Tong Hop Data

  • Published on
    22-Nov-2014

  • View
    174

  • Download
    37

Embed Size (px)

Transcript

HoVaTen Bi Trung Hiu inh Th Hin ng nh Tun Nguyn Th Tun L Th Hoa Phm Th Thanh Hoa Phm Th Ngc Hoa Ng Th Yn Nguyn Tng Hi Nguyn Kiu Hoa Nguyn Mnh Hiu Th Hoa Hong Th Thy Dung Trn Th Hoa Trn Th Hoa Nguyn Thu Hin Nguyn Minh Hng L Thu Hin L Th Hin Phm Thu Hin Trn Th Thu Hin L Thanh Tr Trn Th Hin Chu Th Yn Hoa Bi Nh Hoa Nguyn Hong Yn Trang Nguyn Th Hin Nguyn Diu Hoa Bi Th Hoa Phm Anh Tun Nguyn Thu Hin Nguyn Th Hoa Phm Th Thu Xun Trn Tt Hong V Th Hu Nguyn Phc Vinh Nng Hng Hnh Cao Quc Vit

MSV 08A04770N 08A04635 08A04868N 08A04867N 08A04850 08A04845 08A04843 08A04836N 08A04823N 08A04800 08A04798N 08A04795 08A04783N 08A04781N 08A04871 08A04709 08A04098N 08A04636 08A04671 08A04687 08A04687N 08A04774N 08A04704 08A04774 08A04709C 08A04726N 08A04734 08A04752 08A04758 08A04886C 08A04691 08A05068N 08A05189N 08A05171 08A05170N 08A05156N 08A05155N 08A05145N

Gioitinh NgaySinhThangSinh NamSinh M F M M F F F F M F M F F F F F F F F F F F F F F F F F F M F F F M F M F M 15 18 04 04 28 26 16 28 23 08 18 08 23 18 17 05 12 18 19 28 15 20 08 07 25 11 08 11 15 17 02 17 16 16 10 08 27 08 12 01 11 06 04 07 05 01 12 06 11 10 02 04 02 09 07 03 08 12 12 06 11 10 01 04 10 01 10 09 11 11 08 09 11 03 06 03 90 90 89 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 91 90 90 89 90 90 85 90 90 90 90

Trn c Vit Trn Duy Hong Tn Lng Hong Nguyn Tun Hong Hong Xun Hong L Minh Hong Nguyn Th Hng Vn Phm Hong Yn Hoa Trng Anh Ho Trn Th Hoa L Th Hoa Nguyn Thanh Hoa V Quang Hip Nguyn Th Ho Nguyn Th Hi Vn V Th Ho Chu Anh Hon Nguyn Th Thanh Huyn Bi Th Ho Nguyn Th Ti Trn Vit Hoi Nguyn Vn Hi Bi Thanh Tng Trn Xun Ho Trn Bnh Tm V Trung Hin Nguyn Phan Hiu Nguyn Vn Hin nh Hin Thc Thanh Thu L Vn Ti Nguyn Ngc Hng Hong Th Thu Hng o Cm Hng ng c Honh Nguyn Th Hng Mai Thy Hng Th Thu Hng Dng Hng Hiu

08A05137N 08A05134C 08A05133 08A05130 08A05111 08A05100 08A05096N 08A04869 08A04961C 08A04890 08A04893 08A04899N 08A04934N 08A04939 08A05077N 08A04955 08A05073N 08A04999N 08A05007 08A05015N 08A05019 08A05036N 08A04608C 08A04945N 08A04232N 08A04635N 08A04347 08A04335 08A04332 08A04329N 08A04317C 08A04303N 08A04296 08A04294N 08A04291C 08A04283 08A04278N 08A04272 08A04351

M M M M M M F F M F F F M F F F M F F F M M M M M M M M M F M M F F M F F F M

27 16 08 15 09 08 14 24 20 17 05 23 14 13 08 18 10 30 20 15 29 24 09 02 17 27 09 29 30 19 24 25 08 26 03 20 15 11 21

