TRZISNA PRAVILA

  • Published on
    30-Jun-2015

  • View
    144

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

<p>TRINA PRAVILA</p> <p>Zvanina verzija Decembar, 2008.godine</p> <p>Trina pravila Zvanine verzija</p> <p>Na osnovu lana 29, stav 5 Zakona o energetici (Sl. List RCG br.39/03) i lanova 48 i 51 Statuta Elektroprivrede Crne Gore AD Niki, Odbor Direktora Drutva na VIII sjednici odranoj 30.12.2008.godine donio je</p> <p>TRINA PRAVILA</p> <p>2</p> <p>Trina pravila Zvanine verzija</p> <p>SADRAJ I UVOD 1.1 TRITE ELEKTRINE ENERGIJE 1.2 CILJ I SVRHA TRINIH PRAVILA 1.3 PRIMJENA TRINIH PRAVILA 1.4 TRINA PRAVILA I KODEKS MREE ZNAENJE IZRAZA I DEFINICIJE OPTE ODREDBE3.1 3.2 3.3 UGOVORI POVJERLJIVOST INFORMACIJA REAVANJE SPOROVA</p> <p>II III</p> <p>IV</p> <p>OPERATOR TRITA, OPERATOR PRENOSNE MREE, OPERATOR DISTRIBUTIVNE MREE I UESNICI NA TRITU ELEKTRINE ENERGIJE4.1 4.2 4.3 OPERATOR TRITA OPERATOR PRENOSNE MREE OPERATOR DISTRIBUTIVNE MREE UESNICI NA TRITU ELEKTRINE ENERGIJE</p> <p>4.4</p> <p>4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 V5.1 5.2 5.3 5.4 5.5</p> <p>Kategorija uesnika na tritu elektrine energije Prava i obaveze uesnika na tritu elektrine energije Prijem uesnika na trite elektrine energije Iskljuenje uesnika sa trita elektrine energije Prestanak uea uesniku na tritu elektrine energije</p> <p>BAZA PODATAKAPODACI O PROIZVODNIM I POTROAKIM JEDINICAMA PODACI O UESNICIMA NA TRITU ELEKTRINE ENERGIJE PODACI O TRGOVANJU PODACI O OBRAUNSKIM MJERENJIMA I GUBICIMA OBJAVLJIVANJE PODATAKA</p> <p>VI</p> <p>TRITE ELEKTRINE ENERGIJE NA BAZI BILATERALNIH UGOVORA6.1 6.2 UVOD EVIDENTIRANJE BILATERALNIH UGOVORA</p> <p>VII</p> <p>BALANSNO TRITE ELEKTRINE ENERGIJE7.1 UVOD 7.2 BALANSNI MEHANIZAM DO OTVARANJA BALANSNOG TRITA ELEKTRINE ENERGIJE 7.3 NAIN ANGAOVANJA BALANSNE ELEKTRINE ENERGIJE</p> <p>VIII</p> <p>PREDNOSNO DISPEIRANJE I KVALIFIKOVANI PROIZVOAI</p> <p>3</p> <p>Trina pravila Zvanine verzija</p> <p>IX</p> <p>VOZNI REDOVI9.1</p> <p>9.29.3</p> <p>9.49.5</p> <p>9.6 9.79.8</p> <p>UVOD INTERKONEKTORI-PREKOGRANINI PRENOSNI KAPACITETI PROGNOZA POTRONJE OKVIRNI VOZNI RED OGRANIENJA U TRGOVANJU KOMUNIKACIJA OPERATORA TRITA SA OPERATORIMA MREA I UESNICIMA NA TRITU ELEKTRINE ENERGIJE PRIBAVLJANJE PODATAKA ZA IZRADU VOZNOG REDA KONANI VOZNI RED</p> <p>X</p> <p>SISTEMSKE USLUGE10.1 UVOD 10.2 OBEZBJEIVANJE SISTEMSKIH USLUGA</p> <p>XI</p> <p>OBRAUN ODSTUPANJA PREDAJE I PRIJEMA ELEKTRINE ENERGIJE OD VOZNIH REDOVA11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 OPTE ODREDBE BALANSNA ODGOVORNOST BALANSNA GRUPA FINANSIJSKE GARANCIJE PRINUDNO SNABDIJEVANJE 11.6 UTVRIVANJE KOLIINSKOG ODSTUPANJA 11.7 UTVRIVANJE KOLIINSKOG ODSTUPANJA REGISTRACIONIH MJERENJA</p> <p>POTROAA</p> <p>BEZ</p> <p>XII</p> <p>OBRAUN I FINANSIJSKA PORAVNANJA12.1 OPTE ODREDBE 12.2 ZONA TOLERANCIJE 12.3 ODREIVANJE CIJENE ODSTUPANJA 12.4 FINANSIJSKI OBRAUN ODSTUPANJA 12.5 FINANSIJSKA PORAVNANJA, FAKTURISANJE I NAPLATA</p> <p>XIII XIV</p> <p>IZMJENE I DOPUNE TRINIH PRAVILA PRELAZNE I ZAVRNE ODREDBE</p> <p>4</p> <p>Trina pravila Zvanine verzija</p> <p>I</p> <p>UVOD</p> <p>1.1 