Truyen Khoi

  • Published on
    25-Sep-2015

  • View
    217

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

De Trac Nghiem truyen khoi

Transcript

<ul><li><p>Cu hi n thi QTTB Truyn Khi_tham kho </p><p>copyright GV.Nguyn Knh </p><p>Cu1 Qu trnh chuyn khi l qu trnh </p><p> a Di chuyn vt cht t pha ny sang pha khc </p><p> b Vt cht tip xc gia pha ny v pha khc </p><p> c Chuyn vt cht t pha ny sang pha khc khi 2 pha tip xc trc tip vi nhau </p><p> d Chuyn vt cht t pha ny sang pha khc khi 2 pha ngn cch bi vch ngn </p><p>Cu2 phn chia cc qu trnh chuyn khi da vo </p><p> a Nhit v tnh cht ca 2 pha </p><p> b p sut v tnh cht ca 2 pha </p><p> c Da vo tnh cht ca 2 pha </p><p> d Da vo c trng qu trnh di chuyn v tnh cht ca 2 pha </p><p>Cu 3 Hp th l qu trnh </p><p> a Ht kh hay hi bng cht bng cht lng </p><p> b Ht kh hay hi bng cht rn </p><p> c Vt cht di chuyn t pha lng vo pha hi </p><p> d Vt cht chuyn t pha rn vo pha hi </p><p>Cu4 Chng l qu trnh tch hn hp lng thnh cc cu t ring bit da vo </p><p> a Nhit si khc nhau ca cc cht lng </p><p> b Nhit nng chy khc nhau ca cc cht lng </p><p> c bay hi khc nhau ca cc cu t </p><p> d nht khc nhau ca cc cu t </p><p>Cu5 Hp ph l qu trnh ht kh hay ht hi </p><p> a Bng cht lng </p><p> b Bng cht rn xp </p><p> c Vt cht i t pha lng vo pha hi </p><p> d Vt cht i t pha hi vo pha lng </p><p>Cu6 Trch ly l qu trnh tch cc cht ha tan </p><p> a Trong cht lng bng cht rn </p><p> b Trong cht rn bng cht kh </p><p> c Trong cht lng bng cht lng khc </p><p> d Trong cht kh bng cht rn </p><p>Cu7 Kt tinh l qu trnh tch cht rn trong dung dch </p><p> a Vt cht i t pha kh vo pha rn </p><p> b Vt cht i t pha lng vo pha rn </p><p> c L 1 qu trnh ha hc </p></li><li><p>Cu hi n thi QTTB Truyn Khi_tham kho </p><p>copyright GV.Nguyn Knh </p><p> d L 1 qu trnh ngng kt </p><p>Cu8 Sy kh l qu trnh tch nc ra khi vt liu m </p><p> a Vt cht i t pha lng vo pha rn </p><p> b Vt cht i t pha kh vo pha rn </p><p> c Vt cht i t pha kh vo pha lng </p><p> d Vt cht i t pha rn vo pha kh </p><p>Cu9* Gi M l phn t lng, x l phn khi lng, x l phn mol, X l t s mol, X l t s khi lng </p><p> a x = (x . Mi)/(xk .Mk) </p><p> b x = (x . Mi)/(xk .Mk) </p><p> c x = X/(1-X) </p><p> d x = X/(1-X) </p><p>Cu10 Khi cn bng pha ta c ycb = f(x) vt cht s chuyn t pha x vo pha y nu </p><p> a y &lt; ycb </p><p> b x = ycb </p><p> c y &gt; ycb </p><p> d xcb &gt; x </p><p> CU </p><p>11 Quy tc pha cho php thay i bao nhiu yu t m cn bng pha khng b ph hy v biu thc ca quy tc pha l </p><p> a C = K + - n </p><p> b C = K - - n </p><p> c C = K - + n </p><p> d C= - K + n </p><p> CU </p><p>12 nh lut Henry i vi dung dch l tng p sut ring phn ca kh trn dung