Tong Quan Ve Fieldbus

  • Published on
    05-Jul-2015

  • View
    461

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

FOUNDATION Fieldbus Tng quan v FFHo Chi Minh City, Vietnam22nd July 2008

Lin Yew Chai

2008 Roadshow Workshop Singapore, Vietnam

C bn v Bus trng (Fieldbus)C bn v lp H1 Fieldbus (Bus trng) l g? Kin trc c tnh hp

Nhng li ch ca H1 Chuyn ti nhiu d liu hn M rng kh nng xem thng s cng ngh v thit b o m Gim s lng phn cng h thng Gim s lng dy ni Tm tt So snh gia 4-20mA v Fieldbus

Cng ngh Foundation Fieldbus 2

Cng ngh mng ca H1 Intrinsic Safety. DD v tp tin CFF V d v lp t Fieldbus tiu biu Cc thnh phn ca Fieldbus M hnh H1 Fieldbus 1999 2005 Fieldbus Foundation

C bn v Bus trng(

Cng ngh Fieldbus tip theo) ng dng ca ngi s dng Gm cc khi ti nguyn, chuyn i v chc nng Cc Khi chc nng chun V d 1 Loop iu khin Kt ni H1 theo kiu Master d phng Kt ni H1 theo kiu kch hat theo thi gian Kt ni H1 theo kiu ti u ha theo thi gian

Demo V d v kt ni H1 Fieldbus Thit b ca nh sn xut th ba trn kt ni H1 Fieldbus Cc kiu iu khin trn kt ni H1

3

1999 2005 Fieldbus Foundation

H1 Basic Review (Tng quan c bn v H1)

2008 Roadshow Workshop Singapore, Vietnam

4

1999 2005 Fieldbus Foundation

Bus trng l g?1. Fieldbus l h thng truyn thng s dng tn hiu s, 2 chiu, a im. 2. Kt ni H1 (31.25kbps) c s dng kt ni cc thit b field instrument (cm bin, b actuators v I/O) 3. HSE (kt ni Ethernet tc cao, 100mbps) cung cp kh nng tch hp gia cc b iu khin tc cao, cc h thng con (thng qua thit b kt My ch d liu ni trung gian) v my ch d liu, trm lm vic.

5

1999 2005 Fieldbus Foundation

Kin trc h thng c tch hp1. H thng Qun l thng tin (MIS), h thng Qun l doanh nghip (ERP), v Giao din ngi my (HMI) truy cp thng tin ca H1 thng qua my ch d liu.Gi ng dng gii php doanh nghip v nh my

My ch d liu

MIS ERP HMI Data Servers HSE/FTE (H1 v HSE) Nh my/Xng Cc thit b o m v iu khin

H1-Fieldbus Network

6

1999 2005 Fieldbus Foundation

H1 Benefits Li ch ca H1

2008 Roadshow Workshop Singapore, Vietnam

7

1999 2005 Fieldbus Foundation

Nhiu thng s c gi tr hn1. Bus trng cho php nhiu thng s t thit b c truyn vo h thng iu khin phc v cng vic lu tr, bo co, bo dng ngn nga v qun l ti sn. 2. c tnh chng nhiu ca truyn thng tn hiu s cho php ci tin kh nng iu khin mang li li ch cho sn xut.

Control System Network

HSE (FTE)

Controller PV I/O Subsystem4-20mA

FIM4

PV, Mode, Variables, Alarms, Diagnostics, etc.H1Digital Signal

Traditional 4-20mA One Variable (One Direction)

Fieldbus Multiple Variables (Both Directions)

8

1999 2005 Fieldbus Foundation

M rng kh nng quan st cc thit b cng ngh/o m1. Kh nng t chn an v truyn thng ca thit b thng minh (Smart field devices) gip gim thi gian dng v tng an ton cho nh my. 2. Nhn vin vn hnh v bo dng nh my c th c thng bo v h hng v c hnh ng khc phc kp thi v an tan.

