll</p><p>==========================&amp; # j jMa</p><p>jvan</p><p>jma</p><p>jbay</p><p>jtren</p><p>jhang</p><p>jla...</p><p>w_...o</p><p>_j _jCht</p><p>#jhon</p><p>jxanh</p><p>jbuot</p><p>jcho</p><p>jmnh</p><p>jxot</p><p>{ ll2.</p><p>ll</p><p>==========================&amp; # wxa</p><p>Chieu</p><p>nay</p><p>con</p><p> Jma</p><p>Jsao</p><p>Jem</p><p>Jkhong</p><p>lai</p><p>Nh</p><p>Jmai</p><p>Jtrong</p><p>Jcn</p><p>Jau</p><p>Jll ll ll</p><p>==========================&amp; # vui</p><p>jLam</p><p>ksao</p><p>kco</p><p>nhau han</p><p>Jlen</p><p>Knoi</p><p>K # .au Bc</p><p>Jchan</p><p>jem</p><p>jxin</p><p>jve</p><p>jll ll</p><p>==========================&amp; # mau Ma</p><p>Jvan</p><p>Khay</p><p>K j</p><p>ma</p><p>jcho</p><p>ji</p><p>jbien</p><p>w_ong</p><p>_j jLam</p><p>jsao</p><p>jem</p><p>Jbiet</p><p>Jbia</p><p>Ja</p><p>Jkhong</p><p>ll ll ll</p><p>==========================&amp; # wau</p><p>j jXin</p><p>jhay</p><p>jcho</p><p>jma</p><p>jqua</p><p>jmien</p><p>jat</p><p>w_rong</p><p>ll ll ll</p><p>==========================&amp; # _j _je</p><p>Ngay</p><p>#jngi</p><p>sau</p><p>jphieu</p><p>soi</p><p>ja</p><p>lang</p><p>jquencung</p><p>jcan</p><p>mnh</p><p>jlang</p><p>co</p><p>wnhau.</p><p>du</p><p> ll ll </p></li><li><p>=======================&amp; ### 44%</p><p>Nang thuy tinh.</p><p>jMau</p><p>Jnang</p><p>Jhay</p><p>jla</p><p>mau mat</p><p>J wem</p><p>j jMua</p><p>JTrnh cong Sn</p><p>thu</p><p>Jma</p><p>Jbay</p><p>cho</p><p>Jtay</p><p>ll ll ll</p><p>=========================&amp; ### wmem</p><p>j jChieu</p><p>Jnghieng</p><p>Jnghieng</p><p>Jbong</p><p>nang</p><p>Jqua</p><p>wthem</p><p>ll ll ll</p><p>=========================&amp; ### j jRoi</p><p>jco</p><p>jhom</p><p>jnao</p><p>may bay</p><p>J wlen</p><p>j jLua</p><p>Jnang</p><p>jcho</p><p>jbuon</p><p>vao</p><p>Jtoc</p><p>ll ll ll</p><p>=========================&amp; ### wem</p><p>j jBan</p><p>Jtay</p><p>Jxon</p><p>Jxao</p><p>on u</p><p>J wphien</p><p>ll ll ll</p><p>=========================&amp; ### j jNgay</p><p>jxa</p><p>Jsao</p><p>Jla</p><p>thu khong</p><p>J wvang</p><p>j jVa</p><p>jnang</p><p>jcha</p><p>jvao</p><p>trong mat</p><p>Jll ll ll</p><p>=========================&amp; ### wem</p><p>j jEm</p><p>jqua</p><p>jcong</p><p>jvien</p><p>Jbc</p><p>jchan</p><p>jam</p><p> .tham Ngoai</p><p>jkia</p><p>jgio</p><p>Jma</p><p>jve</p><p>jll ll ll</p><p>=========================&amp; ### .ngan Co</p><p>jcay</p><p>Jcht</p><p>Jlen</p><p>Jmau</p><p>J wnang</p><p>J JEm</p><p>Jqua</p><p>Jcong</p><p>Jvien</p><p>Jmat</p><p>Jem</p><p>jngay</p><p>ll ll ll</p><p>=========================&amp; ### .tron Lung</p><p>jlinh</p><p>jnamg</p><p>Jthuy</p><p>jtinh</p><p>j .vang cht</p><p>jhon</p><p>jbuon</p><p>jdang</p><p>j jmenh</p><p>wmang</p><p>ll ll ll</p><p>=========================&amp; ### j jChieu</p><p>Ja</p><p>ji</p><p>jvao</p><p>vn mat</p><p>J wem</p><p>j jMua</p><p>Jthu</p><p>Jqua</p><p>Jtay</p><p>a bao</p><p>Jll ll ll</p><p>=========================&amp; ### wlan</p><p>j jNgan</p><p>Jcay</p><p>Jthap</p><p>Jnen</p><p>len</p><p>Jhai</p><p>whang</p><p>ll ll ll</p><p>=========================&amp; ### j j(Maue</p><p>jnangnang</p><p>jbayi</p><p>jgivao</p><p>trongtrong</p><p>matmat</p><p>J wem)em</p><p> %</p><p>ll ll </p></li><li><p>=======================&amp; ## 44 Dau chan a ang.