TONG HOP VT A.xlsx

  • Published on
    10-Dec-2015

  • View
    292

  • Download
    2

Embed Size (px)

Transcript

Chi tit nhn VT ABNG TNG HP VT A- GI I LLM 69-1

STTTn, nhn hiu, quy cch vt t thit bPhiu YC sHng mc thi cngChu Trch Nhim Yu CuNgy yu cuTnh trng yu cun vS lng yu cu Tng hp yu cu NQNS lng cpTng hp nhn NQNCn li NQN cha cpTng hp xut kho LLM 69-1Tng hp tn kho LLM 69-1Tng hp cc t i lmSO SNH Ct P Vi Ct LS lng Mr Nh lmS lngMr Vinh lmS lng Mr Quyn lmS lng Ph Li lmS lng Mr Hp lm Tnh Trng Vt T Tn KhoGhi ch24533.5622863.641240.928807.0649045.51194.464160.12917 tr CT ngy 16/9/151Bulong M10x4042Mr Quyn14/8/2015 duytB100100100100092892FALSE0092090-M10x4010-M10x5012Chi nh g my43Mr Hp14/8/2015 duytCi15357153570357015FALSE0001593Chi qut sn loi nh43Mr Hp14/8/2015 duytCi10145101450138710FALSE0001084Chi qut sn loi to43Mr Hp14/8/2015 duytCi106010600303010FALSE0001055 ct 35543Mr Hp14/8/2015 duytVin15151515015015TRUE001516 ct phi 15043Mr Hp14/8/2015 duytVin50655065065050FALSE0005027 mi phi 10043Mr Hp14/8/2015 duytVin503755037503571850FALSE0005048 ct phi 10043Mr Hp14/8/2015 duytVin20325203300330020FALSE0002039Du bi trn PLC Angla 32041Mr Thng-Ph Li14/8/2015 duytLt20935332093185031850209FALSE0002090Thay cho BP Energol GR-XP320610Du iezen 0.25%S(Du DO)43Mr Hp14/8/2015 duytLt20429310310020FALSE00020 nhn tng 310 Lt1611Du iezen 0.25%S(Du DO)41Mr Thng-Ph Li14/8/2015 duytLt80429310310020FALSE000020 nhn tng 310 Lt1512Du RP741Mr Thng-Ph Li14/8/2015 duytHp323133231303031032FALSE0003203013Dy hn TIG 80S-B2 Phi 2.443Mr Hp14/8/2015 duytKg88553508FALSE0008Ok==> Dng ht ly114Que hn tig 90S-B9 phi 2.443Mr Hp14/8/2015 duytKg58.558.508.505FALSE0005215Dy hn TIG E316L Phi 2.443Mr Hp14/8/2015 duytKg132.52.5-1.52.501FALSE0001216Dy hn TIG ER70S-6 Phi 2.443Mr Hp14/8/2015 duytKg10171015015010FALSE00010317Dy hn TIG ER70S-6 Phi 2.443Mr Hp14/8/2015 duytKg517515015010FALSE00010218n pin Led MD-31943Mr Hp14/8/2015 duytCi22002000TRUE000B119Gch sc phu tro42Mr Quyn14/8/2015 duytVin58580805FALSE0050220Giy nhm mn B100041Mr Thng-Ph Li14/8/2015 duytM22191.52191.50191.502FALSE00020721Giong Amiang 2mm42Mr Quyn14/8/2015 duytM21.51.51.51.501.501.5TRUE001.50122Giong Amiang 3mm42Mr Quyn14/8/2015 duytM214301431031014FALSE001406 Tm423Giong cao su chu du 3mm42Mr Quyn14/8/2015 duytM20.720.720.720.7200.7200.72TRUE000.720124G vn p 1200x2400x10mm43Mr Hp14/8/2015 duytM299990909TRUE009125Kh Argon43Mr Hp14/8/2015 duytChai10120010000TRUE000226Kh oxy (V=40)43Mr Hp14/8/2015 duytChai103104104010FALSE00010627M lithium grease (BP Energrease EP341Mr