tong hop 4

  • Published on
    16-Oct-2015

  • View
    130

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

tong hop ca dao 4

Transcript

Ong lm mt m khng c n Yn lm t m khng c =>Ghi Ch: * Xut x: - i Chng (cu s 25265 )Ong non nga nc =>Ghi Ch: * Xut x: - i Chng (cu s 25275 )Ong qua bm li =>Ghi Ch: * Xut x: - i Chng (cu s 25281 )O b cng n mn chi H ng thng ng th g cng hn =>Ghi Ch: * Xut x: - i Chng (cu s 24958 )O ny c tnh d ngi Nu cm ra cho, nu khoai ra bn =>Ghi Ch: * Xut x: - i Chng (cu s 25050 )Oa gic cng danh =>Ghi Ch: * Xut x: - i Chng (cu s 25111 )Oai n khoai c v =>Ghi Ch: * X. Oai nh c khoai lc l Xut x: - Min Trung, Ngh Tnh (cu s 25112 )Oai nh c khoai lc l =>Ghi Ch: * Gii Thch Phng Ng: Oai nh c (c) khoai lc l; Hnh thc xu x ng xem thng nhng hay ln mt. Oai chi m oai, oai nh c khoai lc l. Xut x: - Min Trung, Ngh Tnh (cu s 25113 )Oai oi nh ch nhi ku ma =>Ghi Ch: * Xut x: - i Chng (cu s 25114 )Oai oi nh gi ly mt chng =>Ghi Ch: * Xut x: - i Chng (cu s 25115 )Oai oi nh rn bt nhi =>Ghi Ch: * Xut x: - i Chng (cu s 25116 )Oai phong lm lit =>Ghi Ch: * Xut x: - i Chng (cu s 25117 )On chi nhng khch tiu phng Xui cho mng bc nm trong m o =>Ghi Ch: * Xut x: - i Chng (cu s 25118 )On cha cng Bt, t rung p b =>Ghi Ch: * Xut x: - i Chng (cu s 25119 )On ct ty =>Ghi Ch: * Xut x: - i Chng (cu s 25120 )Oan gia nn m khng nn kt =>Ghi Ch: * Xut x: - i Chng (cu s 25121 )Oan gia nghi gii bt nghi kt =>Ghi Ch: * Xut x: - i Chng (cu s 25122 )Oan gia tc tri =>Ghi Ch: * Xut x: - i Chng (cu s 25123 )Oan hn hn hin =>Ghi Ch: * Xut x: - i Chng (cu s 25124 )Oan hn yu t =>Ghi Ch: * Xut x: - i Chng (cu s 25125 )On nhp ct ty =>Ghi Ch: * Xut x: - i Chng (cu s 25126 )Oan oan tng bo =>Ghi Ch: * Xut x: - i Chng (cu s 25127 )On tao my on cho i t vua tao , cm tri tao n =>Ghi Ch: * Xut x: - i Chng (cu s 25128 )Oan th Knh =>Ghi Ch: * Xut x: - i Chng (cu s 25129 )Oan c, bc tc, m ngc ku thng, Ngi thng ti tr li, kh v chng bn i! =>Ghi Ch: * Xut x: - Min Nam, Tin Giang (cu s 25130 )Oan ng vnh kit thin nin =>Ghi Ch: * Xut x: - i Chng (cu s 25131 )Oang oang l ming =>Ghi Ch: * Xut x: - i Chng (cu s 25132 )Oang oang nh lnh v =>Ghi Ch: * Xut x: - i Chng (cu s 25133 )c nc cng c m sa =>Ghi Ch: * Xut x: - i Chng (cu s 25140 )Oi trng khu, du rng mm =>Ghi Ch: * Gii Thch Phng Ng: Oi trng (trng) khu (hu mn), du (du) rng (rng) mm; Oi trng khu (gi lng y) th chng bao gi y c; du rng mm th n nhiu ni lm cng tan ca nt nh. Hm ; chn du nn trnh n b rng ming. Xut x: - Min Trung, Ngh Tnh (cu s 25154 )n n nh quan th =>Ghi Ch: * Xut x: - i Chng (cu s 25204 )ng a ng o =>Ghi Ch: * Xut x: - i Chng (cu s 25221 )ng bng mun tro cy cao =>Ghi Ch: * Xut x: - i Chng (cu s 25228 )Ong ch bm chn =>Ghi Ch: * Xut x: - i Chng (cu s 25233 )Ong chng bm chn =>Ghi Ch: * Xut x: - i Chng (cu s 25235 )Ong kin cn c vua ti Hung chi loi ngi chng c ngha ru ? =>Ghi Ch: * Xut x: - i Chng (cu s 25264 )Ong v t =>Ghi Ch: * Xut x: - i Chng (cu s 25317 )t su h n =>Ghi Ch: * Gii Thch Phng Ng: t (ci gy) su (su) h n; Kinh nghim nhn tng hc dn gian cho hay, ngi no m gy su th tham n, tnh tnh tham lam. Mi (my) r (s) sau t mi coi su hay cn ri ch ngi ta. Xut x: - Min Trung, Ngh Tnh (cu s 25325 )