</p><p>Tri</p><p>buong</p><p> ...vo</p><p>gio</p><p>va</p><p>ngi</p><p>Jmay</p><p>i</p><p> ve</p><p>chung</p><p>ngang</p><p>chan</p><p>Trnh cong Sn</p><p>bena</p><p>Jlng</p><p>bao</p><p>eo</p><p>lanMua</p><p>Na</p><p>Jxanh</p><p>em</p><p>J { ll ll</p><p>==========================&amp; ## la</p><p>o</p><p>loai</p><p>li</p><p>Jsau</p><p>ca</p><p> ngu</p><p>da</p><p>lan</p><p>yen</p><p> nh</p><p>trong</p><p>jngai</p><p>toc</p><p>ngung</p><p>chieu</p><p>CuocVung</p><p>ji</p><p>ju</p><p>toi</p><p>o</p><p>na</p><p>loai</p><p>Jsau</p><p>em</p><p> hat</p><p>tieng</p><p>ll ll ll</p><p>==========================&amp; ## ca</p><p>len</p><p>len</p><p>khuc</p><p>nh</p><p>ca</p><p>than</p><p>cuoi</p><p> .phien</p><p>cung MotBang</p><p>j hoang</p><p>i</p><p>bo</p><p>lac</p><p>ngo</p><p>gio</p><p>mayem</p><p> .mien</p><p>hongTrung</p><p>Ngoai</p><p>j trung</p><p>tri</p><p>con</p><p>ngoai</p><p> dang</p><p>khi</p><p># .nc</p><p>nclen</p><p>len</p><p>Jsong</p><p>mat</p><p>ll ll ll</p><p>==========================&amp; ## wmem</p><p> Nga</p><p> buong...</p><p> w...em</p><p>Tieng</p><p>ca</p><p>bat</p><p>_</p><p>nguon</p><p>t</p><p>at</p><p>ll1.</p><p>{ ll2.</p><p>ll</p><p>==========================&amp; ## .kho T</p><p> _ ma</p><p> .gio t</p><p>j vao</p><p>trong</p><p>a</p><p> .xa en</p><p> bay</p><p> .gi mat</p><p> a</p><p> .mu Toc</p><p>Jll ll ll</p><p>==========================&amp; ## xanh</p><p>en</p><p>_vang</p><p>tran</p><p> .th Dong</p><p>_ song</p><p> .o loai</p><p>j rong</p><p>yen</p><p>ngu</p><p> .sau Mi</p><p> hom</p><p> .nao bao</p><p> tren</p><p>ll ll ll</p><p>==========================&amp; ## .au Li</p><p>J </p><p>ca</p><p>au</p><p>tren</p><p>cao</p><p>Ngan</p><p> may</p><p> xam</p><p>chieu</p><p>Jnay</p><p> ve</p><p> ay</p><p>treo</p><p>ll ll ll</p><p>==========================&amp; ## Jlng</p><p>l</p><p>Va</p><p>Jtieng</p><p>J hat</p><p>ve</p><p>Jru</p><p> mnh</p><p> trong</p><p>giac</p><p>jngu</p><p>va</p><p>Roi</p><p>jt</p><p>jll ll ll</p><p>==========================&amp; ## o</p><p>loai</p><p>Jsau</p><p> na</p><p> em</p><p>quen</p><p>i</p><p>u</p><p> .phien e</p><p>j ngi</p><p>ve</p><p>hat</p><p>em</p><p> .hong a</p><p>jll ll ll</p><p>==========================&amp; ## ang</p><p>con</p><p>in</p><p>dau</p><p># .chan bc</p><p>J wquen.</p><p> ll ll </p></li><li><p>=======================&amp; # 34</p><p>Ru em tng ngon xuan nong.