TROŠKOVNIK - IZGRADNJA UREĐAJA ZA PRERADU VODE

  • Published on
    14-Feb-2015

  • View
    189

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

prerada vode

Transcript

<p>2. TROKOVNIK</p> <p>SADRAJ: UVOD1. 2. 3. 4. 5. 6. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA PRIPREMNI RADOVI GRAEVINSKO-OBRTNIKI RADOVI GRAEVINSKI RADOVI - niskogradnja STROJARSKI RADOVI ELEKTROTEHNIKI RADOVI</p> <p>7. ZAVRNI RADOVI I OSTALI RADOVI 8. OPETOVANJE</p> <p>OPE NAPOMENE Izvoditelj je duan o svom troku osigurati gradilite i graevinu od tetnog djelovanja vremenskih nepogoda, a zimi graevinu posve osigurati od mraza, tako da ne bi dolo do smrzavanja izvedenih dijelova i na taj nain do oteenja. Izvoditelj je duan izvesti pomona sredstva za rad kao to su skele, oplate, ograde, skladita, dizalice, dobaviti i postaviti strojeve, alat i potreban pribor, itd., te poduzeti sve potrebne mjere sigurnosti, tako da ne doe do nikakvih smetnji i opasnosti po ivot i zdravlje zaposlenih radnika, osoblja i prolaznika. Nadzor za uvanje graevine, gradilita, svih postrojenja, alata i materijala, kako svoga, tako i ostalih kooperanata, pada u dunost i na teret izvoditelja radova. Izvoditelj je duan radove izvesti uz sve potrebne mjere sigurnosti, tako da ne doe do nikakvih smetnji i opasnosti po ivot i zdravlje zaposlenih radnika, osoblja i prolaznika, odnosno smetnji ili oteenja susjednih objekata. Svaka eventualna teta koja bi bila prouzroena prolazniku ili na susjednoj graevini, cesti uslijed kopanja, miniranja, postavljanja skele i sl., pada na teret izvoditelja, koji je duan odstraniti i nadoknaditi tetu u odreenom roku. Tako jedininom cijenom treba obuhvatiti i obnovu sruenih ograda, cestovnih propusta, rigola i rubnjaka, te kunih prilaza s propustima jaraka. Jedinine cijene pojedinih stavki trokovnika sadravaju trokove za posve dogotovljen rad tj. materijal, opremu, mehanizaciju, pomona sredstva kao to su voda, elektrina struja, alat, oplata, skela ili slino, za svu radnu snagu, za sve pripremne radove kao npr. postavljanje baraka i postrojenja, ukljuivo s demontaom i otpremom s gradilita nakon zavretka radova, pristupne putove na radilite i dr. i za sve trokove koji se pojave u bilo kojem obliku za potrebe gradnje. ienje i ureenje gradilita takoer je sadrano u jedininim cijenama. Prije davanja ponude izvoditelj radova mora obavezno pregledati projekte, temeljito obii trasu prije formiranja cijene, te zatraiti objanjenje za nejasne stavke i provjeriti dokaznicu mjera, te na vrijeme (tj. prije davanja ponude) dati svoje primjedbe, jer se kasnije primjedbe nee uzimati u obzir. Ponudom obuhvatiti potrebne trokove na izradi dokumentacije u adekvatnoj stavci. Obraunavanje radova provodi se prema tehnikim normativima i njihovim dopunama. Za sluaj da opis pojedinih radova u trokovniku, po miljenju izvoditelja ili bilo kojeg zainteresiranog treeg lica nije potpun, izvoditelj je duan izvesti radove prema pravilima graenja i postojeim uzancama, a da ni s tog naslova nema pravo na bilo kakvu odtetu ili promjenu jedinine cijene dane u trokovniku, osim ako to nije posebnim podneskom naglasio prilikom davanja ponude. U sluaju nedovoljno li nejasno opisanog naina, vrijede obraunavanja prema graevinskim normama iz 1952. godine i njihovim kasnijim dopunama. Za sav upotrijebljeni materijal mjerodavne su vaee hrvatske norme (HRN), a u sluaju nepostojanja redoslijedom EN, ISO, IEC, DIN, VDE, BS, ASTM, ASME, ANSI, AISI. Iskop rova izvoditelj moe obaviti i vlastitom tehnologijom, s time da e obraun biti proveden po idealnom profilu iz projekta, uz 100% razupiranja. Stavkama su obuhvaena i potrebna iznalaenja i potekoe kod mimoilaenja s postojeim instalacijama, ispitivanja i atesti za dokaz kvaliteta ugraenog materijala, zastoji kod ispitivanja i prespajanja cjevovoda, te osiguranje nedostatnih pristupnih putova.