(Tuần thứ 31, từ ngày 31/07/2017 đến ngày 06/08/2017) Documents/Lich tuan 31-2Chào cờ…

 • Published on
  04-Jun-2018

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • LCH LM VIC CA THNG TRC Y BAN NHN DN QUN BNH TN

  Bnh Tn, ngy 29 thng 7 nm 2017

  (Tun th 31, t ngy 31/07/2017 n ngy 06/08/2017)

  Ngy Ch tr Gi Ni dung Chun b Thnh phn a im

  Th hai 31/07/2017

  Sng

  Thng trc UBND qun

  7:15 Cho c u tun, k mu truyn v tm gng o c H Ch Minh

  Hi trng A

  7:45 Hp giao ban Thng trc y ban nhn dn qun v lnh o Vn phng Hi ng nhn dn v y ban nhn dn qun

  Phng Thng

  trc

  Hp Thng trc UBND qun (ln

  th 33)

  10:00 Nghe bo co kt qu thc hin Kt lun thanh tra ca B Ti nguyn v Mi trng

  Phng Ti nguyn v Mi trng, Ban Tip cng dn

  Phng Thng

  trc

  10:15 Nghe bo co v cng tc quy hoch Phng Qun l th P.QLT, P.TNMT, UBND P.BHH Phng Thng

  trc

  10:45 Nghe bo co kt lun thanh tra Thanh tra CA, P.NV, P.QLT, P.TNMT, P.TP, TTr, UBND P.BT, VPK

  Phng Thng trc

  11:00

  Nghe bo co v kt qu r sot cc vn bn phc p ca Phng Qun l th qun tr h s cho ngi dn i vi h s cp php xy dng

  Phng Ni v qun P.NV, P.QLT Phng Thng

  trc

  11:15 Nghe bo co cc a ch nh, t di d sau sp xp, t chc li mt s n v thuc qun.

  P.TCKH qun. P.QLT, P.TCKH, P.TNMT, P.TP Phng Thng

  trc

  11:30 Nghe bo co kt qu thc hin ch o ca y ban nhn dn qun

  Phng T php P.TP Phng Thng

  trc

  Chiu

  /c L Vn Thinh (Ch tch)

  13:30 Hp Thng trc Qun y Phng hp s 3 - Qun y

  /c Phm Th Ngc Diu (Ph

  Ch Tch)

  13:30 Nghe bo co gii quyt chnh sch mt trng hp ti Ban Qun l ch An Lc.

  BQL ch An Lc. P.NV qun, Bo him x hi qun. Phng hp s

  1

  14:15 Nghe bo co kt qu gii quyt chnh sch i vi mt trng hp ti phng Bnh Tr ng B.

  Phng Ni v qun. Bo him x hi qun, P.TCKH qun, UBND P.BTB.

  Phng hp s 1

  15:00 Lm vic vi Phng Kinh t v bo co cc ni dung ch o ca y ban nhn dn qun ( gi qua mail cc n v).

  Phng Kinh t qun. Phng hp s

  1

  16:00

  Nghe bo co tin chun b t chc Hi ngh tuyn truyn, tp hun nghip v thc hin dch v cng trc tuyn mc 3 theo K hoch s 246/KH-UBND ngy 15/5/2017 ca UBND qun

  Phng Vn ha v Thng tin qun, Vn phng HND v UBND qun

  Phng T php, Phng Ni v, Phng Y t, Phng Kinh t, Phng Qun l th, Phng Lao ng - Thng binh v X hi

  Phng hp s 1

  /c Nguyn Gia Thi Bnh (Ph

  Ch Tch) 14:00

  Nghe bo co cng tc chun b ni dung Hi tho chuyn cm thi ua s 3

  Phng Ni v P.NV, QLTTT Phng hp s

  4

  /c nh Thin (Ph Ch

  Tch)

  14:30 Lm vic vi cc n v v gii quyt n ca cng dn

  Ban Tip cng dn qun, Phng Lao ng - Thng binh v X hi, phng Qun l th, UBND phng BHHa, Bnh Hng Ha A

  i Qun l trt t th qun Phng hp s

  2

  15:00 Nghe bo co kt qu gii quyt phn nh Ban Tip Cng dn qun, y ban Mt trn T quc Vit Nam Phng hp s

  Y BAN NHN DN QUN BNH TN

  CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM c lp T do Hnh phc

 • cc h dn Ch tch UBND phng Bnh Hng Ha B

  qun, Ban Dn vn Qun y, Hi Lin hip Ph n qun, Cng an qun, phng T php qun, Phng Qun l th qun, i Qun l Trt t th qun, ng y - UBND phng Bnh Hng Ha B, B th Chi b Khu ph 5

  2

  /c Nguyn Minh Nht (Ph Ch

  Tch) 15:00

  Nghe bo co tin vn ng cc h kinh doanh ln doanh nghip ti phng An Lc A.

