trznej (dz. 505, 506 i 492/2 – obr. - bip. ?· - Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych ... in.…

  • Published on
    28-Feb-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p> ul. Gaczyskiego 17 B/1 81-587 Gdynia </p> <p>www.profil-fs.pl biuro@profil-fs.pl tel. 663-728-218 </p> <p>Przebudowa drogi wewntrznej (dz. 505, 506 i 492/2 obr. 0015, Stegna) na odcinku od drogi wojewdzkiej nr 501 do posesji nr 88a 90a w Stegnie </p> <p>opis techniczny do projektu: </p> <p>Przebudowa drogi wewntrznej (dz. 505, 506 i 492/2 obr. 0015, Stegna) na odcinku od drogi wojewdzkiej nr 501 </p> <p>do posesji nr 88a 90a w Stegnie </p> <p> 1.0 Przedmiot i zakres inwestycji </p> <p>Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejcej nawierzchni drogi wewntrznej zlokalizowanej w Stegnie na odcinku od ul. Gdaskiej do posesji nr 90a. Przedsiwzicie polega bdzie na: </p> <p> wykonaniu nowej nawierzchni jezdni; przebudowie zjazdw; ustawieniu nowego ogrodzenia oraz rozbirce istniejcego. </p> <p> Dugo odcinka objtego przebudow wynosi 129,0 mb. 2.0 Materiay wyjciowe </p> <p>Przy opracowaniu dokumentacji projektowej wykorzystano: - map sytuacyjno-wysokociow do celw projektowych w skali 1:500 wykonan przez </p> <p>uprawnionego geodet; - umow z Inwestorem; - obowizujce przepisy i normy; - zdjcia i pomiary uzupeniajce, wykonane przez zesp projektowy; - opini geotechniczn wykonan w padzierniku 2017 r. Przy projektowaniu korzystano z nastpujcych normatyww, wytycznych, katalogw i instrukcji: - Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w </p> <p>sprawie warunkw technicznych, jakim powinny odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.; </p> <p>- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw technicznych, jakim powinny odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U., poz. 329 z dnia 10 marca 2015 r.; </p> <p>- Wytyczne projektowania skrzyowa drogowych; </p> <p> ul. Gaczyskiego 17 B/1 81-587 Gdynia </p> <p>www.profil-fs.pl biuro@profil-fs.pl tel. 663-728-218 </p> <p>Przebudowa drogi wewntrznej (dz. 505, 506 i 492/2 obr. 0015, Stegna) na odcinku od drogi wojewdzkiej nr 501 do posesji nr 88a 90a w Stegnie </p> <p>- Katalog Powtarzalnych Elementw Drogowych Centralne Biuro Projektowo-Badawcze Drg i Mostw Transprojekt Warszawa 1979-1982; </p> <p>- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Psztywnych Instytut Badawczy Drg i Mostw Zarzdzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Drg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.; </p> <p>- Wymagania techniczne WT 2014; - Inne instrukcje, normatywy i wytyczne obowizujce w budownictwie drogowym. 