</p><p>Ru</p><p> jmai</p><p> ngan</p><p> ....namnam</p><p>tnggiong</p><p>jphien</p><p>toc</p><p> emmoi</p><p> membuon</p><p>BanBan</p><p> taytay</p><p>emem</p><p>Trnh cong Sn</p><p> traunam</p><p>chuot</p><p> ngon</p><p>choru</p><p> trenthem</p><p>nganngan</p><p> ll%</p><p>ll ll</p><p>==========================&amp; # .namnam</p><p>ChoTren</p><p>jvamua</p><p>nhla</p><p> .nhungxanh ngon</p><p>co</p><p>jemtay</p><p> doiem</p><p> _hngay</p><p>nennen</p><p> maimai</p><p>ruru</p><p> themthem</p><p>nganngan</p><p> .namnam</p><p>ll ll ll ll</p><p>==========================&amp; # .Thoi</p><p>jngu</p><p> i</p><p> .em ma</p><p>Jru</p><p> em</p><p> .ngu tay</p><p>jem</p><p> ket</p><p> .nu nuoi</p><p>jtron</p><p> mot</p><p>ll ll ll ll</p><p>==========================&amp; # .i nuoi</p><p>jmot</p><p>_ i</p><p>_ _ .ngi mua</p><p>_jxuan</p><p> va</p><p> en</p><p>xin</p><p> mai</p><p>an</p><p> nan ma</p><p> .thoi</p><p>ll ll ll ll</p><p>==========================&amp; # j Ru</p><p>jmai</p><p> ngan</p><p> .nam tng</p><p>jngon</p><p> xuan</p><p> nong Ban</p><p> tay</p><p>anh</p><p> nam</p><p> ngon</p><p>anh</p><p> ru</p><p>ngan</p><p>ll ll ll ll</p><p>==========================&amp; # .nam gian</p><p>jhn</p><p> se</p><p> .quen dang</p><p>jem</p><p> troi</p><p> _dai</p><p>troi</p><p> mai</p><p>troi</p><p> tren ngan</p><p> .nam</p><p>ll ll ll ll</p><p>==========================&amp; # .Ru</p><p>jmai</p><p> ngan...</p><p> ....nam</p><p> .Con</p><p>jli</p><p> ru</p><p> .mai vang</p><p>Jvong</p><p> mot</p><p> llfiCoda</p><p>ll ll</p><p>==========================&amp; # .tri Mua</p><p>jxanh</p><p> la</p><p> .voi ru</p><p>jem</p><p> miet</p><p> .mai Con</p><p>jli</p><p> ru</p><p> .mai con</p><p>jli</p><p> ru</p><p>ll ll ll ll</p><p>==========================&amp; # # .nay Ngan</p><p>jnam</p><p>n ru</p><p> .hoai ngan</p><p>ji</p><p> ru</p><p> .ai.</p><p>ll ll </p></li><li><p>=======================&amp; # cCon tuoi nao cho em.</p><p> _jTuoi</p><p>jnao</p><p>jnhn</p><p>jla</p><p>jvang</p><p>jua</p><p>#jchieu</p><p>Trnh cong Sn</p><p>wnay...vai</p><p> { ll</p><p>==========================&amp; # j jTuoiTuoi</p><p>jnaonao</p><p>jngoighi</p><p>Jdauhat</p><p>Jmaychan</p><p>Jbaychim</p><p>Jquangang</p><p>wtritri</p><p> TayXin</p><p>jchomang</p><p>jtaytroi</p><p>jtrenem</p><p>jvungcon</p><p>jll ll ll</p><p>==========================&amp; # jmuottoc</p><p>jdaidai</p><p> jxinBao</p><p>jchonhieu</p><p>jcocn</p><p>jnm</p><p>#jvaova</p><p>jtuoituoi</p><p>_jnaynay</p><p> _jTuoiTuoi</p><p>jnaonao</p><p>jlangng</p><p>jthangngac</p><p>jtmthanh...</p><p>ll ll</p><p>==========================&amp; # .tieng gio</p><p>j.heo</p><p>k wmay</p><p>j _jTuoi</p><p>jnao</p><p>jva</p><p>jthoang</p><p>jbuon</p><p>jao</p><p>#jgay...</p><p>ll1.</p><p>ll {</p><p>==========================&amp; # ....pho toc</p><p>j.may</p><p>k wcai</p><p> Em</p><p> .xin tuoi</p><p>j _ .nao con</p><p>_j _tuoi</p><p>nao</p><p>cho</p><p>ll2.