  Ch tch UBND phng An Lc A

  Phng Kinh t, Phng Ti nguyn v Mi trng, Chi Cc thu, Bo him X hi qun.

  Phng hp s 3

  Th ba 01/08/2017

  Sng

  /c L Vn Thinh (Ch tch), /c Phm Th Ngc Diu (Ph Ch

  Tch)

  8:00 Hp Thnh vin on gim st theo Quyt nh s 394-Q/QU thng qua K hoch v cng gim st

  Thnh vin on gim st theo Quyt nh s 394-Q/QU

  Phng hp s 1

  /c Phm Th Ngc Diu (Ph

  Ch Tch) 10:00

  Nghe bo co lin quan n kin ngh ca Ngn hng BIDV.

  Ngn hng BIDV.

  TTVHTDTT qun, BBTGPMB qun, BQLTXDCT qun, P.GDT qun, Trung tm Y t, Trung tm gio dc ngh nghip-gio dc thng xuyn, Bnh vin qun, Ngn hng BIDV.

  Phng hp s 1

  /c Nguyn Gia Thi Bnh (Ph

  Ch Tch)

  8:00 Lm vic vi Lnh o UBND phng Bnh Hng Ha v kt qu x l cc cng trnh xy dng vi phm trn a bn phng

  UBND phng Bnh Hng Ha, i QLTTT

  P.QLT, P.TNMT, TTr, UBND P.BHH, VPK, QLTTT, i TTr a bn

  Phng hp s 4

  9:00 Lm vic vi Lnh o UBND phng Bnh Hng Ha B v kt qu x l cc cng trnh vi pham xy dng trn a bn phng

  UBND phng BHHB, i QLTTT

  P.QLT, P.TNMT, TTr, UBND P.BHH, UBND P.BHHB, VPK, QLTTT, i TTr a bn

  Phng hp s 4

  /c nh Thin (Ph Ch

  Tch)

  8:00 Ban ch o phng, chng dch bnh St xut huyt v bnh do vi rt Zika trn a bn

  Phng Y t, Trung tm Y t qun

  Phng TCKH, phng GDT, phng VHTT, phng TNMT, Cng an qun, Bnh vin qun, TT.VH-TDTT, UBMTTQ VN qun, Hi LHPN, Qun on, Lin on Lao ng qun, Hi Ch thp qun, UBND 10 phng

  Phng hp s 2

  10:00 Lm vic vi cc n v v vic xc nhn min gim thu nh t

  Phng Lao ng - Thng binh v X hi qun

  Phng Ni v, phng T php, Chi cc thu qun, UBND phng Bnh Tr ng, Bnh Tr ng A, Bnh Tr ng B

  Phng hp s 2

  /c Nguyn Minh Nht (Ph Ch

  Tch)

  8:00 Nghe bo co tin trin khai thc hin D n di di ngha trang Bnh Hng Ha giai on 1 v giai on 2.

  Ban Bi thng gii phng mt bng qun.

  Phng hp s

  3

  9:00 Nghe bo co chun b ni dung lm vic vi i truyn hnh thnh ph v ghi hnh tin gii ta ngha trang Bnh Hng Ha.

  Ban Bi thng gii phng mt bng qun, Phng Qun l th qun, Phng Ti chnh - K hoch qun.

  UBND phng Bnh Hng Ha, UBND phng Bnh Hng Ha A, mi Phng vin ph trch chnh chng trnh "Gc nhn HTV".

  Phng hp s 3

  Chiu

  /c L Vn Thinh (Ch tch), /c

  Nguyn Gia Thi Bnh (Ph Ch

  Tch), /c Nguyn Minh Nht (Ph

  Ch Tch)

  14:00 Lm vic vi on gim st ca y ban kim tra Thnh y

  Phng Thng

  trc

  /c Phm Th Ngc Diu (Ph

  Ch Tch)

  13:30 Hp v vic x l ln chim khu t ca Cng ty Mai Lnh.