Control System Network

HSE (FTE)

Controller PV I/O Subsystem4-20mA

FIM4

PV, Mode, Variables, Alarms, Diagnostics, etc.H1Digital Signal

Traditional 4-20mA View stops at I/O Subsystem

Fieldbus Extends View to Field Instrument

9

1999 2005 Fieldbus Foundation

Gim phn cng h thng1. Nhng khi chc nng lp trnh chun SFB (Standard Function Blocks) c s dng thc thi vic iu khin. 2. Nhiu chc nng ca h thng iu khin nh AI, PID v AO c th c thc hin ti thit b ngoi site thng qua vic s dng cc SFB (Standard Function Blocks) . 3. Vic phn tn chc nng iu khin vo trong cc thit b field instrument gip gim s lng phn cng cn thit.

Control System Network

HSE (FTE)

Controller PV I/O Subsystem4-20mA

PID

FIM4

AI

AO

PV, Mode, Variables, Alarms, Diagnostics, etc.H1Digital Signal AI AO PID

10

Traditional Control and I/O requires extra hardware

Fieldbus Extends Control and I/O to Field Instrument 1999 2005 Fieldbus Foundation

Tit kim dy ni1. Lp H1 cho php nhiu thit b c ni vo 1 cp dy duy nht. 2. Kt qu l gim lng dy cn thit, gim barrier v gim s lng t u dy

Control System Network

HSE (FTE)

Controller PV I/O SubsystemI.S I.S 4-20mA I.S I.S Digital Signal

FIM4 PV, Mode, Variables, Alarms, Diagnostics, etc.H1PID AO

Traditional 4-20mA wiring, One I.S Barrier, One wiring for each Device

One I.S Barrier, One Wire for Many Devices

11

1999 2005 Fieldbus Foundation

Tm tt1. Gim s lng dy v bng ni dy. 2. Gim s lng IS barrier. 3. Gim s lng cc b chuyn i Input/Output. 4. Gim s lng ngun cung cp v t Cabinet. 5. Gim kch thc ca phng cha thit b. 6. Kh nng cu hnh thit b t xa. 7. Nhiu thng tin c ch hn cho nhn vin vn hnh. 8. Tng kh nng chnh xc trong o m. 9. D dng pht trin do s dng cc khi chc nng chun SFB (standardized function blocks). 10. Tng s tinh vi v linh ng cho cc thiy b field instrument. 11. Tng kh nng khi ng do t thit b v kh nng t chn an v chn an t xa.2008 Roadshow Workshop Singapore, Vietnam

12

1999 2005 Fieldbus Foundation

So snh 4-20mA v Fieldbus1. H1 vn k tha v ti u ha cc c tnh u vit ca h thng tng t 4-20mA: - Bo tan loop n. - Kt ni chun s dng dy dn. - Ngun cung cp trn 1 cp dy. - Ty chn intrinsic safety (IS). 2. Hn na, FOUNDATION Fieldbus cn cho php: - Tng kh nng cho cc thit b (do truyn thng bng tn hiu s). - Gim s lng dy v thit b ni (nhiu thit b P.S. trn cng 1 dy). - Tng kh nng la chn nh cung cp thit b. - Gim ti cho phng iu khin (do gim dy dn). - Kt ni vo mng backbone HSE.Fieldbus P.S. 4-20mA 4-20mA

13

1999 2005 Fieldbus Foundation

FOUNDATION fieldbus Technology Cng ngh bus trng (FF Bus)

2008 Roadshow Workshop Singapore, Vietnam

14

1999 2005 Fieldbus Foundation

Mng H11. a im trn 1 cp dy, ngun cp v tn hiu trn cng 1 cpFieldbus Signal dy. 2. H tr Intrinsic Safety (IS). 3. Kh nng chu li, c th c a kt ni Master. 4. Khi chc nng (FB) c thit lp ti thit b ngoi site. 5. S dng kt ni software bo tan loop n 6. Khang cch ln n 1.9 km. 7. C th lp thm b lp m rng khang cch > 1.9 km. 8. Ti a 4 b lp c th c s dng tng khong cch ln 9.5km.HSE (FTE)

