TPB Radson NL - Versie 10-2010

  • Published on
    26-Jun-2015

  • View
    317

  • Download
    5

Embed Size (px)

Transcript

<p>technisch pocket book</p> <p>Technische info</p> <p>INHoud</p> <p>paneelradiatoren </p> <p>Integra T6ventielradiator(50mmmiddenaansluiting) Integra+Parada Integra+Ramo Planora Compact Hygine Vertical</p> <p>10 12 20 26 33 40 47 54 60 66 68 72 76 82 84 90 96 100 104 108 114 116 120 124 126 128 130 132 134 136 141 146 148 150 152 154 156 160 160 162 164 166 168 170 172 174 180 188 190 191 194</p> <p>plintradiatorenIntegraplint Paradaplint Ramoplint </p> <p>decoratieveradiatoren KosH FaroH KosV FaroV NarbonneH NarbonneV</p> <p>kolomradiatoren DeltaH DeltaV</p> <p>badkamerradiatoren Elato Apolima Muna Java Minorca Flores FloresC Santorini SantoriniC AndrosCH AndrosM IosM Linosa </p> <p>vloerverwarming Eljet Rolljet Noppjet Purjet Clickjet TS14 Verdelers Zoneregelingen accessoires kleuren omrekening algemeen notities</p> <p>TheWarmSocieTyisopgerichtomdatwevindendathethoog tijdisdatverwarmingdeaandachtkrijgtdiezeverdient.Mensen hebbeneenpassievehoudingtenopzichtevanverwarmings oplossingen.Hetishoogtijddatdaarveranderinginkomt,want radiatorenzijnveelmeerdanalleenverwar ing.Wewillendewereld m latenkennismakenmetdevrijwelonbeperktekeuzemogelijk eden h ophetvlakvandesign,kleurenenfunctionaliteit.</p> <p>TheWarmSocieTybiedtonzeklantenenpartnersdemogelijkheid ommeertewetentekomenoververwarmingenomzichachteronze missietescharen,namelijkdewereldbevrijdenvanaldiegrijze, saaieeninadequateverwarmingsoplossingen. Indezebrochurevindtuverwarmingsoplos ingendiemetzorg s werdensamengesteld.Elkvandeoplossingenvertegenwoordigt eendoordachtevisieopdesignneenscalaaanmogelijk edendie h udekansgeeftuweigenthuistecreren.Genietvandevariatiein onsverrassendeaanbod.</p> <p>wHo cares about HeatINg? we do.</p> <p>inSpiraTie TheWarmSocietyiseenplaatswaarutenvollekanleven. Onsuitgebreidaanbodaanverwarmingsoplossingenbiedtu hetoptimalebinnenhuis limaathethelejaardoor.TheWarmSociety k draaitnietalleenomwarmte.Wijnemendesignernstigenwij zorgenervoordatalonzeverwarmingsoplossingennietalleen defeelmaarookdelookvanzeeruiteenlopendeinterieurs benadrukken. producTen HethartvantheWarmSocietywordtgevormddooreenuitgebreid assortimentverwarmingsoplossingengeschiktvoorallesoorten producten,inallevormen,afmetingenenkleuren.Opdiemanier kunnenwijonzepartnersenklanteneenongevenaardekeuze aanbieden.Ofhetnugaatomtraditionelepaneelenkolomradiatoren, badkamerradiatoren,decoratieveradiatorenofinnovatievevloer verwarming:wijhebbendefunctionaliteitendestijldiebijupast. KWaliTeiT Onsengagementomduurzameproductentemakenvormtde basisvantheWarmSociety.Doorheenonzevolledigeproductie endistributieketeniskwaliteitonzetopprioriteit.Ofhetnugaatom dematerialendieweselecteren,deprocessendiewetoepassenof onzeuiterstnauwkeurigetestprocedures:wijzijnverantwoordelijk vooralleswatwedoen.Onzebetrouwbaarheidwordtweerspiegeld inonzegerespecteerdeproductkwaliteit.