Trgovačko Pravo - Ugovori

 • Published on
  19-Nov-2015

 • View
  57

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ekonomski fakultet- Trgovako pravo

Transcript

 • Trgovako pravo - ugovori

 • Pojam i zakljuivanje ugovoraPojam obvezni ugovori su dvostrani pravni poslovi koji smjeraju na zasnivanje obveznopravnog odnosaPonuda akt kojim bilo koja od buduih ugovornih strana inicira postanak ugovora (prijedlog ugovora uinjen odreenoj osobi koji sadri sve bitne sastojke budueg ugovora); neformalni akt, osim ako se za ugovor trai odreena formaOpa ponuda upuena neodreenom broju osobaPonuda traje odreeno vrijeme koje je u njoj odreeno (obino 8 dana), a mogu je njezin opoziv ako je on stigao ponuenom prije ponude ili istodobno s ponudom

 • Prihvat pozitivno oitovanje volje strane kojoj je poslana ponudaPrihvatom nastaje ugovor te on mora odgovarati sadraju ponude (u protivnom radi se o protuponudi), mogunost opoziva prihvataTrenutak sklapanja (perfekcije) ugovora trenutak nastanka ugovora i meusobnih obveza ugovornih stranakaIzmeu prisutnih stranaka ugovor se smatra sklopljenim u trenutku kad ponueni prihvati ponudu ponuditelja za sklapanje ugovora; izmeu odstutnih stranaka ugovor se sklapa putem pisma, telegrama, e-maila, a ugovor jer sklopljen kad ponuditelj primi izjavu ponuenog da prihvaa ponudu (trenutak primitka prihvata ponude od strane ponuditelja)

 • Mjesto sklapanja ugovora meu prisutnima to je mjesto u kojem su se stranke nalazile u trnu perfekcije ugovora, a meu odsutnima u mjestu u kojem je ponuditelj imao svoje sjedite, odnosno prebivalite u trenutku kad je uinio ponuduZakanjeli prihvat ponude ako je za kanjenje prihvata ponude odgovoran ponueni, ponuditelj prestaje biti vezan svojom ponudom, a zakanjeli prihvat smatra se kao nova ponuda ponuenog; ako ponueni nije kriv za kanjenje, ako je prihvat uinjen pravodobno, a stigao je ponuditelju nakon isteka roka za prihvat, ugovor je sklopljen ako je ponuditelj znao ili mogao znati da je izjava poslana pravodobno, osim ako je ponuditelj prvi radni dan nakon primitka prihvata ili prije primitka prihvata izjavio da se ne smatra vezanim ponudom zbog isteka roka

 • Vrste ugovoraJednostrano i dvostrano obvezni ugovori jednostrano obvezni ugovor je onaj kod kojih je jedna stranka samo dunik, a druga samo vjerovnik (ugovor o darovanju, ugovor o bankarskom jamstvu); dvostrano obvezni (sinalagmatini) ugovor je onaj kod kojeg su i jedan i druga stranka istovremeno i dunik i vjerovnikNaplatni (onerozni) i besplatni (lukrativni) ugovori razlikuju se da li se za inidbu trai protuinidba (naknada)Konsenzualni i realni ugovor razlikuju se da li je ugovor nastao kada su se stranke sporazumjele o bitnim sastojcima ugovora, ili, tek nakon predaje stvari (kapara)Glavni i sporedni ugovori ugovorom se utvruje glavna obveza (prodaja) na koju se nadovezuju sporedne (akcesorne) obveze (jamstvo, zalog)

 • Imenovani i neimenovani ugovori da li su ugovori normirani ili nisu (uestalost pojave u prometu, tipizirani sadraj, poseban naziv)Predugovor i glavni ugovor predugovorom se preuzima obveza kasnijeg sklapanja glavnog ugovora te sadri bitne sastojke budueg glavnog ugovoraFormalni i neformalni ugovori razlikovanje s obzirom na posebnu formu sklapanja ugovora

 • Sredstva za pojaanje ugovoraOsobno i stvarno pojaanje ugovoraJamstvo ugovor kojim se jamac obvezuje prema vjerovniku da e ispuniti pravovaljanu i dospjelu obvezu glavnog dunika ako je ovaj ne bi ispunioKarakteristike jamstva pisana forma, akcesornost; opseg jamstva odgovara opsegu obveze dunika; supsidijarnost jamstva; solidarnost jamstva (jamac-platac); subrogacija ( na jamca koji je podmirio obvezu prelazi trabina vjerovnika); pravo regresaPodjamstvo jamstvo koje se daje za obvezu nekog drugog jamca