FIM4

H1 Digital Signal

R

H1 Digital Signal

1900 meters 15

Distance > 1900 meters 1999 2005 Fieldbus Foundation

Intrinsic Safety (IS)Phng iu khin FieldThit b ti Field

I.S certified devices

Spur Dy dn

Ngun in n p/dng

THp u dy H thng iu khin chnh

TTerminator

I.S InterfaceI.S certified devices

Thit b ti Field

16

1999 2005 Fieldbus Foundation

1. Thit b Field instrument bao gm:

Tp tin DD (Device Description) v CFF (Common File Format)Thit b thc t. Tp tin Device Description (DD). Tp tin Common File Format (CFF).Configuration System DD & CFF

2. DDs and CFFs c cung cp bi nh cung cp thit b. 3. Nhng thng s chun c cu hnh trong thit b. C th tu chn cu hnh thng s c bit ca nh sn xut. 4. Nhng thng s v kh nng ca thit b c nh ngha bn trong tp tin DD v CFF. 5. Nhng tp tin ny c nhp vo cu hnh off-line.Instruments described with Device Description Language

www.fieldbus.orgFIM4

H1 Network

17

1999 2005 Fieldbus Foundation

Tp tin DD v CFF1. Tp tin m t thit b cho php thit b ca cc nh cung cp khc nhau s dng fieldbus c th hat ng trn 1 h thng iu khin. 2. Tp tin Common File Format (CFF) l tp tin m t chc nng v kh nng ca thit b field. Tp tin CFF c s dng cng vi DD cho php h thng iu khin cu hnh h thng off-line. 3. Tp tin CFF files l tp tin ASCII chun.

18

1999 2005 Fieldbus Foundation

Lp t Fieldbus tiu biuControl System (Host) Fieldbus Interface Module

1 v d v mng hnh hnh cy. Ngun d phng, b chnh ngun in c nh ngha bi FF-831, Fieldbus PST spec. Tiu biu 10-12 thit b trn 1 phn an (segment). Nhnh r (Spur) bo v ngn mch. Khang cch 1900 mt. Ti a 9500 mt c s dng b lp.

T

PC

Power supply

24V DC Bulk powerPC Power supply

Trunk T

Spur

FF-831

Field Devices

Segment19 1999 2005 Fieldbus Foundation

FOUNDATION Fieldbus System

Thnh phn ca FieldbusNgun Ngun Trm lm vic Trm lm vic Modul giao tip Fieldbus Modul giao tip Fieldbus HSE (FTE) Cable HSE (FTE) Cable Safe Area (Host) H1 Bus (Trunk) H1 Bus (Trunk) Terminator Terminator Junction Box Junction Box (hp ni dy) (hp ni dy) H1 Bus Wire (Spurs) H1 Bus Wire (Spurs) Transmitters Transmitters20

HMI HMI

Conditioner Conditioner

Hazardous Area (Field) Terminator Terminator

Actuator Actuator 1999 2005 Fieldbus Foundation

M hnh lp H1Cng ngh H1 FF bao gm: Lp vt l. Stack truyn thng. Lp ng dng ngi dng.

M hnh c phn lp OSI c s dng m hnh ha cc thnh phn ny ca H1. Lp vt l l lp OSI s 1. Lp kt ni d liu l lp OSI s 2. FMS l lp OSI s 7. Stack truyn thng l hn hp lp 2 v 7 FAS nh x FMS vo trong DLL (Lp kt ni d liu).

21

1999 2005 Fieldbus Foundation

M hnh H1 Fieldbus1. Lp vt l nhn thng tin t lp stack truyn thng v chuyn i thng ip thnh tn hiu vt l trn phng tin truyn v ngc li. 2. Vic chuyn i bao gm thm v bt preambles, bt u delimeters v kt thc delimeters.

