TRƯỜNG ĐẠI HỌC LM NGHIỆP KHOA - sdcc. Nng nghiệp H nội. 2. ... khng đi hỏi tnh ton thiết kế, ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC LM NGHIỆP KHOA: ...

 • Published on
  12-Feb-2018

 • View
  218

 • Download
  5

Transcript

 • Ph lc 1a: Mu trang ba KLTN

  Ph lc 1b: Mu trang ba CTN

  TRNG I HC LM NGHIP (Times New Roman H, c 13, m) KHOA ......................................... (Times New Roman H, c 13, m)

  KHA LUN TT NGHIP/CHUYN TT NGHIP (Times New Roman H, c 16, m)

  LNG HA VIC PHN NH RNG V T RNG THEO MC CH S DNG TI TNH PH YN

  (Times New Roman H, c 15, m)

  Ngnh: ............................... M s:...................................

  (Times New Roman, c 13, m)

  Gio vin hng dn:................................... Sinh vin thc hin:......................................

  Kho hc: 200....- 200..... (Times New Roman, c 14, nghing)

  H Ty, 200... (Times New Roman, c 14, m)

 • Ph lc 02: Mu ch trang in

  Chng 4 (Times New Roman, c 14, m)

  KT QU NGHIN CU V THO LUN

  (Times New Roman H, c 14, m)

  4.1. Tnh hnh thc hin giao t giao rng. (Times New Roman, c 14,

  m)

  Easol l mt trong nhng x u tin ca huyn EaH'leo ca tnh aklk tin

  hnh giao t, giao rng cho cc h gia nh s dng t nm 1998, n nay

  c 5 nm ....

  (Times New Roman, c 14)

  4.2. nh gi tnh hnh s dng t. 4.2.1. Tnh hnh s dng t lm nghip. (Times New Roman, c 14, m) a.

  b.

  4.2.2. Tnh hnh s dng t nng nghip

  a.

  b.

  .

  4.3. Tc ng bc u ca giao t, giao rng n pht trin Kinh t - X

  hi - Mi trng sinh thi.

  4.3.1. Tc ng ca giao t, giao rng n pht trin kinh t.

  a.

  b.

  .

  4.3.2. Tc ng v mt x hi ca chnh sch

 • Ph lc 03: Mu danh mc ti liu tham kho

  Ti liu tham kho (Times New Roman, c 14, m)

  Ti liu tham kho Ting vit

  1. Nguyn Vn A (1995), Giao t lm nghip - Kinh t h gia nh min ni,

  NXB Nng nghip H ni.

  2. Nguyn Vn B (1986), Mt s vn v sinh thi nhn vn Vit Nam, NXB

  Nng nghip H ni.

  3. Hong Th C (1996), Nhng Vn v vn ho Vit Nam, NXB Vn ho H

  Ni.

  4. Nguyn Quc Hng (2001), Nhng Vn cn tho g y nhanh tin

  trnh c phn ho DNNN, Tp ch nghin cu kinh t, s 21/2001, tr.25 v 26.

  Ti liu tham kho Ting nc ngoi

  (Xp theo vn Alpha B)

  5. A.B Said (1991), The rehabilitation of tropical rainforests ecosystems.

  Restoration of tropical forest ecosystems. Proceeding of symposium held on

  October 7-19, P.110-117.

  6. Van Steenis.J (1956), Basis principles of rain forest ecology, study of tropical

  vegetation proceedings of the Kandy symposium, UNESCO.

 • 1. Quy nh i vi hnh thc thc tp lm v bo v KLTN.

  a. i tng: Ch nhim cc khoa xem xt v lp danh sch nhng sinh vin

  iu kin thc tp lm v bo v KLTN (theo quy nh ti iu 14, Quy ch

  25/2006) trnh Hiu trng ra quyt nh.

  b. V thi lng: KLTN c thi lng tng ng 15 n v hc trnh (vht).

  c. V chuyn mn: KLTN phi bm st vi chng trnh o to ca ngnh hc,

  m bo tnh h thng v l lun, tnh khoa hc v tnh thc tin. S liu thc

  nghim phi c x l bng cc phng php tin tin, hin i. Cc phn tch

  nh gi phi m bo tnh khch quan, trung thc, gn vi nhng kt qu

  nghin cu c nhng xut c th, tin cy v hiu qu.

  d. V hnh thc.