TRITE ELEKTRINE ENERGIJE1.1.1 Na osnovu Zakona o energetici (u daljem tekstu Zakon) i Sporazuma o osnivanju Energetske zajednice u Jugoistonoj Evropi, Crna Gora ima obavezu da kvalifikovanim kupcima omogui pristup tritu elektrine energije tj. konkurentnom snabdijevanju elektrinom energijom i slobodan izbor svog snabdijevaa. Da bi konkurentno snabdijevanje efikasno funkcionisalo neophodno je postojanje trita elektrine energije na kome uesnici na tritu (proizvoai, snabdjevai, trgovci i kvalifikovani kupcidirektni potroai) mogu prodavati i kupovati elektrinu energiju. Shodno Zakonu Regulatorna agencija za energetiku (u daljem tekstu Agencija) objavljuje pravila za omoguavanje osnivanja trita elektrine energije na kojem se promet elektrine energije odvija preko Operatora trita. Uspostavljanje trita elektrine energije ne iskljuuje funkciju snabdijevanja po regulisanim tarifama. Shodno Zakonu, Trina pravila. Operator trita je, nakon dobijanja licence, duan pripremiti</p> <p>1.1.2</p> <p>1.1.3</p> <p>1.1.4 1.1.51.1.6 1.1.7</p> <p>Trina pravila donosi Odbor Direktora Drutva, a odobrava Agencija. Trite elektrine energije treba da bude efikasno, konkurentno i odrivo. Da bi trite elektrine energije bilo efikasno, konkurentno i odrivo, organizovanje i upravljanje tritem se obavlja na javan, nepristrasan i nediskriminatoran nain.</p> <p>1.2 CILJ I SVRHA TRINIH PRAVILA1.2.1 1.2.2 Cilj Trinih pravila je stvaranje uslova za funkcionisanje i razvoj trita elektrine energije. Osnovna svrha Trinih pravila je da definiu odnose i tok aktivnosti na tritu elektrine energije, kao i da utvrde prava, obaveze i odgovornosti odgovornih energetskih subjekata i uesnika na tritu. Osim toga Trina pravila za svrhu imaju i sledee: 1. da saglasno utvrenom modelu trita definiu procedure, principe i standarde za organizovanje i funkcionisanje trite elektrine energije u Crnoj Gori, 2. da definiu (identifikuju, klasifikuju i registruju) sve uesnike na tritu elektrine energije, kao i sve odgovorne energetske subjekte, 3. da utvrde ugovorni okvir kojim se definiu prava, obaveze i odgovornosti uesnika na tritu elektrine energije i odgovornih energetskih subjekata,</p> <p>5</p> <p>Trina pravila Zvanine verzija 4. da definiu produkte trgovanja na tritu elektrine energije, 5. da definiu standarde i procedure za obavljanje i evidentiranje transakcija na tritu elektrine energije i to: a) transakcije na tritu elektrine energije na bazi bilateralnih ugovora proistekle iz zakljuenih ugovora izmeu uesnika na tritu elektrine energije za odreeni vremenski period, b) transakcije na dan unaprijed neto ''Pool'' tritu elektrine energije, na kome je Operator trita druga ugovorna strana uesnicima na ovom tritu i c) transakcije na balansnom tritu elektrine energije, na kome je Operator prenosne mree druga ugovorna strana uesnicima na ovom tritu. 