Transportne Osobine Roba

  • Published on
    01-Jan-2016

  • View
    643

  • Download
    7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Transportne Osobine Roba

Transcript

<ul><li><p> INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK </p><p> TRANSPORTNE OSOBINE ROBE</p></li><li><p>TRANSPORTNE OSOBINE ROBEDrumski saobraaj danas postaje osnovni vid masovnog, a odavno je ve postao najmasovni i najrasprostranjeniji vid individualnog transporta u svetu. Razlozi za to su svakako njegove prednosti u odnosu na druge vidove transporta: vremenska i prostorna nezavisnost, mogunost prevoza od vrata do vrata, udobnost, brzina, nezavisnost od drugih vidova transporta, laka obuka za upravljanjem vozilima, mogunost linog posedovanja i sl. </p><p>UVOD...Razvojem drutva, gradova, industrije i stvaranjem velikog evropskog pa i svetskog trita i stvaranjem unije drava (EU), zasnovanih pre svega na ekonomskim interesima javlja se vea potreba za komunikacijom izmeu raznih podruja i regijona, pa se upravo zbog toga poveavaju svi oblici i vidovi saobraaja i transporta. </p><p>Plasman pojedinih vrsta robe na tritu u velikoj meri zavisi od pravovremene isporuke. Ta isporuka se moe lake obaviti ako se upotrebljavaju odreena pakovanja za tu robu kao i prevozna srestva. Kako kod nas tako i u meunarodnom prevozu roba tei se sve veoj specijalizaciji kako pakovanju (ambalae) tako i vozila. Samim tim to roba sigurnije stie do svojih korisnika bolja je i iskorienost tovarnog prostora to poslovanje ini rentabilnijim.</p></li><li><p>TRANSPORTNE OSOBINE ROBEUee drumskog transportnog sektora u obavljanju transporta robe je veoma visoko. Procenjuje se da drumski transport u Evropskoj uniji uestvuje sa vie od 70% u ukupnom obimu prevezenog tereta, a ovaj podatak se moe primeniti i na ostale razvijene zemlje. Kod nas, i u zemljama u razvoju uopte, ovajprocenat je i znatno vei.Tako visok stepen uea drumska transportna sredstva duguju svojojelastinosti u pogledu zadovoljenja zahteva korisnika (odnosno usluzi od vratado vrata). Meutim, paralelno uvoenje savremenih logistikih tehnologija (kao just-in-time i drugih) dovelo je, sa jedne strane, do smanjenja zarobljenih materijalnih sredstava u zalihama, a sa druge, do znaajnog poveanja preenih kilometara i to naroito drumskim vozilima.Struktura drumskih transportnih sredstava obuhvata elemente koji ine jedno drumsko vozilo (vuno, prikljuno), odnosno sisteme i agregate od kojih se ono sastoji. Polazei od osnovne funkcije transportnih sredstava, tj. od transporta robe i putnika, sva drumska transportna sredstva moraju posedovati sisteme koji omoguavaju bezbedno i nesmetano obavljanje ove funkcije. </p></li><li><p>TRANSPORTNE OSOBINE ROBEStruktura drumskog motornog vozila</p></li><li><p>TRANSPORTNE OSOBINE ROBE1. PREGLED KARAKTERISTINIH VRSTA PREVOZAKomercijalna vozila su prvenstveno namenjena za prevoz putnika i robe koji obavljaju auto-transportna preduzea i ijom eksploatacijom se ostvaruje profit, odnosno privreuje se (nazivaju se jo i privredna vozila). To su motorna vozila za prevoz putnika (autobusi), motorna i prikljuna vozila za prevoz tereta (dostavna vozila, kamioni, prikolice i poluprikolice). Prvo komercijalno vozilo konstruisano je u Nemakoj. Gottlieb Daimler je 1896. godine izradio prvi kamion u dananjoj fabrici Mercedes. Vozilo je kao transportno sredstvo dobilo najiru moguu primenu i koristi se za veoma veliki broj vrsta prevoza.Konstrukcija vozila kod svih proizvoaa razvija se u smeru sve vee prilagoenosti vozila uslovima eksploatacije i pojedinim vrstama prevoza. Time se obezbeuje potrebna efikasnost i pogodnost pri korienju. Kao rezultat ovih tenji u eksploataciji se nalazi sve vei broj vozila razliitih tehniko-eksploatacionih parametara i konstruktivnih karakteristika. </p><p>Osnovna podela vozila se odnosi na prohodnost vozila. U prvu grupu razvrstavaju se vozila namenjena korienju na kategorizovanoj putnoj mrei. Vozila visoke prohodnosti namenjena su za eksploataciju u terenskim uslovima, sa manjom specifinim optereenjem guma, veim snagama motora, veim brojem pogonskih tokova itd.