</p> <p>Radson biedt een kwaliteitsgarantie van 10 jaar op het volledige assortiment radiatoren en op alle vloerverwarmingssystemen.6</p> <p>menSen DeredenwaaromtheWarmSocietywerktiseencombinatie vandeknowhowendeervaringvandemensendieerwerken. Wijwillendewereldbevrijdenvanaldiegrijzeensaaieverwarmings oplossingen.Wijlatennietsaanhettoevaloveromdatdoeltebereiken. Opleiding,teamwerk,ondersteuningenservice:alleswordt ingeschakeldomtegaranderendatwedatdoelbereiken. Gengageerdentrotsoponswerk,stellenweallesinhetwerk omlangdurigezakenrelatiesoptebouwenenstandaardenvoor uitmuntendheidtecrerendieonszullenonderscheidenvan deconcurrentie.</p> <p>7</p> <p>PaNeeLradIatoreN</p> <p>Warmdesignvoorelkinterieur</p> <p>PaNeeLradIatoreNWarmdesignvoorelkinterieur</p> <p>Integra</p> <p>T6</p> <p>Parada</p> <p>Ramo</p> <p>Planora</p> <p>Compact</p> <p>Hygine</p> <p>Vertical</p> <p>kenmerken lleRadsonpaneelradiatorenzijn A vervaardigduitkoudgewalst,hoogwaardig plaatstaalvolgensEN10130enEN10131. anddikteis1,25mm. W epaaldemodellenhebbeneenverticale B profileringvan50mm.Anderezijn voorzienvaneenvlakkevoorzijde. roefdruk:8bar.Werkdruk:6bar. P edrijfstemperatuur:max.120C. B</p> <p>kleuren StandaardkleurisRAL9016. Anderebeschikbarekleuren:zieblz.188.Voegaandebestelcode/... toeenvuldeRALkleurin.Vb.INT226001350L/3003vooreenradiator inRAL3003. aansluitingen4 3 MB 5 6</p> <p>voorbeeld bestelcodebestelcode voorbeeld INT22XXXYYYYZ INT226001350L</p> <p>2 11 1 MO 8 88</p> <p>7</p> <p>radiator type hoogte lengte links aansl.:L / rechts aansl. R</p> <p>aantal radiatoren per paletIntegra, Parada, Ramo en Compact types 11, 21S, 22 uitzonderingen b=300 b=400 b=450 type 33 uitzonderingen b=300 b=400 b=400 b=450 b=500 b=600 b=750 b=900 c=450&amp;600 c=450 c=600 c=450&amp;600 c=450&amp;600 c=450&amp;600 c=450 c=450 12st 12st 6st 6st 6st 6st 6st 6st c=450&amp;600 c=450 c=450 16st 16st 16st 5st Planora type11 type21S type22 type33 12st 10st 7st 5st 8st Vertical types 10C, 20C, 21C, 22C 8st</p> <p>10</p> <p>PaNeeLradIatoreNWarmdesignvoorelkinterieurCompact x x x x 4 x x Planora Vertical x x 6 x anrk</p> <p>Integra</p> <p>Parada x x x x 6 x x x x</p> <p>geprofileerdevoorzijde(profilering50mm) vlakkevoorzijde zijbekledingen bovenbekleding aangelasteophangstrippen aantalaansluitingen gentegreerdeaanvoerbuis thermostatischkraanlichaaminclusief ophangsysteeminclusief verpakkingismontageklaar</p> <p>x x x x 6 x x x x</p> <p>Ramo x x x x 6 x x x x</p> <p> x x x x 6 x x x x</p> <p>2-on-1 Eeninnovatievelastechniek,incombinatiemetdespecifiekevorm vanderadiatorbinnenplaatmaaktdeRadsonradiatoruniek.Radson lastimmers2lamellenoplkwarmwaterkanaal(2on1principe). DezetechniekstaatRadsontoekleinereverwarmingselementente gebruiken. resultaat enuitzonderlijkehogewarmteafgifte,gelijkmatigverspreid e overderadiator eenkleinerewaterinhoud eenbeduidendsnellerewarmteregeling enenergiezuiniggebruikendusecologischer e2 laaalellen</p> <p>afgiftes WarmteafgifteswerdengemetenvolgensdenormEN442, bijeenwatertemperatuurvan75/65Ceneenkamertemperatuur van20C(T=50). verpakking Deradiatorenzijnaan4zijdenbeschermdmetkarton,inclusief hoekbeschermers.Ditgeheelisverpaktinkrimpfolie.Deverpakking