3.0 Istniejcy stan zagospodarowania terenu </p> <p>Droga gminna wewntrzna zlokalizowana jest w poudniowo zachodniej czci Stegny. Obecnie jest drog dwukierunkow o szlakowym przekroju i jezdni utwardzonej tuczniem o zmiennej szerokoci od 2,8 m do 3,5 m. Stan istniejcej nawierzchni jezdni na caym odcinku okrelono jako zy, wymagajcy remontu. Nawierzchnia posiada liczne ubytki, w ktrych w czasie opadw gromadzi si woda. </p> <p>Przy drodze znajduje si zabudowa jedno i wielorodzinna Wody opadowe z drogi wewntrznej odprowadzane s powierzchniowo, na teren </p> <p>przylegy. Droga nie posiada owietlenia ulicznego. Droga obsugiwana jest za pomoc zjazdu publicznego z drogi wojewdzkiej nr 501 </p> <p>(ul. Gdaska). Przebudowa zjazdu objta jest odrbnym opracowaniem. W pasie drogowym znajduje si infrastruktura techniczna w postaci: sieci </p> <p>wodocigowej, kanalizacji sanitarnej, sieci teletechnicznej oraz elektroenergetycznej (supy z lini napowietrzn). </p> <p> 4.0 Bilans terenu </p> <p>Przebudowa nawierzchni jezdni drogi wewntrznej zlokalizowany jest na dziakach, ktrych wacicielem jest Gmina Stegna: 505, 506 i 492/2 obr. 0015, Stegna </p> <p> Cakowita powierzchnia objta przebudow wynosi 0,08 ha. </p> <p>5.0 Projektowane zagospodarowanie terenu </p> <p>5.1 Przyjte parametry techniczne: </p> <p>- droga wewntrzna niesklasyfikowana - kategoria drogi gminna - prdko projektowa Vp 30 km/h - kategoria ruchu KR1 - spadek jezdni jednostronny, 2,0% </p> <p> ul. Gaczyskiego 17 B/1 81-587 Gdynia </p> <p>www.profil-fs.pl biuro@profil-fs.pl tel. 663-728-218 </p> <p>Przebudowa drogi wewntrznej (dz. 505, 506 i 492/2 obr. 0015, Stegna) na odcinku od drogi wojewdzkiej nr 501 do posesji nr 88a 90a w Stegnie </p> <p>5.2 Plan sytuacyjny </p> <p>Pocztek odcinka objtego przebudow stanowi dowizanie do krawdzi zjazdu publicznego z drogi wojewdzkiej nr 501 (ul. Gdaska), natomiast koniec w km 0+129,66 zlokalizowany jest na bramie wjazdowej do posesji nr 90a. </p> <p>Droga na caym odcinku posiada bdzie przekrj szlakowy, nawierzchni z pytki betonowej 20x20 cm oraz jednostronny spadek poprzeczny 2%. Na odcinku od km 0+000,00 do pocztku uku poziomego w km 0+041,55 droga posiada bdzie szeroko 3,0 m, na dalszym odcinku 3,3 m. Obramowanie jezdni stanowi opornik betonowy 12x25 cm, wtopiony, ustawiony na awie bet. zwykej z bet. C12/15. </p> <p>Na dugoci granicy dziaki nr 506 z dz. 505 naley rozebra istniejce ogrodzenie. Projekt przewiduje ustawienie nowego ogrodzenia wraz z furtk na granicy dziaek 504 i 505, szczegy dotyczce ogrodzenia podano pkt. 5.5. </p> <p>W ramach zadania przebudow objto 5 zjazdw o szer. od 3,0 do 5,0 m. Przy kadym zjedzie uwzgldniono dojcie do furtek wykonane jako chodnik. </p> <p>Na kocowym odcinku na dugoci 6,0 m jezdni naley wykona w caej szerokoci pasa drogowego, tj. 5,1 m, co umoliwi zawracanie pojazdw osobowych. 5.3 Przekrj poduny </p> <p> Niwelet drogi zaprojektowano uwzgldniajc wysokociowe pooenie istniejcych </p> <p>bram dla zjazdw indywidualnych znajdujcych si w pasie drogowym ulicy Spadek poduny drogi wewntrznej jest zmienny i wynosi od 0,7% do 5,0%. Zaprojektowana niweleta 3 uki pionowe: w km 0+027,78 (wypuky o R=600,0 m), km 0+063,08 (wypuky o R=600,0 m) i w km 0+079,21 (wklsy o R=300,0 m). </p> <p> 5.4 Przekrj normalny </p> <p>Konstrukcja nawierzchni drogi wewntrznej zostaa zaprojektowana dla kategorii ruchu KR1, obcienie 100 kN/o, w oparciu