Tong Hop Xuc Tac Tren Chat Mang

 • Published on
  04-Jun-2018

 • View
  218

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 8/13/2019 Tong Hop Xuc Tac Tren Chat Mang

  1/50

  Sn xut xc tctrn cht mang

  ZeoliteSilicagelOxit

  nhm

  Bi thuyt trnh

  Sn xut xc tc trn cht mang

  Thc hin :

  Nguyn Minh Kha MSSV: 60501215Phng Quc Tm MSSV: 60502475

  Lp HC05KSTN

  Hng dn: C Trn Mai Phng

 • 8/13/2019 Tong Hop Xuc Tac Tren Chat Mang

  2/50

  Sn xut xc tctrn cht mang

  ZeoliteSilicagelOxit

  nhm

  Sn xutxc tc trncht mang

  Phngphp chung

  Mt s chtmang quan

  trng

  SilicagelOxit

  nhmZeolite

 • 8/13/2019 Tong Hop Xuc Tac Tren Chat Mang

  3/50

  Sn xut xc tctrn cht mang

  ZeoliteSilicagelOxit

  nhm

  Cho cau t hoat ong gan vao chat mang.

  Chat mang la vat lieu tr, co nhieu lo xop va t hoat ong hoa

  hoc.

  Tuy thuoc vao loai thiet b phan ng, chat xuc tac tren chat mang

  co the co nhng hnh dang nh: cau, tru, vay

  I AC TRNG CHUNG CUA PHNG PHAP

 • 8/13/2019 Tong Hop Xuc Tac Tren Chat Mang

  4/50

  Sn xut xc tctrn cht mang

  ZeoliteSilicagelOxit

  nhm

  ac trng chung cua phng phap

  Thng ngi ta tam cau t xuc tac len chat mang bang dung dch

  cha cau t o.

  Xuc tac kim loai thng thu dang hydroxyt tren chat mang, sau o

  chuyen sang dang oxyt va kh en kim loai.

 • 8/13/2019 Tong Hop Xuc Tac Tren Chat Mang

  5/50

  Sn xut xc tctrn cht mang

  ZeoliteSilicagelOxit

  nhm

  CAC BC THC HIEN VIEC TAM HAT CHAT

  MANG

  Hut chan khong kh t lo xop cua chat mang.

  X ly chat mang bang dung dch.

  Tach dung dch tha.

  Say va nung.

 • 8/13/2019 Tong Hop Xuc Tac Tren Chat Mang

  6/50

  Sn xut xc tctrn cht mang

  ZeoliteSilicagelOxit

  nhm

  Hut chan khong chat mang

  Tang s ong nhat cua hat trong qua trnh tam

  Tang nhanh qua trnh tam

  V:

  Thng trc khi tam trong cac mao quan b bao hoa mot lng kh de

  tan vao dung dch tam

  Km ham s tham qua cua dung dch tam

 • 8/13/2019 Tong Hop Xuc Tac Tren Chat Mang

  7/50

  Sn xut xc tctrn cht mang

  ZeoliteSilicagelOxit

  nhm

  Hut chan khong chat mang

  Ky thuat chan khong co nhieu phc tap nen thng giai oan nay

  c bo qua.

  Mat khac, ap suat mao quan khi tam co the at en hang tram

  atm, no de dang thay the khong kh trong mao quan.

  Qua trnh thay the nay cang nhanh neu co gia nhiet.

 • 8/13/2019 Tong Hop Xuc Tac Tren Chat Mang

  8/50

  Sn xut xc tctrn cht mang

  ZeoliteSilicagelOxit

  nhm

  Tam lien tuc cho san pham ong nhat hn ve thanh phan hoat tnh xuc

  tac.

  Sau moi lan tam can chuyen qua giai oan gia cong nhiet.

