Tong Quan Mtthk

  • Published on
    17-Dec-2015

  • View
    15

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Mng hng khng

Transcript

<ul><li><p>GII THIU TNG QUAN VTHNG TIN, DN NG, </p><p>GIM ST (CNS)</p><p>Middle Region Air Traffic Services Co., CNS Technical Division</p><p>Bin son: V Hng Sn Trng phng K thut</p></li><li><p>2 December 29th, 2010</p><p>Khi nim v CNS/ATM</p><p> Cc khi nim: ATM: Air Traffic Management (Qun l khng lu)</p><p> Qun l khng lu (ATM) c th hiu l qun l s lu thng ca tu bay di chuyn trn khng. S lu thng ca tu bay trn cc tuyn ng bay cn phi tun theo s iu hnh ca b phn kim sot khng lu dimt t m bo hot ng bay an ton, iu ho, v hiu qu.</p><p> CNS: Communication Navigation Surveillance (Thng tin Dnng Gim st) Qu trnh m bo cho tu bay bay an ton v hiu qu t im khi</p><p>hnh ban u ti im n yu cu cc h thng qun l khng lu phic hiu qu c h tr bi ba chc nng chnh: thng tin (Communication), Dn ng (Navigation) v Gim st (Surveillance) gi tt l CNS.</p><p> Thng tin: L vic trao i cc tin tc thoi v d liu gia ngi li vkim sot vin khng lu (KSVKL) hoc cc trung tm thng bo bay.</p><p> Dn ng: ch v tr ca tu bay cho t li. Gim st: ch v tr tu bay cho KSVKL, gm vic chuyn cc tin tc v</p><p>dn ng t tu bay cho cc trung tm KSKL to iu kin ghi hnhlin tc cc v tr c lin quan ca tu bay.</p><p> ICAO (International Civil Aviation Organization) gi 3 chc nng l dchv CNS h tr cho qun l khng lu thut ng CNS/ATM</p><p>Middle Region Air Traffic Services Co., CNS Technical Division</p></li><li><p>3 December 29th, 2010</p><p>Bn ng bay trong cc vng FIR thuc phm vi trch nhim ca Vit Nam</p><p>Middle Region Air Traffic Services Co., CNS Technical Division</p></li><li><p>4 December 29th, 2010</p><p>Vng tri trch nhim ca APP Nng</p><p>Middle Region Air Traffic Services Co., CNS Technical Division</p></li><li><p>5 December 29th, 2010</p><p>Thng tin - Communication</p><p> Phn loi: Theo dch v:</p><p> Thng tin lu ng hng khng (Aeronautical Mobile Services AMS) bao gm: Dch v thng tin lu ng gia cc i hng khng mt t vi tu bay: Thng tin khng a (Air </p><p>Ground Comm). </p><p> Gia cc tu bay vi nhau (Air Air Comm).</p><p> Thng tin c nh hng khng (Aeronautical Fixed Services AFS): L dch v vin thngc cung cp bi cc mng lin lc thoi v d liu, bao gm: Mng vin thng c nh Hng khng: Aeronautical Fixed Telecommunication Network (AFTN); Air Traffic Services (ATS) Message Handling System (AMHS): H thng x l in vn dch v khng </p><p>lu. ATS speech networks and circuits: Cc mng v mch thoi ATS (Air Traffic Services) Common ICAO Data Interchange Network (CIDIN): Mng trao i d liu chung ca ICAO Dedicated networks of ATS providers: Mng dng ring ca cc nh cung cp dch v ATS. OPMET (OPerational METeological) circuits and centres: Cc mch v trung tm OPMET ATS computer-to-computer data networks and circuits: Mng v cc mch d liu my tnh ATS. Satellite Distribution System for information relating to air navigation (SADIS): H thng phn b</p><p>thng tin v tinh lin quan n dn ng hng khng.