m. in. o Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Psztywnych Instytut Badawczy Drg i Mostw Zarzdzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Drg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.: </p> <p> a) jezdnia: - 8 cm, warstwa cieralna z pytki betonowej 20x20 cm, gadkiej, koloru szarego, - 3 cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4, - 20 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwizanego C50/30, 0/31,5 mm, - 10 cm, warstwa ulepszonego podoa z mieszanki kruszywa zwizanego cementem o wytrzymaoci C1,5/2. </p> <p>W przypadku stwierdzenia wystpowania pod projektowan konstrukcj gruntw innych ni z grupy nonoci G1, Wykonawca wasnym kosztem i staraniem wymieni je na piaski rednie. </p> <p> ul. Gaczyskiego 17 B/1 81-587 Gdynia </p> <p>www.profil-fs.pl biuro@profil-fs.pl tel. 663-728-218 </p> <p>Przebudowa drogi wewntrznej (dz. 505, 506 i 492/2 obr. 0015, Stegna) na odcinku od drogi wojewdzkiej nr 501 do posesji nr 88a 90a w Stegnie </p> <p>b) zjazdy: - 8 cm, warstwa cieralna z pytki betonowej 20x20 cm, gadkiej, koloru antracyt, - 3 cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4, - 15 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwizanego C50/30, 0/31,5 mm, - 10 cm, warstwa ulepszonego podoa z mieszanki kruszywa zwizanego cementem o wytrzymaoci C1,5/2. </p> <p>c) chodnik/schody: - 5 cm, warstwa cieralna z pytki betonowej 20x20 cm, gadkiej, koloru szarego, - 3 cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4, - 15 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwizanego C50/30, 0/31,5 mm, - 10 cm, warstwa ulepszonego podoa z mieszanki kruszywa zwizanego cementem o wytrzymaoci C1,5/2. </p> <p>d) ziele: - 10 cm, humus obsiany mieszank traw. </p> <p>5.5 Ogrodzenie i furtka </p> <p>Na granicy dziaki nr 505 naley ustawi nowego ogrodzenie z paneli ocynkowanych malowanych proszkowo na kolor RAL 6005 z drutu stalowego min. 4,0 mm zgrzewanego o oczku 5060x200 mm, szeroko paneli 2500 mm, wysoko paneli 1,50 m. Panele naley montowa do supkw panelowych ocynkowanych 60x40x2 mm, z kapturkiem. Supki naley osadzi w fundamentach z betonu C20/25 o wym. 0,3x0,3x0,5 m. W km 0+024,00, na wysokoci schodw terenowych, w cigu proj. ogrodzenia naley zamontowa furtk. Dane techniczne furtki: wysoko 1500 mm, szeroko 1000 mm, panelowa, ocynkowana, malowana proszkowo na kolor RAL 6005, z elektrozaczepem. 5.6 Odwodnienie </p> <p>Wody opadowe z drogi zostan odprowadzane powierzchniowo na teren przylegy. 5.7 Urzdzenia obce </p> <p>W pasie drogowym ulicy znajduje si kanalizacja teletechniczna, wodocig, kanalizacja sanitarna oraz supy energetyczne z lini napowietrzn. Wykonawca Robt prowadzi bdzie roboty zgodnie z wydanymi przez gestorw sieci uzgodnieniami. Wykonawca robt wyreguluje do poziomu nowych rzdnych nawierzchni wszystkie studnie i nawiertaki i zawory. </p> <p>Zgodnie z uzgodnieniem Centralnego Wodocigu uawskiego sp. z o.o. skrzynki zasuw naley obrukowa za pomoc kostki kamiennej 5/7 cm. </p> <p> ul. Gaczyskiego 17 B/1 81-587 Gdynia </p> <p>www.profil-fs.pl biuro@profil-fs.pl tel. 663-728-218 </p> <p>Przebudowa drogi wewntrznej (dz. 505, 506 i 492/2 obr. 0015, Stegna) na odcinku od drogi wojewdzkiej nr 501 do posesji nr 88a 90a w Stegnie </p> <p> Zgodnie z uzgodnieniem Przedsibiorstwa Komunalnego Mierzeja sp. z o. o. w Stegnie naley wymieni wazy nastudzienne na nowe zgodnie z kategori drogi oraz wymieni istniejce trjniki na studnie teleskopowe PVC o rednicy min. 400. 