Trắc nghiệm nguyên lí các hệ điều hành (Khoa CNTT Đại học Thái Nguyên)

  • Published on
    27-Jul-2015

  • View
    7.012

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Cc bn tham kho, c bit l sinh vin khoa CNTT Thi Nguyn

Transcript

<p>Email: ductrong90ictu@gmail.com</p> <p>Website: WWW.BeautifulLife.Cwahi.Net</p> <p>TNG HP NGN HNG TRC NGHIM NGUYN L H IU HNH Khoa CNTT, i hc Thi Nguyn</p> <p>Contact information: Email: ductrong90ictu@gmail.com Website: www.BeautifulLife.cwahi.net</p> <p>Chng 1: M u (6 cu) 1/ H iu hnh l chng trnh hot ng gia ngi s dng vi : a/ Phn mm ca my tnh b/ Phn cng ca my tnh c/ Cc chng trnh ng dng d/ CPU v b nh p n : b 2/ Trong vic phn loi m hnh h iu hnh, loi c nhiu b x l cng chia s h thng ng truyn, d liu, ng h, b nh, cc thit b ngoi vi thuc dng : a/ H thng x l a chng b/ H thng x l a nhim c/ H thng x l song song d/ H thng x l phn tn e/ H thng x l thi gian thc p n : e 3/ My tnh c th lu tr thng tin trong nhiu dng thit b vt l khc nhau nh bng t, a t,.. thng nht cch truy xut h thng lu tr trong my tnh, h iu hnh nh ngha mt n v lu tr l : a/ Th mc b/Partition c/FAT d/ Tp tin p n : d1|MichaleKin g</p> <p>Email: ductrong90ictu@gmail.com</p> <p>Website: WWW.BeautifulLife.Cwahi.Net</p> <p>4/ h iu hnh c cu trc phn lp, tp hp cc li gi h thng c to ra bi : a/ Lp phn cng b/Lp giao tip vi ngi s dng c/Lp ng dng d/Lp k lp phn cng - ht nhn p n : d 5/ Li gi h thng l lnh do h iu hnh cung cp dng giao tip gia h iu hnh v: a/ Tin trnh b/ Chng trnh ng dng c/ Phn cng my tnh d/ Ngi s dng p n : a 6/Trong cc cu trc ca h iu hnh sau y cu trc no tng thch d dng vi m hnh h thng phn tn a/ Cu trc n gin b/ Cu trc theo lp c/ Cu trc my o d/ Cu trc Servicer-client p n : d Chng 2 : Qun l tin trnh (16 cu) 1/ Cu no sau y l khng chnh xc : a/ Tin trnh l mt chng trnh ang trong b nh b/ Tin trnh l mt chng trnh ang x l, s hu mt khng gian a ch, mt con tr lnh, mt tp cc thanh ghi v stack c/ Tin trnh t quyt nh thi im cn dng hot ng ang x l phc v tin trnh khc. d/ Cc tin trnh c th lin lc vi nhau khng thng qua h iu hnh. e/ Cu c,d l ng f/ Cu a,b l ng p n : e 2/Tin trnh yu cu mt ti nguyn nhng cha c p ng v ti nguyn cha sn sng, hoc tin trnh phi ch mt s kin hay thao tc nhp xut thuc dng chuyn trng thi no sau y: a/ Running -&gt; Ready b/ Ready -&gt; Running2|MichaleKin g</p> <p>Email: ductrong90ictu@gmail.com</p> <p>Website: WWW.BeautifulLife.Cwahi.Net</p> <p>c/ Running -&gt; Blocked d/ Blocked -&gt; Ready e/ Running -&gt; End p n : c 3/ Khi mt tin trnh ngi dng gi n mt li gi h thng, tin trnh ca h iu hnh x l li gi ny hot ng theo ch : a/ Khng c quyn b/ c quyn c/ Khng