</p><p> Ghi ch: Ngun trch dn thng tinhttp://www.eurocontrol.int/amc/public/standard_page/aeronautical_fixed_service.html</p><p> Theo dng tn hiu (d liu): Thng tin thoi. Thng tin d liu.</p><p>Middle Region Air Traffic Services Co., CNS Technical Division</p></li><li><p>6 December 29th, 2010</p><p>Lin lc khng a (A/G)</p><p> Mc ch: Thit lp knh (mch) lin lc gia KSVKL ti cc trung tm kim sot khng lu ATC (Air </p><p>Traffic Control Center) v ngi li (tu bay): trao i thng tin, ra hun lnh,</p><p> Phng tin hay cch thc lin lc:</p><p>Middle Region Air Traffic Services Co., CNS Technical Division</p><p> Hin ti: </p><p>Ch yu l lin lc thoi VHF A/G; hoc HF A/G (i vi nhng vngtrn bin, sa mc,) m tm vica sng VHF khng n c.</p><p> Tng lai: S dng lin lc d liu(Datalink) thng qua cc trmv tinh, trm VHF Datalink(VHF DL), Radar mode S</p></li><li><p>7 December 29th, 2010</p><p>Lin lc khng a (A/G)</p><p> Lin lc thoi khng a: u im: </p><p> Trin khai n gin, r (s dng cc trm thu/pht VHF A/G iu ch AM hoc HF).</p><p> Nhc im: Nhiu in t: lm sai lch thng tin, c bit l lin lc HF A/G Tm ph hn ch: Do c tnh truyn thng ca sng VHF. Thi gian lin lc di: Do dng thoi. Kh khn v mt ngn ng: ICAO quy nh s dng ting Anh.</p><p> Lin lc d liu khng a: u im:</p><p> chnh xc cao: dng phng thc truyn s liu Tm ph khng hn ch: Do kt hp nhiu phng thc lin lc vi nhau: VHF D/L; v tinh; </p><p>Radar mode-S</p><p> Thi gian lin lc ngn: Gi message Tng lu lng x l/ thi gian. Khng b hn ch v mt ngn ng.</p><p> Nhc im: Tn km, trin khai phc tp: Ph thuc vo iu kin h tng tng quc gia, hng tu bay.</p><p> Kt lun: Lin lc d liu khng ia l phng thc s c p dng cho chng trnh CNS/ATM mi</p><p>ca ICAO nh s tin b ca Khoa hc k thut, cng ngh, kinh t, L phng thc linlc chnh ca tng lai</p><p> Hin nay phng thc ny ang tip tc c nghin cu pht trin v ng dng thnghim.</p><p>Middle Region Air Traffic Services Co., CNS Technical Division</p></li><li><p>8 December 29th, 2010</p><p>Bn ph sng VHF A/G trong cc vng thng bo bay FIR ca Vit Nam cc FIR ln cn.</p><p>Middle Region Air Traffic Services Co., CNS Technical Division</p></li><li><p>9 December 29th, 2010</p><p>Lin lc d liu khng a (A/G)</p><p> ng truyn d liu qua hthng v tinh lu ng hngkhng AMSS (Aeronautical Mobile Satellite Service):</p><p> S dng cc v tinh a tnh thit lp cc knh lin lc giatrm mt t vi tu bay nmtrong vng nhn thy (ph sng) ca v tinh.</p><p> Ph hp vi lin lc trn idng, sac mc, cc vng rngni sng VHF A/G khng ph nc.</p><p> S dng VHF Data link: S dng phng tin VHF A/G </p><p>nhng truyn d liu (data) thayv truyn thoi (voice). </p><p> Cc mode VHF D/L: mode 1, 2, 3, 4.