Treca je sreca - III. gimnazija Zagrebgimnazija-treca-zg.skole.hr/upload/gimnazija-treca-zg/multistatic/...• Turistička geografija • Ljudska prava i građansko društvo • Sveci i blaženici Katoličke Crkve • Biblijska povijest

  • Published on
    06-Feb-2018

  • View
    220

  • Download
    5

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>III. gimnazija Zagreb, Kulanova 52</p><p> godina90 TRADICIJEI USPJEHA</p><p>Treca je sreca</p><p>Na svjetskim kolskim prvenstvima s pet portskih ekipa</p><p>Muka i enska koarkaka ekipa na Svjetskom kolskom prvenstvu u Poreu (svibanj, 2017.)</p></li><li><p>Mi moemo i znamo rjeavati i najvee probleme u kolstvu!</p><p>Ravnatelj Martin Oroli dvanaest je godina radio kao profesor u III. gimnaziji, zatim dvanaest godina kao ravnatelj, a od 2004. do 2008. bio je pomonik ministra Dragana Primorca. Od 2008. ponovno je ravnatelj kole.</p><p>Nastavniko vijee ini etrdeset i pet profesora meu kojima su etiri magistara znanosti, est profesora savjetnika, ak jedanaest profesora mentora i mnogo mladih profesora suvremena pristupa u radu s uenicima.</p><p>Individualan pristup uenicima svim uenicima koji ostvaruju vrhunske rezultate za kolu, ali i izvan nje, koji pohaaju odreene zahtjevne programe izvan kole omoguujemo dogovaranje termina usmenog odgovaranja.</p><p>Stalna suradnja s roditeljima omoguujemo tjedne konzultacije s razrednicima i predmetnim profesorima.</p><p>Kabinetska nastava organizirana je u dvjema smjenama, a sve su uionice tehniki i didaktiki opremljene za pojedine nastavne predmete.</p><p>Internetska rezervacija lektira u knjinici s preko 15000 knjiga.</p><p>Idealan spoj uenja i zabave: organiziramo razredne izlete dva puta godinje jedini u Zagrebu slavimo Dan maturanata u kolskom dvoritu organiziramo zajedniku maturalnu veer svih maturanata proslavljamo Boi i Dan kole (31. svibnja) prigodnim </p><p>kolskim kazalinim predstavama i portskim natjecanjima organiziramo dobrotvorni boini sajam uenicima portaima omoguujemo uspjeno kolovanje</p><p>Ravnatelj Martin Oroli, prof.</p><p>Martina Andraek, prve dvije plivake medalje za hrvatski kolski port osvojila je u travnju 2017. na Svjetskom kolskom prvenstvu u Budimpeti</p><p>2</p></li><li><p>III. gimnazija opa i prirodoslovno--matematika gimnazija</p><p>Upisujemo 140 uenika (pet razreda) u program ope gimnazije i 28 uenika (jedan razred) u program prirodoslovno- -matematike gimnazije (dva strana jezika).</p><p>Kao prvi strani jezik ui se engleski, a kao drugi strani jezik njemaki, talijanski ili francuski.</p><p>NASTAVNI PLAN</p><p>RED</p><p>OV</p><p>NA</p><p> NA</p><p>STAV</p><p>A</p><p>Opa gimnazijaNASTAVNI PREDMET 1. RAZ 2. RAZ 3. RAZ 4. RAZ</p><p>Hrvatski jezik 4 4 4 4I. strani jezik 3 3 3 3II. strani jezik 2 2 2 2Latinski jezik 2 2 - -Glazbena umjetnost 1 1 1 1Likovna umjetnost 1 1 1 1Psihologija - 1 1 -Logika - - 1 -Filozofija - - - 2Sociologija - - 2 -Povijest 2 2 2 3Zemljopis 2 2 2 2Matematika 4 4 3 3Fizika 2 2 2 2Kemija 2 2 2 2Biologija 2 2 2 2Informatika 2 - - -Politika i gospodarstvo - - - 1Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2 2Izborna nastava (vjeronauk/etika) 2 2 2 2Ukupno 33 32 32 