dch t l vi phn mol ca n trong dung dch( p = H.x) trong </p><p> a H l hng s Henry khng c th nguyn </p><p> b x l nng t s mol </p><p> c H l Enthalpy n v Kj/ Kg </p><p> d H l hng s Henry c th nguyn l p sut </p><p> CU 13 Biu thc ca nh lut Raoult p = pbh. x trong </p><p> a p: p sut chung ca hi trn dung dch </p><p> b pbh: p sut hi bo ha ca dung dch </p><p> c x: T s mol ca cu t trong dung dch </p></li><li><p>Cu hi n thi QTTB Truyn Khi_tham kho </p><p>copyright GV.Nguyn Knh </p><p> d p: p sut ring phn ca cu t trong hn hp hi </p><p>CU 14 Khi 2 pha tip xc trc tip vi nhau gia 2 pha to thnh 2 lp mng chy dng v nhn c chuyn ng xay </p><p> a Khuych tn trong mng lun lun l khuych tn i lu </p><p> b Khuych tn trong mng lun lun l khuych tn phn t </p><p> c Khuych tn trong nhn lun lun l khuych tn phn t </p><p> d Khuych tn trong mng v trong nhn ging nhau </p><p> CU </p><p>15 ng lc ca qu trnh chuyn khi l = xcb - x hoc y = y- ycb </p><p> a x &gt; xcb; Vt cht chuyn t x vo y </p><p> b x = xcb; Vt cht chuyn t y vo x </p><p> c x &lt; xcb; Vt cht chuyn t x vo y </p><p> d y &gt; ycb; Vt cht chuyn t x vo y </p><p> CU </p><p>16 Khi ng cn bng l ng thng th ng lc trung bnh logarit theo y nh sau </p><p> a ytb = (yyln (yy </p><p> b ytb = (y yln (yy </p><p> c ytb = (yylg (y2y1 </p><p> d ytb = (yylg (yy </p><p> CU 1 ng knh thit b chuyn khi xc nh theo cng thc: D = [V/ ( 0,785 . Wo)] </p><p> a V: Lu lng pha y : m3/ pht </p><p> b Wo: Vn tc pha y i qua ton b tit din thit b m/h </p><p> c 0,785: h s gia y v x </p><p> d V: Lu lng pha y : m3/s </p><p>CU 17 Bc thay i nng hay a l thuyt l khang th tch thit b trong xy ra qu trnh chuyn khi sao cho </p><p> a Nng cu t i ra khi n bng nng cn bng khi i vo </p><p> b Nng cu t i vo bng nng cn bng i ra </p><p> c Nng cu t i vo ln hn nng cn bng i ra </p><p> d Nng cu t i ra ln hn nng cn bng khi i vo </p><p>CU 18 Trong qu trnh hp th </p><p> a Cht lng dng ht gi l cht b hp th </p></li><li><p>Cu hi n thi QTTB Truyn Khi_tham kho </p><p>copyright GV.Nguyn Knh </p><p> b Cht kh c ht gi l cht hp th </p><p> c Cht lng dng ht gi l cht hp th </p><p> d Cht kh khng b hp th gi l cht b hp th </p><p>CU 19 Dung mi( cht hp th) tt c yu cu khng th thiu c l </p><p> a nht b </p><p> b Nhit dung ring b </p><p> c Khng to thnh kt ta </p><p> d C tnh ha tan chn lc </p><p> CU </p><p>20 ha tan ca kh trong lng </p><p> a L lng kh ha tan trong cht lng </p><p> b L lng lng cha mt n v khi lng cht kh </p><p> c L lng kh ha tan trong mt n v cht lng </p><p> d n v ca ha tan l % khi lng </p><p> CU </p><p>21 ha tan ca kh vo lng ph thuc </p><p> a Tnh cht kh ca lng, nhit v p sut ca hn hp kh </p><p> b Ch ph thuc vo nhit v p sut mi trng </p><p> c Tnh cht ca kh, lng nhit v p sut ring phn </p><p> d Ch ph thuc tnh cht ca kh v ca lng </p><p> CU 22 nh lut Henry ycb = m. x </p><p> a ng vi kh thc </p><p> b Ph hp vi kh thc vi nng kh nh </p><p> c Khng ph hp vi kh l tng </p><p> d Trong ta Y-X ng cn bng l ng thng </p><p>CU 23 Phng trnh nng lm vic ca qu trnh hp th( Gtr: Lu lng kh tr) </p><p> a Gtr( Y-Yc) = Ltr(X- X) </p><p> b Gy(Y- Yc) = Gx(X- X) </p><p> c </p><p>Gy(Y-Yc) = Gx(X- X) </p><p> d Gtr(X- X) = Ltr( Y- Y) </p><p> CU 24 Mi quan h gia lng dung mi v kch thc thit b </p></li><li><p>Cu hi n thi QTTB Truyn Khi_tham kho </p><p>copyright GV.Nguyn Knh </p><p> a Khi lng dung mi tng kch thc thit b tng </p><p> b Khi lng dung mi gim kch thc thit b gim </p><p> c Khi lng dung mi tng kch thc thit b gim </p><p> d Khi lng dung mi gim kch thc thit b khng i </p><p>CU 25 Cc lai thit b c th dng hp th: </p><p> a Loi b mt , mng, un nng, m phun </p><p> b Loi tng si, un nng, m , a </p><p> c Loi phun, loi ngng t, m, a </p><p> d Lai b mt, mng, m, a, phun </p><p> CU </p><p>26 Yu cu chung ca m l </p><p> a B mt ring ln, th tch t do ln, khi lng ring ln, bn ha </p><p> b B mt ring ln, th tch ln, khi lng ring b, bn ha </p><p> c B mt ring lb, th tch b, khi lng ring b, bn ha </p><p> d B mt ring ln, th tch t do ln, khi lng ring b, bn ha </p><p> CU </p><p>27 Ch lm vic ca thp m gm </p><p> a 3 ch : Ch dng, ch xay, ch si bt </p><p> b 2 ch : Ch dng, ch xay </p><p> c 4 ch : Ch dng, ch qu , ch xay, ch si bt </p><p> d 5 ch : Ch dng,ch qu , ch xay, ch si bt, ch sc </p><p> CU 28 Cn c vo s chuyn ng gia kh v lng ngi ta chia thp a( mm) thnh: </p><p> a 2 lai </p><p> b 3 lai </p><p> c 4 lai </p><p> d 5 lai </p><p>CU 29 Khi tin hnh chng hn hp 5 cu t ngi ta thu c </p><p> a 3 sn phm </p><p> b 4 sn phm </p><p> c 5 sn phm </p><p> d 6 sn phm </p><p>CU 30 Cc phng php chng thng c ng dng trong sn xt </p></li><li><p>Cu hi n thi QTTB Truyn Khi_tham kho </p><p>copyright GV.Nguyn Knh </p><p> a Chng ct n gin dng chng hn hp cc cu t c bay hi gn nhau </p><p> b Chng ct hi nc trc tip dng tch cu t d tan trong nc </p><p> c Chng ct chn khng dng khi cn h thp nhit si ca cu t </p><p> d Chng p sut cao d cho hn hp d ng rn p sut thng </p><p>CU 31 Hn hp c nhit si thay i </p><p> a Ch l dung dch thc </p><p> b i vi dung dch thc cn bng pha ch c xc nh bng thc nghim </p><p> c i vi dung dch l tng cn bng pha c xc nh bang nh lut Henry </p><p> d Ch l dung dch l tng </p><p> CU </p><p>32 Tnh cht c bn ca hn hp cht lng khng ha tan vo nhau </p><p> a p sut ring phn ca cu t ny ph thuc s c mt ca cu t kia </p><p> b p sut chung bng tng p sut hi bo ha ca cc cu t </p><p> c Nhit si ca hn hp cao hn nhit si ca cc cu