  So lan tam phu thuoc nhieu vao cau truc lo xop cua chat mang echuyen van en tan ben trong mao quan.

  ac biet mao quan nho, tam nhieu co the lam bt hoan toan cac mao

  quan, lam mat tac dung xuc tac.

  Theo chu k

  Lin tc

  Tm xctc

 • 8/13/2019 Tong Hop Xuc Tac Tren Chat Mang

  9/50

  Sn xut xc tctrn cht mang

  ZeoliteSilicagelOxit

  nhm

  Tam xuc tac

  a so cac trng hp, thi gian tam co the xac nh theo pt Enstein:

  r: quang ng i trung bnh cua cau t khuech tan (xem la ban ban knh

  hat).

  De: he so khuech tan.

  = r2/(2De)

 • 8/13/2019 Tong Hop Xuc Tac Tren Chat Mang

  10/50

  Sn xut xc tctrn cht mang

  ZeoliteSilicagelOxit

  nhm

  II/ MOT SO CHAT MANG QUAN TRONG

  Silicagel

  Oxit nhom

  Zeolite

 • 8/13/2019 Tong Hop Xuc Tac Tren Chat Mang

  11/50

  Sn xut xc tctrn cht mang

  ZeoliteSilicagelOxit

  nhm

  La chat trong suot hay hat m, co nhieu lo xop.

  S

  i

  li

  c

  a

  g

  el

 • 8/13/2019 Tong Hop Xuc Tac Tren Chat Mang

  12/50

  Sn xut xc tctrn cht mang

  ZeoliteSilicagelOxit

  nhm

  Cau truc xop phu thuoc vao loai silicagel, co the dao ong khoang

  20-60%.

  Be mat rieng 200-800 m2/g.

  ng knh lo xop khoang 3-10 nm.

  ong vai tro nh la chat mang cua chat xuc tac hoat ong.

  S

  i

  li

  c

  a

  g

  el

 • 8/13/2019 Tong Hop Xuc Tac Tren Chat Mang

  13/50

  Sn xut xc tctrn cht mang

  ZeoliteSilicagelOxit

  nhm

  Trong cong nghiep, cho hydroxit silicagel p vi H2SO4.

  Quy trnh

  Hydroxyt vo nh hnh cua silic (SiO2.n H2O)

  S bien oi cua gel theo c che a ngng tu, tao cac phan t vi

  kch thc keo dang cau.

  nSi(OH)4SinO2n-m + (2n-m)H2O

  keo gel ra sy

  San xuat

  S

  i

  li

  c

  a

  g

  el

 • 8/13/2019 Tong Hop Xuc Tac Tren Chat Mang

  14/50

  Sn xut xc tctrn cht mang

  ZeoliteSilicagelOxit

  nhm

  Ngoai ra, san xuat silicagel trong cong nghiep theo p:

  Na2O.3SiO2+ H2SO43SiO2+ H2O + Na2SO4

  Keo tao ra c ong ran, ra lam kho va nung.

  Loai gel nh vay co cau truc xop ong nhat.

  San xuat

  S

  i

  li

  c

  a

  g

  el

 • 8/13/2019 Tong Hop Xuc Tac Tren Chat Mang

  15/50

  Sn xut xc tctrn cht mang

  ZeoliteSilicagelOxit

  nhm

  He thong san xuat

  S

  i

  li

  c

  a

  g

  el

 • 8/13/2019 Tong Hop Xuc Tac Tren Chat Mang

  16/50

  Sn xut xc tctrn cht mang

  ZeoliteSilicagelOxit

  nhm

 • 8/13/2019 Tong Hop Xuc Tac Tren Chat Mang

  17/50

  Sn xut xc tctrn cht mang

  ZeoliteSilicagelOxit

  nhm

  O

  xi

  t

  n

  h

  m

  Ran chac

  o xop kem (5-

  25%)

  Be mat rieng

  nho (1m2/g).