</p></li><li><p>TRANSPORTNE OSOBINE ROBESve vrste vozila moemo podeliti na transportne (koriene za prevoz robe ili putnika) i vozila specijalne namene. U vozila specijalne namene spadaju: vatrogasna, komunalana, vozila hitne pomoi, autodizalice i druga vozila. Transportna vozila po nameni korienja dele sa na vozila za prevoz tereta i vozila za prevoz putnika. Vozila za prevoz putnika dalje se dele na autobuse i putnika vozila. Sve tri grupe vozila (teretna, autobusi i putnika vozila) mogu se podeliti prema konstruktivnoj emi. Teretna vozila se dele na teretna vozila i vune vozove (skupove vozila u koje spadaju kamioni sa prikolicom i tegljai sa poluprikolicom).Drumski transport se moe razvrstati prema ukupnoj masi vozila. Prilikom navoenja tehnikih karakteristikama vozila, proizvoai navode i korisnu nosivost asije. Stvarna korisna nosivost vozila na nekoj asiji zavisi od vrste, mase nadgradnje i dopunske opreme koji poveavaju sopstvenu masu vozila. Korisna nosivost vozila razliitih nadgradnji nije ista na istoj asijiKod teretnih vozila osnovna klasifikaciona podela je po ukupnoj masi, odnosno korisnoj nosivosti. Za potrebe korisnika vozila glavna karakteristika je korisna nosivost vozila. Prema naim standardima, korisna nosivost teretnih vozila je podeljena na veliki broj intervalnih grupa.</p></li><li><p>TRANSPORTNE OSOBINE ROBEPrema pomenutoj klasifikaciji teterna vozila su podeljena na: vozila izuzetno male korisne nosivosti (do 0,5 t) vozila male korisne nosivosti (0,53 t) vozila srednje korisne nosivosti (3-7 t) vozila visoke korisne nosivosti (7-12 t)vozila izuzetno visoke korisne nosivosti (preko 12 t)Kategorizacija komercijalnih vozila u Evropskoj uniji2: 1. Dostavna vozila (pick up) 2. Transporteri do 2,8 t 3. Transporteri do 3,5 t 4. Laki kamioni do 7,5 t 5. Srednja klasa kamiona 12 t 6. Kamioni do 18 40 t 7. Teki kamioni 18 40 t 8. Teki kiperi </p></li><li><p>TRANSPORTNE OSOBINE ROBESva teretna vozila i skupovi teretnih vozila podeljeni su u dve osnovne grupe: standardna teretna vozila univerzalne nemene sa tovarnim sandukom, nadstanicama, nosaima cirade specijalna teretna vozila sa tovarnim prostorom prilagoenim prevozu jedne ili nekoliko vrsta roba Specijalna vozila pokazuju itav niz prednosti nad standardnim vozilima usled boljeg obezbeenja i ouvanja robe pri transportu, skraenja vremena ekanja vozila na utovaru-istovaru i utede na ambalai. Meu najrasprostranjenija specijalna vozila spadaju: vozila sa ureajem za istovar, cisterne, hladnjae, furgoni, plato vozila, silos vozila itd.1.1 Dimenzije vozila i ukupna masa Kako je za uspeno poslovanje neophodno pravno regulisati sve elemente od znaaja za datu delatnost, tako je i u oblasti saobraaja stvorena opsena pravna regulativa. Poto e u ovom radu biti rei o komercijalnim vozilima za prevoz tereta, naveemo samo neke pravne norme koje ta vozila moraju ispunjavati sa aspekta bezbednosti saobraaja. Pravne norme su sadrane u Zakonu o osnovama bezbednosti saobraaja i odnose se na dozvoljene dimenzije, ukupnu masu, osovinsko optereenje, i dr.</p></li><li><p>TRANSPORTNE OSOBINE ROBENajvea dozvoljena duina vozila za: solo teretna vozila - 12 m, specijalna teretna vozila, zglobnog konstruktivnog sastava - 17m prikljuna vozila ( vozila sa rudom): - sa jednom osovinom 6 m - sa dve osovine 10 m - sa tri i vie osovina 12m skupna vozila: - teglja sa poluprikolicom 16,5 m - vuna vozila sa 1 ili 2 prikljuna vozila 18 m Najvea dozvoljena irina navedenih vozila je 2,5 m, a najvea dozvoljena visina 4,0 m. </p><p>Odnos bruto snage motora i najvee dozvoljene mase vozila mora biti za: teretna vozila najmanje 10 KS/t teretna vozila za obavljanje prevoza u