 • Ugovorna kazna (penal) ugovorom odreena novana svota ili neka druga materijalna korist koju e dunik platiti ako ne ispuni svoju obvezu iz glavnog ugovora ili zakasni s njenim ispunjenjemKarakteristike ugovorne kazne isti oblik kao i za ugovor; akcesornost; perfekcija (pravovaljana od trenutka kada su se stranke sporazumjele); sloboda u utvrivanju visine ugovorne kazne; ugovara se samo za nenovane obveze; vjerovnik ima pravo izbora izmeu ispunjenja obveze ili plaanja ugovorne kazne

 • Zatezne kamate novani iznos koji pored glavnice dunik duguje vjerovniku ako zakasni s ispunjenjem novane obveze; iznos zateznih kamata se odreuje zakonom ili ugovorom; zabrana anatocizmaKapara novani iznos ili neka druga zamjenjiva stvar koju u trenutku sklapanja ugovora jedan stranka daje drugoj u znak da je ugovor sklopljen i kao osiguranje njegovog ispunjenjaKarakteristike kapare kapara ini konsenzualni ugovor realnim ugovorom; ako se ugovor ispuni, kapara se vraa ili uraunava u cijenu; ako je za neispunjenje kriva stranka koja je dala kaparu, ona je gubi, ili druga stranka moe traiti ispunjenje ugovora i naknadu tete, a ako je za neispunjenje odgovorna stranka koja je primila kaparu, druga stranka moe traiti ispunjenje ugovora i naknadu tete ili traiti vraanje dvostruke kapare

 • Odustatnina sporazum ugovornih stranaka da jedna ili obje imaju pravo odustati od ugovora davanjem odustatnine drugoj stranci u obliku novca ili drugih zamjenjivih stvariKarakteristike odustatnine davanje odustatnine iskljuuje mogunost zahtijevati ispunjenje ugovora; kapara ne ovlauje na odustajanje od ugovoraZalog ugovorom o zalogu obvezuje se dunik prema vjerovniku da mu preda neku pokretnu stvar na kojoj postoji pravo vlasnitva kako bi se prije ostalih vjerovnika mogao naplatiti iz njene vrijednosti, ako mu ne bude plaena dospjela trabinaOstali instituti pojaanja ugovora dokumentarni akreditiv, bankovno jamstvo, predujam, retencija

 • Promjene u obveznopravnim odnosimaPromjene subjekata ne utjeu na identitet obveznopravnog odnosa, a promjena sadraja mogu dovesti do promjene identiteta obveznopravnog odnosa ako zadiru u glavnu inidbu ili pravnu osnovu Promjene subjekata promjene vjerovnika (cesija), promjene dunika (pristupanje dugu, preuzimanje ispunjenja, preuzimanje duga), ustupanje ugovora

 • Cesija prijenos otuive trabine od dosadanjeg vjerovnika (cedenta) na novog vjerovnika (cesionara), a dunik (cessus) i trabina ostaju istiUgovorna, zakonska i sudska cesijaAkcesorni pravni posao; za prijenos trabine nije potreban pristanak dunika, ve se on notificira o izvrenom ustupanjuCesionar prema duniku ima ista prava koja je imao cedent do ustupanja; dunik moe cesionaru istai sve prigovore koje je mogao istai i prema cedentu do trena saznanja za ustupanjeCedent odgovara cesionaru za veritet, a za bonitet kada je to ugovoreno u sluaju naplatne cesije, a u sluaju ne naplatne cesije ne odgovara ni za veritet ni za bonitet

 • Pristupanje dugu netko trei (intercedent) se obvezuje vjerovniku da e ispuniti njegovu trabinu prema duniku, vjerovniku odgovara i dunik i intercedentPreuzimanje ispunjenja netko trei se obvezuje duniku da e ispuniti njegovu obvezu prema vjerovniku , pri emu ona ne postaje dunik vjerovnikaPreuzimanje duga preuzimatelj duga se obvezuje duniku da preuzima obvezu ispunjenja duga prema vjerovniku, a dosadanji dunik se oslobaa obveze; suglasnost vjerovnika za preuzimanje duga

 • Ustupanje ugovora ustupitelj (jedna stranka) ustupa primatelju (trea osoba) sva svoja prava i obveze iz ve postojeeg ugovora, s time da druga stranka iz tog ugovora pristane na takvo ustupanjePromjena sadraja ugovora obnova (novacija)

