Tong hop cac_dang_bai_tap_vat_ly_12_4135_8ml_vhtwxtq_20140325013817_273585

  • Published on
    30-Jul-2015

  • View
    29

  • Download
    2

Embed Size (px)

Transcript

1. Mc lc Mc lc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Phn1 . PHNG PHP GII TON V DAO NG IU HA CA CON LC L XO 15 Ch 1. Lin h gia lc tc dng, gin v cng ca l xo . . . . . . . . . . 15 1.Cho bit lc ko F, cng k: tm gin l0, tm l . . . . . . . . . . . . . 15 2.Ct l xo thnh n phn bng nhau ( hoc hai phn khng bng nhau): tm cng ca mi phn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Ch 2. Vit phng trnh dao ng iu ha ca con lc l xo . . . . . . . . . . 15 Ch 3. Chng minh mt h c hc dao ng iu ha . . . . . . . . . . . . . . . 16 1.Phng php ng lc hc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 2.Phng php nh lut bo ton nng lng . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Ch 4. Vn dng nh lut bo ton c nng tm vn tc . . . . . . . . . . . . 16 Ch 5. Tm biu thc ng nng v th nng theo thi gian . . . . . . . . . . . . 17 Ch 6. Tm lc tc dng cc i v cc tiu ca l xo ln gi treo hay gi . . 17 1.Trng hp l xo nm ngang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 2.Trng hp l xo treo thng ng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 3.Ch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Ch 7. H hai l xo ghp ni tip: tm cng kh, t suy ra chu k T . . . . 18 Ch 8. H hai l xo ghp song song: tm cng kh, t suy ra chu k T . . . 18 Ch 9. H hai l xo ghp xung i: tm cng kh, t suy ra chu k T . . . 18 Ch 10. Con lc lin kt vi rng rc( khng khi lng): chng minh rng h dao ng iu ha, t suy ra chu k T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 1.Hn bi ni vi l xo bng dy nh vt qua rng rc . . . . . . . . . . . . . . 19 2.Hn bi ni vi rng rc di ng, hn bi ni vo dy vt qua rng rc . . . . 19 3.L xo ni vo trc rng rc di ng, hn bi ni vo hai l xo nh dy vt qua rng rc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 1 CtnSharing.Net.Tc 2. Phng php gii ton Vt L 12 Trng THPT - Phong in Ch 11.Lc hi phc gy ra dao ng iu ha khng phi l lc n hi nh: lc y Acximet, lc ma st, p lc thy tnh, p lc ca cht kh...: chng minh h dao ng iu ha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 1.F l lc y Acximet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 2.F l lc ma st . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 3.p lc thy tnh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 4.F l lc ca cht kh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Phn2 . PHNG PHP GII TON V DAO NG IU HA CA CON LC N 22 Ch 1. Vit phng trnh dao ng iu ha ca con lc n . . . . . . . . . . . 22 Ch 2. Xc nh bin thin nh chu k T khi bit bin thin nh gia tc trng trng g, bin thin chiu di l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Ch 3. Xc nh bin thin nh chu k T khi bit nhit bin thin nh t; khi a ln cao h; xung su h so vi mt bin . . . . . . . . . . . 23 1. Khi bit nhit bin thin nh t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 2. Khi a con lc n ln cao h so vi mt bin . . . . . . . . . . . . . . . 23 3. Khi a con lc n xung su h so vi mt bin . . . . . . . . . . . . . 23 Ch 4. Con lc n chu nhiu yu t nh hng bin thin ca chu k: tm iu kin chu k khng i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1.iu kin chu k khng i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 2.V d:Con lc n chu nh hng bi yu t nhit v yu t cao . . . 24 Ch 5. Con lc trong ng h g giy c xem nh l con lc n: tm nhanh hay chm ca ng h trong mt ngy m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Ch 6. Con lc n chu tc dng thm bi mt ngoi lc F khng i: Xc nh chu k dao ng mi T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 1.F l lc ht ca nam chm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 2.F l lc tng tc Coulomb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 3.F l lc in trng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 4.F l lc y Acsimet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 5.F l lc nm ngang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Ch 7. Con lc n treo vo mt vt ( nh t, thang my...) ang chuyn ng vi gia tc a: xc nh chu k mi T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 1.Con lc n treo vo trn ca thang my ( chuyn ng thng ng ) vi gia tc a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 2.Con lc n treo vo trn ca xe t ang chuyn ng ngang vi gia tc a . 27 Th.s Trn AnhTrung 2 Luyn thi i hc 3. Phng php gii ton Vt L 12 Trng THPT - Phong in 3.Con lc n treo vo trn ca xe t ang chuyn ng trn mt phng nghing mt gc : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Ch 8. Xc nh ng nng E th nng Et, c nng ca con lc n khi v tr c gc lch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Ch 9. Xc nh vn tc di v v lc cng dy T ti v tr hp vi phng thng ng mt gc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 1.Vn tc di v ti C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 2.Lc cng dy T ti C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 3.H qa: vn tc v lc cng dy cc i v cc tiu . . . . . . . . . . . . . . 