Toplotne Pumpe Uputstvo Za Koriscenje VWS i VWW 61,81,101,141,171 HR

  • Published on
    12-Aug-2015

  • View
    49

  • Download
    8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

toplotne pumpe za koriscenje geotermalne energije

Transcript

Upute za uporabu

Za korisnika

Upute za uporabu

geoTHERMToplinska crpka

HR

Sadraj

Sadraj1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.3 3 3.1 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.4 3.4.1 3.4.2 3.5 3.5.1 3.5.2 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.9.1 4.9.2 4.9.3 4.9.4 4.10 4.10.1 4.10.2 4.10.3 Napomene uz dokumentaciju ..................................... 3 Potivanje vaee dokumentacije ................................ 3 uvanje dokumentacije .................................................. 3 Koriteni simboli............................................................... 3 Podruje vaenja uputa .................................................. 3 CE oznaka .......................................................................... 3 Sigurnosne napomene ..................................................4 Sigurnosne napomene i upozorenja............................4 Klasifikacija upozorenja ..................................................4 Struktura upozorenja ......................................................4 Namjenska uporaba .........................................................4 Osnovne sigurnosne napomene ...................................4 Struktura i funkcije ureaja .......................................6 Konstrukcija toplinske crpke .........................................6 Funkcije ureaja ............................................................... 7 Princip funkcioniranja ..................................................... 7 Automatske zatitne funkcije .......................................8 Runo podesive funkcije ................................................9 Regulator prema energetskoj bilanci prema vremenskim uvjetima......................................................9 Regulacija prema energetskoj bilanci .........................9 Regulacija prema zadanoj temperaturi polaznog voda .....................................................................................9 Regulacija prema fiksnim vrijednostima .................. 10 Naini rada pogona grijanja i pogona tople vode ................................................................................... 10 Pogon grijanja ................................................................. 10 Pogon za toplu vodu ..................................................... 10 Savjeti za tednju energije .......................................... 10 Uteda energije .............................................................. 10 Uteda energije pravilnim koritenjem regulacije ...11 Rukovanje.........................................................................12 Upoznavanje regulatora i rukovanje ..........................12 Primjer za rukovanje za "Podeavanje dana u tjedna" ...............................................................................13 Struktura izbornika regulatora ....................................14 Kratki pregled redoslijeda izbornika ..........................15 Pregled mogunosti podeavanja i oitavanja ........16 Prikazi funkcija ............................................................... 18 Runo podeavanje osnovnih podataka ....................19 Oitavanje pogonskog stanja i upozorenja ............. 20 Podeavanje pogona grijanja .......................................21 Podeavanje naina rada u pogonu grijanja ............21 Podeavanje zadane sobne temperature .................22 Podeavanje sniene temperature ............................22 Podeavanje vremenskog programa za pogon grijanja ..............................................................................23 Podeavanje pogona za toplu vodu...........................24 Podeavanje naina rada u pogonu za toplu vodu...................................................................................24 Podeavanje maksimalne i minimalne temperature tople vode................................................24 Oitavanje aktualne temperature tople vode .........25 4.10.4 4.10.5 4.11 4.12 4.12.1 4.12.2 4.12.3 4.13 4.14 4.15 4.16 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6 6.1 6.2 6.3 6.3.1 6.3.2 Podeavanje vremenskog programa u pogonu za toplu vodu ..................................................................25 Podeavanje vremenskog programa za funkciju cirkulacije tople vode ....................................................26 Programiranje funkcije godinjeg odmora za cijeli sustav ......................................................................27 Aktiviranje runo podesivih funkcija .........................28 Aktiviranje funkcije tednje .........................................28 Aktiviranje Party funkcije.............................................28 Aktiviranje jednokratnog punjenja spremnika ........29 Oitavanje vrijednosti podeavanja na kodnoj razini .................................................................................29 Ponovno uspostavljanje tvornikih postavki .......... 30 Privremeno iskljuivanje toplinske crpke..................31 Iskljuivanje toplinske crpke.........................................31 Otklanjanje smetnji .....................................................32 Vrste smetnji ...................................................................32 Pozivanje memorije greaka .......................................32 Greke s privremenim upozorenjima ........................32 Greke s privremenim iskljuivanjem........................33 Greke s trajnim iskljuivanjem ..................................33 Samostalno otklanjanje smetnji .................................35 ienje i odravanje ..................................................36 Potivanje zahtjeva za mjesto postavljanja .............36 ienje i njega toplinske crpke .................................36 Odravanje toplinske crpke .........................................36 Ispitivanje tlaka punjenja sustava grijanja ...............36 Ispitivanje razine napunjenosti i tlaka punjenja kruga rasoline (samo VWS) .........................................37 Reciklaa i zbrinjavanje otpada ............................. 38 Zbrinjavanje ambalae ................................................ 38 Zbrinjavanje toplinske crpke ...................................... 38 Zbrinjavanje rasoline (samo VWS) ............................ 38 Zbrinjavanje rashladnog sredstva............................. 38 Jamstvo i servisna sluba za korisnike .............. 40 Tvorniko jamstvo ......................................................... 40 Servisna sluba.............................................................. 40 Tehniki podaci...............................................................41 Tehniki podaci za VWS.................................................41 Tehniki podaci za VWW ............................................. 42 Popis strunih pojmova ............................................ 43