cu no ng p n : b 4/Gi tin trnh A sinh ra tiu trnh B, C, cu no sau y l khng chnh xc : a/ Tiu trnh B v C khng s chung con tr lnh b/ Tiu trnh B v C khng s chung khng s chung tp thanh ghi c/ Tiu trnh B v C khng s chung stack d/Tiu trnh B v C khng s chung khng gian a ch. p n : d 5/ DCB l mt vng nh lu tr cc thng tin m t v tin trnh, n c nhiu thnh phn. Thng tin v danh sch cc ti nguyn h thng m tin trnh ang s dng thuc loi thnh phn no sau y : a/ nh danh ca tin trnh b/ Trng thi ca tin trnh c/ Thng tin giao tip d/ Ng cnh ca tin trnh e/Thng tin thng k p n : d 6/ Khi mt tin trnh kt thc x l, h iu hnh hu b n bng mt s hot ng, hot ng no sau l khng cn thit : a/ Hu b nh danh ca tin trnh. b/ Thu hi cc ti nguyn cp pht cho tin trnh c/ Hu tin trnh ra khi tt c cc danh sch qun l ca h thng d/ Hu b PCB ca tin trnh e/ cu b,c l ng p n : a 7/ H iu hnh s dng cc thnh phn no sau y ca n chuyn i ng cnh v trao CPU cho mt tin trnh khc (i vi tin trnh ang thc thi) a/ B iu phi3|MichaleKin g</p> <p>Email: ductrong90ictu@gmail.com</p> <p>Website: WWW.BeautifulLife.Cwahi.Net</p> <p>b/ B phn phi c/ Khi qun l tin trnh d/ Khi qun l ti nguyn p n : b 8/ cc tin trnh chia s CPU mt cch cng bng, khng c tin trnh no phi ch i v hn c cp CPU, h iu hnh dng thnh phn no gii quyt vn ny: a/ B iu phi b/ Khi qun l tin trnh c/ Khi qun l ti nguyn d/ B phn phi p n : a 9/ Gii thut iu phi n gin v d ci t nhng khng thch hp vi cc h thng nhiu ngi dng thuc loi : a/ iu phi c quyn b/ iu phi khng c quyn c/ Khng cu no ng d/ C hai cu u ng p n : a 10/ Nguyn l phn phi c quyn thng thch hp vi cc h x l : a/ H thng x l theo thi gian thc b/ H thng a chng c/ H thng chia s tng tc d/ H thng x l theo l e/ khng cu no ng p n : d 11/Tin trnh ang thc thi s chuyn v loi danh sch no khi xy ra s kin i mt thao tc nhp/xut hon tt, yu cu ti nguyn d liu cha c tho mn, yu cu tm dng: a/ Danh sch sn sng (Ready list) b/ Danh sch tc v (Job list) c/ Danh sch ch i (Waiting list) d/ Khng cu no ng p n : c 12/ Trong ton b h thng h iu hnh s dng bao nhiu danh sch sn sng: a/ 2 danh sch4|MichaleKin g</p> <p>Email: ductrong90ictu@gmail.com</p> <p>Website: WWW.BeautifulLife.Cwahi.Net</p> <p>b/ 1 danh sch c/ Mt danh sch cho mi tin trnh d/ Mt danh sch cho mt cho mi ti nguyn (thit b ngoi vi) e/ Cu c,d l ng p n: b 13/ Chc nng iu phi tc v ca h iu hnh c kch hot khi : a/ H thng to lp mt tin trnh b/ Tin trnh kt thc x l c/ Xy ra ngt d/ Cu a,b ng e/ Cu b,c ng p n: d 14/ Thut ton no sau y l thut ton c th iu phi theo nguyn tc c quyn : a/ FIFO b/ Xoay vng c/ iu phi vi u tin d/ Theo cng vic ngn nht (Shortest job first) e/ Chin lc iu phi vi nhiu mc u tin f/ Cu