Thng-Ph Li14/8/2015 duytKg50296.250296.20123.217350FALSE0005001428M BP Energrease LS-EP243Mr Hp14/8/2015 duytKg40122.540112.50102.5100FALSE0000829Nhm tm 1000x2000x0.843Mr Hp14/8/2015 duytM216275162670247200FALSE00001230Nhm tm c sng 900x2000x0.543Mr Hp14/8/2015 duytTm444444024204FALSE0004231Que hn 308L phi 3.243Mr Hp14/8/2015 duytKg56550505TRUE005232Que hn 308L phi 3.243Mr Hp14/8/2015 duytKg16051505TRUE005133Que hn E309L phi 3.243Mr Hp14/8/2015 duytKg20210202050205020FALSE00020834Que hn E316L phi 2.643Mr Hp14/8/2015 duytKg2.52.52.52.502.502.5TRUE002.5135Que hn E316L phi 3.243Mr Hp14/8/2015 duytKg2.5102.52.5100010002.5FALSE0002.5536Que hn E7016 phi 2.643Mr Hp14/8/2015 duytKg52552502505FALSE0005337Que hn E7016 phi 3.243Mr Hp14/8/2015 duytKg5222.50201.55201.505FALSE00051738Gi lau43Mr Hp14/8/2015 duytKg50672506720672050FALSE000502639Gi lau41Mr Thng-Ph Li14/8/2015 duytKg30672306720672080FALSE00030502540Tt chn cao p 10x1040Mr Thy14/8/2015 duytKg1.51.51.51.501.501.5TRUE01.50Tt chn cao p 10x10141Tt chn cao p 12.5x12.540Mr Thy14/8/2015 duytKg22220200FALSE0xem li kho00142Tn chng trt 1200x600x343Mr Hp14/8/2015 duytTm125604514501FALSE00011 Tm=9 M2343Vi nhm mn43Mr Hp14/8/2015 duytM233330303TRUE0033M144Vi phin trng43Mr Hp14/8/2015 duytM251751701705FALSE0005245Van DN25 PN-425,32Mpa40Mr Thy14/8/2015 duytCi22322301942FALSE0200346Vng pht 120x150x1441Mr Thng-Ph Li14/8/2015 duytCi20202020020020TRUE00200147Vng pht 65x90x1241Mr Thng-Ph Li14/8/2015 duytCi16161616016016TRUE0016065x90x10148Du RP739Mr Quyn13/8/2015 duytHp531353130303100FALSE00002949M BP Energrease LS-EP239Mr Quyn13/8/2015 duytKg2.5122.52.5112.50102.5100FALSE0000750Tt chn cao p 5000I li thp tm ch 10x10, >315 *C, 35 Bar39Mr Quyn13/8/2015 duytKg33330032FALSE0020 tr CT ngy 16/9/15Tt chn cao p 10x10151Du bi trn BR(BP Energol GR-XP680) - Thay th = Du bi trn Angla 68036Mr Quyn13/8/2015 duytLt86318654065408FALSE0080752Du RP736Mr Quyn13/8/2015 duytHp531353130303100FALSE00002853M lithium grease (BP Energrease EP336Mr Quyn13/8/2015 duytKg5296.25296.20123.21730FALSE00001354Tt chn tm ch 10x1036Mr Quyn13/8/2015 duytKg3.57.23.54.704.700FALSE0000355Vng bi 6208-2Z36Mr Quyn13/8/2015 duytCi145414540272714FALSE00140356Du bi trn BR(BP Energol GR-XP680) - Thay th = Du bi trn Angla 68035Mr Quyn13/8/2015 duytLt86318654065408FALSE0080657Du RP735Mr Quyn13/8/2015 duytHp531353130303100FALSE00002758M lithium grease (BP Energrease EP335Mr Quyn13/8/2015 duytKg5296.25296.20123.21730FALSE00001259Que hn E7016 phi 3.235Mr Quyn13/8/2015 duytKg2222.50201.52201.505FALSE00051660Du