Tong Quan Portal - Liferay Portal

  • View
    3.792

  • Download
    7

Embed Size (px)

Transcript

Tng quan Portal Liferay Portal

Tng quan

Portal Liferay Portal

Vportal Team Cng ty VietSoftware a ch: Tng 8, s 51 L i Hnh, H Ni, Vit Nam in thoi: (84-4) 9745699; Fax: (84-4) 9745700 E-mail: contact@vietsoftware.com Web site: http://www.vietsoftware.com

10/2007 Khi nim Portal..............................................................................4 So snh portal vi website thng thng.........................................4Bn quyn 2007 Cng ty Vietsoftware, Inc. 1

Tng quan Portal Liferay Portal

Cc tnh nng c bn........................................................................6 Li ch ca h thng Portal..............................................................7 Phn loi Portal................................................................................8 So snh cc Portals..........................................................................91. Cc tiu ch nh gi..............................................................................10 2. nh gi cc Portal................................................................................10 2.1.uPortal...............................................................................................10 2.2.eXo Platform....................................................................................11 2.3.Stringbeans.......................................................................................11 2.4.Liferay..............................................................................................11 Kt qu nh gi:....................................................................................14

Kin trc, m hnh hot ng ca portal.......................................161.Mt s khi nim....................................................................................16 Portal l g?.............................................................................................16 Portlet l g?............................................................................................16 Portlet container l g?............................................................................16 2. Thnh phn ca mt trang portal...........................................................16 3. Qu trnh to ra cc trang portal............................................................18 4. Qu trnh x l cc yu cu trang portal................................................19

Portlet.............................................................................................20Khi nim chung v Portlet........................................................................20 Portlet Interface v lp GenericPortlet......................................................20 Vng i ca portlet..................................................................................20 Cc trng thi thc thi portlet (Portlet Runtime States).............................21 Qun l yu cu portlet (Portlet Request Handling)..................................21 "Ch c th l mt".................................................................................22 ActionRequest:.......................................................................................23 RenderRequest:.......................................................................................23 Lp GenericPortlet:....................................................................................24 Cc yu t khc ca Java Portlet API........................................................27 PortletConfig..........................................................................................27 PortletURL.............................................................................................28 Cc ch ca portlet............................................................................29 Cc ca s trng thi..............................................................................30 Ng cnh portlet.....................................................................................30 Ng cnh portal......................................................................................30 Cc tham chiu portlet (Portlet Preferences)..........................................31 Sessions (Phin lm vic).......................................................................33 Gi JSPs v servlet.................................................................................34Bn quyn 2007 Cng ty Vietsoftware, Inc. 2

Tng quan Portal Liferay Portal

Cu to ng dng portlet........................................................................37 Bo mt ..................................................................................................38 Cc nh ngha kiu CSS (Cascading Stylesheets).................................38 Kin trc ca Portlet..................................................................................38 Portlet Container.....................................................................................38 Phng thc............................................................................................39

Bn quyn 2007 Cng ty Vietsoftware, Inc.

3

Tng quan Portal Liferay Portal

Khi nim Portalnh ngha mt cch tng i, Portal l mt phn mm ng dng Webbased, nh danh v xc thc ngi dng ng nhp, t s cung cp giao din mang tnh c nhn ha cho ngi s dng. Thng qua giao din ny, ngi dng d dng truy cp, khai thc, tm kim, giao tip vi cc ng dng, cc thng tin, v vi nhng ngi dng khc. ng trn kha cnh cng ngh, ngy nay portal c coi nh mt gii php(frame work) m thng qua chng ta c th quy t, qun l nhiu ngun thng tin(bao gm thng tin v ng dng phn mm) khc nhau vo trong mt thc th phn mm duy nht-phn mm portal. T , cc thng tin c phn phi di dng cc dch v cho tng ngi dng khc nhau tu thuc vo nhm quyn, vo nhu cu cng nh mc ch ca ngi dng . C th ni, Portal nh mt cng vo vn nng cho ngi dng tm kim thng tin v tc nghip mt cch thun li v d dng. Liferay Portal l mt phn mm ngun m c pht trin bi cng ty Liferay. y l mt portal ngun m c nh gi cao nht v tt c cc mt trong cng ng ngun m hin nay(Xem chi tit trong phn nh gi cc portal).

So snh portal vi website thng thngSang Ting Vit, Web Portal c dch l Cng giao tip in t, Cng giao dch in t hoc ngn gn hn: Cng in t. Tuy nhin, cng nh tn ting Anh ca chng, cc t ny tht s cha th phn nh ht c chnh xc th no l mt Portal. lm r bn cht ca Portal chng ta a ra cc so snh gia Portal vi mt Website thng thng sau y. + Kh nng ng nhp mt ln ti tt c cc ti nguyn c lin kt vi Portal. Ngha l, ngi dng ch cn mt ln ng nhp l c th vo v s dng tt c cc ng dng c tch hp trong Portal m ngi dng ny c quyn. Mt website thng thng khng c c kh nng ng nhp mt ln. + Kh nng c nhn ha theo ngi s dng.

