Ts presentació ts '13

  • Published on
    25-Jun-2015

  • View
    219

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li> 1. T R E B A LL D E S N T E S ICurs 2012-2013</li></ul> <p> 2. TREBALLDESNTESICalendariJuny13Dilluns 17Dimecres 19SortidaDimarts 18TribunalsDijous 20TREBALL DE SNTESI 2012-2013 3. TREBALLDESNTESIModificaHorariForma detreballarHbits detreballAvaluaciTREBALL DE SNTESI 2012-2013 4. TREBALL DE SNTESI 2012-2013TREBALLDESNTESIAutonomiade treballdelalumnatHorariForma detreballarHbits detreballAvaluaci 5. TREBALL DE SNTESI 2012-2013Modificaci de lhorari8:30-14:00FRANJAOBLIGATRIA15:30-17:30FRANJA DE TREBALLAUTNOM(Biblioteca, aulesdinformtica pertreballar, a casa)HORARIAutonomia detreballde lalumnatHorari*Finalitzaci delhorari de classes*Modificaci delhorari*Organitzaci deltemps de treballde cada grup 6. TREBALL DE SNTESI 2012-2013Forma de treball*Formaci dun equip*Alumnat heterogeni*Realitzar un treballconjunt*Orientaci delprofessor/a tutor/aAutonomia detreballde lalumnatTREBALLCOOPERATIUHbits de treball*Planificar el treball*Dividir les tasques*Corregir les aportacions*Analitzar el treball fet*Compartir el coneixement 7. TREBALL DE SNTESI 2012-20113Cada grup rebr dues cpies del dossier de TSuna sense enquadernar ipaginadaguia del treballLlegir les instruccions en equipOrganitzar les tasquesConsultar-la durant el TSuna sense paginar i senseenquadernareina del treballPer realitzar algunes tasquesdel treball i incloure-les aldossier propiEl treball ha de ser manuscrit, amb lletra llegible. Es poden utilitzar fulls en blanc(DIN A4). Les respostes shan de contestar directament al dossier. 8. Document de Treball de SntesiCada grup lliurar un nicexemplar del treball collectiu.Tots els treballs de 1r dESOsentreguen el 20 de juny,a 1a hora.TREBALL DE SNTESI 2012-2013 9. TREBALL DE SNTESI 2012-2013EscripturaDeixa els marges necessarisSuperior / Inferior / Dret / Esquerremnim 2 cmJustifica el text en ambos costatsLletra. Format: Arial o Times New RomanText: cos 12. Ttols: cos 14 10. TREBALL DE SNTESI 2012-2013L estructura del dossier*Portada*ndex*Introducci*Cos del treball (treball elaborat) Poseu les activitats realitzades en lordreen qu apareixen les rees daquest dossier. Cada apartat inicia un full. Siheu fotocopiat fulls, demaneu que ho facin en DIN A4, i els afegiu al cos deltreball i els pagineu normalment.*Conclusi (valoraci final).*Bibliografia*ContraportadaEl conjunt del treball de sntesi sha de presentar enquadernat.No el grapeu. 11. TREBALL DE SNTESI 2012-2013BibliografiaLlibres i monografiesCOGNOM COGNOM, Nom. Ttol del llibre. Ciutat dedici, Editorial, Any dedici.COGNOM COGNOM, Nom i COGNOM COGNOM, Nom. Ttol del llibre. Ciutatdedici, Editorial, Any dedici.GARCA GARCA, Jos. Com es fa un treball cientfic. Barcelona, Ariel, 2010.TARRS TARRS, Josep. El ordre alfabtic. Buenos Aires, Heraldo, 1998.ArticlesCOGNOM COGNOM, Nom. Ttol del article. Ciutat, Publicaci, nombre, data.GARCA GARCA, Jos. Com es fa un treball cientfic. Barcelona, El Pas n.30.456, 28 de febrer de 2009.Pgines i llocs dInternetCOGNOM COGNOM, Nom. Ttol del article al lloc web Disponible des dInterneten: http://www.edubloc.org/titol-del-article.htm [consulta 22-05-2011].Nom del lloc web consultat. Disponible des dInternet en: http://www.edubloc.org[consulta 22-05-2011]. 