Trắc Nghiệm_câu Hỏi Ôn Tập

  • Published on
    09-Nov-2015

  • View
    11

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Mng my tnh

Transcript

<ul><li><p>THITHIT BT B MMNGNG</p><p>CU HCU HI N TI N TP 1P 1</p><p>Ging vin: ThS. T Nguyn Nht Quang</p><p>Dap an chi co tinh chat tham khao, duoc tra loi boi shenlong2210</p></li><li><p>NNI DUNGI DUNG</p><p>1.Lin mng (20 cu)</p><p>2.Gii thiu v TCP/IP (15 cu)</p><p>3.Qun tr IOS v cc thit b Cisco (20 cu)</p><p>4.Chuyn mch lp 2 v giao thc STP (18 cu)</p><p>5.Mng LAN o v giao thc VTP (16 cu)</p><p>6.Tng hp (35 cu)</p></li><li><p>Lin mLin mngng</p></li><li><p>44</p><p>Cu 1Cu 1ThiThit bt b llp 1p 1 c sc s ddng ng mm rrng ng phn ophn on mn mng LAN lng LAN l (ch(chn 2):n 2):</p><p>a.a. SwitchSwitch</p><p>b.b. NICNIC</p><p>c.c. HubHub</p><p>d.d. RepeaterRepeater</p><p>e.e. RJ45 transceiverRJ45 transceiver</p><p>Edited by Foxit ReaderCopyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007For Evaluation Only.</p><p>AdministratorHighlight</p><p>AdministratorHighlight</p></li><li><p>55</p><p>Cu 2Cu 2</p><p>SS phn o phn on cn ca dng da dng d liliu xu xy ra y ra tti li lp np no trong m ho trong m hnh OSI:nh OSI:</p><p>a.a. PhysicalPhysical</p><p>b.b. Data LinkData Link</p><p>c.c. Network Network </p><p>d.d. TransportTransport</p><p>AdministratorHighlight</p><p>Edited by Foxit ReaderCopyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007For Evaluation Only.</p><p>AdministratorHighlight</p></li><li><p>66</p><p>Cu 3Cu 3ChChc nng cc nng ca Router la Router l (ch(chn 4):n 4):</p><p>a.a. ChuyChuyn gn giib.b. Ngn ngNgn nga a ng ng c.c. LLc gc giid.d. MM rrng ming min qun qung bng be.e. TruyTruyn thng lin mn thng lin mngngf.f. ChuyChuyn tin tip broadcastp broadcastg.g. ChChn n ngng</p><p>AdministratorHighlight</p><p>AdministratorHighlight</p><p>AdministratorHighlight</p><p>AdministratorHighlight</p><p>AdministratorHighlight</p><p>Edited by Foxit ReaderCopyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007For Evaluation Only.</p></li><li><p>77</p><p>Cu 4Cu 4Router hoRouter hot t ng tng ti li lp _____, switch hop _____, switch hot t ng tng ti li lp _____, hub hop _____, hub hot t ng tng ti li lp p _____._____.</p><p>a.a. 3, 3, 33, 3, 3</p><p>b.b. 3, 2, 13, 2, 1</p><p>c.c. 3, 3, 13, 3, 1</p><p>d.d. 3, 2, 23, 2, 2</p><p>e.e. 3, 1, 2 3, 1, 2 </p><p>AdministratorHighlight</p><p>Edited by Foxit ReaderCopyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007For Evaluation Only.</p></li><li><p>88</p><p>Cu 5Cu 5</p><p>Khi dKhi d liliu u c c ng gng gi i (encapsulation), th(encapsulation), th tt ng gng gi si s ll::</p><p>a.a. Data, Frame, Packet, Segment, BitData, Frame, Packet, Segment, Bit</p><p>b.b. Segment, Data, Packet, Frame, BitSegment, Data, Packet, Frame, Bit</p><p>c.c. Data, Segment, Packet, Frame, BitData, Segment, Packet, Frame, Bit</p><p>d.d. Data, Segment, Frame, Packet, BitData, Segment, Frame, Packet, Bit</p><p>AdministratorHighlight</p><p>Edited by Foxit ReaderCopyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007For Evaluation Only.