</p><p>Middle Region Air Traffic Services Co., CNS Technical Division</p><p> ng truyn d liu Radar mode S (SSR mode S):</p><p> SSR Mode S da vo a chn nht ca tu bay gm24-bit do ICAO quy nh d tm mt v tr ca mt tubay </p><p> C 16.777.214 a ch mybay c ICAO quy nh ng k cho tu bay, hocc ng k theo hng khaithc, hoc ng k theo tngquc gia.</p></li><li><p>10 December 29th, 2010</p><p>Controller Pilot Data Link Communication (CPDLC)</p><p> Khi nim: H thng thng tin bng ng truyn d liu gia KSVKL v phi cng gi tt</p><p>l CPDLC </p><p> l mt phng tin lin lc gia kim sot vin v phi cng, s dngng truyn d liu trao i thng tin ATC.</p><p>Middle Region Air Traffic Services Co., CNS Technical Division</p><p>Mn hnh lin lc CPDLC trn tu bay Boeing</p><p>Minh ha phng thc lin lc CPDLC</p></li><li><p>11 December 29th, 2010</p><p>Lin lc VHF khng a (VHF A/G)</p><p> c tnh k thut tng qut thit b mt t theo tiu chun caICAO:</p><p> Di tn: t 117.975 MHz 137 MHz Tn s max: 136.975 MHz</p><p> Tn s min: 118.0 MHz</p><p> Phn cc: ng</p><p> Phn cch knh tn s: 25 kHz.</p><p> n nh tn s: 0.002% ca tn s n nh (phn cch knh 25 kHz); </p><p> 0.001% ca tn s n nh (phn cch knh 8.33 kHz).</p><p> Cng sut pht x hiu dng: Phi ln cng in trngtrong phm vi tm ph hot ng t nht l: 75 microvolts/m.</p><p> c tnh m tn: 300 - 2 700 Hz.</p><p> Lin lc: Thoi 2 chiu (bn song cng)</p><p> Tn s lin lc khn nguy: 121.5 MHz</p><p>Middle Region Air Traffic Services Co., CNS Technical Division</p></li><li><p>12 December 29th, 2010</p><p>c tnh k thut thit b VHF A/G ti APP/TWR Nng</p><p> APP Nng: Tn s hot ng:</p><p> Tn s chnh: 125.3 MHz Tn s d phng: 119.5 MHz Tn s khn nguy: 121.5 MHz - Dng chung vi TWR</p><p> Cu hnh my tn s 125.3 MHz. Thit b VHF chnh: </p><p> My thu pht VHF AM n tn ca hng Jotron (Na Uy 1995). ang chun b thay my mi. Cu hnh: Gm 2 b my thu v my pht, cu hnh 1+1: (Tx: TA-5103 (50W)/ Rx (RA-5002). ng</p><p>ten c lp. V tr t my: Trm Radar Thng tin Sn Tr. Phm vi hot ng: Trong vng tip cn Nng (R~ 300km) Kt ni iu khin xa: T h thng chuyn mch thoi VCCS Nng qua tuyn viba Sn Tr </p><p>TWR Nng.</p><p> Thit b d phng: My thu pht VHF AM a tn ca hng Rodhe &amp; Schwarz (c - 1996) Cu hnh: </p><p> Gm 2 b my thu/pht (Tranceivers), cu hnh 1+1: (XU452 (50W)/VU490(200W)). ng ten c lp.</p><p> 01 my IC A-200 (7W) ca hng ICOM (Nht SX - 1998) t ti bn iu khin ca APP1, sdng iu khin trc tip khng qua VCCS.</p><p> V tr t my: phng Thit b trung tm (T7) - i KSKL Nng. Phm vi hot ng: Trong vng tip cn Nng (R~ 300km) Kt ni iu khin xa: T h thng chuyn mch thoi VCCS Nng qua tuyn cp ng kt ni</p><p>trc tip n my.. C th chuyn sang cc tn s khc: 119.5 MHz, 121.5 MHz (my a tn).</p><p>Middle Region Air Traffic Services Co., CNS Technical Division</p></li><li><p>13 December 29th, 2010</p><p>c tnh k thut thit b VHF A/G ti APP/TWR Nng</p><p> APP Nng:</p><p> Tn s 119.5 MHz. My thu pht VHF AM a tn ca hng Rodhe &amp; Schwarz (c - 1996)</p><p> Cu hnh: Gm 2 b my thu/pht (Tranceivers), cu hnh 1+1: (XU452 (50W)/VU490(200W)). ng ten c lp.