22

1999 2005 Fieldbus Foundation

M hnh H1 Fieldbus1. Lp stack truyn thng bao gm lp 2 v lp 7. 2. Lp 2, Lp Data Link Layer (DLL) kim sat vic truyn thng ip vo trong Bus trng thng qua b nh thi kch hat Link Active Scheduler (LAS). 3. FAS s dng chc nng nh thi v nh thi ca DLL cung cp dch v cho FMS. 3. Dch v FMS cho php cc ng dng ca ngi dng gi thng ip n tng thnh vin trong bus bng cch s dng tp thng ip chun.

23

1999 2005 Fieldbus Foundation

ng dng ca ngi s dng - Blocks1. Fieldbus Foundation nh ngha 1 lp ng dng ngi s dng chun da trn cc khi Blocks. 2. Nhng Block l i din ca cc chc nng ng dng khc nhau. 3. Nhng kiu ca khi c s dng trong User Application c m t nh sau: Resource Block, (Khi ti nguyn) Transducer Block, (Khi chuyn i) Function Blocks. (Khi chc nng)

4. Nhng thit b c cu hnh s dng Khi Resource Block v Transducer Block. 5. The Control Strategy c xy dng bng Function Blocks.

24

1999 2005 Fieldbus Foundation

Resource Block Khi ti nguyn1. Resource Block m t nhng c tnh ca thit b fieldbus chng hn nh tn thit b, nh ch to v s serial, v.v 2. Duy nht 1 Resource Block cho 1 thit b.

FIM

H1 link interfaces

Device Transducer block

Resource block Device

Control Builder Project tab25 1999 2005 Fieldbus Foundation

Transducer Block Khi chuyn i1. Transducer Blocks c s dng cu hnh cho thit b. 2. Transducer Blocks c yu cu c gi tr ca cm bin v lnh ly gi tr.

FIM

H1 link interfaces

Device Transducer block

Resource block Device

Control Builder Project tab26 1999 2005 Fieldbus Foundation

Function Blocks Khi chc nng1. Control System Strategy c xy dng bng cch s dng khi chc nng (Function Blocks). Thng s u vo/ra ca khi chc nng c ni thng qua fieldbus. 2. Vic thi hnh mi khi chc nng c lp trnh chnh xc theo thi gian (schedule) v v th c th c nhiu khi chc nng trong 1 ng dng n.

AI Block

PID Block

AO Block

27

1999 2005 Fieldbus Foundation

1. Fieldbus Foundation nh ngha 10 khi Function Blocks tiu chun cho vic iu khin c bn.

Standard Function Blocks Khi chc nng tiu chunFunction BlocksAnalog Input Analog Output Bias/Gain Control Selector Discrete Input Discrete Output Manual Loader Proportional/Derivative Proportional/Integral/Derivative Ratio

AbbreviationAI AO BG CS DI DO ML PD PID RA

Class TypeInput Output Control Control Input Output Control Control Control Control 1999 2005 Fieldbus Foundation

28

2. 11 chc nng tiu chun khc cng c nh ngha cho vic iu khin.

Standard Function Blocks Khi chc nng tiu chunFunction BlocksDevice Control Output Splitter Signal Characterizer Lead Lag Deadtime Integrator (Totalizer) Setpoint Ramp Generator Input Selector Arithmetic Timer Analog Alarm

AbbreviationDC OS SC LL DT IT SPG IS AR TMR AAL

Class TypeControl Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control 1999 2005 Fieldbus Foundation

29

3. Thm 4 khi khc cho vic iu khin.

Standard Function Blocks Khi chc nng tiu chunFunction BlocksMultiple Analog Input Multiple Analog Output Multiple Discrete Input Multiple Discrete Output

AbbreviationMAI MAO MDI MDO

Class TypeInput Output Input Output

30

1999 2005 Fieldbus Foundation

V d v loop iu khin1. Control Strategy c th c to nn bng cch s dng khi chc nng cu hnh bn trong thit b field. 2. Mt transmitter nhit n gin c th bao gm khi AI. Mt van iu khin c th bao gm PID cng nh AO. 3. V vy, 1 loop iu khin c th c to nn bng cch s dng 1 transmitter nhit v 1 van iu khin. Vic iu khin ti site khng cn Controller.AI Block PID Block

HSE (FTE)

FIM4AO Block

H1 FieldbusPID AI AO

V d v 1 loop iu khin s dng khi chc nng (FB) uoc t ti thit b ngai site.