  Kem ben hn

  Cau truc xop

  (50-70%)

  Be mat rieng

  ln (120-150m2/g)

  -Al2O3 - Al2O3

  - Al2O3khong nhng la chat mang ma con la chat xuc tac cuanhieu phan ng.

 • 8/13/2019 Tong Hop Xuc Tac Tren Chat Mang

  18/50

  Sn xut xc tctrn cht mang

  ZeoliteSilicagelOxit

  nhm

  ac iem cua - Al2O3

  Thanh phan (% khoi lng) : Na2O t 0,1-0,6%; SiO20,1-1,0%; Fe2O3

  0,1-1,0%

  ng knh cua hat khoang 3-4 nm.

  Khoi lng rieng chat ong 0,6-0,9 g/m3.

  o xop tong 0,4-0,7 cm3/g.

  ng knh mao quan 3-4 nm.

  O

  xi

  t

  n

  h

  m

 • 8/13/2019 Tong Hop Xuc Tac Tren Chat Mang

  19/50

  Sn xut xc tctrn cht mang

  ZeoliteSilicagelOxit

  nhm

  Ky thuat san xuat - Al2O3

  Hau het eu da tren c s thu Al(OH)3bang cach tai ket tua at

  set dang hydrat.

  Ban chat qua trnh the hien theo phan ng sau:

  2 Al(OH)3+ 3 H2SO4Al2(SO4)3+ 6 H2O

  Al2(SO4)3+ 6 NaOH 2Al(OH)3+ 3Na2SO4

  Sau o, ngi ta nung Al(OH)3thu c - Al2O3

  O

  xi

  t

  n

  h

  m

 • 8/13/2019 Tong Hop Xuc Tac Tren Chat Mang

  20/50

  Sn xut xc tctrn cht mang

  ZeoliteSilicagelOxit

  nhm

  Chuyen hoa - Al2O3 -Al2O3

  Thc hien nhiet o cao hn 11000C:

  - Al2O3Al2O3 -Al2O3

  Ta phai chuyen nh vay v trong mot so trng hp phai s dung xuc tac

  trang thai tang soi, ao tron manh b mai mon nhanh va co theloi cuon ra khoi vung phan ng.

  Can loai chat mang ac biet ran chac.

  O

  xi

  t

  n

  h

  m

 • 8/13/2019 Tong Hop Xuc Tac Tren Chat Mang

  21/50

  Sn xut xc tctrn cht mang

  ZeoliteSilicagelOxit

  nhm

  SAN XUAT KHOI TIEP XUC

  1/ Xuc tac GIAP-3

  Thanh phan(%khoi lng): -Al2O3(93%), - Al2O3(1,8%), NiO

  (5,1%)

  The tch xop: ~35%

  Be mat rieng: ~5 m2/g

  Mat o chat ong: ~1,0 g/cm3

  O

  xi

  t

  n

  h

  m

 • 8/13/2019 Tong Hop Xuc Tac Tren Chat Mang

  22/50

  Sn xut xc tctrn cht mang

  ZeoliteSilicagelOxit

  nhm

 • 8/13/2019 Tong Hop Xuc Tac Tren Chat Mang

  23/50

  Sn xut xc tctrn cht mang

  ZeoliteSilicagelOxit

  nhm

  2/ Khoi tiep xuc tang soi (FB)

  Dung e oxy hoa SO2trong lp tang soi.

  Chat xuc tac phai ac biet ran chac, v khi ao tron manh,

  no thng b mai mon nhanh va loi cuon ra khoi vung phan

  ng

  V du: S ton that Vanadi khi lam viec che o tang soi trong 1thang >8-10% so vi trong lng ban au.

  o ben c tang len ang ke khi s dung chat mang

  aluminosilicat.

  O

  xi

  t

  n

  h

  m

 • 8/13/2019 Tong Hop Xuc Tac Tren Chat Mang

  24/50

  Sn xut xc tctrn cht mang

  ZeoliteSilicagelOxit

  nhm

  Khoi tiep xuc tang soi (FB)

  La dang hat hnh cau mau vang sam.