ng Lng ng Lang Ra ng u lng li gp ng Linh ng Lnh ng Linh Ra ng u nh li gp ng Lang ng Lng ng Lang =>Ghi Ch: * Xut x: - i Chng (cu s 25266 )ng lo nhng xng cng da Tro ln nh thng ku ca vi tri =>Ghi Ch: * Xut x: - i Chng (cu s 25267 )ng lo vic nc ng toan vic nh Bn ng chu tui ln ba Cn mt ng gi chu tui ln hai =>Ghi Ch: * Xut x: - i Chng (cu s 25268 )ng mai chn thp chn cao Mun n tht m ni vo ni ra =>Ghi Ch: * Xut x: - Min Nam, Vnh Long (cu s 25269 )ng nm di b nm trn B va chy va rn ng h hnh tro ra nc c =>Ghi Ch: * Xut x: - Min Trung, Ph Yn, (cu s 25270 )ng Ngu b Ngu =>Ghi Ch: * Xut x: - i Chng (cu s 25271 )ng Nhng m ly b Nhng c con rn thn ln ct ui ng Nhng bo m nui B Nhng p cht em vi ng tro ng Nhng bo m kho B nhng p cht em cho lng ging C kho th kho vi ring ng kho vi t tn tin ung cng =>Ghi Ch: * Xut x: - i Chng (cu s 25272 )ng n ra ng thng n ra thng =>Ghi Ch: * Gii Thch Phng Ng: ng n (khng) ra ng thng n (khng) ra thng; Khng c v tr r rng trong x hi, tnh kh tht thng, d d ng ng. Anh n mn c ci tr trng chi c, ng n ra ng thong n ra thng, chn cht. Xut x: - Min Trung, Ngh Tnh (cu s 25273 )ng ni g b ni vt =>Ghi Ch: * Xut x: - i Chng (cu s 25274 )ng Ni i u B bu sn thy nhn tr Thm v thm k Cha xa nht bng t huy Xui lng non nc nng v nc non. =>Ghi Ch: * Tng truyn thi cha Nguyn Phc Chu c v thin s ngi Trung Hoa n xy dng cha tranh, gi l Dng Tuyn t (cha Sui). Nh s dng v cy kt lm o mc, khng ai r tng tch nn ch gi l ng Ni, hng ngy n ci em xung ni t bn ng ri b i. Dn lng em go, rau cng t ti y i ly ci, t nhiu ty , nh tu hnh khng h so o. Sau cha Nguyn Phc Ch (1725-1738) nghe tin, cho l ng bc chn tu, nm Qu Su (1733) truyn dng ni y ngi cha ngi, t tn l Linh Phong Thin t, gi tt l cha Linh Phong, nhng dn chng vn quen gi l cha ng Ni. Xut x: - Min Trung, Bnh nh (cu s 25276 )ng i ti chng ly u ng ng co mt nh ru tn tin =>Ghi Ch: * Xut x: - i Chng (cu s 25277 )ng ng nh ch cn ma =>Ghi Ch: * Xut x: - i Chng (cu s 25278 )ng Pht ngi cng phi tht ci o em em bn, sao my ngi x tay? =>Ghi Ch: * Thc ci : mc ci, bun ci Xut x: - Min Trung, Ph Yn, (cu s 25279 )ng pht ngi trn n mm mm ci, o em em bn, sao my ngi x tay ? =>Ghi Ch: * Xut x: - Min Trung, Ph Yn (cu s 25280 )ng quan huyn Thanh Tr Ming m th ly, ming b th ch. =>Ghi Ch: * Xut x: - Min Bc, H Ni (cu s 25282 )ng quyn di khen ai kho thi Em b chng ri nhiu ni ng cay =>Ghi Ch: * Xut x: - i Chng (cu s 25283 )ng rng nm ming chu, ng rng leo, Thn ngi ta c i ra r, thn anh cho queo mt mnh ! =>Ghi Ch: * Xut x: - Min Nam, Long An (cu s 25284 )ng s c ngi b vi c ngh =>Ghi Ch: * Xut x: - i Chng (cu s 25285 )ng sui m ly b gia, Thm du, thm r, trong nh thm vui. ng gia m ly b sui, Thm du, thm r, thm vui trong nh. =>Ghi Ch: * Xut x: - Min Trung (cu s 25286 )ng tha b hng tha =>Ghi Ch: * Xut x: - i Chng (cu s 25287 )ng tha m b chng tha Lm nn ci lt hm ba thng mi =>Ghi Ch: * Hc: Cho nn tri lt hm ba thng mi (m lch); Mt trn lt ln thng xy ra vo ngy ny hng nm ti Min Trung Xut x: - Min Trung (cu s 25288 )ng thnh cn c khi lm Hung chi con gi tm nhm tui u =>Ghi Ch: * Xut x: - i Chng (cu s 25289 )ng thnh cn c khi nhm Hung chi b lo tm nhm tui i =>Ghi Ch: * Xut x: - i Chng (cu s 25290 )ng thp m ly m cao n khi bp v ly so m qu =>Ghi Ch: * Xut x: - Min Trung, Ph Yn (cu s 25291 )ng thp m ly m cao. n khi bp v ly so m qu. Gin chng xch gi ra i Chng theo nn n, khoi ci t t ti tr v. =>Ghi Ch: * Xut x: - Min Trung, Ph Yn, (cu s 25292 )ng thy o ging trn non n khi c nc chng cn tm hi =>Ghi Ch: * Xut x: - i Chng (cu s 25293 )ng thy khoe ng thy tt B ct cy b ct hay =>Ghi Ch: * Xut x: - i Chng (cu s 25294 )ng thi i khi ng gii nm co =>Ghi Ch: * Xut x: - i Chng (cu s 25295 )ng Tin ngi da ci tng Pht ph ru bc lnh lng ng Tin =>Ghi Ch: * Xut x: - i Chng (cu s 25296 )ng tin ngi da ci tng, Pht ph ru bc lnh lng ng tin. =>Ghi Ch: * Xut x: - Min Nam, Lc Tnh (cu s 25297 )ng Tin ng Tin (cu 1) ng c ng tin ng git mang tai ng ci mang kh ng ra ch ph ng mua ming tru ng nhai tp tp (nhp nhp) ng mua con tp V ng n cm ng mua m rm v ng thi ng mua ci chi ng qut nh ng mua con g V n nht thc ng mua con cc ng thagm ging ng mua nn hng V th ng Bt ng mua ci bt ng vit ng chi ng mua con di (Cn tip) =>Ghi Ch: * Xem tip cu s 25299 Xut x: - i Chng (cu s 25298 )ng Tin ng Tin (cu 2) V ng th ng ng sng n gi ng ra ngoi rung =>Ghi Ch: * Tip theo t cu s 25298 (khi rp cu trc vi cu sau th b cu u) Xut x: - i Chng (cu s 25299 )ng tiu hi ci non du B nht t t chng khu ku tri. =>Ghi Ch: * Xut x: - Min Trung, Ph Yn, (cu s 25300 )ng t b Nguyt =>Ghi Ch: * Xut x: - i Chng (cu s 25301 )ng T cht tit B Nguyt