V d v module iu khin. 1999 2005 Fieldbus Foundation

31

Kt ni H1 Master theo kiu d phng1. Hai lai thit b c nh ngha trong DLL. Thit b kt ni Master v Basic Device (thit b c bn). 2. Thit b kt ni Master c kh nng tr thnh Link Active Scheduler (LAS). Thit b c bn khng c chc nng ny.PRIM LAS

BASIC Device

BKUP LAS

32

1999 2005 Fieldbus Foundation

Kt ni H1 LAS1. LAS cung cp truyn thng c nh thi iu khin(*) thng qua mng H1. 2. LAS cung cp truyn thng khng nh thi iu khin(**) thng qua mng H1. 3. LAS gi 1 danh sch thit b ang kt ni (thit b m p ng vi token pass) n s dng nhn dng thit b trn tng kt ni H1. 4. Data Link Time Synchronization tt c thit b c thi gian kt ni chnh xc. 5. m bo LAS Backup hay LAS Redundancy. Nu 1 LAS mt kt ni, mt trong nhng kt ni Link Master s tr thnh LAS v vic hat ng tip tc.

(*) Gi thng ip CD ti thit b m cho php thit b gi li d liu c yu cu khi nhn c lnh CD. (**) a ra 1 tokenpass ti thit b m cho php thit b gi thng ip cho n ht khi kt thc thi gian gi token.

33

1999 2005 Fieldbus Foundation

H1 Link Active Scheduler1. Truyn thng nh thi v khng nh thi ca loop PID.

Function blocks: AI 110 PID 110 AO 110

loop 110 period of execution

ScheduledClosed loop control Function Block Execution Scheduled Communication Unscheduled Communication34

UnscheduledAlarms/Events Maintenance/Diagnostic Information Program Invocation Permissives/Interlocks Display Information Trend Information Configuration

1999 2005 Fieldbus Foundation

Ti u ha kt ni nh thi1. S dng hiu qu bng thng ca Fieldbus. 2. Quan trng khi s dng vic iu khin thng qua kt ni mm (software). 3. Cho php qun l thi gian tt hn trn 1 kt ni. 4. Ti u ha kt ni nh thi mang li ci tin ng k trong vic s dng hiu qu bng thng.

35

1999 2005 Fieldbus Foundation

Ti u ha kt ni nh thiVic ti u ha kt ni nh thi mang li s khc bit

V d - Ba Transmitters (Khng c ti u ha)

AI1AI1

AI1-[OUT] AI2 AI2-[OUT]

AI2

ISel

PID

AO

AI3 AI3-[OUT]

AI3

ISEL PID2-[OUT] AO Macrocycle Time

36

1999 2005 Fieldbus Foundation

Ti u ha kt ni nh thiVic ti u ha kt ni nh thi mang li s khc bit

V d - Ba Transmitters (c ti u ha)AI1

AI1AI2 ISel PID AO

AI1-[OUT] AI2 AI2-[OUT]

AI3

1. Nhiu khang thi gian khng AI3-[OUT] b ngt trong truyn thng. 2. Vic khng nh thi tt hn.ISEL

AI3

3. Thi gian m mn hnh thng PID2-[OUT] s thit b nhanh hn, etc. AO 4. Gim tr.37

Macrocycle Time 1999 2005 Fieldbus Foundation

DemonstrationH thng Demo v hnh nh

2008 Roadshow Workshop Singapore, Vietnam

38

1999 2005 Fieldbus Foundation

Thank You

www.fieldbus.org

39

1999 2005 Fieldbus Foundation