Bn quyn 2007 Cng ty Vietsoftware, Inc.

4

Tng quan Portal Liferay Portal

y l mt trong nhng kh nng quan trng ca Portal, gip n phn bit vi mt website thng thng. Portal c nhn ha ni dung hin th, thng thng y l s la chn mt cch t ng da trn cc quy tc tc nghip, chng hn nh vai tr ca ngi s dng trong mt t chc. V d khi mt ngi mua hng ng nhp vo h thng, Portal s hin ra mt danh sch cc sn phm mi. Hoc nu cn quan tm n cc lnh vc kho c th Portal c th cung cp cc thng tin bng danh sch cc c. Trong khi , website thng khng h tr, nu c ch mc rt nh, khng phi l c im ni bt. + Kh nng ty bin. y l mt kh nng tiu biu ca mt Portal. V d mt giao din Portal c mc thng tin thi tit, chng ta c th b phn thng tin ny i nu chng ta khng quan tm n n. Hoc chng ta c th thay i cch hin th ca Portal. V d nh thay v hin th bng font ch mu xc nh chng ta c th thay n bng ch mu , hay c th t thay i giao din ca Portal nu mc nh chc nng A c t sau chc nng B, nu khng thch chng ta c th thay i li th t hin th ny. c tnh ny tng t nh mn hnh desktop ca chng ta. Mt vi website thng c nhng ch dng li mc dng sn, ngi dng ch c th la chn mt vi giao din c, m khng t mnh thay i tng mc mt cch ty . + Lin kt truy cp ti hng trm kiu d liu, kho d liu, k c d liu tng hp hay phn loi. Portal n c kh nng lin kt ti ti nguyn d liu rng ln, gm nhiu kiu d liu t d liu thng thng n siu d liu. Website thng ch s dng cc lin kt ti cc site khc nhng ni dung ch yu vn ch tp trung trong trang . + Kh nng lin kt v hp tc ngi dng(h tr rt tt). Portal khng ch lin kt chng ta vi nhng g chng ta cn m cn lin kt vi nhng ngi m chng ta cn. Kh nng lin kt ny c thc hin bi cc dch v hp tc. Chng hn, n gin nh kh nng h tr tng tc hai chiu gia cng dn v c quan chc nng trong vic hi p chnh sch, php lut, hay cao hn na l portal c kh nng tr gip xy dng cc cuc giao lu, t chc hi tho trc tuyn hay to ra mt cng ng o. Website thng thng khng h tr tnh nng ny.Bn quyn 2007 Cng ty Vietsoftware, Inc. 5

Tng quan Portal Liferay Portal

Cc tnh nng c bnTuy c nhiu loi cng thng tin tch hp, cung cp nhiu loi dch v v ng dng khc nhau, nhng tt c cc loi cng thng tin tch hp u c chung mt s tnh nng. Cc tnh nng ny l c s dng nh mt tiu chun phn bit gia cng thng tin in t tch hp vi mt Web site hoc mt ng dng chy trn nn tng Web. Cc tnh nng bao gm: Kh nng c nhn ho (Customization hay Personalization): cho php thit t cc thng tin khc nhau cho cc loi i tng s dng khc nhau theo yu cu. Tnh nng ny da trn hot ng thu thp thng tin v ngi dng v cng ng ngi dng, t cung cp cc thng tin chnh xc ti thi im c yu cu.1.

Tch hp v lin kt nhiu loi thng tin (Content aggregation): cho php xy dng ni dung thng tin t nhiu ngun khc nhau cho nhiu i tng s dng. S khc bit gia cc ni dung thng tin s c xc nh qua cc ng cnh hot ng ca ngi dng (user-specific context), v d nh i vi tng i tng s dng sau khi thng qua qu trnh xc thc th s c cung cp cc thng tin khc nhau, hoc ni dung thng tin s c cung cp khc nhau trong qu trnh c nhn ho thng tin.2.

Xut bn thng tin (Content syndication): thu thp thng tin t nhiu ngun khc nhau, cung cp cho ngi dng thng qua cc phng php hoc giao thc (protocol) mt cch thch hp. Mt h thng xut bn thng tin chuyn nghip phi c kh nng xut bn thng tin vi cc nh dng c quy chun, v d nh RDF (Resource Description Format), RSS (Rich Site Summary), NITF (News Industry Text Format) v NewsXML. Ngoi ra, cc tiu chun da trn XML cng