a,c,d ng g/ Cu c,d,e ng p n :h 15/ Cho thut ton iu phi FIFO, vi bng sau: Tin trnh Thi im vo RL P1 P2 P3 012 Thi gian ch ca tt c cc tin trnh l : a/ 24s b/ 27s c/ 30s d/ 25s p n d 16/ Cho thut ton iu phi Round bin,quantum l 4 vi bng sau: Tin trnh Thi im vo RL Thi gian x l P1 P2 P3 012 24 3 3 Thi gian ch ca tt c cc tin trnh l : a/ 24s b/ 14s5|MichaleKin g</p> <p>Thi gian x l 24 3 3</p> <p>Email: ductrong90ictu@gmail.com</p> <p>Website: WWW.BeautifulLife.Cwahi.Net</p> <p>c/ 30s d/ 25s p n b 17/ Cho thut ton iu phi vi cp u tin v c quyn, vi bng sau: Tin trnh u tin Thi im vo RL Thi gian x l P1 P2 P3 312 012 24 3 3 Thi gian ch ca tt c cc tin trnh l : a/ 48s b/ 47s c/ 30s d/ 25s p n a 18/ Cho thut ton iu phi vi cp u tin v khng c quyn, vi bng sau: Tin trnh u tin Thi im vo RL Thi gian x l P1 P2 P3 312 012 24 3 3 Thi gian ch ca tt c cc tin trnh l : a/ 8s b/ 7s c/ 9s d/ 5s p n a 19/ Khi mt tin trnh c to ra m b nh cha ch n s c chn vo danh sch : a/ Danh sch tc v(Job list) b/ Danh sch sn sng(Ready list) c/ Danh sch ch (waiting list) p n : a Chng 3 : Lin lc v ng b tin trnh (8 cu) 1/ Cu no sau y pht biu khng chnh xc: a/ Tin trnh x l tn hiu theo cch ring ca n b/ Tin trnh x l tn hiu bng cch gi hm x l tn hiu c/ Tin trnh c th trao i d liu d/ Tin trnh c th thng bo cho nhau v mt s kin e/ Cu c,d ng6|MichaleKin g</p> <p>Email: ductrong90ictu@gmail.com</p> <p>Website: WWW.BeautifulLife.Cwahi.Net</p> <p>p n : d 2/ Phng php nhanh nht trao i thng tin gia cc tin trnh a/ ng ng b/ Vng nh chia s c/ Trao i thng ip d/ Socket p n : b 3/ K thut no sau y khng th p dng hiu qu trong h thng phn tn a/ ng ng (Pipe) b/ Vng nh chia s c/ Trao i thng ip d/ Socket e/ Cu c,d l ng p n : e 4/ K thut no sau y l lin lc trc tip gia hai tin trnh a/ ng ng (Pipe) b/ Vng nh chia s c/ Trao i thng ip d/ Socket p n : a 5/ Khi gii quyt bi ton min ging, iu kin no sau y l khng cn thit: a/ Khng c hai tin trnh no trong min ging cng mt lc b/ Phi gi thit tc cc tin trnh, cng nh v s lng b x l c/ Mt tin trnh bn ngoi min ging khng c ngn cn cc tin trnh khc vo min ging d/ Khng c tin trnh no phi ch v hn c vo min ging p n : b 6/ Trong cc gii php ng b tin trnh sau, gii php no vi phm iu kin Khng c hai tin trnh cng trong min ging cng lc. a/ S dng bin c hiu b/ S dng lun phin c/ Gii php Peterson d/ Cu b,c l ng p n : a 7/ Trong cc gii php ng b tin trnh sau, gii php no gii quyt c vn truy7|MichaleKin g</p> <p>Email: ductrong90ictu@gmail.com</p> <p>Website: WWW.BeautifulLife.Cwahi.Net</p> <p>xut c quyn trn cc my tnh c mt hay nhiu b x l chia s mt vng nh chung a/ Trao i thng ip b/ Monitor c/ Semaphone d/ Sleep v