</p></li><li><p>99</p><p>Cu 6Cu 6</p><p>MMc c ch cch ca via vic phn oc phn on n (segmentation) c(segmentation) ca ma mt bridge lt bridge l (ch(chn n 2):2):</p><p>a.a. TTo thm nhio thm nhiu miu min qun qung bng b</p><p>b.b. TTo thm nhio thm nhiu miu min n ng ng </p><p>c.c. TTo thm nhio thm nhiu bng thng cho cu bng thng cho cc userc user</p><p>d.d. MM rrng ming min qun qung bng b</p><p>AdministratorHighlight</p><p>Edited by Foxit ReaderCopyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007For Evaluation Only.</p><p>AdministratorHighlight</p></li><li><p>1010</p><p>Cu 7Cu 7KiKiu ku kt nt ni ni no sau y co sau y c thth ss ddng ng full duplex (chfull duplex (chn 3):n 3):</p><p>a.a. Hub to hubHub to hub</p><p>b.b. Switch to switchSwitch to switch</p><p>c.c. Host to hostHost to host</p><p>d.d. Switch to hubSwitch to hub</p><p>e.e. Switch to hostSwitch to host</p><p>AdministratorHighlight</p><p>AdministratorHighlight</p><p>AdministratorHighlight</p><p>AdministratorHighlight</p><p>AdministratorHighlight</p><p>Edited by Foxit ReaderCopyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007For Evaluation Only.</p></li><li><p>1111</p><p>Cu 8Cu 8</p><p>KiKiu cu cp RJ45 UTP np RJ45 UTP no o c sc s ddng ng gigia hai switch:a hai switch:</p><p>a.a. StraigthStraigth--throughthrough</p><p>b.b. Crossover cableCrossover cable</p><p>c.c. Crossover vCrossover vi mi mt CSU/DSUt CSU/DSU</p><p>d.d. Crossover vCrossover vi mi mt router git router gia hai switcha hai switch</p><p>AdministratorHighlight</p><p>Edited by Foxit ReaderCopyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007For Evaluation Only.</p></li><li><p>1212</p><p>Cu 9Cu 9</p><p>KiKiu cu cp RJ45 UTP np RJ45 UTP no o c sc s ddng ng kkt nt ni ci cng COM cng COM ca PC va PC vi mi mt t ccng console cng console ca router hoa router hoc switch:c switch:</p><p>a.a. StraigthStraigth--throughthrough</p><p>b.b. Crossover cableCrossover cable</p><p>c.c. Crossover vCrossover vi mi mt CSU/DSUt CSU/DSU</p><p>d.d. RolledRolled</p><p>AdministratorHighlight</p><p>Edited by Foxit ReaderCopyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007For Evaluation Only.</p><p>AdministratorHighlight</p></li><li><p>1313</p><p>Cu 10Cu 10</p><p>SS nhnh phn phn 10110111 10110111 tng ng vtng ng vi i gigi trtr ththp phn vp phn v ththp lp lc phn:c phn:</p><p>a.a. 69/0x210269/0x2102</p><p>b.b. 183/B7183/B7</p><p>c.c. 173/A6173/A6</p><p>d.d. 83/0xC583/0xC5</p><p>AdministratorHighlight</p><p>Edited by Foxit ReaderCopyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007For Evaluation Only.