  Thanh tra qun. P.QLT, P.NV, P.TNMT, i QLTTT, UBND P.BHH.

  Phng hp s 1

  14:15 Nghe bo co kt qu thc hin ch o ca y ban nhn dn qun v trng hp cng ty CP t Nam .

  P.TNMT, P.TCKH, P.QLT, P.TP, i QLTTT qun, UBND P.BHHA.

  Phng hp s 1

 • 14:50 Nghe bo co v vic ngh mua nh x hi.

  BBTGPMB qun. Phng hp s

  1

  15:20

  Nghe bo co cc vn php l lin quan n h s cp GCN ca ng Nguyn Vn Quyn, phng Bnh Hng Ha - h dn b nh hng trong d n knh Tham Lng - Bn Ct - rch Nc Ln.

  UBND phng Bnh Hng Ha, Phng Ti nguyn v Mi trng qun, CN Vn phng ng k t ai qun Bnh Tn

  Ban Bi thng Gii phng mt bng qun.

  Phng hp s 1

  16:00 Nghe bo co trng hp v gii quyt n

  Phng Ti nguyn v Mi trng, i Qun l Trt t th, UBND phng Bnh Hng Ha B

  Phng Qun l th qun, Phng T php qun

  Phng hp s 1

  /c nh Thin (Ph Ch

  Tch)

  14:00 Nghe bo co cng tc chun b i hi Th dc th thao qun Bnh Tn ln th IV nm 2017

  Phng Vn ha v Thng tin qun, Trung tm Vn ha - Th dc th thao qun

  y ban Mt trn T quc Vit Nam qun v cc on th qun, Cng an qun, Qun s qun, phng Kinh t, phng Y t, y ban nhn dn 10 phng

  Phng hp s 2

  15:00 Nghe bo co phng n khai thc Trung tm Vn ha - Th dc th thao qun

  Trung tm Vn ha - Th dc th thao qun

  Phng Ti chnh K hoch qun, Phng Vn ha v Thng tin qun, phng Qun l th qun, Ban Qun l u t xy dng cng trnh qun

  Phng hp s 2

  Th t 02/08/2017

  Sng

  /c L Vn Thinh (Ch tch), /c Phm Th Ngc Diu (Ph Ch

  Tch)

  8:30 Ban Thng v Qun y lm vic vi on gim st ca y ban kim tra Thnh y

  Phng hp s 3 - Qun y

  /c Nguyn Gia Thi Bnh (Ph

  Ch Tch)

  8:00 Nghe bo co kt qu thc hin cc kt lun thanh tra.

  Ban Tip cng dn theo Th mi Phng hp s

  4

  9:00 Nghe bo co gii quyt n th, khiu ni Ban Tip cng dn Theo Th mi Phng hp s

  4

  /c nh Thin (Ph Ch

  Tch)

  8:00 Nghe cc n v bo co kt qu gii quyt n ca cng dn

  Ban Tip Cng dn qun, Phng Gio dc v o to qun chun b ni dung v mi Hiu trng Trng Tiu hc Bnh Tr ng tham d

  Phng hp s

  2

  8:45 Nghe kt qu gii quyt n ca cng dn

  Ban Tip Cng dn qun, Phng Gio dc v o to qun chun b ni dung v mi Hiu trng trng Tiu hc Tn To A

  Phng hp s

  2

  9:30 Lm vic vi cc n v lin quan n vic gii quyt ch , chnh sch

  Ban Tip cng dn qun, Phng Ni v

  Phng Ti chnh - K hoch, Hi Cu chin binh qun

  Phng hp s 2

  /c Nguyn Minh Nht (Ph Ch

  Tch) 8:00

  Nghe bo co chun b lm vic vi i truyn hnh Vit Nam v vic ghi hnh knh Nc en ti phng Bnh Hng Ha A v knh Chin Lc ti phng Bnh Tr ng A.

  Phng Qun l th qun, UBND phng Bnh Hng Ha A, UBND phng Bnh Tr ng A.