  * KLTN phi nh my vi tnh, in mt mt trn kh giy A4, nh dng nh sau:

  + C ch (Font size): 14; Font ch: Times New Roman; 26 dng/trang.

  + L trang in: l tri 32mm, l phi 20mm, l trn 25mm, l di 20mm.

  + nh s trang in: l di, gia trang, s nguyn 1,2,3...

  * Trang ba v trang ti liu tham kho (theo quy nh ph lc s 1a,1b v 03)

  e. V s lng bn kho lun tt nghip v s trang quy nh nh sau:

  * Mi sinh vin phi np 4 bn KLTN (02 bn cc phn bin chm v 02 bn

  c chnh sa sau khi c kin ca Hi ng bo v Kha lun tt nghip).

  Trong 02 bn KLTN c chnh sa c t nht 1 bn ng ba cng, ch nh

  vng cc Khoa np v TT Thng tin khoa hc t liu v Th vin.

  + Mi kho lun phi nh km bn tm tt KLTN (1 trang nh my vi tnh) v

  bn nhn xt qu trnh thc tp tt nghip ti c s c du .

  + S trang: Khi ngnh k thut, KLTN khng qu 60 trang.

  Khi ngnh kinh t, KLTN khng qu 60 trang.

  f. Tt c nhng sinh vin iu kin thc tp lm KLTN, sau khi hon thnh

  KLTN phi bo v KLTN trc Hi ng thi tt nghip khoa theo quyt nh

  ca Hiu trng.

  Mu 04

 • 2. Quy inh i vi hnh thc lm CTN v thi cui kho.

  a. i tng: Ch nhim cc khoa xem xt v lp danh sch nhng sinh vin

  thuc din thc tp lm CTN v thi cui kho (theo quy nh ti iu 14, Quy

  ch 25/2006) trnh Hiu trng ra quyt nh.

  b. V thi lng: CTN v 02 mn thi cui kho c thi lng tng ng 15

  vht.

  c. V chuyn mn:

  - CTN khng yu cu l lun h thng, m dng mc bit cch tip cn thc tin,

  phng php thu thp ti liu ngoi nghip, cch thc x l s liu v nhn xt nh

  gi kt qu t c, khng i hi tnh ton thit k, xy dng phng n....

  - Cc mn thi cui kho: Mi ngnh o to, quy nh 2 mn thi thuc khi kin

  thc c s ngnh v chuyn ngnh, trong s cc hc phn bt buc, thi lng

  tng ng 5vht/mn. Mn thi do Hi ng thi v xt tt nghip khoa xut

  theo quy ch ban hnh theo Quyt nh s 25/2006/Q-BGD&T ngy 26

  thng 06 nm 2006 ca B trng B gio dc v o to, c Ch tch Hi

  ng thi v xt tt nghip trng duyt.

  d. V hnh thc:

  * CTN phi nh my vi tnh, in mt mt trn kh giy A4, nh dng nh sau:

  + C ch (Font size): 14; Font ch: Times New Roman; 26 dng/trang.

  + L trang in: l tri 32mm, l phi 20mm, l trn 25mm, l di 20mm.

  + nh s trang in: l di, gia trang, s nguyn 1,2,3...

  * Trang ba v trang ti liu tham kho (theo quy nh ph lc s 1b v 03)

  * Ba CTN: ng ba mn bng giy bng knh c ba lt, mu ba quy nh

  nh sau:

  e. V s lng bn CTN v s trang quy nh nh sau:

  + Mi sinh vin phi np 3 bn CTN.

  + Mi bn CTN phi nh km bn tm tt (1 trang nh my vi tnh) v bn

  nhn xt qu trnh thc tp tt nghip ti c s.