12. TREBALL DE SNTESI 2012-2013Cada grup disposar de lorientaci dun professoro d una professora tutor/a de Treball de Sntesi.El tutor o tutora de TS:*Explicar la metodologia del treball de sntesi*Orientar el treball collectiu*Controlar i avaluar la feina individual*Assessorar la presentaci del TS del grup 13. El tutor/a del grup avalua:1.Assistncia: 30 %2.Actitud cooperativa: 20 %3.Treball diari: 50 %* La nota inferior a 5 no dna possibilitat de la notacollectivaTREBALL DE SNTESI 2012-2013 14. TREBALL DE SNTESI 2012-2013TREBALL DESNTESIAvaluaci deltreballLavaluaci tindruna partcollectiva (la notadel dossier) i unapart individual(feina diria ipresentaci oral) 15. TREBALL DE SNTESI 2012-2013Lavaluaci de cada un dels alumnes tindr tres notesNota 1TutorTreball diariIndividual( 5 mnim )Nota 2TribunalDossier deltreballCollectivaNota 3TribunalPresentaciIndividualNota del TS20 % 50 % 30 % 100 %RecuperaciL alumne/ que no superi el TS podr recuperar-lo a setembre.Haur de presentar el dossier del TS, amb totes les activitats acabades.Deur descarregar-lo al web de lINS PG.L entregar a la seva tutora o al seu tutor. 16. TREBALL DE SNTESI 2012-2013PRESENTACI ORAL DEL TREBALL DE SNTESI*Sntesi estructurada i organitzada delsconeixements adquirits cooperativament al Treballde Sntesi*Es pot recolzar lexposici amb una presentaciinformtica*Lexposici del grup sha dadaptar a un tempslimitat: 20 minuts*Han de parlar tots els membres del grup dunaforma semblant 17. Preparaci de la presentaci: abans Definir i preparar b el tema a exposar. Fer un esquema que serveixi de gui: Ha de contenir els mateixosapartats que t una exposici escrita; s a dir, introducci,desenvolupament, resum i conclusi.En la introducci es presenta el tema i sen destaca lelecci,inters, importncia o actualitat. Pel que fa al desenvolupament,s la part central i per tant, la ms llarga. Com a conclusi o resum,ens pot oferir una valoraci dels resultats del treball o una sntesidels aspectes ms rellevants. Practicar davant dun mirall i damics o familiars fins estar segur/a. No memoritzar totalment lexposici perqu la memria potfallar.TREBALL DE SNTESI 2012-2013 18. Preparaci de la presentaci: durant En comenar, saludar i presentar-se. Articular b els sons de manera que la pronncia sigui clara. Anunciar els diferents apartats del tema. Utilitzar la pissarra o altres elements desuport com ara fotocpies, documents sonors, audiovisuals, power points,objectes. Fer servir un registre adequat: vocabulari precs, correcte, evitant paraules massacolloquials o vulgars. Si al final, es fan preguntes, les respostes han de ser clares iprecises. Tenir lesquema de lexposici a la vista per seguir lordre establert, i tenir-hianotats els exemples, les citacions, les dates. s important mirar els qui escolten ino fixar la vista en lesquema. Millor que lesquema no passi dun full. Cal no sobrepassar el temps fixat. Si estem drets, hem de mantenir una postura recta, sense moure excessivament elcos i sense necessitat de recolzar-nos enlloc ni amagar les mans. Si estemasseguts, deixarem lesquema damunt la taula i en cas que no sapiguem qu fer deles mans, agafarem un bolgraf. Sha devitar fer sorolls amb la cadira.La nostra imatge tamb comunica!TREBALL DE SNTESI 2012-2013 19. Benvinguts i benvingudesal treball cooperatiu !!Bona feina!</p>