</p> <p>Izvoditelj u potpunosti odgovara za ispravnost izvrene isporuke i odgovoran je za eventualno lo rad i lou kvalitetu dobave, bilo za nabavku iz trgovake mree ili od kooperanata. Kod ugradbe svih dobavljenih predmeta mora se posvetiti naroita panja obzirom na karakter graenja. Sve mora biti solidno izvedeno i ugraeni dijelovi moraju djelovati kao Za sve predmete, dobave i ugradbe od svojih kooperanata, investitoru jami izvoditelj radova. Izvoditelj je duan posjedovati izjave o sukladnosti, odnosno potvrde o sukladnosti materijala upotrijebljenih za izgradnju graevine, a prilikom tehnikog prijema graevine, sve izjave mora dostaviti investitoru na upotrebu. Sve izmjene u projektu, opisu radova i jedininim cijenama mogu uslijediti samo uz suglasnost projektanta i po odobrenju investitora. Isto vrijedi u sluaju pojavljivanja bilo kakvih nepredvienih okolnosti u toku graenja. Troak oko ispitivanja materijala pada na teret izvoditelja radova, tj. smatrati e se da je jedininom cijenom u danoj ponudi izvoditelj zaraunao i iznos za ispitivanje. Izvoa je duan radove izvesti prema projektnoj dokumentaciji, pravilima struke i vaeim zakonima, propisima i normama, te uputama proizvoaa materijala i opreme.</p> <p>Red. br.</p> <p>OPIS</p> <p>Jedinica mjere</p> <p>Koliina</p> <p>Jedinina cijena</p> <p>Ukupna cijena</p> <p>1.1.</p> <p>PROJEKTNA DOKUMENTACIJAIzrada izvedbenog projekta nakon provedenog natjeaja i odabira opreme, prema strukama . Obraun komplet u potrebnom broju primjeraka. - arhitektonski projekt - graevinski projekt - strojarski projekt - elektrotehniki projekt i NUS - geotehniki projekt zatite graevinske jame s dodatnom sondanom buotinom dubine 6 m ispod dna gra.jame (cca 14m') Komplet</p> <p>2.</p> <p>Ishoenje suglasnosti projektanata glavnog projekta o sukladnosti izvedbenog s glavnim projektom . Obraun komplet u potrebnom broju primjeraka. - arhitektonski projekt - graevinski projekt - strojarski projekt - elektrotehniki projekt - geotehniki projekt zatite graevinske jame Komplet</p> <p>3.</p> <p>Izrada elaborata iskolenja graevine , te sve vezati poloajno i visinski na dravnu izmjeru . Ukljueni: zgrada ureaja talonica pristupni put sa stazama cjevovodi s oknima elektrini kabeli ograda (Iskolenje zatite jame, hortikulturnog ureenja, te unutranje instalacije vodovoda i kanalizacije po posebnim stavkama). Obraun komplet.</p> <p>4.</p> <p>Izrada prometnog projekta privremene regulacije prometa tijekom izvoenja radova s ishoenjem potrebne suglasnosti nadlene PU. Obraun komplet.</p> <p>Red. br. 5.</p> <p>OPIS Vrenje projektantskog nadzora prema Zakonu o prostornom ureenju i gradnji (NN 76/07. l. 178). Obraun komplet . - arhitektonski nadzor - graevinski nadzor - geotehniki nadzor ( zatita graevinske jame) - strojarski nadzor - elektrotehniki nadzor - tehnoloki nadzor Obraun komplet . Izrada projekta betona prema tehnikim uvjetima i propisima. Obraun po izraenom projektu.</p> <p>Jedinica mjere</p> <p>Koliina</p> <p>Jedinina cijena</p> <p>Ukupna cijena</p> <p>6.</p> <p>7.</p> <p>Izrada plana i programa za pokusni rad postrojenja. Obraun komplet.</p> <p>1. Projektna dokumentacija ukupno:</p> <p>Red. br.</p> <p>OPIS</p> <p>Jedin. mjere</p> <p>Koliina</p> <p>Jedinina cijena</p> <p>Ukupna cijena</p> <p>2.1.</p> <p>PRIPREMNI RADOVIRadovi na provoenju privremene regulacije prometa tijekom izvedbe graevine, a na temelju detaljnog elaborata regulacije prometa. Stavkom obuhvaena kompletna doprema i postavljanje opreme i prometnih znakova za oznaavanje i osiguranje gradilita u tijeku izvoenja radova na pristupnom putu i graevini. Obraun komplet.</p> <p>2.</p> <p>Iskolenje graevine ureaja za kondicioniranje, vodoopskrbnih i odvodnih cjevovoda s oknima, pristupnog puta sa stazom i drugih manjih objekata. Rad obuhvaa sve radove na snimanju, obiljeavanju i lociranju graevine situacijski i visinski, upisivanjem oznaka i osiguranja. Stavka se odnosi i na radove tijekom izvoenja u smislu obnove trase. Obraun komplet.