32</p><p>Prirodoslovno-matematika gimnazijaNASTAVNI PREDMET 1. RAZ 2. RAZ 3. RAZ 4. RAZ</p><p>Hrvatski jezik 4 4 4 4I. strani jezik 3 3 3 3II. strani jezik 2 2 2 2Latinski jezik 2 2 - -Glazbena umjetnost 1 1 - -Likovna umjetnost 1 1 - -Psihologija - - 1 -Logika - - 1 -Filozofija - - - 2Sociologija - - 1 -Povijest 2 2 2 2Zemljopis 2 2 2 2Matematika 4 4 5 5Fizika 3 3 3 3Kemija 2 2 2 2Biologija 2 2 2 2Informatika 2 2 2 2Politika i gospodarstvo - - - 1Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2 2Izborna nastava (vjeronauk/etika) 2 2 2 2Ukupno 34 34 34 34</p><p>Dodatna i dopunska nastava odrava se tijekom cijele nastavne godine:- pripremamo darovite uenike za dravna i meunarodna natjecanja,- pripremamo uenike treih i etvrtih razreda za ispite dravne mature,- pomaemo uenicima koji imaju potekoa u uenju odreenih predmeta.</p><p>portski tereni za vrhunske rezultate </p></li><li><p>Najvie izborne i fakultativne nastave, izvannastavnih i izvankolskih </p><p>aktivnosti u draviSvaki uenik moe izabrati neke od izbornih i fakutativnih predmeta. Omoguujemo uenje treeg stranog jezika u izbornoj nastavi ve od prvog razreda. ak 85% uenika ukljueno je u fakultativnu nastavu i izvankolske portske aktivnosti</p><p> Njemaki jezik Talijanski jezik Francuski jezik Politika i gospodarstvo</p><p>TZK Nogomet Rukomet Koarka Odbojka Plivanje Tenis Atletika</p><p>TZK Stolni tenis Planinarstvo Badminton ah Vjebe za duh i tijelo</p><p> Filmska kultura Novinarstvo Dramsko-scensko stvaralatvo Hrvatski na maturi Elementarna matematika Hortikultura Biologija Kemija Fizika Web dizajn i multimedija Turistika geografija Ljudska prava i graansko drutvo Sveci i blaenici Katolike Crkve Biblijska povijest Humane vrednote i prva pomo Zborsko pjevanje </p><p>Natjecanje Best in English</p><p>Fakultativna nastava Humane vrednote i prva pomo</p><p>IZBO</p><p>RNI </p><p>PRED</p><p>MET</p><p>I</p><p>FAKU</p><p>LTAT</p><p>IVN</p><p>I PRE</p><p>DM</p><p>ETI</p><p>4</p></li><li><p>kolski portski klub meu najboljima u Hrvatskoj</p><p>IZBO</p><p>RNA</p><p> I FA</p><p>KULT</p><p>ATIV</p><p>NA</p><p> NA</p><p>STAV</p><p>A I </p><p>PRO</p><p>JEKT</p><p>I</p><p>Organiziramo kolsku nogometnu i koarkaku ligu. </p><p>Na vie od 10 000 m kolskih portskih terena nalazi se:</p><p>- atletska staza- tri malonogometna/rukometna igralita- veliko nogometno igralite- tri koarkaka igralita- odbojkako igralite- tenisko igralite- etiri igralita za stolni tenis</p><p>Skijaka ekipa s profesorom Antonijem Periem</p><p>III. gimnazija kola koja promie zdravlje</p><p>Od ove godine III. gimnazija ukljuena je u pokusni projekt razvoja nove platforme Hrvatske mree kola koje promiu zdravlje (SHE platforma). Projekt zajedno provode </p><p>Hrvatski zavod za javno zdravstvo i AZOO. Osnovna je ideja da cijela kola na strukturiran i sustavan nain obraa panju na zdravlje i dobrobit uenika i kolskog osoblja.