 • Prestanak obveznopravnog odnosaNaini prestanka ugovora ispunjenje, prijeboj, otpust duga, obnova, sjedinjenje, protek vremena i otkaz, smrt dunika ili vjerovnikaIspunjenje prestanak ugovora valjanim ispunjenjem dune inidbe od strane dunikaDunik mora ispuniti obvezu u roku, a ako on nije odreen vjerovnik moe traiti odmah ispunjenje obveze Mjesto ispunjenja se odreuje ugovorom ili zakonom, a ako ono nije odreeno nenovane obveze se ispunjavaju u mjestu u kojem dunik ima sjedite (prebivalite), a kod novanih obveza u mjestu u kojem vjerovnik ima sjedite (prebivalite)

 • Raskid ugovora zbog neispunjenja jednostrana izjava vjerovnika duniku da zbog dunikovog neispunjenja ugovora smatra kako je meu njima njihov valjano sklopljen ugovor prestaoKod ugovora s fiksnim rokom ako dunik ne ispuni obvezu u roku, ugovor se raskida po samom zakonu ako su stranke izriito predvidjele njegov raskid zbog neodranja roka ili je to bitan sastojak ugovoraAko rok nije bitan sastojak, odreuje se naknadni rok za ispunjenje, osim ako je oito da dunik nee ispuniti svoju obvezuUinak raskida ugovora prestanak obveznog odnosa, povrat plaenog, naknada tete

 • Nemogunost ispunjenja ako je ispunjenje obveze jedne ugovorne stranke postalo nemogue zbog dogaaja za koje nije odgovorna nijedna stranka, gasi se i obveza druge stranke; ako jedna stranka moe samo djelomino ispuniti obvezu ubog dogaaja za koji nisu krive stranke, druga stranka moe ili raskinuti ugovor ili ugovor ostaviti na snazi i traiti razmjerno smanjenje svoje obvezeako je do neispunjenja obveze jedne ugovorne strane dolo krivnjom druge strane, obveza prve stranke se gasiRaskid ili izmjena ugovora zbog promijenjenih okolnosti

 • Prijeboj (kompenzacija) trabina vjerovnika i protutrabina dunika se ukidaju meusobnim obraunavanjemPretpostavke za prijeboj: istovrsnost trabina, dospjelost; utuivost trabina; uzajamnost stranakaObnova (novacija) sporazum izmeu vjerovnika i dunika o presanku postojee obveze i zamjeni s novom obvezom, tako da nova obveza ima razliit predmet ili pravnu osnovuPretpostavke za obnovu postojanje pravovaljane stare glavne obveze; volja stranaka

 • Otpust duga vjerovnik izjavljuje duniku da nee traiti ispunjenje obveze, a dunik se s time suglasiProtek vremena i otkaz ugovor s odreenim rokom prestaje istekom tog roka; ugovor s neodreenim trajanjem moe prestati jednostranim otkazom bilo koje strankeSjedinjenje (konfuzija) spajanje samostalne vjerovnikove trabine i samostalnog dunikovog duga kod jedne osobe koja postaje istodobno i vjerovnik i dunik

 • Izvanugovorne obvezeNastanak na temelju pravnih injenica ili stanja na koje pravo vee postanak obveznog odnosa bez obzira na volju sudionikaVrste izvanugovornih obveza:

  Jednostrana izjava voljeOdgovornost za tetuStjecanje bez osnovePoslovodstvo bez nalogaUpotreba tue stvari ili obavljanje poslova u tuu korist

 • Jednostrana izjava volje javno obeanje nagrade; vrijednosni papirOdgovornost za tetu obveznopravni odnos na temelju kojeg poinitelj tete imao obvezu nadoknaditi tetu oteenom, a on je ovlaten zahtijevati naknadu teteUgovorna i izvanugovorna odgovornost za tetu

 • Pretpostavke odgovornosti za tetu:

  Subjekti tetnik i oteenitetna radnja in ili propust tetnika koji uzrokuje tetu oteenom (graanski delikt i povreda ugovornog odnosa)teta tetnom radnjom uzrokovana povreda neijeg subjektivnog prava i interesa; materijalna (na imovini, obina teta i izmakla dobit) i nematerijalna teta (nanoenje boli, straha, povreda asti, poslovnog ugleda)Uzronost uzrona veza izmeu tetne radnje i tete; obveza oteenog da dokae uzronostProtupravnost radnja protivna pravnoj normi; iskljuenje odgovornosti u sluaju krajnje nude, nune obrane, doputene samopomoi i pristanka oteenog

 • Kriteriji utvrivanja odgovornosti za tetu:

  1. Subjektivna odgovornost kriterij krivnje; kriterij dokazane krivnje (teret dokaza na oteenom) i kriterij pretpostavljene krivnje (teret dokaza na tetniku)2. Objektivna odgovornost kriterij uzronosti; dokazivanje uzronosti izmeu tete i tetne radnje, nije potrebno dokazivati krivnju