</p></li><li><p>1414</p><p>Cu 11Cu 11M tM t</p><p>a.a. ThiThit bt b ggi vi v nhnhn thng tin n thng tin thuthuc tc tng mng mngng</p><p>b.b. LLp tp to mo mt mt mch ch o tro trc khi c khi truytruyn gin gia hai tra hai trmm</p><p>c.c. LLp sp s ddng dng dch vch v access access pointspoints</p><p>d.d. ThiThit bt b ss ddng ng a cha ch phphn n ccng ng llc dc d liliuu</p><p>ThiThit bt b/L/LppRouter</p><p>Transport</p><p>Datalink</p><p>Switch Bridge</p></li><li><p>1515</p><p>Cu 12Cu 12M tM t</p><p>a.a. Ethernet Ethernet c c nh nghnh ngha ta ti ci cc c ttngng</p><p>b.b. TTng hng h trtr flow control vflow control vsequencingsequencing</p><p>c.c. ThiThit bt b cc thth o l o lng khong khong ng ccch ch n mn mt mt mng ng xa xa</p><p>d.d. a cha ch logic logic c sc s ddng tng ti i ttngng</p><p>ThiThit bt b/L/LppDataLink Physical</p><p>Transport</p><p>Router</p><p>Network</p></li><li><p>1616</p><p>Cu 13Cu 13M tM t</p><p>a.a. a cha ch phphn cn cng ng c c nh nghnh ngha ta ti i ttngng</p><p>b.b. ThiThit bt b tto mo mt mit min n ng ng lln vn vmmt mit min qun qung bng b llnn</p><p>c.c. ThiThit bt b cc thth chia nhchia nh mimin n ng ng vv mimin qun qung bng b</p><p>d.d. ThiThit bt b cc thth tto nhio nhiu miu min n ng ng nhnh hn nhng m hn nhng mng vng vn thun thuc mc mt t mimin qun qung bng b llnn</p><p>e.e. ThiThit bt b khng bao gikhng bao gi chchy full duplexy full duplex</p><p>ThiThit bt b/L/LppDataLink</p><p>Hub</p><p>Router</p><p>Switch</p><p>Hub</p></li><li><p>1717</p><p>Cu 14Cu 14NhNhn din din sn s mimin n ng ng vv ss mimin n ququng bng b::</p><p>a.a. 5, 55, 5</p><p>b.b. 5, 15, 1</p><p>c.c. 4, 14, 1</p><p>d.d. 1, 11, 1</p><p>e.e. 1, 41, 4</p><p>AdministratorHighlight</p><p>Edited by Foxit ReaderCopyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007For Evaluation Only.</p></li><li><p>1818</p><p>Cu 15Cu 15NhNhn din din sn s mimin n ng ng vv ss mimin n ququng bng b::</p><p>a.a. 7, 27, 2</p><p>b.b. 2, 22, 2</p><p>c.c. 2, 12, 1</p><p>d.d. 4, 14, 1</p><p>e.e. 6, 16, 1</p><p>Edited by Foxit ReaderCopyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007For Evaluation Only.</p><p>AdministratorHighlight</p></li><li><p>1919</p><p>Cu 16Cu 16NhNhn din din sn s mimin n ng ng vv ss mimin n ququng bng b::</p><p>a.a. 5, 15, 1</p><p>b.b. 7, 17, 1</p><p>c.c. 2, 12, 1</p><p>d.d. 4, 14, 1</p><p>e.e. 6, 16, 1</p><p>AdministratorHighlight</p><p>Edited by Foxit ReaderCopyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007For Evaluation Only.</p></li><li><p>2020</p><p>Cu 17Cu 17NhNhn din din sn s mimin n ng ng vv ss mimin n ququng bng b::</p><p>a.a. 3, 23, 2</p><p>b.b. 3, 33, 3</p><p>c.c. 8, 38, 3</p><p>d.d. 11, 311, 3</p><p>e.e. 3, 13, 1</p><p>AdministratorHighlight</p><p>Edited by Foxit ReaderCopyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007For Evaluation Only.</p></li><li><p>2121</p><p>Cu 18Cu 18NhNhng thing thit bt b nno do di y i y c sc s ddng ng phn ophn on mn mng LAN:ng LAN:</p><p>a.a. HubsHubs</p><p>b.b. RepeatersRepeaters</p><p>c.c. SwitchesSwitches</p><p>d.d. BridgesBridges</p><p>e.e. RoutersRouters</p><p>f.f. TTt ct c u u ngng</p><p>Edited by Foxit ReaderCopyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007For Evaluation Only.