kantijdensdeheleduurvandeinstallatierondderadiatorenblijvenom beschadigingtevoorkomen.Devolledigeverpakkingisrecycleerbaar.11</p> <p>m</p> <p>o p 1 wa r m wat e</p> <p>INtegraAanudekeuze PANEELRADIATOREN</p> <p>DeIntegraiseentraditionelepaneelradiatormeteengepro leerd fi voorpaneel.Achterditvoorpaneelbevindtzichhetgentegreerde kraanlichaamenhetbuissysteem.Aandezijkantzietudusgeen leidingen. oebehorenmeegeleverdeninbegrepenindeprijs: T 1aftapblindstop,2of3MCW5ophangconsoles(naargelangdelengtevanderadiator), pluggenenschroeven. ontage:4of6aangelasteophangstrippenzijnopderugzijdevanderadiator M voorzienvoor2of3MCW5consoles.Mogelijkheidtotsmalleofbredemontage. ebuisvooraanvoervanwarmwaterisrechtsgemonteerd(linksopaanvraag)enhet D Kvinstelbaarthermostatischkraanlichaamzitreedsgemonteerdevenalseenontluchter, tweeblindstoppenendeaangelasteophangstrippen. Aansluitingen:6x1/2(15/21).</p> <p>HOOgTE 300,400,450, 500,600,750, 900mm</p> <p>LENgTE 4503000mm</p> <p>TYPE INT11,21S, 22,33</p> <p>KLEuREN RAL9016Wit. AndereRALkleuren enmetaalkleuren opaanvraag.</p> <p>12</p> <p>INtegraAanudekeuze PANEELRADIATOREN</p> <p>type11hoogte lengte 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500 1650 1800 Watt+ 75/65/20 45/35/20 75/65/20 45/35/20 75/65/20 45/35/20 75/65/20 45/35/20 75/65/20 45/35/20 75/65/20 45/35/20 75/65/20 45/35/20 75/65/20 45/35/20 75/65/20 45/35/20 75/65/20 45/35/20 Watt/m90/70/20c n-waarde liter/m kilogram/m 300 248 72 331 96 413 120 496 144 579 168 661 192 744 216 827 240 909 264 992 288 705 1,3498 1,80 9,60 400 318 93 424 124 530 154 635 185 741 216 847 247 953 278 1059 309 1165 340 1271 371 902 1,3451 2,42 12,82 450 351 103 468 137 585 171 702 205 819 239 936 274 1053 308 1170 342 1287 376 1404 410 996 1,3427 2,73 14,43 500 384 112 512 150 640 187 768 225 896 262 1024 300 1152 337 1280 375 1407 412 1535 450 1089 1,3404 3,04 16,04 bestelcodeINT11XXXYYYYZ 600 446 131 595 175 744 219 893 263 1042 306 1190 350 1339 394 1488 438 1637 481 1786 525 1266 1,3357 3,67 19,27 750 534 158 712 211 890 263 1068 316 1246 369 1424 422 1602 474 1781 527 1959 580 2137 632 1512 1,3287 4,60 24,10 900 616 183 821 245 1026 306 1231 367 1436 428 1642 489 1847 550 2052 611 2257 672 2462 734 1741 1,3217 5,53 28,93</p> <p>AfgiftesgemetenvolgensEN44275/65/20C</p> <p>geenmeerprijsvoorlinkseaansluiting </p> <p>opvoorraadRadsonrechts levertermijn:20werkdagen opvoorraadRadsonlinksenrechts</p> <p>13</p> <p>INtegraAanudekeuze PANEELRADIATOREN</p> <p>type21Shoogte lengte 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500 1650 1800 1950 2100 2250 2400 2550 2700 3000 Watt+ 75/65/20 45/35/20 75/65/20 45/35/20 75/65/20 45/35/20 75/65/20 45/35/20 75/65/20 45/35/20 75/65/20 45/35/20 75/65/20 45/35/20 75/65/20 45/35/20 75/65/20 45/35/20 75/65/20 45/35/20 75/65/20 45/35/20 75/65/20 45/35/20 75/65/20 45/35/20 75/65/20 45/35/20 75/65/20 45/35/20 75/65/20 45/35/20 75/65/20 45/35/20 Watt/m90/70/20c n-waarde liter/m kilogram/m 300 361 103 481 138 602 172 722 206 842 241 962 275 1083 309 1203 344 1323 378 1444 