  Mi Bin tp vin. Phng hp s

  3

  Chiu

  /c L Vn Thinh (Ch tch), /c Phm Th Ngc Diu (Ph Ch

  Tch)

  13:30 Hp Ban Thng v Qun y Phng hp s 3 - Qun y

  /c Nguyn Gia Thi Bnh (Ph

  Ch Tch) 14:00

  Giao ban v cng tc trt t th, trt t xy dng trn a bn qun

  i QLTT T, P. QLT BQLTXDCT, CA, HCCB, P.QLT, P.TNMT, P.TP, Q, TTVH-TDTT, VPK,

  Hi trng B

 • QLTTT, i TTr a bn, UBND 10 phng

  /c nh Thin (Ph Ch

  Tch) 14:00 Hp Ban gim ngho bn vng qun

  Phng Lao ng - Thng binh v X hi qun

  Phng TCKH, Phng VHTT, Phng TP, Phng TNMT, Phng GDT, Phng KT, Phng YT, Phng QLT, UBMTTQVN, Hi LHPN, Qun on, LL qun, Hi ND, Hi Cu chin binh, CC thng k, TT Dy ngh, BHXH, Ngn hng NN&PTNT, PGD NH CSXH, UBND 10 phng

  Phng hp s 2

  /c Nguyn Minh Nht (Ph Ch

  Tch) 14:00

  Nghe bo co kt qu kim tra vic gii quyt h s giao, thu t cho cng dn

  Thanh tra qun

  Phng Ti nguyn v Mi trng, Phng Qun l th, Chi nhnh Vn phng ng k t ai, Chi Cc thu, i Thanh tra a bn qun, UBND P.Bnh Hng Ha B.

  Phng hp s 3

  Th nm 03/08/2017

  Sng Thng trc y

  ban nhn dn qun 8:00

  Hp Thnh vin y ban nhn dn qun m rng (ln th 7) v tnh hnh kinh t - x hi, quc phng - an ninh thng 7, 7 thng u nm v trin khai nhim v trng tm thng 8 nm 2017.

  Hi trng B

  Chiu

  /c L Vn Thinh (Ch tch), /c nh Thin (Ph

  Ch Tch)

  13:30 Lm vic vi cc n v lin quan v Khu t 392 Kinh Dng Vng

  Theo th mi Phng hp s

  2

  /c L Vn Thinh (Ch tch), /c Nguyn Gia Thi Bnh (Ph

  Ch Tch)

  14:30

  Lm vic vi cc n v v cng tc qut dn, v sinh ng ph, thu gom v vn chuyn cht thi rn thng thng v cng tc lp t thng rc cng cng trn a bn qun

  Theo th mi Phng Thng

  trc

  /c Phm Th Ngc Diu (Ph

  Ch Tch) 13:30

  D hi ngh tip xc c tri ti phng Bnh Tr ng A.

  UBND

  P.BTA.

  /c Nguyn Minh Nht (Ph Ch

  Tch)

  13:30

  Nghe bo co vic thc hin Cng vn s 310/TTr ngy 08/6/2017 ca Thanh tra S Ti nguyn v Mi trng lin quan n vic gii quyt n

  Phng Ti nguyn v Mi trng.

  Thanh tra, Phng T php, Chi nhnh Vn phng ng k t ai qun, Ban Bi thng gii phng mt bng, UBND phng Tn To.

  Phng hp s 3

  15:00

  Nghe bo co vic gii quyt kin ngh ca Cng ty CP u t XD Bnh Chnh lin quan n vic thu hi 14 ki-t thuc Khu Dn c Bc Lng Bo, P.TTo A.

  UBND phng Tn To A, Cng ty CP u t XD Bnh Chnh.

  Phng hp s

  3

  Th su 04/08/2017

  Sng

  /c L Vn Thinh (Ch tch), /c

  Nguyn Minh Nht (Ph Ch Tch)

  8:00 Tip cng dn Tr s Ban

  Tip cng dn qun.

  /c Phm Th Ngc Diu (Ph

  Ch Tch)

  8:00 Hp Ban ch o n c v thu np ngn sch nh nc qun v tin thu ngn sch nh nc 07 thng u nm 2017.

  Chi cc Thu qun.

  Thnh vin BC: P.TCKH, Kho bc NN, Cng an, P.TNMT, P.KT, P.TP, i QLTT, UBMTTQVN qun, Ch tch UBND 10 phng.

  Phng hp s 1

  9:00 Nghe bo co tin iu tra h kinh doanh c th nm 2017.

  Chi cc Thng k qun. UBND 10 phng. Phng hp s

  1

  9:45 Nghe bo co cng tc vn hnh v khai thc phn mm qun l doanh nghip.

  Phng Kinh t qun. P.TCKH qun, Vn phng HND v UBND qun, UBND 10 phng.