7 7.1 7.2 7.3 7.4 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 10

Popis natuknica ........................................................................... 45

2

Upute za uporabu geoTHERM 0020132534_00

Napomene uz dokumentaciju

1

1

Napomene uz dokumentaciju

1.4

Podruje vaenja uputa

Sljedee napomene predstavljaju vodi kroz cjelokupnu dokumentaciju. Skupa s ovim Uputama za uporabu vrijedi i dodatna dokumentacija. Za oteenja koja nastanu nepotivanjem ovih uputa ne preuzimamo nikakvu odgovornost. Vaillantove toplinske crpke geoTHERM u ovim uputama openito se oznaavaju kao toplinska crpka.

Ove upute za uporabu vrijede iskljuivo za toplinske crpke sa sljedeim brojevima artikla:Oznaka tipa Broj artikla

Toplinske crpke rasolina/voda (VWS) VWS 61/3 VWS 81/3 VWS 101/3 VWS 141/3 VWS 171/3 0010009068 0010009069 0010009070 0010009071 0010009072

1.1

Potivanje vaee dokumentacije

> Prilikom rukovanja obavezno obratite pozornost i na sve upute za uporabu koje su priloene ostalim komponentama vaeg sustava grijanja.

1.2

uvanje dokumentacije

Toplinske crpke voda/voda (VWW) VWW 61/3 VWW 81/3 VWW 101/3 VWW 141/3 0010009082 0010009083 0010009084 0010009085 0010009086

> Ove Upute za uporabu kao i svu vaeu dokumentaciju uvajte dobro tako da vam prema potrebi budu na raspolaganju. > Ako se preselite ili prodate objekt, svu dokumentaciju predajte novom vlasniku.

1.3

Koriteni simboliVWW 171/3

U nastavku su objanjeni simboli koji se koriste u tekstu. Osim toga, u ovim uputama se za oznaavanje opasnosti koriste znaci opasnosti (Pog.2.1.1).

1.1 Oznake tipa i brojevi artikla

i>

Simbol za korisnu napomenu i informacije

> 10-znamenkasti broj artikla vae toplinske crpke potraite na naljepnici ( Sl.3.1, Poz. 1) koja se nalazi na prednjoj oblogi dolje desno. On se moe oitati od 7. mjesta serijskog broja.

Simbol za neku potrebnu aktivnost

1.5

CE oznaka

CE oznaka dokumentirana je u uputama za instaliranje.

Upute za uporabu geoTHERM 0020132534_00

3

a

2 Sigurnosne napomene

a2.2 Namjenska uporabaVaillantove toplinske crpke tipa geoTHERM izraene su prema aktualnom stanju tehnolokog razvoja i priznatim sigurnosno-tehnikim pravilima. Meutim, u sluaju nestrune ili nenamjenske uporabe moe doi do opasnosti po ivot ili ozljeda korisnika ili treih osoba, odn. do oteenja ureaja ili ostalih materijalnih vrijednosti. Ovaj ureaj nije predvien za rukovanje od strane osoba (ukljuujui djecu) s ogranienim tjelesnim, osjetilnim ili duevnim sposobnostima ili nedovoljnim iskustvom i/ili znanjem, stoga je potrebno da ih nadgleda zaduena osoba ili da im daje upute o tome kako se koristi ureaj. Djecu valja nadgledati kako bi se osiguralo da se ne igraju s ureajem. Vaillantove toplinske crpke geoTHERM namijenjene su iskljuivo za kunu uporabu. Primjena u neke druge svrhe, a naroito komercijalna ili industrijska uporaba smatra se nenamjenskom uporabom. Ureaji su predvieni za uporabu kao proizvoai topline za zatvorena zidna i podna grijanja te za pripremu tople vode. Uporaba u neku drugu svrhu ili uporaba koja se ne nalazi u okviru gore navedene smatra se nenamjenskom. Za tete koje proizlaze iz toga ne odgovara proizvoa/dobavlja. Rizik snosi sam korisnik. U namjensku uporabu ubraja se i potivanje: uputa za uporabu i instaliranje svih ostalih vaeih dokumenata zahtjeva za ienje i odravanje. Zabranjena je svaka vrsta uporabe koja nije namjenska!

2

Sigurnosne napomene

2.1

Sigurnosne napomene i upozorenja

> Prilikom rukovanja toplinskom crpkom geoTHERM obratite pozornost na osnovne sigurnosne napomene i upozorenja koja se u danom sluaju nalaze ispred opisa radnje.

2.1.1

Klasifikacija upozorenja

Upozorenja su klasificirana znakom opasnosti i signalnim rijeima prema stupnju teine mogue opasnosti kao to je opisano u nastavku: Znak opasnosti Signalna rije Objanjenje

a e a b2.1.2

Opasnost!

Neposredna opasnost po ivot ili opasnost od tekih ozljeda Opasnost po ivot uslijed strujnog udara

Opasnost!