Wakeup e/ Cu a,b l ng f/ Cu b,c l ng p n : f 8/ Trong cc gii php sau, gii php no tin trnh ang ch nhng vn chim dng CPU a/ Sleep and Wakeup b/ Monitor c/ Semaphone d/ Busy waiting e/ Trao i thng ip p n : d Chng 5 : Tc nghn ( 5 cu) 1/ Trong cc bin php ngn chn tc nghn sau, bin php no d nh hng n vic bo v tnh ton vn d liu ca h thng: a/ Tin trnh phi yu cu tt c cc ti nguyn trc khi x l b/ Khi mt tin trnh yu cu mt ti nguyn mi v b t chi, n phi gii phng ti nguyn ang b chim gi, sau c cp pht tr li cng ln vi ti nguyn mi c/ Cho php h thng thu hi ti nguyn t cc tin trnh b kho v cp pht tr li cho tin trnh khi n thot khi tnh trng b kho. d/ Cu a v b ng e/ Cu b v c ng p n : e 2/ ngn chn tc nghn chng ta phi m bo ti thiu mt trong cc iu kin gy ra tc nghn khng c xy ra, trong cc iu kin sau iu kin no l kh c kh nng thc hin c : a/ C s dng ti nguyn khng th chia s b/ S chim gi v yu cu thm ti nguyn khng th chia s c/ Khng thu hi c ti nguyn t tin trnh ang gi chng d/ Tn ti mt chu k trong th cp pht ti nguyn p n : a 3/ Trong th cp pht ti nguyn, ti nguyn c th hin bng :8|MichaleKin g</p> <p>Email: ductrong90ictu@gmail.com</p> <p>Website: WWW.BeautifulLife.Cwahi.Net</p> <p>a/ Hnh trn b/ Hnh thoi c/ Hnh vung d/ Hnh tam gic p n : c 4/ Trong th cp pht ti nguyn, tin trnh c th hin bng : a/ Hnh trn b/ Hnh thoi c/ Hnh vung d/ Hnh tam gic p n : a 5/ ngn chn mt tc nghn ch cn: a/ C s dng ti nguyn khng th chia s b/ S chim gi v yu cu thm ti nguyn khng th chia s c/ Khng thu hi c ti nguyn t tin trnh ang gi chng d/ Tn ti mt chu k trong th cp pht ti nguyn e/ Mt trong cc iu kin trn khng xy ra p n : e Chng 6 : Qun l b nh (17 cu) 1/ a ch thc t m trnh qun l b nh nhn thy v thao tc l: a/ a ch logic b/ a ch vt l c/ Khng gian a ch d/ Khng gian vt l p n : b 2/Tp hp tt c a ch o pht sinh bi mt chng trnh gi l: a/ Khng gian a ch b/ Khng gian vt l c/ a ch vt l d/ a ch logic p n : a 3/ Vo thi im no sau y tin trnh ch thao tc trn a ch o, khng bao gi thy c cc a ch vt l a/ Thi im bin dch b/ Thi im np c/ Thi im x l9|MichaleKin g</p> <p>Email: ductrong90ictu@gmail.com</p> <p>Website: WWW.BeautifulLife.Cwahi.Net</p> <p>d/ Cu a,b l ng p n : c 4/ Trong vic cp pht vng nh lin tc cho tin trnh, m hnh no cho php di chuyn tin trnh trong b nh sau khi np : a/ M hnh Linker-Loader b/ M hnh Base-Limit c/ C hai cu u ng d/ C hai cu u sai p n : a 5/ Thut ton chn on trng tho mn nhu cu cho mt tin trnh (trong phn on vng nh ) a/ First-fit b/ Best-fit c/Worst-fit d/Khng cu no ng p n : d 6/ Hin tng phn mnh l : a/ Vng nh b phn thnh nhiu vng khng lin tc b/ Vng nh trng c dn li t cc mnh b nh nh ri rc c/ Tng vng nh trng tho mn nhu cu