</p><p> V tr t my: Trm Radar Thng tin Sn Tr.</p><p> Phm vi hot ng: Trong vng tip cn Nng (R~ 300km)</p><p> Kt ni iu khin xa: T h thng chuyn mch thoi VCCS Nng qua tuynviba Sn Tr TWR Nng.</p><p> C th chuyn sang cc tn s khc: 119.5 MHz, 121.5 MHz (my a tn).</p><p> Tn s 121.5 MHz (dng chung vi TWR Nng): My thu pht VHF AM a tn ca hng Jotron (Na Uy - 2009)</p><p> Cu hnh: Gm 2 b my thu v my pht (TR-7725), cu hnh 1+1: (Tx: 7625 (25W)/ Rx (RA-7302). ng ten c lp.</p><p> V tr t my: phng Thit b trung tm (T7) - i KSKL Nng.</p><p> Phm vi hot ng: Trong vng tip cn ti sn Nng (R~ 300km)</p><p> Kt ni iu khin xa: </p><p> T h thng chuyn mch thoi VCCS Nng qua tuyn cp ng kt ni trc tipn my.</p><p> Khi VCCS c s c: chuyn by-pass qua thit b iu khin xa TE-1039 t ti cc bnConsole ca APP v TWR.</p><p>Middle Region Air Traffic Services Co., CNS Technical Division</p></li><li><p>14 December 29th, 2010</p><p>c tnh k thut thit b VHF A/G ti APP/TWR Nng</p><p> TWR Nng: Tn s 118.35 MHz:</p><p> Thit b chnh: My thu pht VHF AM a tn ca hng Jotron (Na Uy - 2009) Cu hnh: Gm 2 b my thu v my pht (TR-7725), cu hnh 1+1: (Tx: 7625 (25W)/ Rx (RA-7302). </p><p>ng ten c lp. V tr t my: phng Thit b trung tm (T7) - i KSKL Nng. Phm vi hot ng: Trong vng ti sn (TWR) Nng (R~ 60km) Kt ni iu khin xa: </p><p> T h thng chuyn mch thoi VCCS Nng qua tuyn cp ng kt ni trc tip nmy.</p><p> Khi VCCS c s c: chuyn by-pass qua thit b iu khin xa TE-1039 t ti cc bnConsole ca APP v TWR.</p><p> Thit b d phng: 01 my thu/pht VHF AM a tn IC-A110 (9W) ca hng ICOM (Nht - 2004). 01 my thu/pht VHF AM a tn IC-A22 (1.5W) ca hng ICOM (Nht - 2004).</p><p> Ngun cung cp cho thit b: Do UPS (30 KVA ti TWR N, 60KVA ti Sn Tr) cp in AC trc tip.</p><p> Cc my Jotron TR-7725 ti TWR Nng s dng ngun back-up t t hp cquy, c b np km theo.</p><p> Ngun in li: in li ca in lc</p><p> in d phng: cc my pht in ti cc trm (cu hnh 1+1) cung cp, c hthng chuyn i in ATS t ng.</p><p> Ghi m: Ti APP/TWR Nng s dng h thng ghi m Atis PL-2000 48 knh Ghi trc tip tn hiu thoi vo/ra ca my hoc ghi t h thng VCCS (theo PO)</p><p>Middle Region Air Traffic Services Co., CNS Technical Division</p></li><li><p>15 December 29th, 2010</p><p>S kt ni iu khin h thng VHF TWR Nng</p><p>Middle Region Air Traffic Services Co., CNS Technical Division</p></li><li><p>16 December 29th, 2010</p><p>S cp ngun cho VHF TWR Nng</p><p>Middle Region Air Traffic Services Co., CNS Technical Division</p></li><li><p>17 December 29th, 2010</p><p>c tnh k thut thit b VHF A/G ti TWR a phng</p><p> TWR Ph Bi: Tn s 118.8 MHz v 121.5 MHz (khn nguy). Tm hot ng 60km</p><p> 04 my thu/pht VHF AM a tn IC-A200 (7W) ca hng ICOM (Nht - 1998). Mi tn s 2 my, t trn bn console v iu khin trc tip.</p><p> 01 my IC-A22 (1.5W) ca hng ICOM (Nht - 2004): D phng cp 2.