Upozorenje!

Opasnost od lakih ozljeda

Oprez!

Rizik od materijalnih ili ekolokih teta

2.3

Osnovne sigurnosne napomene

2.1 Znaenje znakova opasnosti i signalnih rijei

Struktura upozorenja

Prilikom rukovanja toplinskom crpkom geoTHERM obratite pozornost na sljedee sigurnosne napomene i propise: > Neka vam va ovlateni serviser opirno objasni kako se rukuje toplinskom crpkom. > Paljivo proitajte ove Upute za uporabu. > Izvodite samo one aktivnosti koje su opisane u ovim Uputama za uporabu.

Upozorenja moete prepoznati po gornjoj i donjoj liniji razdvajanja. Strukturirana su prema sljedeem osnovnom naelu:

Sigurno koritenje toplinske crpkeOdravanje i popravak toplinske crpke smije obavljati samo ovlateni serviser. Osim toga, on mora potivati postojee propise, pravila i smjernice. Naroito za radove na elektrinim dijelovima i na krugu rashladnog sredstva neophodna je odgovarajua kvalifikacija. Toplinska crpka mora se koristiti s montiranom oblogom, osim kod radova na odravanju. U suprotnom sluaju moe doi do nepovoljnih pogonskih uvjeta, do opasnosti po ivot ili do materijalnih teta.

a

Signalna rije! Vrsta i izvor opasnosti! Objanjenje vrste i izvora opasnosti. > Mjere za otklanjanje opasnosti.

4

Upute za uporabu geoTHERM 0020132534_00

aIzbjegavajte eksplozije i opeklineRasolina etanola lako je zapaljiva i kao tekuina i kao para. Moe doi do stvaranja eksplozivnih mjeavina pare/zraka. > Okolinu uvajte od visokih temperatura, iskri, otvorenog plamena i vruih povrina. > U sluaju nenamjernog curenja pobrinite se za dovoljnu ventilaciju. > Izbjegavajte stvaranje mjeavina pare/zraka. Rasolinu uvajte u dobro zatvorenom spremniku. > Obratite pozornost na sigurnosni tehniki list priloen rasolini. Na sastavnim dijelovima toplinske crpke moe doi do stvaranja visokih temperatura. > Nemojte dodirivati neizolirani cjevovod u cijelom sustavu grijanja. > Nemojte skidati dijelove obloge. Izbjegavajte ozljede od nagrizanja (samo VWS) Rasoline etanol i etilenglikol su opasne po zdravlje. > Izbjegavajte kontakt s koom i oima. > Nosite rukavice i zatitne naoale. > Izbjegavajte udisanje i gutanje. > Obratite pozornost na sigurnosni tehniki list priloen rasolini.

Sigurnosne napomene 2

a

> Nemojte vriti nikakve naknadne promjene na graevini koje bi mogle utjecati na promjenu volumena prostorije ili temperature mjesta postavljanja toplinske crpke.

Izbjegavajte ekoloke opasnostiToplinska crpka sadri rashladno sredstvo R 407 C. Rashladno sredstvo ne smije dospjeti u atmosferu. R407C je fluorirani stakleniki plin obuhvaen Kioto protokolom s vrijednou GWP 1653 (GWP = Global Warming Potential). Ako dospije u atmosferu, djeluje 1653 puta jae od prirodnog staklenikog plina CO2. Rashladno sredstvo koje se nalazi u toplinskoj crpki prije zbrinjavanja toplinske crpke mora se u potpunosti isprazniti u za to prikladne posude kako bi se potom moglo reciklirati ili zbrinuti sukladno propisima. > Pobrinite se za to da samo slubeno ovlateno struno osoblje vri radove odravanja i zahvate na krugu rashladnog sredstva. > Propisnu reciklau i zbrinjavanje rashladnog sredstva u toplinskoj crpki prepustite ovlatenom strunom osoblju.

Izbjegavajte zaleivanjaToplinska crpka isporuuje se napunjena rashladnim sredstvom R 407 C. To je rashladno sredstvo bez klora koje ne utjee na ozonski sloj Zemlje. R 407 C nije zapaljiv niti postoji opasnost od eksplozija. Curenje rashladnog sredstva moe izazvati smrzavanja u sluaju kontakta s mjestom curenja. > Ako rashladno sredstvo curi, nemojte dodirivati sastavne dijelove toplinske crpke. > Nemojte udisati pare ili plinove koji nastaju u sluaju proputanja kruga rashladnog sredstva. > Izbjegavajte dodir koe ili oiju s rashladnim sredstvom. > U sluaju dodira koe ili oiju s rashladnim sredstvom pozovite lijenika.

Izbjegavajte ozljede uslijed nestruno provedenih promjenaZa promjene na toplinskoj crpki ili u njenoj okolini morate konzultirati ovlatenog servisera. Nestruno provedene promjene na toplinskoj crpki ili u njenom okruju mogu izazvati nesiguran pogon, a pod odreenim okolnostima i opasnosti. > Nemojte unitavati ili skidati plombe ili zatitnu opremu sa sastavnih dijelova. Plombirane i zatiene dijel...