cht trng tang ng thy bi cht gia ng Anh vi em cch x l lng Mun trao nhn ngha ng ngng kh trao =>Ghi Ch: * Xem: ng T B Nguyt Xut x: - Min Trung (cu s 25302 )ng T cht tit b Nguyt cht m Sao ng xe nhm lm d dang ti ? Ai lm cho d dang Tri M Tri lm d dang ti th ny ? =>Ghi Ch: * ng T hay Nguyt Lo xem chi tit: Nguyt Lo Xut x: - i Chng (cu s 25303 )ng T nh vn b Nguyt nh vng Ph mu nh g, hi nng thng khng nng? =>Ghi Ch: * ng T hay Nguyt Lo xem chi tit: Nguyt Lo Xut x: - i Chng (cu s 25304 ) em em trong nh Khen ai m kha a ra cho chng =>Ghi Ch: * Xut x: - i Chng (cu s 25019 ) h bnh tch b ri, Chn chung l b, bu ngi sao yn. =>Ghi Ch: * Xut x: - Min Nam, Lc Tnh (cu s 25041 ) h chu r cc ng sen tn Tic cng anh ln n vi nng by lu =>Ghi Ch: * Xut x: - i Chng (cu s 25042 ) h! Bnh tch b ri Chn chung l b, anh ng ngi khng yn. =>Ghi Ch: * Xut x: - Min Nam, Tin Giang (cu s 25043 ) kn buc tm =>Ghi Ch: * Xut x: - i Chng (cu s 25044 ) ka con ci nh ai Ci vy th di, o ngn ngang hng! Thy ai dng mt ra trng Ngh nghip chng c, chng mng ku tri! =>Ghi Ch: * Xut x: - i Chng (cu s 25046 ) Loan nc lng nh t, Thng ngi chin s dng c Cn vng (1) Tri bao gi t nm sng, Mt lng v nc nu gng anh hng. =>Ghi Ch: * (1) m Loan : Mt thng cnh ca Ph Yn. Ni y, ng T Phng (ngi Ph Yn) lnh o ngha qun hng ng phong tro Cn vng chng Php. Xut x: - Min Trung, Ph Yn (cu s 25047 ) nhn thng k =>Ghi Ch: * Xut x: - i Chng (cu s 25071 ) qua xanh, qua trng, qua mc nng, qua o. =>Ghi Ch: * ? Qua : Kh qua Xut x: - Min Trung, Ph Yn, (cu s 25078 ) r ba l r ng Thn khng vt my c cha chng =>Ghi Ch: * Xut x: - Min Nam, Kin Giang (cu s 25081 ) r ta, bc h cng ta Rau lang gim, ngn ma cng gim Anh thy em tt m anh lm By gi anh mi r, Vng cm anh cng bung ! =>Ghi Ch: * Xut x: - i Chng (cu s 25082 ) r ta, bc h cng ta, Ngn lang gim, ngn ma cng gim, Anh thy em tt m anh lm, By gi r li, vng cm cng bung. =>Ghi Ch: * Xut x: - Min Nam, An Giang (cu s 25083 ) r ta, mi dm cng ta t lang dm, t ma cng dm Em ni vi anh nhiu ting thm trm By gi em g duyn ch khc, rut anh bm nh ma. =>Ghi Ch: * Xut x: - Min Nam, An Giang (cu s 25084 ) thc bc cu =>Ghi Ch: * Xut x: - i Chng (cu s 25088 ) ty cng tu =>Ghi Ch: * Ght say sa nhng nghin ru Xut x: - i Chng (cu s 25095 )c bc mnh c N vn n vo Bo bc mnh bo Lnh nh mt nc Nc bc mnh nc Tt c