</p><p>ll ll ll ll</p><p>==========================&amp; # .nhau Tri</p><p>jxanh</p><p>jtrong</p><p>jmat</p><p>jem</p><p>j .sau May</p><p>jxuong</p><p>jvay</p><p>jquanh</p><p>j jgiot</p><p>sau</p><p>Em</p><p> .xin tuoi</p><p>jll ll ll</p><p>==========================&amp; # _ .nao con</p><p>_j _tuoi</p><p>tri</p><p>h</p><p> .vo Ban</p><p>jtay</p><p>jche</p><p>jdau</p><p>jle</p><p>j .nhoa</p><p>Oi</p><p>jll ll ll</p><p>==========================&amp; # _jbuon!</p><p>_jTuoi</p><p>jnao</p><p>jngoi</p><p>jkhoc</p><p>jtnh</p><p>ja</p><p>#jnghn</p><p>wthu</p><p>j jTuoi</p><p>jnao</p><p>jm</p><p>Jket</p><p>Jmay</p><p>Jtrong</p><p>Jsng</p><p>ll ll ll ll</p><p>==========================&amp; # wmu</p><p> Xin</p><p>jchan</p><p>jem</p><p>jqua</p><p>jtng</p><p>j jphien</p><p>jnga</p><p> jXin</p><p>jmay</p><p>jxe</p><p>jthem</p><p>#jmau</p><p>ll ll ll</p><p>==========================&amp; # jao</p><p>_jlua</p><p> _jTuoi</p><p>jnao</p><p>jthoi</p><p>jhet</p><p>jtng</p><p> .thang nam</p><p>kmong</p><p>k wch.</p><p> ll ll ll </p></li><li><p>=======================&amp; 24</p><p>Ma hong.</p><p>Tri</p><p> Km</p><p>K ....xuong</p><p>nangmaycho</p><p>Kngangmay</p><p>K .hongau</p><p>maymong</p><p>Kquaem</p><p>Trnh cong Sn</p><p>K .quamau</p><p>baoem</p><p>knhieu</p><p>nghieng</p><p>k ll ll ll</p><p>=========================&amp; .sauchieu</p><p>convong</p><p>kmatay</p><p>k .xuonga</p><p>nhxanh</p><p>khomxao</p><p>k .nhieunao</p><p>oiem</p><p>kenthang</p><p>k .namtham</p><p>gotmay</p><p>kchanam</p><p>kll ll ll ll</p><p>=========================&amp; _ .montham</p><p>trenmang</p><p>kphiemgio</p><p>k dulen</p><p> NgiNgi</p><p>Kngoingoi</p><p>K .xuongo</p><p>xintrong</p><p>Kmama</p><p>K .nguonay tren</p><p>oi</p><p>Kyeuhai</p><p>Kll ll ll ll ll</p><p>=========================&amp; .tay</p><p>thngcnnghe</p><p>kaua</p><p>k .buondai</p><p>ngoaingi</p><p>_kkianam</p><p>k .xuongla</p><p>nghenh</p><p>kvan</p><p>ktieng</p><p> .xanhru</p><p>ngoaicuoc</p><p>_ksongi</p><p>kll ll ll ll</p><p>=========================&amp; .vango</p><p>ncco</p><p>kdangbao</p><p>k .laulen</p><p>mahon</p><p>_khng...muon</p><p>k _trung</p><p>Nay</p><p> em</p><p>a</p><p> khoc chieu</p><p> ma</p><p> nh</p><p>ll ll ll1.</p><p>ll ll ll</p><p>=========================&amp; cao</p><p>J jCon</p><p>jg</p><p>Jna</p><p>Jau</p><p>jsng</p><p>jmu</p><p>ja</p><p> .lau Em</p><p>ki</p><p>kll ll ll ll</p><p>=========================&amp; _jve</p><p>jcau</p><p>jma</p><p>jt</p><p> .ao ng</p><p>kphng</p><p>k Jbay</p><p>Jmu</p><p>Jkhong</p><p>Jloi</p><p> .vao hang</p><p>Kcay</p><p>Kll ll ll ll</p><p>=========================&amp; Jla</p><p>Jxanh</p><p>Jgan</p><p>Jvi</p><p>nhau</p><p> Ngi</p><p>Kngoi...</p><p>K _...h</p><p>_ ll ll ll2.</p></li><li><p>=======================&amp; b 44</p><p>Xa dau mat tri.