t </p><p> d C th tch cc cu t bng phng php lc </p><p> CU </p><p>33 Chng ct n gin c ng dng cho nhng trng hp sau </p><p> a Khi nhit si ca 2 cu t gn bng nhau </p><p> b Khi i hi sn phm c tinh khit cao </p><p> c Tch hn hp lng khi tp cht khng bay hi </p><p> d Tch hn hp 2 cu t kh bay hi </p><p> CU 34 Phng trnh cn bng vt liu cho ton b qu trnh chng </p><p> a F= W- D </p><p> b F/(xD-xW) = D/(xF-xD)= W/(xP-xW) </p><p> c F/(xD-xW) = D/(xF-xW)= W/(xD-xF) </p><p> d xD. F = D.xF = W. xD </p><p>CU 35 chng minh phng trnh ng nng lm vic ca on chng v on ct ngi ta tha nhn </p><p> a 5 gi thuyt </p><p> b 4 gi thuyt </p><p> c 3 gi thuyt </p><p> d 2 gi thuyt </p><p>CU 36 Trong cc gi thuyt c tha nhn chng minh phng trnh ng nng lm vic ca on ct c </p></li><li><p>Cu hi n thi QTTB Truyn Khi_tham kho </p><p>copyright GV.Nguyn Knh </p><p> a S mol ca pha hi i t di ln khng i theo chiu cao mi on ct v chng </p><p> b S mol pha lng bng nhau trong tt c tit din ca thp </p><p> c Hn hp u vo thp bt k nhit no </p><p> d un si y thp bng hi nc gin tip </p><p>CU 37 Phng trnh ng nng lm vic on ct c dng </p><p> a y = RX.x/(RX+1)+ xD/(RX+1) </p><p> b y = RX.x/(RX-1)+ xD/(RX-1) </p><p> c x = y(RX+1)/(L+RX) + xW(L-1)/(L+RX) </p><p> d x = y(RX-1)/(L+RX) + xW(L+1)/(L+RX) </p><p> CU </p><p>38 a tip liu nm ti giao im ng nng lm vic ca on ct v on chng nu </p><p> a Hn hp lng vo thp nhit nh hn nhit si a tip liu </p><p> b Hn hp lng vo thp nhit bng nhit si a tip liu </p><p> c Hn hp lng vo thp nhit hi bo ha a tip liu </p><p> d Hn hp lng vo thp nhit hi qu nhit a tip liu </p><p> CU </p><p>39 Tnh cht cn bn no khng th thiu khi chn dung mi trch ly </p><p> a Khi lng ring khc xa khi lng ring ca dung dch </p><p> b Nhit dung ring b </p><p> c C tnh ha tan chn lc </p><p> d Khng c, khng n mn thit b </p><p> CU 40 Trch ly cht lng thng c ng dng trong cc trng hp sau </p><p> a Dng tch cc cht d phn hy nhit thng </p><p> b Tch hn hp cc cu t c nhit si khc xa nhau </p><p> c Dng khi dung dch qu m c </p><p> d Khi dung dch to thnh hn hp ng ph </p><p>CU 41 Trch ly nhiu bc cho dng c dng khi </p><p> a Khng cn thit thu dung mi dng tinh khit </p><p> b Cn hon nguyn dung mi v qu trnh hon nguyn n gin </p><p> c Khi h s phn b A ca cu t A trong dung mi S tng ng vi KB trong cu t B </p><p> d Khi khng i hi hon nguyn dung mi v qu trnh hon nguyn kh n gin </p><p>CU 42 tin hnh kt tinh ta tin hnh to dung dch qua bo ha bng phng php sau </p></li><li><p>Cu hi n thi QTTB Truyn Khi_tham kho </p><p>copyright GV.Nguyn Knh </p><p> a un nng dung dch </p><p> b Bc hi 1 phn dung mi </p><p> c Phun mm tinh th vo dung dch </p><p> d Gy chn ng bng tia nng lng hay bng tc ng c hc </p><p>CU 43 S to thnh