</p><p> Ghi m: Chnh Atis PL-3200DT (16 knh) + d phng (Racal Wornet Series I) 8 knh.</p><p> Ngun cp: Trc tip t UPS (5KVA), c 02 my pht in d phng + ATS, ngun li.</p><p> TWR Chu Lai: Tn s 118.225 MHz v 121.5 MHz (khn nguy). Tm hot ng 60km</p><p> 04 my thu/pht VHF AM a tn IC-A200 (7W) ca hng ICOM (Nht - 1998). Mi tn s 2 my, t trn bn console v iu khin trc tip.</p><p> 01 my IC-A22 (1.5W) ca hng ICOM (Nht - 2004): D phng cp 2.</p><p> Ghi m: Chnh Atis PL-3200DT (8 knh)</p><p> Ngun cp: Trc tip t UPS (1.5KVA) + ngun c quy. C 02 my pht in d phng + ATS, ngun li.</p><p> TWR Ph Ct: Tn s 118.6 MHz v 121.5 MHz (khn nguy). Tm hot ng 60km</p><p> 03 my thu/pht VHF AM a tn IC-A200 (7W) v 01 my IC-A110 (9W) ca hng ICOM (Nht 1998, 2007). Mi tn s 2 my, t trn bn console v iu khin trc tip.</p><p> 01 my IC-A22 (1.5W) ca hng ICOM (Nht - 2004): D phng cp 2.</p><p> Ghi m: Chnh Atis PL-3200DT (16 knh) + d phng (Racal Wornet Series I) 8 knh.</p><p> Ngun cp: Trc tip t UPS (5KVA), c 02 my pht in d phng + ATS, ngun li.</p><p>Middle Region Air Traffic Services Co., CNS Technical Division</p></li><li><p>18 December 29th, 2010</p><p>c tnh k thut thit b VHF A/G ti TWR a phng</p><p> TWR Pleiku Tn s 118.1 MHz v 121.5 MHz (khn nguy). Tm hot ng 60km</p><p> 04 my thu/pht VHF AM a tn IC-A200 (7W) ca hng ICOM (Nht - 1998). Mitn s 2 my, t trn bn console v iu khin trc tip.</p><p> 01 my IC-A22 (1.5W) ca hng ICOM (Nht - 2004): D phng cp 2.</p><p> Ghi m: Chnh Atis PL-3200DT (16 knh) + d phng (Racal Wornet Series I) 8 knh.</p><p> Ngun cp: Trc tip t UPS (5KVA), c 02 my pht in d phng + ATS, ngun li.</p><p> TWR Tuy Ha: Tn s 118.9 MHz v 121.5 MHz (khn nguy). Tm hot ng 60km</p><p> TWR ti Cng HK Tuy Ha: 03 my thu/pht VHF AM a tn IC-A200 (7W) ca hng ICOM (Nht - 1998) + 01 my IC-</p><p>A22 (1.5W). Mi t trn bn console v iu khin trc tip.</p><p> TWR K4 (Qun s): Khi c bay qun s, KSVKL chuyn sang lm vic ti K4: 02 my thu/pht VHF AM a tn IC-A200 (7W) ca hng ICOM (Nht - 1998) + 01 my IC-</p><p>A22 (1.5W). Mi t trn bn console v iu khin trc tip.</p><p> Ghi m: Racal Wornet Series I) 8 knh chun b u t 01 ghi m mi 2011.</p><p> Ngun cp: Trc tip t UPS (1.5KVA) + ngun c quy. C 01 my pht in dphng v s dng ngun d phng t Cng HK Tuy Ha, ngun li.</p><p>Middle Region Air Traffic Services Co., CNS Technical Division</p></li><li><p>19 December 29th, 2010</p><p>i KSKL Ph Bi (TWR Ph Bi)</p><p>Middle Region Air Traffic Services Co., CNS Technical Division</p></li><li><p>20 December 29th, 2010</p><p>B tr thit b trn bn console TWR Ph Bi</p><p>Middle Region Air Traffic Services Co., CNS Technical Division</p></li><li><p>21 December 29th, 2010</p><p>i KSKL Ph Ct (TWR Ph Ct)</p><p>Middle Region Air Traffic Services Co., CNS Technical Division</p></li><li><p>22 December 29th, 2010</p><p>i KSKL Tuy Ha (TWR Tuy Ha)</p><p>Middle Region Air Traffic Services Co., CNS Technical Division</p></li><li><p>23 December 29th, 2010</p><p>Mng vin thng c nh hng khng - AFTN</p><p> AFTN: Aeronautical Fixed Telecommunication Network</p><p> Chc nng: L mng thng lin lc trao i d liu dng in vn (messege), c tc , kh nng lu tr v chuyn mch t thp n trung bnh, thc hin theo cc ng truyn vt l v c s dng chuyn cc in vn hng khng.