Transfer Tehnologije

  • View
    181

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

TRANSFER TEHNOLOGIJE KAO STRATEGIJSKA OPCIJA RAZVOJA PREDUZEA Prof. dr Gordana Kokeza Tehnoloko-metalurki fakultet, Beograd gkokeza@tmf.bg.ac.yu Apstrakt: Tehnoloki razvoj jeste jedan od najvanijih faktora savremenog razvoja. Predmet istraivanja ovog rada jeste transfer tehnologije kao strategijska opcija tehnolokog razvoja i njegov uticaj na razvoj preduzea kao osnovnog ekonomskog subjekta.Da bi transfer tehnologije bio uspean i da bi se ostvarili planirani razvojni ciljevi neophodan je odgovarajui nivo razvijenosti istraivako-razvojne osnove.U tom smislu, u ovom radu prouavaju se pokazatelji razvijenosti NIR-a u SCG i izvreno je njihovo poreenje sa odgovarajuim pokazateljima razvijenih evropsih zemalja. Istraivanje je pokazalo da u ovoj oblasti privreda SCG znatno zaostaje za razvijenim zemljama, pa se zato predlae drugaiji pristup ovoj, za tehnoloki razvoj i transfer tehnologije, veoma bitnoj oblasti. Abstract: Technology development is one of the most important factors of economy development. Technology transfer as strategy option of technology development, and its influence on enterprises development, is the subject of this paper. Responding level of R&D is necessary for successful technology transfer. Because of that, indicators of R&D level in SCG and European countries are studied, too. In this area, SCG economy falling behind very much. For this reason, different access to this activity is recommended. UVOD U savremenim uslovima privreivanja tehnoloki razvoj postao je osnova razvoja privrednih subjekata i ljudske zajednice u celini. Tehnoloki razvoj rezultira u stvaranju novih ili poboljanju postojeih proizvoda, usluga i procesa. Cilj i svrha tehnolokog razvoja jeste da omogui bre, potpunije i kvalitetnije zadovoljenje ljudskih potreba. Mada na proces privrednog razvoja utiu i mnogi drugi faktori, empirijska istraivanja pokazala su da uzmeu 40% i 90% privrednog razvoja nastaje kao posledica tehnolokih promena. Izbor naina i metoda ostvarivanja ciljeva tehnolokog razvoja jeste pitanje strategijskog opredeljenja preduzea. U tom smislu preduzee se moe opredeliti za samostalan razvoj tehnologije, za kupovinu gotovih tehnolokih reenja putem transfera tehnologije ili za kombinaciju kupljenih i sopstvenih tehnolokih reenja. Bez obzira za koju strategijsku opciju svog tehnolokog razvoja preduzea da se opredeli, istraivanje i razvoj predstavljaju okosnicu njegovog tehnolokog razvoja. Zato ovoj aktivnosti treba posvetiti odgovarajuu panju kako na nivou privrednih subjekata, tako i na nivou privrede kao celine. 1. ZNAAJ I ULOGA TRANSFERA TEHNOLOGIJE U TEHNOLOKOM I UKUPNOM RAZVOJU PREDUZEA Procesu tehnolokog razvoja nije imanentno da se spontano odvija. Zato je neophodno izgraditi dugoroan, strategijski pristup u ovoj oblasti, kako na nivou privrede