6. da definiu standarde i procedure za izradu, odravanje i auriranje baze podataka uesnika na tritu elektrine energije, kvalifikovanih kupaca, proizvodnih jedinica, zakljuenih transakcija (podaci o trgovanju), obraunskih mjerenja, prenosnih i distributivnih gubitaka, utvrenih koliinskih odstupanja i finansijskih obaveza proisteklih iz njih, 7. da definiu standarde i procedure za prijavu, izradu, provjeru i promjenu dnevnih voznih redova, 8. da definiu standarde i procedure za nabavku sistemskih usluga i kupovinu elektrine energije za pokrivanje gubitaka u prenosnoj mrei, kako bi se obezbijedilo neprekidno, sigurno i pouzdano snabdijevanje potroaa elektrinom energijom, 9. da definiu standarde i procedure za trinu raspodjelu prava na korienje prekograninih kapaciteta za prenos elektrine energije kako bi se obezbijedilo nesmetano obavljanje prekograninih transakcija na tritu elektrine energije i 10. da definiu standarde i procedure za obraun koliinskih odstupanja za konano poravnanje nosilaca balansne odgovornosti balansnih grupa, odnosno balansno odgovornih subjekata i njihovo finansijsko poravnanje na tritu elektrine energije. 1.2.5 Trina pravila su obavezujua za sve uesnike na tritu elektrine energije i odgovorne energetske subjekte.</p> <p>1.3 PRIMJENA TRINIH PRAVILA1.3.1 Primjena Trinih pravila se odvija preko zakljuenih ugovora, te pravila i uputstava koje priprema Operator trita, donosi Odbor Direktora Drutva uz saglasnost Agencije, kao i drugih internih akata Operatora trita. Na tritu elektrine energije postoje ugovori koji se zakljuuju izmeu:</p> <p>1.3.2</p> <p>1. uesnika na tritu elektrine energije (proizvoai, snabdjevai, trgovci ikvalifikovani kupci-direktni potroai), 2. odgovornih energetskih subjekata na tritu elektrine energije sa jedne strane (Operator trita, Operator prenosa elektrine energije, Operator prenosne mree i Operator distributivne mree) i ostalih uesnika na tritu elektrine energije sa druge strane i 3. snabdjevaa i kvalifikovanih kupaca.</p> <p>6</p> <p>Trina pravila Zvanine verzija</p> <p>1.41.4.1</p> <p>TRINA PRAVILA I KODEKSI MREATrina pravila su u neposrednoj vezi sa kodeksima mrea, posebno u dijelu koji se odnosi na komercijalne ugovore za prikljuenje i korienje prenosne i distributivne mree Crne Gore, kao i na ugovore o ueu u balansnom mehanizmu i pruanju sistemskih usluga.</p> <p>II</p> <p>ZNAENJE IZRAZA I DEFINICIJEu Trinim pravilima na bilo koji zakon, propis ili drugi dokument, podrazumijeva i sve zakone, propise i druga dokumenta koja ih zamjenjuju, ukoliko kontekst ne nalae drugaije. funkcije prenesu na drugi organ, podrazumijeva organ koji ga zamjenjuje ili u znatnoj mjeri nasleuje njegove funkcije, ovlaenja i dunosti, ukoliko kontekst ne nalae drugaije.</p> <p>2.1 Pozivanje</p> <p>2.2 Pozivanje u Trinim pravilima na bilo koji organ, a koji prestane da postoji ili se njegove</p> <p>2.3 Svi pojmovi definisani u Zakonu imae isto znaenje i u Trinim pravilima, ukolikokontekst ili svrha ne nalau drugaije.