413 1564 447 1684 481 1805 516 1925 550 2045 585 2165 619 2406 688 1029 1,3668 4,00 15,60 400 448 129 598 172 747 214 896 257 1046 300 1195 343 1345 386 1494 429 1643 472 1793 515 1942 558 2092 600 2241 643 2390 686 2540 729 2689 772 2988 858 1277 1,3620 5,17 21,17 450 490 141 653 188 816 235 979 282 1142 329 1306 376 1469 423 1632 470 1795 517 1958 563 2122 610 2285 657 2448 704 2611 751 2774 798 2938 845 3264 939 1394 1,3596 5,75 23,95 500 530 153 706 204 883 255 1059 305 1236 356 1412 407 1589 458 1766 509 1942 560 2119 611 2295 662 2472 713 2648 764 2825 815 3001 865 3178 916 3531 1018 1507 1,3572 6,33 26,73 bestelcodeINT21XXXYYYYZ 600 607 176 809 234 1012 293 1214 352 1416 410 1619 469 1821 527 2024 586 2226 645 2428 703 2631 762 2833 821 3035 879 3238 938 3440 996 3642 1055 4047 1172 1726 1,3523 7,50 32,30 750 718 209 957 279 1196 349 1436 419 1675 488 1914 558 2153 628 2393 698 2632 767 2871 837 3110 907 3350 977 3589 1046 3828 1116 4067 1186 4307 1256 4785 1395 2038 1,3451 9,35 39,45 900 823 242 1097 322 1372 403 1646 483 1920 564 2195 644 2469 725 2744 805 3018 886 3292 966 3567 1047 3841 1127 4115 1208 4390 1288 4664 1369 4938 1449 5487 1610 2334 1,3379 11,20 46,60</p> <p>afgiftesgemetenvolgensEN44275/65/20C opvoorraadRadsonrechts geenmeerprijsvoorlinkseaansluiting levertermijn:20werkdagen opvoorraadRadsonlinksenrechts</p> <p>14</p> <p>INtegraAanudekeuze PANEELRADIATOREN</p> <p>type22hoogte lengte 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500 1650 1800 1950 2100 2250 2400 2550 2700 3000 Watt+ 75/65/20 45/35/20 75/65/20 45/35/20 75/65/20 45/35/20 75/65/20 45/35/20 75/65/20 45/35/20 75/65/20 45/35/20 75/65/20 45/35/20 75/65/20 45/35/20 75/65/20 45/35/20 75/65/20 45/35/20 75/65/20 45/35/20 75/65/20 45/35/20 75/65/20 45/35/20 75/65/20 45/35/20 75/65/20 45/35/20 75/65/20 45/35/20 75/65/20 45/35/20 Watt/m90/70/20c n-waarde liter/m kilogram/m 300 474 133 632 178 790 222 948 267 1106 311 1264 355 1422 400 1580 444 1737 489 1895 533 2053 577 2211 622 2369 666 2527 711 2685 755 2843 800 3159 888 1355 1,3845 3,71 17,90 400 601 170 802 227 1002 284 1202 341 1403 398 1603 455 1804 511 2004 568 2204 625 2405 682 2605 739 2806 795 3006 852 3206 909 3407 966 3607 1023 4008 1136 1717 1,3757 4,89 23,78 450 661 188 881 251 1101 313 1321 376 1541 439 1762 501 1982 564 2202 627 2422 689 2642 752 2863 815 3083 878 3303 940 3523 1003 3743 1066 3964 1128 4404 1254 1885 1,3713 5,48 26,71 500 718 205 957 274 1196 342 1436 410 1675 479 1914 547 2153 615 2393 684 2632 752 2871 821 3110 889 3350 957 3589 1026 3828 1094 4067 1162 4307 1231 4785 1368 2046 1,3669 6,06 29,65 bestelcodeINT22XXXYYYYZ 600 824 238 1099 317 1374 396 1649 475 1924 554 2198 633 2473 713 2748 792 3023 871 3298 950 3572 1029 3847 1108 4122 1188 4397 1267 4672 1346 4946 1425 5496 1583 2347 1,3581 7,24 35,52 750 968 282 1290 376 1613 470 1935 564 2258 658 2580 752 2903 846 3225 940 3548 1035 3870 1129 4193 1223 4515 1317 4838 1411 5160 1505 5483 1599 5805 1693 6450 1881 2747 1,3449 9,00 44,33 900 1092 322 1456 430 1820 537 2184 645 2548 