  Thanh phan (% khoi lng): V2O5>= 7 ; K2O >=7 ; Al2O3~ 4-6 ; SiO2~

  82-80

  The tch xop ~ 50%Be mat rieng ~ 20 m2/g

  o mai mon trong 1 thang

 • 8/13/2019 Tong Hop Xuc Tac Tren Chat Mang

  25/50

  Sn xut xc tctrn cht mang

  ZeoliteSilicagelOxit

  nhm

  Qua trnh thu chat xuc tac FB

  1- Chuan b dung dch aluminosufat.

  2- Thu chat mang hnh cau.

  3- Lam kho, nung chat mang hnh cau.

  4- Tam chat mang.5- Lam kho va xuc tac.

  O

  xi

  t

  n

  h

  m

 • 8/13/2019 Tong Hop Xuc Tac Tren Chat Mang

  26/50

  Sn xut xc tctrn cht mang

  ZeoliteSilicagelOxit

  nhm

 • 8/13/2019 Tong Hop Xuc Tac Tren Chat Mang

  27/50

 • 8/13/2019 Tong Hop Xuc Tac Tren Chat Mang

  28/50

  Cng thc chung c dng sau:M2/nO.Al2O3.xSiO2.yH2O

  trong n: ha tr ca ion kim loi Mx: t s mol SiO2/Al2O3y:s mol nc

  x : xc nh tnh cht v cu trc ca zeolite

  Zeolite l cc Aluminosilicate c cu trc tinh th h theokhng gian 3 chiu

  Sn xut xc tctrn cht mang

  ZeoliteSilicagelOxit

  nhm

  1. Cu trc zeolit :

  Z

  e

  o

  l

  i

  t

  e

 • 8/13/2019 Tong Hop Xuc Tac Tren Chat Mang

  29/50

  Gi tr nht trong s xc tc zeolite l cc zeoliteA,X,Y v mt s khc .

  Zeolite A c x 2;X c x = 2,2-3

  Y c x = 3,1-5,0

  Zeolite tng hp thu c thng l zeolite -Na

  Sn xut xc tctrn cht mang

  ZeoliteSilicagelOxit

  nhm

  B khung ca zeolite cu trc vi hng trm khoangtng i ln, thng vi nhau qua ca s kchthc nh V d:Trong 1 gam zeolite c n

  3x1020

  khoang.Z

  e

  o

  l

  i

  t

  e

 • 8/13/2019 Tong Hop Xuc Tac Tren Chat Mang

  30/50

  Sn xut xc tctrn cht mang

  ZeoliteSilicagelOxit

  nhm

 • 8/13/2019 Tong Hop Xuc Tac Tren Chat Mang

  31/50

  Sn xut xc tctrn cht mang

  ZeoliteSilicagelOxit

  nhm

  Zeolite A Zeolite X,Y

 • 8/13/2019 Tong Hop Xuc Tac Tren Chat Mang

  32/50

  2.c im

  -Zeolit bn nhit

  -bn trong quan h tip xc vi cht c, nh cc ionsulfua , cc hp cht cha nito

  -khng gy n mn thit b

  -b mt pht trin (800 m2/g)

  -kh nng trao i ion cao, bn c

  Sn xut xc tctrn cht mang

  ZeoliteSilicagelOxit

  nhm

  Z

  eo

  l

  i

  t

  e

 • 8/13/2019 Tong Hop Xuc Tac Tren Chat Mang

  33/50

  Trong mi loi zeolite c thnh phn, cu trc, bn

  cht cation, kiu phn b cation kh ng nht

  C cu trc xp ( th tch xp chim khong 50%V)