</p> <p>3.</p> <p>Otkrivanje, te obiljeavanje postojeih podzemnih instalacija na trasi cjevovoda, kao to su kablovi HEPa i uzemljenja , plinovoda, vodovoda, a prema podacima odgovornih osoba nadlenih slubi pripadajuih institucija. Tijekom iskopa osobitu pozornost posvetiti da ne doe do oteenja instalacija. Obraun komplet.</p> <p>Obraun po m2 obrasle povrine trase uz cestovne jarke . Obraun po stvarno izvrenim koliinama. - slabo obraslo 5. Sjea stabala u koridoru trase pristupnog puta sa usitnjavanjem, skupljanjem i odvozom na deponiju do 5 km. Obraun po komadu. do 10 cm 10-30 cm 6. Strojno vaenje panjeva, guranje do 30 m', utovar u kamion i odvoz na deponiju do 5 km. Obraun po kom stabala. 10-30 cm</p> <p>m2</p> <p>500,00</p> <p>kom. kom.</p> <p>10,00 10,00</p> <p>kom.</p> <p>10,00</p> <p>Red. br. 7.</p> <p>OPIS Pripremni radovi na ureenju gradilita prema Planu izvoenja radova (sukladno Zakonu o zatiti na rdau i Pravilniku o zatiti na rdau za privremena i pokretna gradilita).</p> <p>Jedin. mjere</p> <p>Koliina</p> <p>Jedinina cijena</p> <p>Ukupna cijena</p> <p>- zatitina ograda oko graevinske jame - pomoni smjetajni objekti - prikljuci na postojee instalacije struje, vode i odvodnje - troak za struju - troak za vodu - zajednika zatitina sredstva - izrada temelja, montaa i demontaa dizalice - ostale mjere zatite na radu i posatvljanje oznaka opasnosti i obavijesti - postavljanje i demontaa skela s potrebnim projektom - postavljanje, najam, zbrinjavanje sanitranog vora (kemijski WC) - ostalo komplet Obraun komplet.</p> <p>2. Pripremni radovi ukupno:</p> <p>3. TROKOVNIK GRAEVINSKO OBRTNIKIH RADOVA SADRAJ:</p> <p>I.</p> <p>GRAEVINSKI RADOVI</p> <p>I. I. I. I. I.</p> <p>1. 2. 3. 4. 5.</p> <p>BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI TESARSKI RADOVI ZIDARSKI RADOVI ELINE KONSTRUKCIJE IZOLATERSKI RADOVI</p> <p>II.II. II. II. II. II. II. II. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.</p> <p>OBRTNIKI RADOVIFASADERSKI RADOVI LIMARSKI RADOVI BRAVARSKI RADOVI - CRNA BRAVARIJA BRAVARSKI RADOVI - AL BRAVARIJA STOLARSKI RADOVI KERAMIARSKI RADOVI PODOPOLAGAKI RADOVI SOBOSLIKARSKO - LIILAKI RADOVI</p> <p>III.</p> <p>REKAPITULACIJA</p> <p>OPI TEHNIKI UVJETI ZA BETONSKE I ARMIRANOBETONSKE RADOVEKod izvedbe betonskih i armirano betonskih radova treba se u svemu pridravati TEHNIKOG PROPISA ZA BETONSKE KONSTRUKCIJE (NN 139/09), PROJEKTA KONSTRUKCIJE - naroito uvjeta o kontroli i osiguranju kvakoe propisanim u navedenom projektu, ostalih propisa i pravila dobrog zanata. Izvoa je duan sustavno pratiti izvedbu konstrukcije geodetskom kontrolom vertikalnosti i horizontalnosti elemenata te ponaanje konstrukcije glede slegavanja, a o svim pojavama koje nisu u skladu sa predvianjima projekta duan je hitno obavijestiti odgovornog projektanta i nadzornog inenjera. Beton je u projektnoj dokumentaciji definiran razredom tlane vrstoe. i razredom izloenosti za pojedinu konstrukciju. Izvoa se mora pridravati traenog razreda tlane vrstoe i razreda izloenosti betona odreene za pojedine konstrukcije. Mjerodavni podatak za razred tl. vrstoe betona koji treba upotrijebiti na pojedinim dijelovima konstrukcije uzima se iz statikog rauna i nacrta savijanja armature. Beton za ispitivanje mora se uzeti sa mjesta ugraivanja, a izvoa je obavezan posjedovati ateste o kvaliteti svih ugraenih materijala. Kontrolu proizvodnje do ugradbe obavlja proizvoa betona, a izvoa od preuzimanja betona do zavretka zatite - njege ugraenog betona. Kod preuzimanja graevnog proizvoda proizvedenog izvan gradilita izvoa mora utvrditi: je li graevni proizvod isporuen s oznakom u skladu s posebnim propisom i podudaraju li se podaci na dokumenciji s kojom je graevni proizvod isporuen s podacima u oznaci, je li graevni proizvod isporuen s tehnikim uputama za ugradnju i uporabu, jesu li svojstva, ukljuivo