poljoprivredi, umarstvu, graevinarstvu i rudarstvu, kao i za skupove motornih i prikljunih vozila- najmanje 6KS/t. </p></li><li><p>TRANSPORTNE OSOBINE ROBE1.2 Transportni kapaciteti drumskog prevoza Transportne kapacitete drumskog prevoza ine saobraajnice, njhova propusna mo i vozila za prevoz robe. Najvei deo meunarodnog drumskog prevoza obavlja se sledeim tipovima kamiona: kamioni sa prikolicom kamioni leperi kamioni hladnjae kamioni cisterne dambo kamioni specijalni kamioni za prevoz kontejnera niskonosee prikolice dambo prikolice1.3 Vrste drumskog prevozaJedna od osnovnih karakteristika drumskog prevoza je mogunost prevoza od vrata do vrata tj. od mesta proizvodnje do mesta potronje to ga ini konkurentnijim od drugih vidova prevoza. Fleksibilnost drumskog prevoza podrazumeva prilagoavanje zahtevima i potrebama korisnika prevoza u znatno veoj meri nego ostali vidovi prevoza. Lako kombinovanje sa drugim vidovima prevoza ini drumski prevoz veoma estim elementom multimodalnog prevoza. </p></li><li><p>TRANSPORTNE OSOBINE ROBE Drumska transportna sredstvaPrema obliku prevoza, drumski transport je najei prevoz od sluaja do sluaja, a mnogo ree liniski prevoz. Prema prirodi i nainu pakovanja robe koja se prevozi, drumski prevoz moe biti:5 prevoz generisanog tereta prevoz rasutog tereta prevoz smrznutog ili tenog tereta prevoz kontejnera prevoz specijalnih tereta </p><p>Prevoz specijalnih tereta obuhvata prevoz vangabaritnih koleta, lako zapaljivih, otrovnih i ekslozivnih tereta. Vangabaritni teret ine jedinice tereta koje sa vozilom prelaze dozvoljene profile za saobraaj na drumovima (premauju duinu od 16,5 ili irinu 2,5 metara). Ako teina robe sa vozilom prelazi 40 tona, takoe je re o specijalnom prevozu, jer osovinsko opteree premauje propisani limit od 20 tona po osovini. Da bi se ovakav transport obavio, potrebna je odgovarajua dozvola Ministarstva za saobraaj, kojom se propisuje prevozni put, tehnika ili policiska pratnja i ostali uslovi kojih se prevoznik mora striktno pridavati. Tehnika pratnja sprovodi se vozilom sa utim rotacionim svetlom u sluaju kada duina vozila sa robom ne prelazi 18 metara, irina 3 metra i visina 4,5 metara. Ukoliko je bilo koja dimenzija vea, obavezna je policijska pratnja.</p></li><li><p>TRANSPORTNE OSOBINE ROBE Drumska transportna sredstvaPrevoz lakozapaljivih, otvrovnih i eksplozivnih tereta spada u prevoz opasnih tereta regulisan je Evropskim sporazumom o meunarodnom prevozu opasne robe drumom (ADR) prema kojem su svi tereti klasifikovani prema takama zapaljivosti, stepenu otrovnosti i eksplozivnosti. Takoe su propisani kriterijumi koje mora ispunjavati svako vozilo i vozako osoblje da bi moglo obavljati prevoz, kao i mere zatite koje se moraju preduzimati u cilju bezbednosti saobraaja, ljudi i okoline. Za obavljanje ovakvog prevoza potrebne su odgovarajue dozvole nadlenih dravnih organa zemlje preko ije teritorije se obavlja prevoz, u zavisnosti od stepena zapaljivosti, otrovnosti ili eksplozivnosti. </p></li><li><p>TRANSPORTNE OSOBINE ROBETovarni sanduci predstavljaju prostor za smetanje tereta koji moe biti delimino ili potpuno zatvoren vrstim materijalom (drvenom, metalnom konstrukcijom i sl.) ili mekim (deformabilnim) zatitnim materijalom (ciradnim platnomi sl.). Postoji podela tovarnih sanduka na one sa fiksnim i one sa pokretnim stranicama, a znaajna je i mogunost podizanja tovarnog prostora, posebno kod transporta rasutih tereta. Posmatrajui jedno teretno vozilo sa sandukom, moe se uoiti vie moguih modifikacija samog sanduka. U cilju zatite transportovane robe, na odreene tipove sanduka se postavlja ciradno platnoZatita transportovane robepostavljanjem ciradnog platnaTovarni sanduk sa pominimkrovom i bonom ciradom Drumska transportna sredstva</p></li><li><p>TRANSPORTNE OSOBINE ROBE Drumska transportna sredstvaPokretljivost stranica tovarnog sanduka daje mogunost istovara