</p><p> Mng AFTN bao gm: </p><p> Cc H thng chuyn tip in vn t ng AMSS (Automatic Message Switching System) kt ni vi nhau. </p><p> Mi AMSS hay cn gi AMSC (Automatic Message Switching Center) kt ni n cc i (u cui) AFTN nhn v truyn d liu in vn AFTN. </p><p> Chc nng ca AMSS: c chc nng nhn, x l, lu tr v chuyn tip cc in vn gia cc i.</p><p> Khun dng in vn AFTN tun th theo khuyn co thc hnh ca ICAO (Ti liu ph c 10, quyn 2, Annex 10 Vol.2).</p><p>Middle Region Air Traffic Services Co., CNS Technical Division</p></li><li><p>24 December 29th, 2010</p><p>Cu trc in vn AFTN</p><p> Hng tiu - Heading: ZCZC CID/CSN Du hiu bt u in vn: ZCZC</p><p> Ch danh pht gm: Ch danh mch (Circuit Identification): Gm 3 ch ci n nh cho i truyn. V d: DPA: D i</p><p> Nng, P Mch n i nhn Ph Bi, A- Knh A. S th t knh (Channel Sequence Number): gm 3 ch s, bt u t 001 n 000 (ng vi s</p><p>1000). c i pht nh li v 001 t thi im 0000 (UTC) mi ngy.</p><p> Cc thng tin khc (nu cn): Du khong cch &lt; 10 k t</p><p> Du cch khong (space).</p><p> Hng a ch - Address: Du i hng (xung hng)</p><p> Ch danh khn (priority): Gm 2 ch ci (SS, DD, FF, GG, KK) ty loi in vn v khnca in vn.</p><p> a ch i nhn: Gm cc a ch 8 ch ci. V d: VVPBZTZX (a ch ca i KSKL Ph Bi). Ti a 3 hng a ch, mi hng gm 8 a ch i nhn, mi a ch cch nhau bng 1 du</p><p>cch.</p><p> Du i hng (xung hng)</p><p> Hng gc Origin Thi gian thc hin: 6 ch s, 02 ch s u ch ngy trong thng, 04 ch s tip theo l gi, </p><p>pht (UTC). V d: 300225 ngy 30, 02 gi 25.</p><p> Ch danh a ch gc (Originator Indicator): Ch danh 8 ch ci ca i gc (i pht in vn)</p><p> Cnh bo khn (Nu cn)</p><p> Du xung hng (i hng)</p><p>Middle Region Air Traffic Services Co., CNS Technical Division</p></li><li><p>25 December 29th, 2010</p><p>Cu trc in vn AFTN</p><p> Bn vn Text:</p><p> Ni dung bn vn v cc k t s dng bn vn tun th theocc khuyn co thc hnh ca ICAO.</p><p> Phn kt thc Ending</p><p> Gm 7 du ln hng lin tc</p><p> NNNN</p><p> V d:</p><p>ZCZC QJH DPA023</p><p>GG VVPBZTZX</p><p>290225 VVDNZTZX</p><p>NNNN</p><p>Middle Region Air Traffic Services Co., CNS Technical Division</p></li><li><p>26 December 29th, 2010</p><p>S kt ni gia cc AMSS trong khu vc</p><p>Middle Region Air Traffic Services Co., CNS Technical Division</p></li><li><p>27 December 29th, 2010</p><p>S mng AFTN ca MIRATS</p><p>Middle Region Air Traffic Services Co., CNS Technical Division</p></li><li><p>28 December 29th, 2010</p><p>H thng x l in vn khng lu - AMHS</p><p>...</p></li></ul>