</p><p>Hom</p><p>nay</p><p>thc</p><p> .day khong</p><p>x xcon</p><p> .thay mat</p><p>j .tri khong</p><p>Trnh cong Sn</p><p>xx .con thay loai</p><p>jll ll ll ll</p><p>==========================&amp; b ngi vay</p><p>phu</p><p>_quanh</p><p> __i noi</p><p>tieng</p><p>yeu</p><p> thng</p><p>Hom nay</p><p>thc</p><p>ll ll ll</p><p>==========================&amp; b .day khong</p><p>x xcon</p><p> .thay mat</p><p>j .tri khong</p><p>x xcon</p><p> .thay mat</p><p>j ngi Hi</p><p>th</p><p>_ru</p><p>ll ll ll</p><p>==========================&amp; b __i nh</p><p>gio</p><p>ru</p><p> may</p><p>Hom nay</p><p>thc</p><p>day khong</p><p>con</p><p>_thay</p><p>ll ll ll ll</p><p>==========================&amp; b ai</p><p>Cuoc tnh</p><p>chm</p><p> xuong xa</p><p>vang</p><p>tieng</p><p> ci</p><p>Hom nay</p><p>thc</p><p>ll ll ll</p><p>==========================&amp; b day khong</p><p>con</p><p>thay</p><p> ngi</p><p>Xa nhau</p><p>hom</p><p> nay chua</p><p>xot</p><p>hom</p><p>ll ll ll</p><p>==========================&amp; b </p><p>mai</p><p>Hom nay</p><p>thc</p><p> .day khong</p><p>x xnhn</p><p> .thay mat</p><p>j .tri Hay</p><p>x xmnh</p><p> .a lac</p><p>jll ll ll</p><p>==========================&amp; b loai Vo</p><p>nga</p><p>_tren</p><p> __i hay</p><p>dau</p><p>chim</p><p> bay</p><p>Hom nay</p><p>thc</p><p>ll ll ll</p><p>==========================&amp; b .day khong</p><p>x xnhn</p><p> .thay mat</p><p>j .tri nh</p><p>x xva</p><p> .mi vao</p><p>j i Tay</p><p>Me</p><p>_au</p><p>ll ll ll</p><p>==========================&amp; b __roi noi</p><p>trong</p><p>ru</p><p> ai</p><p>Hom nay</p><p>thc</p><p> _day oi</p><p>ngan</p><p>__ng</p><p>ll ll ll</p><p>==========================&amp; b toi</p><p>Hom nay</p><p>thc</p><p> _day me</p><p>moi</p><p>__than</p><p> wtoi.</p><p>ll ll </p><p>vnthuquan</p></li><li><p>=======================# 34 </p><p>Cuoi cung cho mot tnh yeu.</p><p>jthoi</p><p> em</p><p> .ve chieu</p><p>jma</p><p> th :Trnh Cung</p><p>giong</p><p>Trnh cong Sn</p><p> .ti Bay</p><p>jgi</p><p> anh</p><p>ll ll ll ll</p><p>==========================# .</p><p>vui hai</p><p>jban</p><p>__ </p><p>tay</p><p> .oi Bay</p><p>jgi</p><p> anh</p><p> .vui hai</p><p>jban</p><p>_ chan</p><p>ll ll ll</p><p>==========================# .</p><p>moi thi</p><p>#jgian</p><p> ni</p><p> .ay Bay</p><p>jgi</p><p>__ </p><p>anh</p><p> .vui mot</p><p>_jlinh</p><p> hon</p><p>_ll ll ll</p><p>==========================# .</p><p>roi tnh</p><p>__jyeu</p><p> x</p><p> .nay Mot</p><p>jlan</p><p> yeu</p><p> .thng mot</p><p>ji</p><p> bao</p><p>ll ll ll</p><p>==========================# </p><p>noi</p><p> jGia</p><p>_ t</p><p>gia</p><p>_ .t chieu</p><p>__jma</p><p> giong</p><p> .ti Em</p><p>ji</p><p> em</p><p>ll ll ll</p><p>==========================# .</p><p>i</p><p> Sau</p><p>jthoi</p><p> xuong</p><p> .ay Lam</p><p>jsao</p><p> em</p><p> .nh ma</p><p>jngoai</p><p> song</p><p>ll ll ll ll</p><p>==========================# .