</p><p>Veer matematike posveena zdravoj prehrani</p><p>Planinarimo na fakultativnoj nastavi</p><p>Mi mladi s temom broja Vrijeme je za zdravlje predloen za dravnu smotru LiDraNomimladi</p><p>List III. gimnazije | Zagreb | veljaa 2017. | godina LIX. | broj 1</p><p>08</p><p>Tema broja: </p><p>Vrijeme je za zdravlje</p><p>Intervju sa </p><p>Zvonimirom Bobanom</p></li><li><p>Devedeset godina tradicije i uspjehaIII. gimnazija utemeljena je 1922. godine u prostoru dananjeg Muzeja Mimara, a od 1936. godine nalazi se u Kulanovoj ulici. Mnogi bivi uenici i danas vrlo aktivno sudjeluju u ivotu kole kao lanovi Kluba III. gimnazije koji je osnovan 1997. godine.</p><p>U III. gimnaziji stasali su mnogi slavni znanstvenici, umjetnici i portai</p><p>Zvonimir Boban, nogometa</p><p>Ivan Herceg, glumac</p><p>Davor Dretar, novinar</p><p>Marijo Monik, gimnastiar</p><p>Draan Jerkovi, nogometa</p><p>Stjepan Peri, glumac</p><p>Mladen Bodalec, glazbenik</p><p>Vladimir Krpan, pijanist</p><p>Ivica erfezi, glazbenik Zlatko Crnkovi, glumac i prevoditelj</p><p>Luj Pintari, umjetnik Stjepan Mihaljinec, glazbenik</p><p>6</p></li><li><p>POV</p><p>IJES</p><p>T K</p><p>OLE</p><p>Branka Cvitkovi, glumica Jura Stubli, glazbenikIvan Zvonimir iak, predsjednik HHO-a</p><p>Duan Damonja, kipar</p><p>Ivica Blaiko, novinar Mladen Kuec, novinarVladimir Kranjevi, dirigent eljko Malnar, publicist</p><p>Hrvoje Hitrec, knjievnik Vili Matula, glumaceljko Rohatinski, guverner HNB-a</p><p>Zlatko Kranjar, nogometa</p><p>Ivan Kuan, knjievnik Oto Reisinger, karikaturistMirko Fodor, novinar Milan Rakovac, knjievnik</p></li><li><p>Trea moe biti samo prva! </p><p>Nika uar s mentorom, profesorom Ilijom Bariiem, na </p><p>Dravnom natjecanju iz hrvatskog jezika</p><p>Urula Kokor, Karlo Kosalec, Marcela Mikuli i Robert ili na Dravnoj smotri projekata </p><p>iz podruja graanskog odgoja i obrazovanja</p><p>Stjepan Doli i Martin evenica na Dravnom natjecanju iz kemije s </p><p>mentoricom, profesoricom Ksenijom Bedekovi</p><p>Dramska skupina na </p><p>Dravnoj smotri </p><p>LiDraNo 2017.</p><p>Ve godinama njegujemo pozitivan natjecateljski duh, a nai se uenici natjeu unutar svih predmetnih natjecanja i postiu izvanredne rezultate.</p><p>Dravna natjecanja 2017. </p><p> HRVATSKI JEZIK MATEMATIKA KEMIJA LOGIKA INFORMATIKA VJERONAUK GRAANSKI ODGOJ LIDRANO: </p><p>SKUPNI SCENSKI NASTUP KOLSKI LIST MI MLADI PREDLOEN</p><p> TZK - KOARKAICE</p><p>8</p></li><li><p>USP</p><p>JESI</p><p> U O</p><p>VOJ </p><p>KOLS</p><p>KOJ G</p><p>OD</p><p>INI</p><p>Na dravnim natjecanjima iz devet predmeta</p><p>Dominik Cvetkovski s mentoricom Darkom Sudarevi na Dravom natjecanju iz informatike</p><p>Prvakinje drave u koarci s profesoricom Anom ai</p><p>Petar Mihaljevi (Dravno natjecanje iz matematike) s mentoricom Zrinkom Korbar</p><p>Filip koro, Kristijan Juki, Filip Rustan te Nika uar </p><p>s mentorom Stjepanom Pavekom na Vjeronaunoj </p><p>olimpijadi</p><p>Martin evenica i mentor, profesor Petar Runje, na </p><p>Dravnom natjecanju iz logike</p></li><li><p>10</p><p>Na devet svjetskih prvenstavaCipar (Famagusta), 2013. koarkaice este na svijetu</p><p>eka (Karlovy Vary), 2013. atletiari jedanaesti na svijetu</p><p>2013. poeo je nezaustavljiv pohod portskih ekipa III. gimnazije na svjetskim kolskim natjecanjima. Osvajanjem titule dravnih prvakinja u kolskoj godini 2011./2012. nae su koarkaice izborile svoj nastup na Svjetskom kolskom prvenstvu odranom na Cipru. Osvajanjem estog mjesta ve tada su pokazale da spadaju u sam vrh svjetske kolske koarke. Iste godine, nakon osvajanja titule dravnih prvaka, i nai su atletiari sudjelovali na Svjetskom kolskom prvenstvu iz atletike u ekoj. Plasirali su se na odlino 11. mjesto.