 • Sluaj tetan dogaaj koji se ne moe pripisati krivnji odreene osobe; ako je teta nastala sluajem, snosi je onaj kod kojeg se dogodila; u sluaju objektivne odgovornosti postoji odgovornost tetnika i za sluaj, a kod subjektivne odgovornosti nema te odgovornosti Via sila dogaaj zbog kojeg je nastupila teta, a potjee od nekog uzroka koji se nalazi izvan stvari i ije se djelovanje nije moglo predvidjeti, izbjei ili ukloniti; iskljuenje odgovornosti za tetu u sluaju vie silePopravljanje tete naknada materijalne tete: naturalna restitucija (povrat u prijanje stanje), naknada tete u novanom ekvivalentu; naknada nematerijalne tete: satisfakcija

 • Stjecanje bez osnove jedna osoba stjee imovinu na raun druge osobe bez pravne osnove, odnosno na osnovi nekog ugovora, ali pravna osnova poslije otpadne; odnos osiromaenog i obogaenog, osiromaeni moe tubom protiv obogaenog traiti povrat neosnovano steenogPoslovodstvo bez naloga izvanugovorni obvezni odnos koji nastaje kad se netko nepozvan i bez naloga mijea u poslove druge osobe, obavljajui ih za tui raun

 • Ugovor o kupoprodajiPojam ugovor kojim se prodavatelj obvezuje da stvar koju prodaje preda kupcu, kako bi kupac stekao pravo vlasnitva, a kupac se obvezuje platiti cijenu prodavateljuDvostranoobvezni, naplatni, konsenzualni ugovorObjekt kupoprodaje mogu biti stvari i prava (npr. trabine)Oblik ugovora neformalni ugovor, pisana forma propisana za ugovor o prodaji nekretnine, i prodaji s obronim otplatamaPrijelaz rizika mogunost sluajne propasti ili oteenja stvari, rizik prelazi s prodavatelja na kupca u trenutku predaje stvari kupcu

 • Bitni elementi ugovora o kupoprodaji:

  Stvar odreena (po koliini) ili odrediva; ako je stvar propala u trenutku sklapanja ugovora, on ne stvara nikakve uinke, a ako je djelomino propala, kupac moe raskinuti ili traiti snienje cijene; mogua prodaja budue stvariCijena vrijednost izraena u novcu; odreena (fiksni iznos) ili odrediva cijena; propisana cijena; razumna cijena kod trgovakih ugovora ako cijena nije odreena ili odrediva; tekua cijena (cijena utvrena slubenom evidencijom na tritu mjesta prodavatelja u vrijeme kada je trebalo doi do ispunjenja); odreivanje cijene od strane treega

 • Obveze ugovornih strana:

  Obveze prodavatelja 1. predaja stvari (ugovoreno mjesto, mjesto sjedita/prebivalita prodavatelja, mjesto gdje se stvar nalazi ako je to poznato ugovarateljima u trenutku sklapanja ugovora; predaja prijevozniku; predaja isprave kojom se moe raspolagati robom (skladinica, teretnica, tovarni list); ugovoreno vrijeme ili razumni rok));

 • 2. odgovornost za nedostatke (odgovornost za materijalne nedostatke prodane stvari - nedostaci u kvaliteti ili koliini; odgovornost za nedostatke u kvaliteti koji su postojali u trenutku prelaska rizika na kupca; vidljivi i skriveni nedostaci; materijalni nedostaci postoje: 1) ako stvar nema svojstva za redovitu upotrebu ili za promet, 2) ako stvar nema svojstva za posebnu upotrebu zbog koje je kupac pribavlja, a to je bilo poznato ili moralo biti poznato prodavatelju, 3) ako stvar nema svojstva koja su izriito ili preutno ugovorena, 4) kada prodavatelj preda stvar koja ne odgovara uzorku ili modelu, 5) ako stvar nema svojstva koja inae imaju stvari iste vrste te ih kupac moe opravdano oekivati uzimajui u obzir reklame, 6) ako je stvar nepravilno montirana, a montaa je dio ugovora, 7) ako je nepravilna montaa posljedica nedostataka u uputama o montai; ako kupac pravodobno obavijesti prodavatelja o nedostacima, on moe: uklanjanje nedostataka ili predaju stvari bez nedostataka, snienje cijene ili raskinuti ugovor)

 • Jamstvo za ispravnost prodane stvari (garancija) odgovornost prodavatelja i proizvoaa za ispravnost prodane stvari tijekom trajanja j...