bi trn BR(BP Energol GR-XP680) - Thay th = Du bi trn Angla 68034Mr Quyn13/8/2015 duytLt46310654465408FALSE0080561Du RP734Mr Quyn13/8/2015 duytHp231323130303100FALSE00002662M lithium grease (BP Energrease EP334Mr Quyn13/8/2015 duytKg25296.225296.20123.21730FALSE00001163Bulong M10x20 Thay = M10x2534Mr Quyn13/8/2015 duytB80240802400240080FALSE00800M10x25264Que hn tig 90S-B9 phi 2.433Mr Hp13/8/2015 duytKg3.58.53.58.508.505FALSE0005165Que hn E7016 phi 3.233Mr Hp13/8/2015 duytKg20222.520201.50201.505FALSE00051566Bulong 4.8 ( M12x35 )33Mr Hp13/8/2015 duytB10010010010001000100TRUE00100167Keo cheng feng33Mr Hp13/8/2015 duytTup20402040040020FALSE00020268Vng bi 6206-2Z32Mr Nh13/8/2015 duytCi88880806FALSE6000169Cnh qut lm mt ng c 155x3032Mr Nh13/8/2015 duytCi11110101TRUE100150x30170Cnh qut lm mt ng c 150x2532Mr Nh13/8/2015 duytCi22220202TRUE200171Cnh qut lm mt ng c 135x2632Mr Nh13/8/2015 duytCi33330303TRUE300172Cnh qut lm mt ng c 200x4032Mr Nh13/8/2015 duytCi11110101TRUE100173Bulong M4x1032Mr Nh13/8/2015 duytB20202020020020TRUE2000174Pht chn du l xo 35x55x1032Mr Nh13/8/2015 duytCi11110101TRUE100175Du bi trn thy lc BP Turbinol X46 Thay = Du bi trn thy lc PLC Turbine EP 4631Mr Quyn13/8/2015 duytLt30208030196101961060FALSE00600876Du iezen 0.25%S(Du DO)31Mr Quyn13/8/2015 duytLt5429310310020FALSE00020 nhn tng 310 Lt1477M lithium grease (BP Energrease EP331Mr Quyn13/8/2015 duytKg2296.22296.20123.21730FALSE00001078Que hn N46 phi 3.231Mr Quyn13/8/2015 duytKg21701521500FALSE0000279Gi lau31Mr Quyn13/8/2015 duytKg367206723672050FALSE000502480Bulong Inox M20x100mm38Mr Thy-Ph Li13/8/2015 duytB618618018011FALSE00560281Bulong Inox M22x100mm38Mr Thy-Ph Li13/8/2015 duytB16161616016016TRUE00160182Bulong Inox M18x100mm38Mr Thy-Ph Li13/8/2015 duytB20202020020020TRUE00200M18x90183Bulong Inox M16x70mm38Mr Thy-Ph Li13/8/2015 duytB80352803520352080FALSE000800284Bulong Inox M12x5038Mr Thy-Ph Li13/8/2015 duytB20362036036020FALSE000200285Bulong Inox M14x70mm38Mr Thy-Ph Li13/8/2015 duytB24242424024024TRUE00240Cp M14x120186Gulong Inox M14x100mm ( Zen 2 u)38Mr Thy-Ph Li13/8/2015 duytB16161616016016TRUE00160187Bn khp bm x trn 2438Mr Thy-Ph Li13/8/2015 duytB11001000TRUE0000Khng nhn do ko r thng s188Du RP737Mr Thy-Ph Li13/8/2015 duytHp431343130303104FALSE000402589ng Inox phi 21x1.537Mr Thy-Ph Li13/8/2015 duytKg25292430130024FALSE00024024M290ng Inox 304 phi 27x2.537Mr Thy-Ph Li13/8/2015 duytKg32323232032032TRUE0032018M191Que hn N46 phi 437Mr Thy-Ph Li13/8/2015 duytKg57557507505FALSE00050492Cao su gim chn + Bulong37Mr Thy-Ph