rok uporabe graevnog proizvoda te podaci znaajni za njegovu ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost betonske konstrukcije sukladni svojstvima i podacima odreenim projektom. Utvreno se zapisuje u graevinski dnevnik, a dokumentacija s kojom je graevni proizvod isporuen se pohranjuje meu dokaze o sukladnosti graevnih proizvoda koje izvoa mora imati na gradilitu. Zabranjena je ugradnja graevnog proizvoda koji je isporuen bez oznake u skladu s posebnim propisom, isporuen bez tehnike upute za ugradnju i uporabu, ako nema svojstva zahtijevana projektom konstrukcije ili mu je istekao rok uporabe. Izvoa je duan izraditi elaborat tehnoligije izvedbe armirano betonskih radova s posebnim akcentom na ugradnju, skupljanje i njegovanje betona, kao i program ispitivanja i dokazivanja kvalitete ugraenih materijala te iste dostaviti na ovjeru projektantu konstrukcije, a to se posebno ne naplauje! Beton, elik za armiranje, cement, voda, kameni agregat te dodaci betonu i mortu u pogledu kvalitete moraju odgovarati vaeim standardima po uvjetima navedenom u Tehnikom propisu za betonske konstrukcije (NN 139/09). Beton: Beton u pogledu kvalitete mora odgovarati HRN EN 206-1:2000 i ostalim normama propisanim Tehnikim propisom za betonske konstrukcije (NN 139/09) u prilogu "A" te zahtjevima odreenim projektom konstrukcije. S ugradnjom betona moe se zapoeti tek kada je oplata i armatura definitivno postavljena i uvrena te postoje zadovoljavajui klimatski uvjeti. Prije ugradnje betona oplata i armatura moraju biti pregledane i odobrene od strane nadzornog inzenjera za konstrukciju a podaci uneseni u gra. dnevnik. Za izradu betona upotrijebiti istu vrstu cementa i granulirani agregat. Beton za izvedbu konstrukcija mora se mijeati iskljuivo strojnim putem da bi se osigurala homogenost.</p> <p>Ako je temperatura zraka iznad 20C beton treba ugraditi u roku 30 minuta ili sa dodacima produiti vrijeme do poetka vezanja. Beton treba transportirati na nain i pod uvjetima koji spreavaju segregaciju. Prekid betoniranja kod specifinih konstrukcija od betona i armiranog betona moe se vriti samo na onim mjestima kako je predvieno projektnim elaboratom. U sluaju da doe do prisilnog prekida betoniranja izvoa radova duan je poduzeti mjere da takav prekid tetno ne utjee na statike osobine konstrukcije. Svjei beton mora se tijekom transporta, ugradnje kao i u poetnom periodu vezanja nakon ugradnje, zatititi od svih atmosferskih uticaja (sunca, mraza i sl). Svjeem betonu ne smije se naknadno dodavati voda. Beton se mora njegovati biti najmanje 7 dana od dana ugraivanja odnosno dok ugraeni beton ne postigne barem 70% predviene vrstoe. Ako je temperatura okolnog zraka pri ugradnji nia od 5C onda se beton ne smije ugraivati osim ako nisu poduzete posebne zatitne mjere. U tijeku izvedbe radova treba vriti ispitivanje kvalitete ugraenog materijala. Beton za ispitivanje mora se uzeti sa mjesta ugraivanja u skladu s HRN EN 12350. Obraun se vri po m3 betona u konstrukciji: * mali presjek do 0,12 m3 po m1 presjeka konstrukcije, * srednji presjek od 0,12-0,3 m3 po m1 presjeka konstrukcije * veliki presjek preko 0,3 m3 po m1 presjeka konstrukcije Pri obraunu zidova odbijaju se svi otvori, bez obzira na veliinu, osim otvora za prolaz cijevi. elik za armiranje: Betonski elik za armiranje u pogledu kvalitete mora udovoljiti zahtjeve EN 10080-1do 6 i ostale norme propisanim Tehnikim propisom za betonske konstrukcije (NN 139/09) u prilogu "B" te zahtjevima odreenim projektom konstrukcije. Primjenjuje se elik za armiranje B 500. Prije ugradnje armature provode se odgovarajue nadzorne radnje odreene normom HRN ENV 13670-1. Prije svakog betoniranja armatura mora biti pregledana od strane izvoaa - nadzornog organa i projektanta konstrukcije. Obavezan je pregled armature prije savijanja i sjeenja sa ienjem i sortiranjem, sjeenje, ravnanje i savijanje armatu...</p>