5.8 Rozbirki </p> <p>W zwizku z przebudow nawierzchni drogi wewntrznej rozbirce podlega ogrodzenie zlokalizowane na granicy dziaki nr 505, furtka oraz schody. </p> <p>Materia z rozbirki naley wywie z terenu budowy oraz zutylizowa. 6.0 Zestawienie powierzchni poszczeglnych czci zagospodarowania terenu </p> <p>Wielkoci projektowanych powierzchni i dugoci przeznaczonych do realizacji ksztatuj si nastpujco: - jezdnia z pytki bet. gr. 8 cm, szarej - 433,0 m2 - zjazdy z pytki bet. gr. 8 cm, antracyt - 21,0 m2 - chodnik z pytki bet. gr. 5 cm, szarej - 8,0 m2 - ziele - 234,0 m2 - opornik betonowy - 268,0 mb 7.0 Geologia </p> <p> Na potrzeby niniejszego opracowania dot. przebudowy drogi wewntrznej w m. </p> <p>Stegna, Elblskie Przedsibiorstwo Geologiczne mgr in. Daniel Kochanowski z Elblga wykona w padzierniku 2017 r. badania geotechniczne, na podstawie ktrych stwierdzono: </p> <p>Rodzaj gruntw: nasyp niekontrolowany, piasek prchniczny, piasek redni Warunki gruntowe: proste Warunki wodne: dobre. Gboko przemarzania: 1,0 m. Dla stwierdzonych prostych warunkw gruntowo-wodne przyjto grup nonoci </p> <p>podoa nawierzchni G1. Opinia geotechniczna: </p> <p>Zgodnie z Rozporzdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkw posadawiania obiektw budowlanych okrela si kategori geotechniczn dla remontowanej drogi jako pierwsz. </p> <p> 8.0 Roboty ziemne Roboty ziemne naley wykona zgodnie ze Specyfikacj Techniczn Wykonania i Odbioru Robt: D-02.00.01Wymagania oglne i D-02.01.01Wykonanie wykopw w gruntach nieskalistych. </p> <p> ul. Gaczyskiego 17 B/1 81-587 Gdynia </p> <p>www.profil-fs.pl biuro@profil-fs.pl tel. 663-728-218 </p> <p>Przebudowa drogi wewntrznej (dz. 505, 506 i 492/2 obr. 0015, Stegna) na odcinku od drogi wojewdzkiej nr 501 do posesji nr 88a 90a w Stegnie </p> <p>Wykopy: W przewaajcej czci s to wykopy zwizane z wykonaniem koryta pod warstwy </p> <p>konstrukcyjne nowej nawierzchni jezdni i zjazdw. W czasie wykonywania robt ziemnych Wykonawca robt zapewni odwodnienie </p> <p>wykopu z wd opadowych. Koszt wykopu obejmuje prace pomiarowe, wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub na odkad, zagszczenie powierzchni wykopu, wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp, odwodnienie, pomiary, doprowadzenie podoa do grupy nonoci G1. Wykonawca robt zdejmie ca warstw gleby, nasypu niekontrolowanego i pisaku prchnicznego znajdujc si pod projektowanymi nawierzchniami. Nasypy: </p> <p>Grunty i materiay do budowy nasypw powinny by dobrane metodami laboratoryjnymi z uwzgldnieniem ich przydatnoci. </p> <p> 9.0 Ochrona konserwatorska </p> <p>Obszar objty przebudow nawierzchni nie jest pooony w strefie ochrony konserwatorskiej. 