kao celine, tako i na nivou preduzea kao osnovnih ekonomskih subjekata. Drutvenom podelom rada preduzee je dobilo ulogu nosioca sopstvenog i ukupnog privrednog razvoja. Zahvaljujui sinergetskom delovanju ljudskih, materijalnih i finansijskih resursa, koje se obezbeuje tehnologijom i organizacijom, s jedne strane, i odgovarajuom raspodelom rezultata, s druge strane, u preduzeu dolazi do akumulacije ekonomske vrednosti koja omoguava njegov razvoj. Prema tome, tehnoloki razvoj ne moe se izdvojiti izvan konteksta ekonomskog razvoja, pa je preduzee kao osnovni subjekt trinog privreivanja ujedno i osnovni subjekt razvoja tehnologije. Svoju tehnoloku strategiju preduzee formulie u zavisnosti od. - uticaja faktora okruenja - sopstvenih mogunosti, determinisanih postojeim kadrovskim, materijalnim i finansijskim resursima - dugoronih razvojnih ciljeva. Osnovni cilj tehnolokog razvoja preduzea jeste poveanje profitabilnosti. Ostvarivanje ovog osnovnog cilja podrazumeva: poveanje produktivnosti, sniavanje trokova, poboljanje konkurentske pozicije na tritu, razvoj kadrova. Realizacija datog osnovnog cilja takoe zahteva unapreenje metoda rada, poveanje fleksibilnosti proizvodnje, unapreenje osobina proizvoda i mehanizma kontrole, uveanje fonda znanja i vetina, unapreenje metoda organizacije i sl. Sto se umnogome postize unapreenjem tehnolokih performansi poslovanja. Prilikom izbora strategije tehnolokog razvoja pred preduzeem se javljaju opcije samostalnog tehnolokog razvoja, kupovine gotovih tehnolokih reenja od drugih subjekata putem transfera ili kombinacija ova dva metoda. Svaka od navedenih strategijskih opcija ima prednosti i nedostatke koje treba svestrano razmotriti i proceniti pre donoenja konane odluke. Strategiju samostalnog tehnolokog razvoja mogu da sprovode samo preduzea koja imaju ispunjene potrebne uslove za to. Ispunjenost tih uslova podrazumeva, pre svega, razvijenost vlastite istraivako-razvojne funkcije i ekonomsko-finansijske snage, to omoguuje da dato preduzee postane tehnoloki lider. Ulogu tehnolokog lidera mogu imati samo preduzea koja su sposobna da proizvedu proizvod ili uslugu za kojom postoji (ili moe postojati) trina tranja i koja datu tranju mogu da zadovolje bre, bolje i potpunije od konkurencije. Prednosti samostalnog tehnolokog razvoja mogu se ispoljavati u vidu: prisvajanja visokih profita, to je karakteristino za tehnoloke lidere, poveanja produktivnosti, poboljanja konkurentske pozicije na tritu. Tehnoloko liderstvo, s druge strane, podrazumeva veoma visok rizik ulaganja u istraivanje i razvoj onih proizvoda i procesa koji ne doive trinu verifikaciju. Velika i ekonomski snana preduzea, ukoliko ocene da je to ekonomski opravdano, dati rizik mogu da podnesu tako to trokove neuspelih istraivanja pokrivaju iz profita ostvarenog na osnovu uspenih inovacija u nekom prethodnom periodu. Samostalni tehnoloki razvoj, usled navedenih razloga, ostvaruje veoma mali broj preduzea, koja za to imaju odgovarajue uslove i koja ocene da im se to isplati. Najvei broj ostalih preduzea svoj tehnoloki razvoj ostvaruje pribavljanjem tehnologije od drugih subjekata transferom, kao i njenom kombinacijom sa sopstvenim tehnolokim reenjima. Transfer tehnologije kao proces prenoenja tehnolokog znanja predstavlja strategijsku opciju tehnolokog razvoja koju primenjuju veina preduzea. Ova metoda