11 11 02 11 08 12 06 09 07 02 03 08 10 01 11 09 08 01 10 10 07 12 02 04 08 02 12 11 06 03 09 07 10 08 06 11 09 08 09

90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 88 90 90 89 90 90 89 90 90 90 90 90

Th Hng Ph Th Thu Dng Trnh Th Thoa Phm Th Thu Hng Bi Lin Hng Lng Hoi Thu Phm Th Hng V Th Dung T Hng Giang Hong L Hng Trn Ngc Hin Trn Anh Hong Trn Duy Hong Nguyn Th Thu Nguyn Mnh Hiu Nguyn Th Hin Trng Vn Hin Nguyn Th Hng H Trn Thu Hin Nguyn Th Thu Hin Phm Th Huyn Trang Ng Th Hin Dng Huyn Trang Mai Thanh Hin L Th Khnh Thu Trn Th Thu Hin Trn Th Thu Trang L Th Thu Hin Th Hin Nguyn Vn Hip Nguyn nh Khi Nguyn Vn Hiu Bi T Hiu Nguyn Trung Hiu Nguyn Th Thu Giang Bi Th Lan Hng inh Th Hng Giang Trn Quc Ton Trn Trng Hiu

08A04192 08T0115 08A04115N 08A04120 08A04161 08A04161N 08A04264 08A04188N 08A04259N 08A04195N 08A04205N 08A04217C 08A04219N 08A04221N 08A04358 08A04186N 08A04484 08A04605N 08A04595N 08A04593 08A04579N 08A04577N 08A04572NB 08A04572N 08A04571C 08A04569 08A04564N 08A04561N 08A04521N 08A04515 08A04349N 08A04443 08A04406 08A04408 08A04409N 08A04422N 08A04427N 08A04494N 08A04437

F F F F F F F F F F M M M F M F M F F F F F F F F F F F F M M M M M F F F M M

09 24 05 10 12 09 20 18 01 29 12 10 03 16 04 28 20 22 19 26 06 06 06 23 13 28 16 19 20 14 25 17 04 01 27 10 06 30 09

11 11 06 12 10 08 05 12 02 11 09 11 10 10 09 09 06 12 08 08 03 05 11 02 08 05 11 12 08 05 12 10 05 06 07 11 08 11 08

89 90 90 90 90 89 90 90 90 90 89 90 90 90 90 90 89 90 90 90 87 90 90 90 90 89 90 90 90 90 90 82 90 90 90 90 90 90 90

Nguyn Hong Hip Nguyn Th Hu Phan Th Thu Hng Nguyn Huy Hin Cao Giang Sn Nguyn Th Hin Quch Th on H Don Hu Hiu inh Xun Hng Nguyn Th Ngc Ho V Phi Hng Nguyn Mnh Hng Nguyn Vn Hng Lng Ngc Hng Hong Mnh Hng H Tin Hng Nguyn Th H L Th Lan Hng o Th Huyn H Th Thu Hng L Diu Linh Nguyn Th Hng Hong Quc Hng Nguyn Th Diu Huyn H Quang Huy Trnh Th Thanh Huyn L Trung Hiu Nguyn Th Thanh Huyn Nguyn Th Thu Huyn V Vit Hng Nguyn Th Hin Huyn H Ngc Hng Trnh Th Huyn V Th Huyn Trn Mnh Hng on Ngc Hng Nguyn Mnh Hng Nguyn Th Hng Nguyn Huy Huyn

08A04494 08A04455N 08A04460N 08A04466 08A04476N 08A04479 08A05217 08A04432C 08A05989C 08A05201C 08A06116 08A06111 08A06101 08A06093C 08A06085C 08A06079 08A06073N 08A06055N 08A06045N 08A06041N 08A06032N 08A06029C 08A06152N 08A05913C 08A05844N 08A05854 08A05854N 08A05867 08A05880C 08A06027 08A05893N 08A06007C 08A05927 08A05928 08A05956 08A05960 08A05983 08A06157N 08A05889