tinh th gm </p><p> a 2 giai on </p><p> b 3 giai on </p><p> c 4 giai on </p><p> d 5 giai on </p><p> CU </p><p>44 Hp ph vt l c nhng c in sau: </p><p> a Lc hp ph l i lc ha hc </p><p> b Qu trnh thun nghch hon ton v cn bng t tc thi </p><p> c Nhit ta ra ln </p><p> d Ch hp ph nhiu lp </p><p> CU </p><p>45 Hp ph kch ng c c im sau: </p><p> a Qu trnh xy ra nhanh </p><p> b Nhit ta ra khng ng k </p><p> c Nh hp n gin v d dng </p><p> d To thnh hp cht c bit trn b mt </p><p> CU 46 Qu trnh hp ph c ng dng </p><p> a To phn ng trong pha kh </p><p> b Phi trn hn hp kh theo t l thch hp </p><p> c Tin hnh xc tc khng ng th trn b mt </p><p> d Phm vi ng dng ging phng php hp th </p><p>CU 47 So snh than hat tnh v Silicagen ta thy </p><p> a B mt ring than hat tnh nh hn Silicagen </p><p> b C hai u c sn xut t 1 lai nguyn liu </p><p> c C hai u c dng hp ph iu kin nhit tng ng nhau </p><p> d Qu trnh kch thch hat tnh ca than hat tnh thc hin nhit thp hn so vi Silicagen </p><p>CU 48 Qu trnh sy Silicagen thc hin nhit 120oC, cn sy than hat tnh nhit </p></li><li><p>Cu hi n thi QTTB Truyn Khi_tham kho </p><p>copyright GV.Nguyn Knh </p><p> a 110oC </p><p> b 300oc </p><p> c 900oC </p><p> d 1200oC </p><p>CU 49 So snh hot ng v hat tnh ca cht hp ph ta thy </p><p> a Hot ng v hot tnh c gi tr tng ng nhau </p><p> b Hot tnh l thi gian hp ph t n cn bng </p><p> c Than hot tnh hot dng bng khang 90% hot tnh </p><p> d Silicagen hot tnh bng khang 60-705 hot ng </p><p> CU </p><p>50 Hp ph gin on c th tin hnh </p><p> a Theo 2 phng php </p><p> b Theo 3 phng php </p><p> c Theo 4 phng php </p><p> d Theo 5 phng php </p><p> CU </p><p>51 Trong cc phng php lm kh vt liu sau y, phng php no gi l sy </p><p> a Phng php dng nhit </p><p> b Phng php ha l </p><p> c Phng php c hc </p><p> d Phng php ha hc </p><p> CU 52 ng lc ca qu trnh sy l p = p1 - p2 </p><p> a p1, p2 p st hi ring phn trn b mt vt liu </p><p> b p1 p2 l p sut hi ring phn trong vt liu v trong mi trng </p><p> c p1 p2 l p sut hi ring phn trn b mt vt liu v trong mi trng </p><p> d p1 p2 l p sut hi ring phn trong mi trng v trn b mt vt liu </p><p>CU 53 Nghin cu tnh lc hc ca qu trnh sy da vo </p><p> a Phng trnh cn bng vt liu </p><p> b Phng trnh dng lin tc </p><p> c Da vo cc dng biu sy </p><p> d Da vo ch sy thch hp </p><p>CU Mc ch ca nghin cu ng lc hc v sy l </p></li><li><p>Cu hi n thi QTTB Truyn Khi_tham kho </p><p>copyright GV.Nguyn Knh </p><p>54 </p><p> a Xc nh thnh phn vt liu </p><p> b Xc nh lng tc nhn sy v lng nhit cn thit </p><p> c Xc nh ch sy, tc sy v thi gian sy </p><p> d Xc nh tnh cht v cu trc vt liu </p><p>CU 55 Mt trong nhng khi nim c trng cho hn hp khng kh m l </p><p> a m tuyt i ca khng