Li13/8/2015 duytB12121212012012TRUE00120193Tt chn Amiang 20x20(V)37Mr Thy-Ph Li13/8/2015 duytKg33133100313FALSE00030Tt chn amiang 20x20394M lithium grease (BP Energrease EP337Mr Thy-Ph Li13/8/2015 duytKg10296.210296.20123.217310FALSE000100M b ca gi nghin x995Cao su tm dy 5mm37Mr Thy-Ph Li13/8/2015 duytM2568570060105FALSE00050Cp 50Kg496Bc ng ren sut tm chn my cp Tr40x730Mr Thy13/8/2015 duytCi161610106828FALSE0800 tr CT ngy 16/9/15197Bc ng t bi trn (vng bi) Model: JPBZ (100x120x90mm)30Mr Thy13/8/2015 duytCi99990909TRUE090198Du bi trn PLC Angla 32030Mr Thy13/8/2015 duytLt2435331931855318500FALSE0000Thay cho BP Energol GR-XP320599Du iezen 0.25%S(Du DO)30Mr Thy13/8/2015 duytLt19429310310020FALSE00020 nhn tng 310 Lt13100Du RP730Mr Thy13/8/2015 duytHp25313253130303100FALSE000024101inh vt bn tn (M3x30)30Mr Thy13/8/2015 duytKg31031001003FALSE03004102Giy nhm mn B100030Mr Thy13/8/2015 duytM4191.54191.50191.500FALSE00006103Gi tm chn my cp FL 20630Mr Thy13/8/2015 duytCi161616160797FALSE0700 tr CT 8 ci ngy 16/9/151104M lithium grease (BP Energrease EP330Mr Thy13/8/2015 duytKg11296.211296.20296.200FALSE00008105Nhm tm 1000x2000x0.830Mr Thy13/8/2015 duytM219275192670247200FALSE000011106Que hn E316L phi 3.230Mr Thy13/8/2015 duytKg5102.55100010002.5FALSE0002.54107Que hn E7016 phi 3.230Mr Thy13/8/2015 duytKg20222.520201.50201.505FALSE000514108Gi lau30Mr Thy13/8/2015 duytKg20672206720672050FALSE0005023109Silicon 30Mr Thy13/8/2015 duytTup61556155015500FALSE000015110Silicon 30Mr Thy13/8/2015 duytTup31553155015500FALSE000014111Tt chn aming 6x6 (V)30Mr Thy13/8/2015 duytKg24024003820FALSE0xem li005112Thp phi 6 (Thp trn trn phi 6 - st c phi 6)30Mr Thy13/8/2015 duytKg4040404004000FALSE040 kg001113Thp tm CT3 5lyx1500x6000 (5x1500x6000)30Mr Thy13/8/2015 duytKg5050505005000FALSE0xem li001114Thp trn trn CT3 F30x5,5m30Mr Thy13/8/2015 duytKg18018036361440360FALSE000036 M1115Thp chng mi mn30Mr Thy13/8/2015 duytM21242.5034123400FALSE0000 Yu cu phiu mi - Thp chng mi mn4116Bng thy tinh 1200x600x5029Mr Quyn13/8/2015 duytKg504404043010430040FALSE004005117inh vt bn tn (M3x15)29Mr Quyn13/8/2015 duytKg3.53.5112.5101TRUE00101118Nhm tm 1000x2000x0.829Mr Quyn13/8/2015 duytM2827502678247200FALSE000010119Que hn E7016 phi 3.229Mr Quyn13/8/2015 duytKg2222.50201.52201.505FALSE000513120Kh oxy (V=40)28Mr Thy13/8/2015 duytChai4310444010FALSE000105121Kh Axetylen28Mr Thy13/8/2015 duytChai212022200FALSE00005122M BP Energrease LS-EP228Mr Thy13/8/2015 duytKg10122.50112.510102.5100FALSE00006123Cao su tm dy 5mm28Mr Thy13/8/2015 duytM4684700