30 Ch 10. Xc nh bin gc mi khi gia tc trng trng thay i t g sang g 30 Ch 11. Xc nh chu k v bin ca con lc n vng inh (hay vt cn) khi i qua v tr cn bng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 1.Tm chu k T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 2.Tm bin mi sau khi vng inh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Ch 12. Xc nh thi gian hai con lc n tr li v tr trng phng (cng qua v tr cn bng, chuyn ng cng chiu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Ch 13. Con lc n dao ng th b dy t:kho st chuyn ng ca hn bi sau khi dy t? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 1.Trng hp dy t khi i qua v tr cn bng O . . . . . . . . . . . . . . . . 31 2.Trng hp dy t khi i qua v tr c li gic . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Ch 14. Con lc n c hn bi va chm n hi vi mt vt ang ng yn: xc nh vn tc ca vin bi sau va chm? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Phn3 . PHNG PHP GII TON V DAO NG TT DN V CNG HNG C HC 33 Ch 1. Con lc l xo dao ng tt dn: bin gim dn theo cp s nhn li v hng, tm cng bi q . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Ch 2. Con lc l n ng tt dn: bin gc gim dn theo cp s nhn li v hng, tm cng bi q. Nng lng cung cp duy tr dao ng . . . . . . . 33 Ch 3. H dao ng cng bc b kch thch bi mt ngoi lc tun hon: tm iu kin c hin tng cng hng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Phn 4 . PHNG PHP GII TON V S TRUYN SNG C HC, GIAO THOA SNG, SNG DNG, SNG M 35 Ch 1. Tm lch pha gia hai im cch nhau d trn mt phng truyn sng? Tm bc sng khi bit lch pha v gii hn ca bc sng,( tn s, vn tc truyn sng). Vit phng trnh sng ti mt im . . . . . . . . . . . . . . . 35 1.Tm lch pha gia hai im cch nhau d trn mt phng truyn sng . . 35 Th.s Trn AnhTrung 3 Luyn thi i hc 4. Phng php gii ton Vt L 12 Trng THPT - Phong in 2.Tm bc sng khi bit lch pha v gii hn ca bc sng,( tn s, vn tc truyn sng) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 3.Vit phng trnh sng ti mt im trn phng truyn sng . . . . . . . . 35 4.Vn tc dao ng ca sng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Ch 2. V th biu din qu trnh truyn sng theo thi gian v theo khng gian 36 1.V th biu din qa trnh truyn sng theo thi gian . . . . . . . . . . . . 36 2.V th biu din qa trnh truyn sng theo khng gian ( dng ca mi trng...) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Ch 3. Xc nh tnh cht sng ti mt im M trn min giao thoa . . . . . . . 36 Ch 4. Vit phng trnh sng ti im M trn min giao thoa . . . . . . . . . . 37 Ch 5. Xc nh s ng dao ng cc i v cc tiu trn min giao thoa . . . 37 Ch 6. Xc nh im dao ng vi bin cc i ( im bng) v s im dao ng vi bin cc tiu ( im nt) trn on S1S2 . . . . . . . . . . . . . . 38 Ch 7.Tm qy tch nhng im dao ng cng pha (hay ngc pha) vi hai ngun S1, S2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Ch 8.Vit biu thc sng dng trn dy n hi . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Ch 9.iu kin c hin tng sng dng, t suy ra s bng v s nt sng 39 1.Hai u mi trng ( dy hay ct khng kh) l c nh . . . . . . . . . . . . 39 2.Mt u mi trng ( dy hay ct khng kh) l c nh, u kia t do . . . . 39 3.Hai u mi trng ( dy hay ct khng kh) l t do . . . . . . . . . . . . . 40 Ch 10.Xc nh cng m (I) khi bit mc cng m ti im. Xc nh cng sut ca ngun m? to ca m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 1.Xc nh cng m (I) khi bit mc cng m ti im . . . . . . . . 40 2.Xc nh cng sut ca ngun m ti mt im: . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3. to ca m: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Phn5 . PHNG PHP GII TON V MCH IN XOAY CHIU KHNG PHN NHNH (RLC) 42 Ch 1. To ra dng in xoay chiu bng cch cho khung dy quay u trong t trng, xc nh sut in ng cm ng e(t)? Suy ra biu thc cng dng in i(t) v hiu in th u(t) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Ch 2. on mch RLC: cho bit i(t) = I0 sin(t), vit biu thc hiu in th u(t). Tm cng sut Pmch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Ch 3. on mch RLC: cho bit u(t) = U0 sin(t), vit biu thc cng dng in i(t). Suy ra biu thc uR(t)?uL(t)?uC(t)? . . . . . . . . . . . . . . 42 Th.s Trn AnhTrung 4 Luyn thi i hc 5. Phng php gii ton Vt L 12 Trng THPT - Phong in Ch 4. Xc nh lch pha gia hai ht tc thi u1 v u2 ca hai on mch khc nhau trn cng mt dng in xoay chiu khng phn nhnh? Cch vn dng? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Ch 5. .on mch RLC, cho bit U, R: tm h thc L, C, : cng dng in qua on mch cc i, hiu in th v cng dng in cng pha, cng sut tiu th trn on mch t cc i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 1.Cng dng in qua on mch t cc i . . . . . . . . . . . . . . . . 43 2.Hiu in th cng pha vi cng dng in . . . . . . . . . . . . . . . . 44 3.Cng sut tiu th trn on mch cc i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 4.Kt lun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44