</p> <p>2.4 Pojmovi upotrijebljeni u Trinim pravilima imaju sledea znaenja:Balansiranje sistema Proces kojim se, upravljanjem ponudama za smanjenje ili poveanje proizvodnje i potronje u realnom vremenu, postie sledei cilj: 1. odrava balans izmeu proizvodnje i potronje u realnom vremenu, 2. reava problem zaguenja u prenosnoj mrei i 3. odrava potreban nivo regulacione rezerve. Grupa sastavljena od odreenog broja uesnika na tritu elektrine energije (subjekti poravnanja), s pripadajuim primopredajnim mjestima, koji se udruuju radi zajednikog obrauna odstupanja, Skup pravila i procedura kojma se ureuje ukupan proces balansiranja, obrauna i poravnanja odstupanja. Skup pravila i procedura u kojima uestvuju Operator trita, Operator prenosne mree, Operator distributivne mree i nosioci balansne odgovornosti, odnosno balansno</p> <p>Balansna grupa</p> <p>Balansni mehanizam</p> <p>Balansni obraun</p> <p>7</p> <p>Trina pravila Zvanine verzija odgovorni subjekti, a koji za krajnji cilj ima obraun koliinskog odstupanja, finansijski obraun i poravnanje. Balansno odgovorni subjekt i Nosilac balansne odgovornosti balansne grupe Balansno odgovorni subjekt je svaki uesnik na tritu elektrine enrgije, koji kao nosilac sopstvene balansne odgovornosti, preuzima finansijsku odgovornost, a Nosilac balansne odgovornosti balansne grupe preuzima finansijsku odgovornost za sopstveno balansno odstupanje i balansno odstupanje lanova svoje balansne grupe-subjekata poravnanja. Dobrovoljno kratkorono trite gdje uesnici na tritu mogu dostaviti ponude za poveanje/smanjenje proizvodnje i potronje (u MW) Operatoru prenosne mree za balansiranje sistema. Ovo trite formira balansnu cijenu za poravnanje odstupanja. Vrijednost okvirnog voznog reda regulacionih proizvodnih jedinica, koje uestvuju u sekundarnoj regulaciji. Kupoprodajni ugovor o prodaji i kupovini elektrine energije koji neposredno zakljuuju uesnici na tritu elektrine energije (ugovorne strane), kojim je ureen njihov kupoprodajni odnos. Meunarodno propisana identifikaciona oznaka za energetske subjekte i uesnike na tritu elektrine energije. Pod gubicima elektrine energije se podrazumijevaju tehniki gubici u prenosnim i distributivnim mreama. Interkonektor oznaava opremu koja se koristi za povezivanje elektroenergetskih sistema. Snadbjeva koji ima odgovornost za snabdijevanje elektrinom energijom nekvalifikovanih kupaca (domainstva) i svih malih i nezatienih kvalifikovanih kupaca, koji iz bilo kog razloga ne ele da biraju drugog snabdjevaa. Mjesto gdje je kupoprodaja elektrine energije determinisana skupom ugovora, pravila o poslovanju i drugih srodnih akata o kupoprodaji elektrine energije definisanih Trinim pravilima. Kupac koji po Direktivi 2003/54/EC slobodno kupuje elektrinu energiju po svom izboru.</p> <p>Balansno trite</p> <p>Bazna snaga Bilateralni ugovor</p> <p>EIC kod Gubici elektrine energije Interkonektor Javni snabdjeva</p> <p>Konkurentno trite</p> <p>Kvalifikovani kupac</p> <p>8</p> <p>Trina pravila Zvanine verzija Kvalifikovani kupac-direktni potroa Kvalifikovani (povlaeni) proizvoa Kupac koji preuzima sopstvenu balansnu odgovornost. Proizvoa koji u pojedinom (odreenom) proizvodnom objektu proizvodi elektrinu i toplotnu energiju, ili koji iskoritava otpad ili obnovljive izvore energije za proizvodnju elektrine energije na ekonomski primjeren nain, koji je usklaen sa zatitom ivotne sredine Dio prenosnog kapaciteta koji nije predmet aukcije i pokriva: 1. neplanirana odstupanja stvarnih