752 2912 860 3276 967 3641 1075 4005 1182 4369 1290 4733 1397 5097 1504 5461 1612 5825 1719 6189 1827 6553 1934 7281 2149 3094 1,3316 10,76 53,14</p> <p>afgiftesgemetenvolgensEN44275/65/20C geenmeerprijsvoorlinkseaansluiting opvoorraadRadsonrechts levertermijn:20werkdagen opvoorraadRadsonlinksenrechts</p> <p>15</p> <p>INtegraAanudekeuze PANEELRADIATOREN</p> <p>type33hoogte lengte 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500 1650 1800 1950 2100 2250 2400 2550 2700 3000 Watt+ 75/65/20 45/35/20 75/65/20 45/35/20 75/65/20 45/35/20 75/65/20 45/35/20 75/65/20 45/35/20 75/65/20 45/35/20 75/65/20 45/35/20 75/65/20 45/35/20 75/65/20 45/35/20 75/65/20 45/35/20 75/65/20 45/35/20 75/65/20 45/35/20 75/65/20 45/35/20 75/65/20 45/35/20 75/65/20 45/35/20 75/65/20 45/35/20 75/65/20 45/35/20 Watt/m90/70/20c n-waarde liter/m kilogram/m 300 672 190 896 254 1121 317 1345 381 1569 444 1793 508 2017 571 2241 635 2465 698 2689 762 2913 825 3137 889 3362 952 3586 1015 3810 1079 4034 1142 4482 1269 1920 1,3768 5,52 26,67 400 863 247 1151 329 1439 412 1726 494 2014 577 2302 659 2589 741 2877 824 3165 906 3452 988 3740 1071 4028 1153 4316 1235 4603 1318 4891 1400 5179 1482 5754 1647 2460 1,3651 7,30 35,84 450 952 274 1270 365 1587 457 1904 548 2222 639 2539 731 2857 822 3174 914 3491 1005 3809 1096 4126 1188 4444 1279 4761 1370 5078 1462 5396 1553 5713 1644 6348 1827 2711 1,3592 8,19 40,43 500 1037 300 1383 400 1729 500 2075 600 2420 700 2766 800 3112 900 3458 1001 3803 1101 4149 1201 4495 1301 4841 1401 5186 1501 5532 1601 5878 1701 6224 1801 6915 2001 2950 1,3533 9,08 45,02 bestelcodeINT33XXXYYYYZ 600 1195 350 1594 466 1992 583 2390 699 2789 816 3187 932 3586 1049 3984 1165 4382 1282 4781 1399 5179 1515 5578 1632 5976 1748 6374 1865 6773 1981 7171 2098 7968 2331 3392 1,3415 10,86 54,19 750 1404 417 1871 556 2339 695 2807 835 3275 974 3743 1113 4211 1252 4679 1391 5146 1530 5614 1669 6082 1808 6550 1947 7018 2086 7486 2226 7953 2365 8421 2504 9357 2782 3970 1,3238 13,52 67,95 900 1580 478 2107 637 2634 796 3161 955 3688 1114 4214 1273 4741 1433 5268 1592 5795 1751 6322 1910 6848 2069 7375 2229 7902 2388 8429 2547 8956 2706 9482 2865 10536 3184 4456 1,3061 16,19 81,71</p> <p>afgiftesgemetenvolgensEN44275/65/20C opvoorraadRadsonrechts geenmeerprijsvoorlinkseaansluiting levertermijn:20werkdagen opvoorraadRadsonlinksenrechts</p> <p>16</p> <p>INtegraAanudekeuze PANEELRADIATOREN</p> <p>montageC 150 C1 C-300 C2</p> <p>B=hoogte C=lengte150</p> <p>110</p> <p>B-56 B B-195</p> <p>25</p> <p>85</p> <p>110</p> <p>75</p> <p>50</p> <p>28</p> <p>4xc 450 600 700 750 800 900 1000 1050 1100 1200 1350 1500 1600 1650 1800 1950 2000 c-300 150 300 400 450 500 600 700 750 800 900 1050 1200 1300 1350 1500 1650 1700 c 1600 1650 1800 1950 2000 2100 2200 2250 2400 2550 2600 2700 3000</p> <p>6xc1 650 650 750 800 850 900 950 950 1100 1100 1150 1200 1350 c2 650 700 750 850 850 900 950 1000 1100 1150 1150 1200 1350</p> <p>50</p> <p>28</p> <p>Type T11 T21/22 T21/22 T33 T33</p> <p>hoogte (B) all 300-600 750-900 300-450 500-900</p> <p>lengte (C) </p>