</p><p>Atletiari na Svjetskom kolskom prvenstvu</p><p>Koarkaka ekipa</p><p>Koarkaice u trenutcima predaha na plai </p><p>Koarkaice na Cipru</p></li><li><p>SVJE</p><p>TSKA</p><p> KO</p><p>LSKA</p><p> PRV</p><p>ENST</p><p>VA</p><p>Francuska (Limoges) i Kina (Wuhan), 2015.S tri portske ekipe </p><p>na svjetskim prvenstvima</p><p>2015. godine portai III. gimnazije nastavljaju svoje fantastine uspjehe: kao prvaci drave nai koarkai i koarkaice predstavili su Hrvatsku na Svjetskom kolskom koarkakom prvenstvu u Francuskoj. U konkurenciji 32 kolskih ekipa iz cijeloga svijeta koarkaice su osvojile 8. mjesto, a koarkai 10. Odlinim uspjehom na dravnom natjecanju i nai su atletiari osigurali odlazak na Svjetsko kolsko atletsko prvenstvo u Kinu. Iz daleke Kine vratili su se s dvjema medaljama Ivan uki osvojio je zlato u troskoku i Domagoj pendi broncu u bacanju kugle.</p><p>Koarkaka ekipa mladii</p><p>Atletiari s osvojenim medaljama</p><p>Koarkaka ekipa djevojke</p><p>Ekipa atletiara na odlasku u Kinu</p></li><li><p>12</p><p>Maarska (Budimpeta), 2016.Najbolje europsko vrijeme u krosu!</p><p>Na Svjetskom kolskom prvenstvu u krosu 2016. djevojke iz Tree u zahtjevnoj su kros utrci ostvarile zapaeno 16. mjesto. Za najbolji rezultat kod djevojaka i svojevrsno iznenaenje prvenstva pobrinula se naa Lora Ontl koja je osvojila 6. mjesto na Svjetskom prvenstvu i tim rezultatom ujedno ostvarila i najbolje europsko vrijeme! Lora Ontl, naa najuspjenija atletiarka, izabrana je te godine za ambasadoricu ISF-a (International School Sport Federation).</p><p>U srpnju 2016. u Turskom gradu Trabzonu odrana je 16. gimnazijada na kojoj je Hrvatska po prvi put nastupila, a predstavljao ju je tim od 10 uenika III. gimnazije. Nae djevojke i mladii natjecali su se u plivanju, atletici i tenisu te ukupno osvojili 10. mjesto.</p><p>Pripreme za natjecanje u krosu</p><p>Na Svjetskom prvenstvu u krosu Odlazak na Gimnazijadu</p></li><li><p>SVJE</p><p>TSKA</p><p> KO</p><p>LSKA</p><p> PRV</p><p>ENST</p><p>VA</p><p>Pet portskih ekipa na svjetskim prvenstvima 2017.</p><p>Maarska, Budimpeta - dvije bronce u plivanju</p><p>enska plivaka ekipa uspjeno je sudjelovala na Svjetskom prvenstvu u Budimpeti. Naa najbolja plivaica Martina Andraek osvojila je dvije bronane medalje: na 50 m i 100 m leno. Kao viegodinje prvakinje Grada Zagreba u plivanju (ne odrava se dravno prvenstvo) predstavljale su Hrvatsku po prvi put na svjetskom prvenstvu i osvojile ukupno 7. mjesto.</p><p>Koarkai Svjetsko kolsko prvenstvo u Poreu</p><p>Plivaice Svjetsko kolsko prvenstvo </p><p>u Budimpeti</p><p>Koarkaice Svjetsko kolsko prvenstvo u Poreu</p><p>Atletika - Nancy, Fracuska</p><p>III. gimnazija bit e nositelj nacionalnih selekcija (mladii i djevojke) na Svjetskom prvenstvu u atletici koje e se odrati od 24. do 30. lipnja 2017. u Nancyju u Francuskoj. </p><p>Koarka - Pore</p><p>Obje nae ekipe izuzetno su uspjeno predstavljale Hrvatsku na Svjetskom prvenstvu u koarci. Nizom pobjeda uspjeno su se plasirale u etvrtfinale svjetskog prvenstva. Na kraju su i mladii i djevojke osvojili 8. mjesto.