  + S trang: CTN khng di qu 40 trang (khng phn bit khi ngnh)

  f. Sinh vin khng phi bo v CTN trc hi ng.

 • TRNG I HC LM NGHIP KHOA: ..

  BN NHN XT

  QU TRNH HON THNH CHUYN KHA LUN TT NGHIP (Do gio vin hng dn ghi)

  I. NHNG THNG TIN CHUNG - H v tn SV: ... Lp:.. Khoa:.... - Gio vin hng dn: ..... - Tn Kho lun/chuyn : ............. ... ... - C s Sinh vin thc tp: ... - Thi gian thc tp: T ngy ....../...../... n ngy ././. II. NHN XT QU TRNH HON THNH C/KL TT NGHIP 1- Tinh thn thi lm vic ca hc sinh: .....................................................

  ... ... 2- Chp hnh ni dung ca cng c duyt: ... ... 3- Tnh hnh chp hnh k hoch thc tp c duyt: ... ... 4- S lng v cht lng s liu thu thp c:. ... ... 5- Tnh hnh x l, phn tch s liu, gii quyt vn ca sinh vin: ... ... 6- Cc gii php v xut ca sinh vin: ... ... 7- Nhng tn ti:: ..... ... ... 8- nh gi chung:.... ...................

  Ngy.. thng .. nm 200 Gio vin hng dn

  Mu 5a

  im chm

 • TRNG I HC LM NGHIP KHOA: ..

  BN NHN XT PHN BIN

  KHO LUN CHUYN TT NGHIP (Do gio vin chm phn bin ghi)

  I. NHNG THNG TIN CHUNG - H v tn SV: ... Lp:.. Khoa:.... - Gio vin hng dn: ..... - Tn Kho lun/chuyn : ............. ... ... - C s Sinh vin thc tp: ... - Thi gian thc tp: T ngy ....../...../... n ngy ././. II. NI DUNG CHUYN TT NGHIP - S trang: .....

  - S hnh v, bn v, bng biu: ... - Cc ni dung chnh ca C/KL:.... ................... .................. ................... ...................

  III. NHN XT CA PHN BIN (Cc nhn xt cn nu vn tt trn cc kha cnh: ngha l lun v thc tin ca ti; Mc tiu nghin cu; Ni dung, kt cu ti; Phng php nghin cu; Ti liu, s liu thu thp c; Kt qu phn tch, x l s liu; Cc kin v gii php xut; Hnh thc trnh by; Cc tn ti)

  Mu 5b

 • IV. NHN XT CHUNG . V. NH GI

  TT Ch tiu nh gi im ti a im chm

  1 Mc tiu nghin cu (r rng, kh thi) 5 2 Ni dung nghin cu (hp l, ph hp mc tiu NC) 5

  3 Phng php nghin cu (thch hp, c th m bo tnh tin cy ca kt qu NC) 5

  4 Kt qu nghin cu 70

  4.1 Tng quan v c s l lun (r rng, y , ph hp vi ti nghin cu) 10

  4.2 Thng tin, s liu thu thp (y , tin cy) 10

  4.3 X l s liu, phn tch, nh gi v vn nghin cu (chnh xc, khoa hc, logic) 25

  4.4 Kt cu b cc (hp l, logic) 5

  4.5 Cc gii php v kin xut (hp l, c cn c khoa hc v thc tin, c ngha) 20

  5 Hnh vn, hnh thc trnh by (chnh xc, ng quy nh, sch p) 5

  Cng 90 6 im khuyn khch 30

  6.1 Th loi ti mi, c ngha thit thc 10 6.2 p dng phng php nghin cu mi c hiu qu 10

  6.3 C ci tin hon thin v ni dung v phng php NC (i vi th loi c) 10

  im tng cng 100 Ghi ch:

  - im tng cng (k c im khuyn khch) ca mi bi thi khng c vt qu 100 im. - Sau khi cng im chm theo thang 100, gio vin chia tng s ny cho 10 chuyn sang

  thang im 10.

  Ngy.. thng .. nm 200 Ngi chm phn bin

  im chm (Thang im 10)

Recommended

View more >