  B mt tip xc pha ln

  D dng to cc trung tm acid base khc nhau

  Sn xut xc tctrn cht mang

  ZeoliteSilicagelOxit

  nhm

  Z

  eo

  l

  i

  t

  e

 • 8/13/2019 Tong Hop Xuc Tac Tren Chat Mang

  34/50

  Sn xut xc tctrn cht mang

  ZeoliteSilicagelOxit

  nhm

  Cc l xp

 • 8/13/2019 Tong Hop Xuc Tac Tren Chat Mang

  35/50

  Hp ph c tnh chn lc rt cao

  D dng trao i ion

  Xc tc c hot tnh v chn lc cao

  Sn xut xc tctrn cht mang

  ZeoliteSilicagelOxit

  nhm

  Z

  eo

  l

  i

  t

  e

  3. ng dng ca zeolite

  Ngoi ra zeolite cn l cht mang to ra nhiu loi xc tc khc : xc tcbase, oxi ha kh

 • 8/13/2019 Tong Hop Xuc Tac Tren Chat Mang

  36/50

  Sn xut xc tctrn cht mang

  ZeoliteSilicagelOxit

  nhm

  Mt phn t phn ng trn zeolite phi thc hincc bc sau: Khuch tn n b mt ca zeolit

  i vo mao qun qua cc ca s v khuchtn n trung tm hot ng Hp ph vo bn trong mao qun trn trungtm hot ng v hnh thnh hp cht trung gian

  ca phn ng Thc hin phn ng to sn phm Kh hp ph v khuch tn sn phm rangoi mao qun

  O i

 • 8/13/2019 Tong Hop Xuc Tac Tren Chat Mang

  37/50

  4.Tng hp zeolite

  -Cc zeolite tng hp c th thu c bng phng

  php tng hp thy nhit dng cc tinh th vi kch

  thc c micromet

  -Vic tng hp cc zeolite dng Na+to ra kt ta

  alumosilicat ca baz v cui cng to kt ta.

  Sn xut xc tctrn cht mang

  ZeoliteSilicagelOxit

  nhm

  Z

  eo

  l

  i

  t

  e

  O it

 • 8/13/2019 Tong Hop Xuc Tac Tren Chat Mang

  38/50

  Sn xut zeolite dng vin

  Sn xut xc tctrn cht mang

  ZeoliteSilicagelOxit

  nhm

  Z

  eo

  l

  i

  t

  e

  Dd lmvic

  Kt tahydro

  aluminosilicat

  Kt tinhhydrogeltrong mt

  kim

  ra

  nh hnh

  x l nhit

  O it

 • 8/13/2019 Tong Hop Xuc Tac Tren Chat Mang

  39/50

  Sn xut xc tctrn cht mang

  ZeoliteSilicagelOxit

  nhm

  Z

  eo

  l

  i

  t

  e

  Nguyn liu

  silicat

  Al(OH)3 NaOH

  O it

 • 8/13/2019 Tong Hop Xuc Tac Tren Chat Mang

  40/50

  Sn xut xc tctrn cht mang

  ZeoliteSilicagelOxit

  nhm

  t nng dd lmvic

  NaOH si

  Al(OH)3

  H2O

  autoclave

  silicat

  H2O

  Hi qu nhit

  O it

 • 8/13/2019 Tong Hop Xuc Tac Tren Chat Mang

  41/50

  Sn xut xc tctrn cht mang

  ZeoliteSilicagelOxit

  nhm

  S O it

 • 8/13/2019 Tong Hop Xuc Tac Tren Chat Mang

  42/50

  Nhc im :

  -Vic thm cht kt dnh lm xu i c trng

  ng hc ca zeolite

  -V vy ngi ta mi tm kim k thut to vin

  zeolite khng c cht kt dnh.