</p><p>AdministratorHighlight</p><p>AdministratorHighlight</p><p>AdministratorHighlight</p></li><li><p>2222</p><p>Cu 19Cu 19MMt PC kt PC kt nt ni i n mn mt switchA. SwitchA nt switchA. SwitchA ny y lli ang ki ang kt nt ni vi vi mi mt router qua ct router qua cng E0 cng E0 c a cha ch 192.168.5.33/27. PC n192.168.5.33/27. PC ny cy c thth ssddng ng a cha ch IP nIP no do di yi y::</p><p>a.a. 192.168.5.5192.168.5.5</p><p>b.b. 192.168.5.32192.168.5.32</p><p>c.c. 192.168.5.40192.168.5.40</p><p>d.d. 192.168.5.63192.168.5.63</p><p>e.e. 192.168.5.75192.168.5.75</p><p>AdministratorHighlight</p><p>AdministratorHighlight</p><p>Edited by Foxit ReaderCopyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007For Evaluation Only.</p></li><li><p>2323</p><p>Cu 20Cu 20Xem hXem hnh. Khng thnh. Khng th ping giping gia hai host. Ca hai host. Cn phn phi i (ch(chn 2):n 2):</p><p>a.a. PhPhi si s ddng mng mt crossover cablet crossover cable</p><p>b.b. PhPhi si s ddng mng mt rollover cablet rollover cable</p><p>c.c. PhPhi i t subnet masks lt subnet masks l 255.255.255.192255.255.255.192</p><p>d.d. PhPhi i t subnet masks lt subnet masks l 255.255.255.0255.255.255.0</p><p>e.e. CCn phn phi i t defaul gateway cho mt defaul gateway cho mi hosti host</p><p>AdministratorHighlight</p><p>AdministratorHighlight</p><p>Edited by Foxit ReaderCopyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007For Evaluation Only.</p></li><li><p>GiGii thii thiu vu v TCP/IPTCP/IP</p></li><li><p>2525</p><p>Cu 1Cu 1</p><p>Giao thGiao thc c c sc s ddng ng ccu hu hnh nh a a chch IP IP ng, bao gng, bao gm cm c subnet mask, subnet mask, default gateway, dns server ldefault gateway, dns server l::</p><p>a.a. SMTPSMTP</p><p>b.b. SNMPSNMP</p><p>c.c. DHCPDHCP</p><p>d.d. ARPARP</p><p>AdministratorHighlight</p><p>Edited by Foxit ReaderCopyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007For Evaluation Only.</p></li><li><p>2626</p><p>Cu 2Cu 2Giao thGiao thc c c sc s ddng tng tm m a cha chphphn cn cng cng ca ma mt thit thit bt b ccc bc b ll::</p><p>a.a. RARPRARP</p><p>b.b. ARPARP</p><p>c.c. IPIP</p><p>d.d. ICMPICMP</p><p>e.e. BOOTPBOOTP</p><p>AdministratorHighlight</p><p>Edited by Foxit ReaderCopyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007For Evaluation Only.</p></li><li><p>2727</p><p>Cu 3Cu 3CCc lc lp trong m hp trong m hnh TCP/IP (chnh TCP/IP (chn 3):n 3):</p><p>a.a. ApplicationApplication</p><p>b.b. SessionSession</p><p>c.c. TransportTransport</p><p>d.d. InternetInternet</p><p>e.e. Data LinkData Link</p><p>f.f. PhysicalPhysical</p><p>AdministratorHighlight</p><p>AdministratorHighlight</p><p>AdministratorHighlight</p><p>AdministratorHighlight</p><p>Edited by Foxit ReaderCopyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007For Evaluation Only.</p></li><li><p>2828</p><p>Cu 4Cu 4LLp cp c a cha ch IP tIP ti a li a l 254 host 254 host address/network ID laddress/network ID l::</p><p>a.a. AA</p><p>b.b. BB</p><p>c.c. CC</p><p>d.d. DD</p><p>e.e. EE</p><p>AdministratorHighlight</p><p>Edited by Foxit ReaderCopyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007For Evaluation Only.