nhng cc vng nh ny li khng lin tc nn khng cp cho tin trnh khc d/ Khng cu no ng p n : c 7/ Trong k thut cp pht vng nh phn on mt a ch o c th hin bi: a/ B trong s l s hiu phn on, d l a ch tng i trong s b/ B vi base l ch s nn, limit l ch s gii hn c/ Khng cu no ng d/ C hai cu u ng p n : a 8/ Vi a ch logic v thanh ghi nn STBR, thanh ghi gii hn STLR a ch vt l c tnh tng ng vi a ch logic l: a/ STLR -s-d b/ STBR+s+d c/ STLR- STBR+s+d d/ s+d p n :b10 | M i c h a l e K i n g</p> <p>Email: ductrong90ictu@gmail.com</p> <p>Website: WWW.BeautifulLife.Cwahi.Net</p> <p>9/ Thut ton chn vng trng u tin ln np tin trnh l: a/ First-fit b/Best-fit c/Worst-fit d/ Khng cu no ng p n :a 10/ Thut ton chn vng trng u t do nh nht nhng ln np tin trnh l: a/ First-fit b/Best-fit c/Worst-fit d/ Khng cu no ng p n :b 11/ Thut ton chn vng trng u t do ln nht np tin trnh l: a/ First-fit b/Best-fit c/Worst-fit d/ Khng cu no ng p n :c 12/ Trong k thut phn trang nu kch thc khng gian a ch l 2m kch thc trang l 2n cu no sau y pht biu khng chnh xc: a/ n-m bit cao ca a ch o biu din s hiu trang v n bit thp cho bit a ch tng i trong trang b/ m-n bit thp ca a ch o biu din s hiu trang v n bit cao cho bit a ch tng i trong trang c/ m-n bit cao ca a ch o biu din s hiu trang v n bit thp cho bit a ch tng i trong trang d/ Cu b,c ng p n :c 13/ Xt c ch MMU trong k thut phn trang vi a o c dng chuyn i a ch ny sang a ch vt l, MMU dng bng trang, pht biu no sau y l chnh xc: a/ Phn t th d trong bng trang lu s hiu khung trang trong b nh vt l ang cha trang p b/ Phn t th p trong bng trang lu s hiu khung trang trong b nh vt l ang cha trang d11 | M i c h a l e K i n g</p> <p>Email: ductrong90ictu@gmail.com</p> <p>Website: WWW.BeautifulLife.Cwahi.Net</p> <p>c/ Phn t th p+d trong bng trang lu s hiu khung trang trong b nh vt l ang cha trang p d/ Phn t th p trong bng trang lu s hiu khung trang trong b nh vt l ang cha trang p p n :d 14/ K thut cp pht no sau y loi b c hin tng phn mnh ngoi vi a/ Phn trang. b/ Phn on c/ Cp pht lin tc d/ Cu a,b l ng p n : a 15/ Gi s b nh chnh c phn vng c kch thc theo th t l 600k, 500k, 200k, 300k, cc tin trnh theo th t yu cu cp pht c kch thc 212K, 417K, 112K, 426K .Nu s dng thut ton Best-fit qu trnh cp pht b nh s nh th no : a/ 212K-&gt;600K, 417K-&gt;500K,112K-&gt;300K,426K-&gt;200K b/212K-&gt;600K, 417K-&gt;500K,112K-&gt;200K,426K-&gt;300K c/212K-&gt;300K, 417K-&gt;500K,112K-&gt;200K,426K-&gt;300K d/ Khng cu no ng p n : c 16/ Xt khng gian a ch c 8 trang, mi trang c kch thc 1K nh x vo b nh c 32 khung trang, Hi phi dng bao nhiu bt th hin a ch logic ca khng gian a ch ny a/ 32bit