M F F M M M F M M F M M M M M M F F F F F M M F M F M F F M F M F F M M M F M

12 30 04 30 02 01 05 27 26 15 12 29 03 20 16 13 30 26 26 12 24 18 12 28 30 10 13 28 24 30 12 25 20 18 16 05 28 24 05

02 04 12 10 07 04 08 03 12 08 11 08 06 09 11 10 04 12 10 08 09 07 11 03 03 08 06 12 05 05 06 10 09 12 11 01 01 04 10

90 90 90 86 90 90 90 90 90 88 90 90 90 90 89 90 89 90 90 90 89 90 90 90 89 90 90 90 90 89 88 90 90 90 90 91 89 89 90

on Th Thanh Hin Phm Th Hng L Th Thanh Hng Nguyn Th Thanh Hng Th Thu Hng Nguyn Th Thu Hng Dng Th Hng Trn Th Hng Nguyn Thanh Hin o Th Lan Hng Nguyn Th Thu Hin Nguyn Thu Hng Nguyn Th Kim Oanh u Th Hng Trnh Tin Hng Nguyn Thu Huyn Nguyn Th H Nguyn Ngc Hng Ng Quang Hng Nguyn Ngc Hng V Tun Hng Trng Th Thanh Hng Trn c Long Nguyn Nga Hng ng Th Hng L Vn Dng Nguyn Th Thu Hng Hong Thu Hng Lu Th Thu Hin Thanh Huyn Nguyn Vit Hng Ngc Hn Phm Th Thu Hu L Th Hu Trn Th Hng Quch Vn Hong Nguyn Th Hu Nguyn Th H Th Phm Hi Yn

08A06325N 08A06495 08A06489N 08A06484 08A06476 08A06437 08A06424 08A06388 08A06381N 08A06378C 08A06360N 08A06350 08A06344C 08A06343 08A06146 08A06253N 08A06172N 08A06182 08A06187 08A06197 08A06203 08A06328N 08A06243N 08A06326C 08A06275N 08A06284N 08A06286N 08A06290 08A06319N 08A05812C 08A06225 08A05335 08A05502N 08A05489 08A05485N 08A05483N 08A05479 08A05463N 08A05433NB

F F F F F F F F F F F F F F M F F M M M M F M F F M F F F F M M F F F M F F F

23 05 01 30 20 30 19 08 07 18 06 13 08 20 10 28 10 30 25 20 21 18 20 28 20 12 01 11 02 19 17 20 10 26 01 09 16 27 02

10 01 01 07 11 10 09 05 10 09 06 05 02 09 10 05 04 10 02 08 06 10 10 09 02 08 03 05 01 01 03 07 04 12 02 04 06 12 11

90 90 90 90 90 90 89 90 90 89 89 89 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 89 90 90 90 90 90 90 90 90 89 90 90 89 90 90

Trn Th Phng o Th Hng Hu L Xun Hong Nguyn Th Hnh Trn Th Hu Hong c Hun Nguyn Trng Kin V c Hnh Trnh Th Hng H Th Minh Hng Nguyn Th Thu Hng Nguyn Th Hng Phm Vn Hong Trn Vn Hun L Thu Hnh L Th Ha Phm Th Dinh on Cng Huy Trn Th Hng u Th Hng Hnh Nguyn Minh T Nguyn Quang Huy Nguyn Th Huyn Trang Phm Ngc Khnh Trn Quang Huy Nguyn Cng Huy Nguyn Th D Hp Bi Ng Khnh L nh Khnh Mai Quang Huy Phm Thu Huyn Trn nh Huy Nguyn Hu Hng inh Th Huyn V Th Huyn Phm Th Huyn Phm Anh T Nguyn Vn Ha Th Ngc Huyn