</p></li><li><p>2929</p><p>Cu 5Cu 5Thng iThng ip DHCP Discover (chp DHCP Discover (chn 2):n 2):</p><p>a.a. SS ddng FF:FF:FF:FF:FF:FF lng FF:FF:FF:FF:FF:FF lm m broadcast lbroadcast lp 2p 2</p><p>b.b. SS ddng UDP lng UDP lm giao thm giao thc lc lp p TransportTransport</p><p>c.c. SS ddng TCP lng TCP lm giao thm giao thc lc lp p TransportTransport</p><p>d.d. Khng sKhng s ddng ng a cha ch ch thuch thuc lc lp 2p 2</p><p>AdministratorHighlight</p><p>Edited by Foxit ReaderCopyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007For Evaluation Only.</p><p>AdministratorHighlight</p></li><li><p>3030</p><p>Cu 6Cu 6Giao thGiao thc nc no thuo thuc layer 4c layer 4 c sc sddng ng i vi vi ki kt nt ni Telnet:i Telnet:</p><p>a.a. IPIP</p><p>b.b. TCPTCP</p><p>c.c. TCP/IPTCP/IP</p><p>d.d. UDPUDP</p><p>e.e. ICMPICMP</p><p>AdministratorHighlight</p><p>Edited by Foxit ReaderCopyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007For Evaluation Only.</p></li><li><p>3131</p><p>Cu 7Cu 7CCc gc gi ICMP (chi ICMP (chn 2):n 2):</p><p>a.a. BBo o m cho sm cho s phn phphn phi ci cc datagramc datagram</p><p>b.b. Cung cCung cp cho cp cho cc hosts thng tin vc hosts thng tin v ccc lc li i trn mtrn mngng</p><p>c.c. c c ng gng gi bn trong IP datagramsi bn trong IP datagrams</p><p>d.d. c c ng gng gi bn trong UDP datagramsi bn trong UDP datagrams</p><p>AdministratorHighlight</p><p>AdministratorHighlight</p><p>AdministratorHighlight</p><p>Edited by Foxit ReaderCopyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007For Evaluation Only.</p></li><li><p>3232</p><p>Cu 8Cu 8CCc giao thc giao thc sc s ddng TCP lng TCP l (ch(chn 3):n 3):</p><p>a.a. DHCPDHCP</p><p>b.b. SMTPSMTP</p><p>c.c. SNMPSNMP</p><p>d.d. FTPFTP</p><p>e.e. HTTPHTTP</p><p>f.f. TFTP (Trivial FTP)TFTP (Trivial FTP)</p><p>AdministratorHighlight</p><p>AdministratorHighlight</p><p>AdministratorHighlight</p><p>Edited by Foxit ReaderCopyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007For Evaluation Only.</p></li><li><p>3333</p><p>Cu 9Cu 9CCc giao thc giao thc sc s ddng UDP lng UDP l (ch(chn 3):n 3):</p><p>a.a. DHCPDHCP</p><p>b.b. SMTPSMTP</p><p>c.c. SNMPSNMP</p><p>d.d. FTPFTP</p><p>e.e. HTTPHTTP</p><p>f.f. TFTP (Trivial FTP)TFTP (Trivial FTP)</p><p>AdministratorHighlight</p><p>AdministratorHighlight</p><p>AdministratorHighlight</p><p>Edited by Foxit ReaderCopyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007For Evaluation Only.</p></li><li><p>3434</p><p>Cu 10Cu 10</p><p>CCc giao thc giao thc lc lp Application (chp Application (chn 3):n 3):</p><p>a.a. IPIP</p><p>b.b. TCPTCP</p><p>c.c. TelnetTelnet</p><p>d.d. FTPFTP</p><p>e.e. TFTPTFTP</p><p>AdministratorHighlight</p><p>AdministratorHighlight</p><p>AdministratorHighlight</p><p>Edited by Foxit ReaderCopyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007For Evaluation Only.</p></li><li><p>3535</p><p>Cu 11Cu 11</p><p>Khi dKhi dng Telnet hong Telnet hoc FTP, lc FTP, lp cao nhp cao nht t c sc s ddng ng chuychuyn dn d liliu lu l::</p><p>a.a. ApplicationApplication</p><p>b.b. PresentationPresentation</p><p>c.c. SessionSession</p><p>d.d. TransportTransport</p><p>AdministratorHighlight</p><p>Edited by Foxit ReaderCopyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007For Evaluation Only.