10.0 Wpyw eksploatacji grniczej </p> <p> Teren inwestycji nie jest terenem eksploatacji grniczej. </p> <p>11.0 Ochrona rodowiska </p> <p>Elementy remontowanego ukadu drogowego w trakcie realizacji jak i eksploatacji nie wywieraj wpywu na rodowisko naturalne: </p> <p>- pozostaj bez wpywu na powierzchni ziemi, w tym gleb, wody powierzchniowe i podziemne, - nie zmieniaj krajobrazu, - nie powoduj emisji zanieczyszcze gazowych, pyowych i pynnych, - nie wydzielaj ciepa, - nie wytwarzaj odpadw, - nie wystpuje promieniowanie elektromagnetyczne ani jonizujce, pole elektromagnetyczne lub inne zakcenia, - nie wytwarzaj haasu oraz wibracji, - nie stwarzaj zagroenia poraenia prdem elektrycznym ani poarowego. </p> <p>Przyjte w projekcie rozwizania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminuj wpyw obiektu na rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. </p> <p> ul. Gaczyskiego 17 B/1 81-587 Gdynia </p> <p>www.profil-fs.pl biuro@profil-fs.pl tel. 663-728-218 </p> <p>Przebudowa drogi wewntrznej (dz. 505, 506 i 492/2 obr. 0015, Stegna) na odcinku od drogi wojewdzkiej nr 501 do posesji nr 88a 90a w Stegnie </p> <p>12.0 Obszar oddziaywania obiektu </p> <p>W obszarze oddziaywania obiektu znajduj si wycznie dziaki, na ktrych zlokalizowane s roboty drogowe, tj.: obrb 0015, Stegna: 505, 506, i 492/2. </p> <p> 13.0 Kategoria obiektu Planowana inwestycja zgodnie z zacznikiem do Ustawy Prawo budowlane stanowi XXV Kategori drogi i koleje szynowe. 14.0 Uwagi kocowe 1. Zgodnie z map do celw projektowych pod nawierzchni cigw komunikacyjnych wystpuje uzbrojenie infrastruktury technicznej. Zwraca si uwag, aby prace ziemne w rejonie sieci zostay poprzedzone przekopami kontrolnymi potwierdzajcymi ich przebieg i gboko posadowienia, a same prace ziemne w ich pobliu naley wykonywa rcznie z zachowaniem szczeglnej ostronoci. 2. Wszystkie prace naley wykonywa zgodnie z obowizujcymi normami i przepisami oraz wydanymi warunkami i uzgodnieniami. 3. Wszystkie materiay budowlane uyte na budowie musz odpowiada przepisom, posiada wymagane dopuszczenia i certyfikaty. 4. Wykonawca robt wasnym kosztem i staraniem doprowadzi podoe pod zaprojektowanymi nawierzchniami do grupy nonoci G1. 5. W przypadku koniecznoci regulacji wysokociowej bram i furtek wszelkie koszty z tym zwizane ponosi Wykonawca robt drogowych. 6. Wszystkie studnie kanalizacji sanitarnej i teletechnicznej oraz zawory wodocigowe i gazowe znajdujce si w obszarze projektowanej infrastruktury naley wyregulowa do poziomu nowych nawierzchni. 7. Naley zachowa normatywne przykrycie istniejcych sieci znajdujcych si pod inwestycj w odniesieniu do projektowanych rzdnych. W przypadku koniecznoci pogbienia istniejcych sieci wszelkie koszty z tym zwizane ponosi Wykonawca robt. </p> <p> Projektant: </p> <p> ul. Gaczyskiego 17 B/1 81-587 Gdynia </p> <p>www.profil-fs.pl biuro@profil-fs.pl tel. 663-728-218 </p> <p>Przebudowa drogi wewntrznej (dz. 505,...</p>