08A05433N 08A05424 08A05416N 08A05415N 08A05404 08A05367 08A05821N 08A05264N 08A04097 08A05241 08A05242 08A05247 08A05247N 08A05366 08A05256N 08A05363N 08A05267N 08A05272N 08A05293N 08A05296NB 08A05306C 08A05564C 08A05254N 08A05737N 08A05515 08A05650 08A05660N 08A05673N 08A05707N 08A05636 08A05714C 08A05625 08A05746N 08A05771 08A05778 08A05785 08A05789N 08A05209 08A05708

F F M F F M M M F F F F M M F F F M F F M M M M M M F M M M F M F F F F M M F

13 14 15 21 22 22 11 29 22 28 11 05 02 24 10 17 19 01 14 20 11 26 13 21 08 30 14 03 28 28 06 29 12 24 15 24 18 28 07

12 07 11 02 12 02 03 05 10 11 04 06 11 09 05 02 05 08 11 11 07 11 06 10 09 01 03 10 02 04 10 09 03 12 07 08 11 11 04

90 90 89 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 89 90 90 90 90 90 90 90 89 90 90 90 90 90 90 90 89 90 90 90

V Vn Huy Nguyn Th Thu Huyn Phm Quc Huy Nguyn Th Huy Phm Th Thu Huyn L c Huy Phm Vn Huy Vn Huy Nguyn Hng Hnh Nguyn Tin Huy L Quang Huy Trn Th Huyn V Vn Huy Nguyn Th Hng Nguyn Trng Huy V Vn Hng Trn Vit Dng Quc Dng Nguyn Ngc Dng Nguyn nh Dng Trng Th Thu Dng Nguyn Tin t Hong Th Dng Nguyn Vn Dng Nguyn Hng Dng Phan Duy Hng Dng L K c Hong Anh Dng Phm Vn Tun ng Hng Dng Trn Th Hnh H Vn Dng Lm Th Hng iu Anh Dng Phm Khnh Dng L Vit Dng L Trng T Nguyn Ngc Linh inh Th Mai Lin

08A05593 08A05813 08A05572 08A05577 08A05577N 08A05580 08A05645 08A05588C 08A05547N 08A05596 08A05605 08A05612N 08A05613 08A05618N 08A05620 08A05587N 08A02422C 08A02316N 08A02547 08A02540 08A02535N 08A02533NB 08A02533N 08A02521C 08A02511C 08A02488 08A02469N 08A02466 08A02450N 08A02450 08A02559N 08A02394 08A04108 08A02319C 08A02347 08A02350N 08A02366N 08A02448N 08A02383N

M F M M F M M M F M M F M F M M M M M M F M F M M M M M M M F M F M M M M M F

12 15 05 07 27 23 07 30 10 20 09 20 07 04 22 06 25 17 29 06 28 16 17 08 23 21 01 07 22 26 04 20 28 08 26 04 22 29 01

10 12 12 02 09 07 03 06 01 08 10 02 03 04 09 12 04 09 05 05 05 01 08 08 10 10 10 02 02 08 01 09 08 11 10 08 10 11 10

89 90 90 90 90 90 90 90 90 90 89 90 90 90 89 90 89 90 89 89 90 90 90 89 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 89 89 90 90

Phm Thu Dng L Anh Dng Trn Tin Dng V Th Tuyt L Th Phng Lin Hong Th Bch Dip Nguyn Vn Cnh Nguyn Th Thn Thng Nguyn Tun t Bi Phi ng Nguyn Th Ngc Mai Nguyn Vn t Xun t Trn Tin t Dng Thu Dung inh c t Th Kim Dung Duy t o Th Yn H Thnh t Vy Thnh t L Th M Dung Nguyn Th Thy Linh L Vn i Trn Th Ngc Linh Nguyn Th Thy Dng Phm Thu Dung Nguyn Th o Bi Xun m Khng Hu t L V Long Nguyn Thnh t Th Kim Dung Vn i Nguyn Hng Cng Phm Ngc t Nguyn Tun t Nguyn Duy Cng ng Thu Dung

08A02447C 08A02398 08A02400 08A02411N 08A02413N 08A02418N 08A02567N 08A02369N 08A02653 08A02755 08A02749N 08A02743 08A02740 08A0