</p><p>bay Li</p><p>_jca</p><p> anh</p><p> _ nho</p><p>_ jnoi</p><p> _long</p><p>anh</p><p> .ay</p><p>ll ll ll</p><p>==========================# .</p><p>Sau</p><p>jthoi</p><p> xuong</p><p>U .ay Sau</p><p>jthoi</p><p> xuong</p><p> ...</p><p>...</p><p>...</p><p>Uay.</p><p>ll llfiCoda</p><p>ll </p></li><li><p>======================&amp; b 24 Goi ten bon mua</p><p>Em</p><p>Jng</p><p>J j...len</p><p>len</p><p>jmua</p><p>goi</p><p>jma</p><p>ong</p><p>jvaonhat</p><p>_ .nhoa</p><p>hatngtng</p><p>Trnh cong Sn</p><p>_j jem</p><p>cn</p><p>jma</p><p>ma</p><p> jtngtng</p><p> { ll ll ll</p><p>==========================&amp; b jem</p><p>cn</p><p>jmama</p><p> jtngtng</p><p>Jem</p><p>cn</p><p>Jmama</p><p> Jmama</p><p>jlanh</p><p>th</p><p>jtng</p><p>tham</p><p>jngon</p><p>di</p><p>jchan</p><p>sng</p><p>mu</p><p>nga</p><p>EmEm</p><p>Jngng</p><p>Jll ll ll ll ll</p><p>==========================&amp; b j</p><p>lenlen</p><p>jmuamua</p><p>jthu</p><p>xuan</p><p>jtan</p><p>va</p><p>_ .m</p><p>tanu</p><p>hang</p><p>_j jxuan</p><p>cay</p><p>jkho</p><p>xanh</p><p> jcanhcanh</p><p>jthenh</p><p>b</p><p>jv</p><p>thang</p><p> jhangchim...</p><p>Jcay</p><p>Ja</p><p>Jem</p><p>Ji</p><p>ll ll ll ll ll1.</p><p>==========================&amp; b jve</p><p>jgiot</p><p>jnang</p><p>jnhap</p><p>nho</p><p>Em</p><p>Jng...</p><p>J j...ve</p><p>jvao</p><p>jngay</p><p>jtuoi</p><p>jem</p><p>jtren</p><p>jcanh</p><p>jbao</p><p>ll ll { ll2.</p><p>ll</p><p>=========================&amp; b bung</p><p>Roi</p><p>jmua</p><p>j .xuan khong</p><p>j .ve mua</p><p>j </p><p>thu</p><p>cung</p><p>ra</p><p> .i mua</p><p>j .ong vi</p><p>jll ll ll ll ll ll ll</p><p>=========================&amp; b .vi mua</p><p>_j _ .ha khoi</p><p>J .may Roi</p><p>kkt</p><p> .nay em</p><p>j .goi tnh</p><p>j </p><p>yeu</p><p>dau</p><p>chim</p><p>ll ll ll ll ll ll</p><p>=========================&amp; b .bay goi</p><p>j .than hao</p><p>j .gay goi</p><p>_j _ .buon ngat</p><p>j ngay Oi</p><p>Jtoc</p><p>J jem</p><p>jdai</p><p>jem</p><p>jthan</p><p>ll ll ll ll ll ll ll</p><p>=========================&amp; b _ .thoai vung</p><p>_j jtng</p><p>jlai</p><p> jcht</p><p>jxa</p><p>jxoi</p><p> jtuoi</p><p>Jxuan</p><p>Ji</p><p> Jsao</p><p>jlanh</p><p>jgiong</p><p>jmau</p><p>jtrong</p><p>ll ll ll ll ll</p><p>=========================&amp; b ngi</p><p>Nghe</p><p>Jxot</p><p>J jxa</p><p>jhan</p><p>jlen</p><p>jtuoi</p><p>_ .tri Tre</p><p>_j jth</p><p>ji</p><p> jtre</p><p>ll ll ll ll ll</p><p>=========================&amp; b jth</p><p>ji</p><p> jtin</p><p>jbuon</p><p>jt</p><p>jngay</p><p>jMe</p><p>jcho</p><p>jmang</p><p>jnang</p><p>jkiep</p><p>ngi.</p><p>ll ll ll ll </p></li><li><p>=======================&amp; b 34</p><p>Toi ru em ngu.</p><p> Toi</p><p>Jru</p><p> em</p><p> ....ngungu mot</p><p>mot</p><p>jsmsm</p><p> muamua</p><p> .xuanong</p><p>EmEm</p><p>Trnh cong Sn</p>