b/ 8 bit c/ 24bit d/ 13bit p n :d 17/ Xt khng gian a ch c 8 trang, mi trang c kch thc 1K nh x vo b nh c 32 khung trang, Hi phi dng bao nhiu bt th hin a ch vt l ca khng gian a ch ny a/ 32bit b/ 8 bit c/ 15bit(215bit) d/ 13bit p n :c12 | M i c h a l e K i n g</p> <p>Email: ductrong90ictu@gmail.com</p> <p>Website: WWW.BeautifulLife.Cwahi.Net</p> <p>17/ iu kin mt phn on c th thuc khng gian a ch ca 2 tin trnh: a/ Khng th c b/ Cc phn t trong bng phn on ca hai tin trnh ny cng ch n mt v tr vt l nht c/ Khng cu no ng p n : b Chng 7 : B nh o (12 cu) 1/ Thut ton thay th trang m chn trang lu c s dng nht trong tng lai thuc loi : a/ FIFO b/ LRU c/ Ti u d/ NRU p n : c 2/ Trong thut ton thay th trang c hi th hai nng cao trang c chn l trang : a/ Trang u tin c tm thy trong lp c u tin thp nht v khc rng. b/ Trang u tin c tm thy trong lp c u tin cao nht v khc rng . c/ Trang cui cng c tm thy trong lp c u tin thp nht v khc rng d/ Trang cui cng c tm thy trong lp c u tin cao nht v khc rng p n : a 3/ Thut ton thay th trang dng thi im cui cng trang c truy xut l thut ton : a/ FIFO b/ LRU c/ Ti u d/ NRU p n : b 4/ Thut ton thay th trang dng thi im trang s c s dng l thut ton : a/ FIFO b/ LRU c/ Ti u d/ NRU p n : c 5/Bit Dirty trong cu trc ca 1 phn t bng trang c ngha : a/ Cho bit trang no c truy xut n v trang no khng13 | M i c h a l e K i n g</p> <p>Email: ductrong90ictu@gmail.com</p> <p>Website: WWW.BeautifulLife.Cwahi.Net</p> <p>b/ Cho bit trang c tn ti trong b nh hay khng. c/ Cho bit trang b thay i hay cha cp nht trang trn a. p n : c 6/ Gi p l xc sut xy ra 1 li trang (0 s vector bit l 218 bit = 215 byte =32K=8 khi 8/ Vi mt a 20M kch thc mt khi l 1K, nu qun l khi trng dng DSLK cn bao nhiu khi qun l a ny bao nhiu: a/ 20 khi b/ 40 khi c/ 80 khi d/16 khi p n :b HD: 4K=212 byte 20M = 20*210 = 215 khi =&gt; cn dng 2 byte lu mt s hiu khi 1 khi =1024 byte lu c 512 s hiu khi Cn 20*210 /512 ~ 40 khi qun l a ny 9/ Trong h thng tp tin ca MS-DOS sector u tin, track 0, side 0 i vi a cng thng tin v : a/ Boot sector b/ Bng partition b/ Bng FAT c/ D liu thng p n : b 9/ Trong bng FAT ca h thng tp tin MS-DOS ngi ta m t loi a bng cch : a/ Dng 2 entry u tin ca bng FAT b/ Dng 1 entry u tin ca bng FAT c/ Dng entry ca bng th mc RDET d/ Khng cu no ng p n :a 10/ i vi h thng m mt tp tin, MS-DOS tm cc thng tin v tp tin : a/ Bng FAT b/ Bng th mc c/ Boot sector d/ Tt c u sai17 | M i c h a l e K i n g</p> <p>Email: ductrong90ictu@gmail.com</p> <p>Website: WWW.BeautifulLife.Cwahi.Net</p> <p>p n :b 11/ i vi tp tin ca WINDOW NTFS Partition, vi partition c kch thc t 8-&gt;16 Gb th s...</p>