tokova snage zbog djelovanja frekventne regulacije optereenja, 2. havarijske razmjene elektrine energije sa drugim sistemima zbog neoekivane neizbalansiranosti sistema u realnom vremenu i 3. netanosti i nepreciznosti u prikuplanju podataka i oitavanju mjerenja. Nain upotrebe ureaja koji mjere i registruju koliinu i smjer elektrine energije u vremenu. Vremenski period za koji se mjeri potronja elektrine energije potroaa koji nisu opremljeni mjernim ureajima za satnu registraciju potronje. Novani iznos koji korisnik plaa Operatoru trita za pruenu uslugu. Potroa koji nema satno mjerenje. Kod nesatno mjerenog potroaa je neophodno utvrditi profil potronje, ili na drugi nain procijeniti njegovu satnu potronju. Satni period u kojem se utvrdjuju odstupanja predaje/prijema elektrine energije od voznih redova. Licencirani subjekt koji obavlja odreenu elektroenergetsku djelatnost, a direktno je ukljuen u pojedine ili sve aktivnosti na tritu elektrine energije (Operator trita, Operator prenosne mree, Operator distributivne mree i Operator prenosa elektrine energije). Manjak snage (negativna vrijednost) ili viak snage (pozitivna vrijednost) u regulacionoj oblasti/bloku sinhrone oblasti, obino mjereno na granicama oblasti, u odnosu na regulacioni program. Operator distributivne mree je energetski subjekt, koji u okviru Operatora distribucije i jedinstvene licence za</p> <p>Margina sigurnosti</p> <p>Mjerenje Mjerni period</p> <p>Naknada za uslugu Nesatno mjereni potroa</p> <p>Obraunski interval Odgovorni energetski subjekt</p> <p>Odstupanje snage razmjene</p> <p>Operator distributivne mree</p> <p>9</p> <p>Trina pravila Zvanine verzija dvije djelatnosti, upravlja distributivnom mreom. Operator prenosa Energertski subjekt, pravno ili funkcionalno razdvojen i odgovoran je za korienje, pouzdanost, upravljanje, odravanje, i razvoj prenosne mree, dispeing, usklaivanje proizvodnje i potronje, rezerve i vremensko usklaivanje ponude i tranje. Operator prenosa je imalac licence za prenos elektrine energije i licence za operatora prenosne mree. Operator prenosne mree je energetski subjekt, koji je u okviru Operatora prenosa imalac posebne licence za upravljanje prenosnom mreom. Energetski subjekt pravno ili funkcionalno razdvojen, koji je u skladu sa Zakonom i Licencom, ovlaen za organizovanje i administriranje trgovanja elektrinom energijom na tritu elektrine energije. Ugovor o kupoprodaji elektrine energije, koji su zakljuili nosilac balansne odgovornosti balansne grupe i subjekt poravnanja odstupanja (kvalifikovani potroa). Ovaj ugovor ujedno definie pripadnost subjekta poravnanja balansnoj grupi. Sva pravila koja proistiu iz osnovnih dokumenata kao to su Trina pravila, kodeksi i sl. Proces obrauna stvarnih odstupanja, poravnanje ugovorenih koliina elektrine energije iz bilateralnih ugovora i sa dan unaprijed trita, sa stvarno izmjerenim koliinama elektrine energije. Proces usaglaavanja koliina odstupanja. Davanje prioriteta pri dispeiranju kvalifikovanim (povlaenim) proizvoaima, tj. proizvoaima koji koriste obnovljive izvore energije, otpad ili kombinovano pro...</p>