robe sa pogodne strane Znaajna je prilikom runog istovara, npr. paketa, jer je u tom sluaju roba pristupanija. Kod rasutog tereta se uvoenjem mogunosti kipovanja, tj. samoistovara, znaajno poveava brzina istovara. U tom sluaju, razlikuju se konstrukcije kod kojih se istovar ostvaruje preko zadnje strane ili preko bonih strana Podizanje tovarnog sanduka se ostvaruje pod dejstvom hidrocilindraSamoistovar preko zadnjestraneSamoistovar preko bone strane</p></li><li><p>TRANSPORTNE OSOBINE ROBE Drumska transportna sredstvaPoluprikolica sa funkcijom samoistovara kiper</p></li><li><p>TRANSPORTNE OSOBINE ROBE Drumska transportna sredstvaBone strane se mogu vertikalno podii, a zadnja strana se moe zaokrenuti oko oslonaca na gornjem delu konstrukcije. Unutar poluprikolice se nalazi i unutranja pokretna pregrada koja je namenjena: ubrzavanju i olakavanju procesa istovara tereta sa zadnje strane, sabijanju tereta i ostvarivanju ravnomernog optereenja poluprikolice.Poluprikolica Pushing Floor</p></li><li><p>TRANSPORTNE OSOBINE ROBE Drumska transportna sredstvaNeki od tipova tovarnih sanduka sa hidraulinom platformom koji su namenjen podizanju tereta od nivoa podloge do nivoa sanduka prikazani su na slikamaPrimeri hidrauline podizne platforme</p></li><li><p>TRANSPORTNE OSOBINE ROBE Drumska transportna sredstvaUobiajena elja za brzim i kvalitetnim utovarom i istovarom moe se ostvariti odgovarajuom promenom poloaja robe u toku same vonje. Tako je fabrika TLS(Truck Loading System) iz Minhena razvila dvoetani sistem utovara tereta na paletekoje se programski pripremaju za istovar jo u toku vonje. U zavisnosti od redosleda istovara, radom raunarskog sistema se odreuje lokacija potrebne paletne jedinice. Zatim se po principu izmenjivih ploica sa jednim uvek praznim mestom ona transportuje do vrata za istovar. Osnovni nedostatak ovakvog sistema je njegova relativno visoka cena. Jedan od aktuelnih problema distributivnog transporta je brzo prilagoavanjetransportnog sredstva zahtevima razliitih vrsta roba. Kao mogua rjeenja, na sajmu Logistike Minhen 2001. predstavljene su posebne furgonske nadogradnje sa dva sprata, nadogradnje koje pruaju mogunost brzog montiranja stalaa i nadogradnje kod kojih postoji mogunost otvaranja itavog bonog dela, tako da se roba moe uzeti sa bilo koje strane Nedostatak ovakvih reenja je znaajno poveanje mase vozila, to za negativnu posledicuima smanjenje korisne mase tereta. Proizvoai taj problem reavaju izradom nadogradnje od specijalnih materijala koji se karakteriu manjom gustinom i veom vrstoom. </p></li><li><p>TRANSPORTNE OSOBINE ROBE Drumska transportna sredstvaMehanizovana nadgradnja sa brzim otvaranjem stranicaNadogradnja u koju se mogu montirati stalae</p></li><li><p>TRANSPORTNE OSOBINE ROBE Drumska transportna sredstvaPrimena stalaa se moe objasniti i potrebom da se na efikasan nain odgovorina problem transporta tereta koji ima malu masu, a koji zauzima veliki prostor Takoe, njihovom primenom se moe ostvariti zbirni transport, kada je transportovani teret razliitih visina i razliitih oblika.Dvospratna (Double Deck) poluprikolica</p></li><li><p>TRANSPORTNE OSOBINE ROBE Drumska transportna sredstvaUtovar i istovar tereta se esto obavljaju pomou viljukara. Osnovni problem koji se u tom sluaju javlja jeste potreba za postojanjem viljukara na mestima na kojima se vri manipulacija teretom. Veina viljukara je po svojim gabaritnim dimenzijama i masi nepogodna za zajedniki transport sa teretom. Kao reenje ovog problema Palfinger je patentirao mali montani viljukar Njegova ukupna masa je u granicama od 1,5 do 2,1 t. Tokom transporta viljukar je u rasklopljenom poloaju postavljen ispod prikljunog vozilaPrenosni rasklopivi viljukar</p></li><li><p>TRANSPORTNE OSOBINE ROBE Drumska transportna sredstvaNadgradnje se prilagoavaju posebnim vrstama tereta i posebnim transportnim zadacima. Tako...</p></li></ul>