  Sn xut xc tctrn cht mang

  ZeoliteSilicagelOxit

  nhm

  Z

  eo

  l

  i

  t

  e

  S t t Oxit

 • 8/13/2019 Tong Hop Xuc Tac Tren Chat Mang

  43/50

  Sn xut zeolite dng vin khng cha cht kt dnh

  Sn xut xc tctrn cht mang

  ZeoliteSilicagelOxit

  nhm

  Z

  eo

  l

  i

  t

  e

  S t t Oxit

 • 8/13/2019 Tong Hop Xuc Tac Tren Chat Mang

  44/50

  4.a xc tc vo cht mang zeoliteCc phng php s dng :

  Sn xut xc tctrn cht mang

  ZeoliteSilicagelOxit

  nhm

  Z

  eo

  l

  i

  t

  e

  trao i ion

  tm

  hp ph t pha kh hay a vo tkhu tng hp zeolite

  hp ph hi kim loi

  S t t Oxit

 • 8/13/2019 Tong Hop Xuc Tac Tren Chat Mang

  45/50

  Phng php x l zeolite:

  3 phng php

  Sn xut xc tctrn cht mang

  ZeoliteSilicagelOxit

  nhm

  Z

  eo

  l

  i

  t

  eTrao iion Tmzeolite Tnghp

  S t t Oxit

 • 8/13/2019 Tong Hop Xuc Tac Tren Chat Mang

  46/50

  Trao i ion

  Mc ch:

  -thay th cc ion Na+ bi cc ion nguyn tkhc hay H+

  -Bng phng php ny c th a vocu trc zeolite cc kim loi nh Ni, Pt

  Sn xut xc tctrn cht mang

  ZeoliteSilicagelOxit

  nhm

  Z

  eo

  l

  i

  t

  e

  S t t Oxit

 • 8/13/2019 Tong Hop Xuc Tac Tren Chat Mang

  47/50

  Nhn xt:

  -S phn b tt nht kim loi c th t c

  trong trng hp : trc giai on kh phi khht nc trong zeolite.

  -Trong qu trnh kh cc mu ngi ta nhnthy c s di chuyn kim loi t th tch ca

  tinh th zeolite n b mt bn trong ca chngv to ra cc kim loi dng khi. Dc theokhoang s di chuyn ca kim loi trong zeolitec sp xp theo dy sau: Ag>Pb>Cu>Ni > Pt

  Sn xut xc tctrn cht mang

  ZeoliteSilicagelOxit

  nhm

  Z

  eo

  l

  i

  t

  e

  Sn xut xc tc Oxit

 • 8/13/2019 Tong Hop Xuc Tac Tren Chat Mang

  48/50

  Tm zeolite

  c thc hin bng mt s dung dch hu c hay

  v c cha hp cht cc kim loi m c th tch

  thnh kim loi khi x l nhit nhit thp hn

  nhit bn ca tinh th do vy thng s dng

  cacbonat v hydrocacbonat ca Fe, Co, Ni, Cr....

  Sn xut xc tctrn cht mang

  ZeoliteSilicagelOxit

  nhm

  Z

  eo

  l

  i

  t

  e

  Sn xut xc tc Oxit

 • 8/13/2019 Tong Hop Xuc Tac Tren Chat Mang

  49/50

  Tng hp

  Mc ch:a cu t hot ng vo xc tc t lctng hp zeolite

  Phm vi s dng:

  Khi c kh nng a cc cu t xc tchot ng vo mng tinh th.

  u im:- C th thu cht xc tc sau phn ng- Xc tc c chn lc cao

  Sn xut xc tctrn cht mang

  ZeoliteSilicagelOxit

  nhm

  Z

  eo

  l

  i

  t

  e

  Sn xut xc tc Oxit

 • 8/13/2019 Tong Hop Xuc Tac Tren Chat Mang

  50/50

  Sn xut xc tctrn cht mang

  ZeoliteSilicagelOxit

  nhm

  Ngun ti liu :

  Bi ging k thut xc tc - Mai Hu Khimwww.Wikipedia.comwww.china-silicagel.net

  www.sciences.com

  http://www.china-silicagel.net/http://www.china-silicagel.net/http://www.china-silicagel.net/http://www.china-silicagel.net/