</p></li><li><p>3636</p><p>Cu 12Cu 12M hM hnh DoD (cn gnh DoD (cn gi li l TCP/IP) cTCP/IP) c 4 4 llp. Trong m hp. Trong m hnh nnh ny, ly, lp tng p tng ng vng vi li lp Network cp Network ca m ha m hnh OSI nh OSI ll::</p><p>a.a. ApplicationApplication</p><p>b.b. HostHost--toto--hosthost</p><p>c.c. InternetInternet</p><p>d.d. Network AccessNetwork Access</p><p>AdministratorHighlight</p><p>AdministratorHighlight</p><p>Edited by Foxit ReaderCopyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007For Evaluation Only.</p></li><li><p>3737</p><p>Cu 13Cu 13M hM hnh DoD (cn gnh DoD (cn gi li l TCP/IP) cTCP/IP) c 4 4 llp. Trong m hp. Trong m hnh nnh ny, ly, lp tng p tng ng vng vi li lp Transport cp Transport ca m ha m hnh nh OSI lOSI l::</p><p>a.a. ApplicationApplication</p><p>b.b. HostHost--toto--hosthost</p><p>c.c. InternetInternet</p><p>d.d. Network AccessNetwork Access</p><p>Edited by Foxit ReaderCopyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007For Evaluation Only.</p><p>AdministratorHighlight</p></li><li><p>3838</p><p>Cu 14Cu 14a cha ch nno lo l a cha ch IP dIP dnh ring (chnh ring (chn n 2):2):</p><p>a.a. 12.0.0.112.0.0.1</p><p>b.b. 168.172.19.39168.172.19.39</p><p>c.c. 172.20.14.36172.20.14.36</p><p>d.d. 172.33.194.30172.33.194.30</p><p>e.e. 192.168.24.43192.168.24.43</p><p>AdministratorHighlight</p><p>Edited by Foxit ReaderCopyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007For Evaluation Only.</p><p>AdministratorHighlight</p><p>AdministratorHighlight</p><p>AdministratorHighlight</p></li><li><p>3939</p><p>Cu 15Cu 15</p><p>Giao thGiao thc nc no so s ddng cng c TCP lTCP ln UDP:n UDP:</p><p>a.a. FTPFTP</p><p>b.b. SMTPSMTP</p><p>c.c. TELNETTELNET</p><p>d.d. DNSDNS</p><p>AdministratorHighlight</p><p>Edited by Foxit ReaderCopyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007For Evaluation Only.</p></li><li><p>Qun tr IOS v cc thit b Cisco</p></li><li><p>4141</p><p>Cu 1Cu 1BBn nhn nhp p show runningshow running--config config vv c output sau:c output sau:[output cut][output cut]</p><p>Line console 0Line console 0ExecExec--timeout 1 44timeout 1 44Password 7098C0BQRPassword 7098C0BQRLoginLogin</p><p>[output cut][output cut]Hai sHai s i sau exec i sau exec--timeout ctimeout c ngh ngha ga g??</p><p>a.a. NNu khng cu khng c router horouter hot t ng nng no o c tc tm thm thy sau 1 phy sau 1 pht 44 t 44 giy, kgiy, kt nt ni console si console s bb ngng</p><p>b.b. NNu khng cu khng c router horouter hot t ng nng no o c tc tm thm thy sau 1 giy sau 1 gi 44 44 phpht, kt, kt nt ni console si console s bb ngng</p><p>c.c. NNu khng cu khng c llnh nnh no o c nhc nhp vp vo sau 44 giy, ko sau 44 giy, kt nt ni i console sconsole s bb ngng</p><p>d.d. NNu khng cu khng c llnh nnh no o c nhc nhp vp vo sau 1 pho sau 1 pht 44 giy, kt 44 giy, kt nt ni i console sconsole s bb ngng</p><p>AdministratorHighlight</p><p>AdministratorHighlight</p><p>Edited by Foxit ReaderCopyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007For Evaluation Only.</p></li><li><p>4242</p><p>Cu 2Cu 2 ttm m a cha c...</p></li></ul>