tehnolokog razvoja ima posebno veliki znaaj za grupu manje razvijenih zemalja, jer na jednoj strani tee brem sopstvenom privrednom razvoju a, na drugoj strani, nemaju odgovarajue resurse za samostalni razvoj tehnologije. Meutim, transfer tehnologije, kao metoda tehnolokog razvoja preduzea, omoguie ostvarivanje njegovih razvojnih ciljeva samo ukoliko se odvija pod odreenim uslovima. Dati uslovi podrazumevaju minimum razvijenosti tehnoloke i istraivako-razvojne osnove preduzea primaoca tehnologije, kao i adekvatno upravljanje ovim procesom. Pod opravdanim transferom tehnologije moe se smatrati samo onaj proces koji, dugorono posmatrano, vodi ka to veem tehnolokom osamostaljivanju preduzea. U suprotnom, transfer tehnologije ne samo da nee omoguiti ostvarivanje dugoronih razvojnih ciljeva preduzea, nego e dovesti i do njegove trajne tehnoloke zavisnosti kao i do blokiranja njegovog daljeg razvoja. Kombinacija kupljenih i sopstvenih tehnolokih reenja predstavlja srednje reenje koje se javlja kao optimalna strategijska opcija tehnolokog razvoja za veinu preduzea, a posebno onih iz grupe zemalja u razvoju. U savremenim uslovima privreivanja tehnologija je postala suvie iroka i kompleksna oblast da bi preduzee sve svoje potrebe za tehnologijom moglo samo da zadovolji. Usled toga, veina preduzea nuno je upuena na kupovinu onih tehnolokih reenja koja ne mogu, ili im se to ne isplati, da razvijaju samostalno. Jedno od moguih reenja jeste da preduzee kupuje visoke tehnologije a da druga potrebna tehnoloka reenja samostalno razvija. Nezavisno od toga za koju strategijsku opciju se opredeli, da bi ostvarilo uspean tehnoloki razvoj, preduzee mora da izgradi odgovarajuu istraivako-razvojnu osnovu. Zato njegov strateki marketing, kao sastavni element funkcije istraivanja i razvoja, istraujui anse i opasnosti koje se kriju u okruenju, daje inicijalne impulse tehnikotehnolokom istraivanju i razvoju u kom pravcu da usmeri svoje aktivnosti. Osim toga, strategijski marketing ima kljunu ulogu pri donoenju odluke preduzea za koju opciju tehnolokog razvoja da se opredeli. Preduzee mora imati u vidu da donesena strategija tehnolokog razvoja mora biti usaglaena sa njegovim globalnim razvojnim ciljevima. Od date usaglaenosti, kao i od uspenosti upravljanja procesom primene strategije, zavisie i ostvarivanje definisanih razvojnih ciljeva. 2. NAUNO-ISTRAIVAKA AKTIVNOST-OSNOVA PROCESA TRANSFERA TEHNOLOGIJE Izbor strategije tehnolokog razvoja preduzea zavisi, pre svega, od inovativnih potencijala preduzea. Pod inovativnim potencijalom preduzea podrazumeva se njegova sposobnost da razvija nova reenja, od pojave ideje do njene prve komercijalne primene. Osnovu inovativnog potencijala preduzea preteno ini njegova istraivako-razvojna delatnost koja, uz korienje potrebnih kadrovskih, materijalnih i finansijskih resursa, rezultira u novim ili poboljanjim proizvodima ili procesima. Efikasnost inovacionog procesa podrazumeva odgovarajui sistem upravljanja i organizovanja ove oblasti. Preduzee, po pravilu, ne raspolae dovoljnim resursima da razvija sve elemente inovativne aktivnosti, niti je to za njega ekonomski opravdano. Samo velika, ekonomski jaka preduzea mogu ostvarivati razvoj vie inovativnih aktivnosti. Ta preduzea mogu se svrstati u grupu tehnolokih lidera i relativno su malobrojna. Veina drugih preduzea

orijentie se na razvoj samo odreenih oblasti inovativne delatnosti, u zavisnosti od raspoloivih resursa i zahteva okruenja, pre svega trita. Bez obzira za koju strategijsku opciju se preduzee opredelilo, ono mora da se suoi sa trinim i tehnikim rizicima svoje odluke. Istraivanja pokazuju da najvei rizik imaju fundamentalna istraivanja kojima se bavi samo mali broj velikih, ekonomski jakih i snanih preduzea, koja raspolau odgovarajuim uslovima. Vrlo visok stepen rizika imaju radik