  Phng hp s 1

  10:30

  Nghe bo co kt qu thc hin K hoch s 177/KH-UBND ngy 31/3/2017 ca UBND qun v thc hin Quyt nh s 45/2016/Q-TTg ngy 19/10/2016 ca Th tng Chnh ph v vic tip nhn h s,

  Phng T php qun Cc c quan chuyn mn thuc qun, UBND 10 phng, Bu in Bnh Chnh

  Phng hp s 1

 • tr kt qu gii quyt th tc hnh chnh qua dch v bu chnh cng ch trn a bn qun

  /c Nguyn Gia Thi Bnh (Ph

  Ch Tch) 8:00

  Tham d Hi tho chuyn cm thi ua s 3 v "Gii php nng cao cng tc qun l nh nc v trt t th v cng tc lp li trt t lng l ng"

  Phng Ni v CA, P.QLT, QLTTT, i TTr a bn, UBND 10 phng

  Hi trng B

  /c nh Thin (Ph Ch

  Tch)

  8:00 Tip cng dn Ban Tip cng dn qun Theo Th mi Phng hp s

  2

  9:30 Tip cng dn Ban Tip Cng dn qun Theo th mi Phng hp s

  2

  /c Nguyn Minh Nht (Ph Ch

  Tch)

  7:30 Tip xc vi cng dn Phng Ti nguyn v Mi trng.

  Phng T php, Thanh tra qun, Chi nhnh Vn phng ng k t ai qun, UBND phng An Lc.

  Tr s Ban Tip cng dn

  qun.

  10:00 Tip xc vi cng dn UBND phng Bnh Hng Ha.

  Phng T php, Phng Ti nguyn v Mi trng, Phng Qun l th, Chi nhnh Vn phng ng k t ai qun.

  Tr s Ban Tip cng dn

  qun.

  Chiu

  /c L Vn Thinh (Ch tch), /c

  Nguyn Minh Nht (Ph Ch Tch)

  13:30 Lm vic vi Ban Bi thng Gii phng mt bng qun v tin gii ngn cc d n trn a bn qun

  Ban Bi thng GPMB qun

  BBTGPMB, BQLTXDCT, P.TCKH

  Phng Thng trc

  /c L Vn Thinh (Ch tch), /c Nguyn Gia Thi Bnh (Ph

  Ch Tch)

  15:00 Nghe bo co tin thc hin cng tc lp quy hoch 08 n quy hoch chi tit t l 1/2000 trn a bn qun

  Phng Qun l th qun, Ban Qun l u t xy dng cng trnh qun

  Phng Thng

  trc

  /c Phm Th Ngc Diu (Ph

  Ch Tch)

  13:15

  Nghe bo co lin quan n kt lun kim tra ni b vic chp hnh php lut trong hot ng kim tra v x l vi phm hnh chnh ca i Qun l th trng qun.

  Phng T php qun, i QLTT qun.

  Chi cc QLTT Thnh ph, Phng Y t qun, Phng Kinh t qun.

  Phng hp s 1

  14:30 D Hi ngh ngnh Cng thng khu vc pha Nam ln th IV nm 2017.

  Hi trng Thnh y.

  /c nh Thin (Ph Ch

  Tch) 14:00

  Lm vic vi Ban Gim c Trung tm Gio dc ngh nghip - Gio dc thng xuyn Qun v nghe d tho Quy ch hot ng, phng n b tr, sp xp nhn s v k hoch hot ng ca n v.

  Trung tm Gio dc ngh nghip Gio dc thng xuyn Qun Bnh Tn

  Phng Ti chnh K hoch qun, phng Ni v qun, Ban Qun l d n u t xy dng cng trnh qun

  Phng hp s 2

  Th by 05/08/2017

  Sng /c Nguyn Minh

  Nht (Ph Ch Tch)

  C ngy

  Trc ch o

  Ch nht 06/08/2017

  Sng

  /c L Vn Thinh (Ch tch)

  C ngy

  Trc ch o

  /c nh Thin (Ph Ch

  Tch)

  6:30 D Khai mc i hi Th dc th thao qun Bnh Tn ln IV nm 2017

  Trung tm Vn ha - Th dc th thao qun

  Theo th mi

  ng Vnh ai Trong,

  phng Bnh Tr ng B

  7:45 D i hi i biu on TNCS H Ch Minh qun Bnh Tn, ln th III, nhim k 2017-2022

  Qun on Bnh Tn Theo th mi Hi trng A

  LCH TUN THAY TH TH MI HP

Recommended

View more >