kh l lng hi nc cha trong 1 Kg khng kh m </p><p> b m tng i ca khng kh l lng hi nc cha trong 1 kg khng kh v lng hi nc bo ha </p><p> c Hm m ca khng kh l lng hi nc cha trong 1 Kg khng kh kh </p><p> d Nhit lng ring ca khng kh m l nhit lng ring ca hi nc trong hn hp </p><p> CU </p><p>56 Nhit bu t l </p><p> a Nhit im sng </p><p> b Gii hn lm lnh khng kh m vi hm m khng i </p><p> c Gii hn lm lnh khng kh m vi nhit lng ring khng i </p><p> d c trng kh nng thu nhit ca khng kh </p><p> CU </p><p>57 Khi lng ring ca khng kh m so vi khi lng ring ca khng kh kh </p><p> a K2</p><p>A &gt;K2</p><p>K </p><p> b K2</p><p>A =K2</p><p>K </p><p> c K2</p><p>A </p></li><li><p>Cu hi n thi QTTB Truyn Khi_tham kho </p><p>copyright GV.Nguyn Knh </p><p>CU 60 Lng khng kh kh qua my sy xc nh theo cng thc </p><p> a L = W/(Y2- Y1) Kg/s </p><p> b L= W.( Y2- Y1) Kg/s </p><p> c L= W/( X2- X1) Kg/s </p><p> d L= W.( Y2- Y1) Kg/s </p><p> CU </p><p>61 Trong phng trnh cn bng nhit lng ca my sy bng khng kh. Nhit lng vo gm </p><p> a 3 thnh phn </p><p> b 4 thnh phn </p><p> c 5 thnh phn </p><p> d 6 thnh phn </p><p> CU </p><p>62 Trong phng trnh cn bng nhit lng ca my sy bng khng kh. Nhit lng ra gm </p><p> a 3 thnh phn </p><p> b 4 thnh phn </p><p> c 5 thnh phn </p><p> d 6 thnh phn </p><p> CU 63 Sy l thuyt l qu trnh </p><p> a Nhit lng b sung chung bng khng </p><p> b Nhit lng tn tht chung bng khng </p><p> c Tt c nhit lng tn tht v b sung u bng khng </p><p> d Tng nhit lng tn tht v b sung chung bng khng </p><p>CU Sy thc t l qu trnh sy trong </p><p>64 a Nhit b sung chung lun lun ln hn nhit tn tht chung </p><p> b Nhit b sung chung lun lun nh hn nhit tn tht chung </p><p> c Nhit b sung chung bng nhit tn tht chung </p><p> d Ty thuc gi tr nhit b sung chung v tn tht chung </p><p>CU Sy c b sung nhit trong phng sy c u im </p><p>65 a Thit b n gin hn </p><p> b Thi gian sy nhanh hn </p><p> c Sy iu kin nhit thp hn </p><p> d Tit kim nng lng hn </p></li><li><p>Cu hi n thi QTTB Truyn Khi_tham kho </p><p>copyright GV.Nguyn Knh </p><p>CU Sy c t nng khng kh gia chng c u im </p><p>66 a Thit b n gin hn </p><p> b Thi gian sy t hn </p><p> c Sy iu kin nhit thp hn </p><p> d Tit kim nng lng hn </p><p>CU Sy c tun hon khng kh thi c u im </p><p>67 a Thit b n gin hn </p><p> b Thi gian sy t hn </p><p> c Sy iu kin nhit thp hn </p><p> d Tit kim nng lng hn </p><p>CU Lin kt m vi vt liu gm </p><p>68 a Lin kt hp ph, lin kt mao qun, lin kt kt dnh </p><p> b Lin kt ha hc, lin kt mao qun, lin kt kt dnh </p><p> c Lin kt vt l, lin kt mao qun, lin kt c l </p><p> d Lin kt vt l, lin kt ha hc, lin kt kt dnh </p><p>CU Tc sy ph thuc vo cc nhn t bn trong l </p><p>69 a Cu...</p></li></ul>