</p></li><li><p>14</p><p>Najbolji u Hrvatskoj na dravnoj maturi iz mnogih predmeta</p><p>Najbolji esej iz Hrvatskog jezika na dravnoj maturi 2010.</p><p>Leona Gruji</p><p>Branka Milkovi, profesorica hrvatskog jezika </p><p>Najbolji u Hrvatskoj na dravnoj maturi iz Filozofije 2011.</p><p>Luka iko</p><p>Petar Runje, profesor filozofije, logike i etike</p><p>Prvo mjesto na dravnoj maturi iz Matematike 2014.</p><p>Luka Valenta</p><p>Milena ujansky, profesorica matematike</p><p>Prvo mjesto na dravnoj maturi iz Logike 2010.</p><p>Evica Jurkovi</p><p>Petar Runje, profesor filozofije, logike i etike</p><p>Najbolji eseji iz Hrvatskog jezika na dravnoj maturi 2012.</p><p>Nera Grin</p><p>Grgur Bulovi</p><p>Maja Ili,profesorica hrvatskog jezika</p><p>Prvo mjesto na dravnoj maturi iz Matematike 2012.</p><p>Luka MlinariSonja Manestar </p><p>profesorica matematike</p><p>Prvo mjesto iz Matematike i Fizike na dravnoj maturi 2013.</p><p>Jelena Filipovi</p><p>Zrinka Korbar, profesorica matematike</p><p>Anela Gojevi, profesorica fizike</p></li><li><p>POSE</p><p>BNE </p><p>VRI</p><p>JED</p><p>NO</p><p>STI</p><p>Pripremama u koli do odlinih rezultata na dravnoj maturi</p><p>Na dravnoj maturi 2015. godine petero uenika posebno se istaknulo postigavi najbolji rezultat u dravi.</p><p>Zvonimir Ercegovac meu dvadeset najboljih maturanata u Hrvatskoj: 100 % iz Fizike, 98.33 % iz Matematike, 97.83 % iz Engleskog i 87.5 % iz Hrvatskog. Profesorice Anela Gojevi, Marina Bjelajac, Marija Marii i Maja Ili iznimno su ponosne.</p><p>Dario Sindii prvo mjesto iz Informatike (Darka Sudarevi, prof.)</p><p>Josip Nimac prvo mjesto iz Fizike (Anela Gojevi, prof.)</p><p>Lucija Ravli najbolji esej iz Hrvatskog jezika (Valerija Bili, prof.)</p><p>Leonarda Vilenica prvo mjesto iz Engleskog jezika </p><p>(Marija Marii, prof.)</p></li><li><p>KvaternikovTrg</p><p>Trg BartolaKaia</p><p>Maksimirs</p><p>ka cesta</p><p>Heinzelova</p><p>Kralja Z</p><p>vonimir</p><p>a</p><p>Vlaka</p><p>Petro</p><p>va</p><p>Dom</p><p>janieva</p><p>Bogoslava uleka</p><p>Kulanova</p><p>Augusta H</p><p>arambaia</p><p>Nikole krlca</p><p>Trnskoga</p><p>ubi</p><p>eva</p><p>Hermana </p><p>Buana</p><p>Ivana Rend</p><p>ia</p><p>Ruma</p><p>rinka</p><p>Blaekova</p><p>Kulanova</p><p>rapeva</p><p>Trg JohnaFitzgeraldaKennedyja</p><p>BudakovaTram</p><p> 4, 5, 7, 11</p><p>, 12</p><p>Tram </p><p>1, 9, 17</p><p>Treca je srecaIII. gimnazija, Zagreb, Kulanova 52</p><p>Telefoni: Centrala: 01 2305 454, Zbornica: 01 2339 627, Raunovodstvo i tajnitvo: 01 2339 629; Fax: 01 2305 454E-mail: treca.zg@3gimnazija.hr, www.gimnazija-treca-zg.skole.hr</p><p>Doi u III. gimnaziju!U kolu bez nasilja.</p><p>U kolu s najvie izborne i fakultativne nastave u dravi.U kolu s najvie uspjeha na dravnom Lidranu.U kolu s najjaim kolskim portskim klubom.</p><p>U kolu s izuzetnim uspjesima na dravnoj maturi.U kolu koja omoguuje upis na fakultet svakom svojem ueniku.</p><p>Otvoreni dani III. gimnazije: 2. lipnja (14.00 20.00) i 3. lipnja (9.00 13.00) 2017.</p></li></ul>

Recommended

View more >