Tugasan 3 Alam Sekitar

  • Published on
    28-Dec-2015

  • View
    79

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>FAKULTI : FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKALDAN VOKASIONAL </p><p>KOD KURSUS : BBR 36803 </p><p>KUMPULAN : EMPAT - 4 </p><p>BIL : NAMA NO MATRIK </p><p>1. : ROSLINDA BINTI ABU SAMAH (K) DB110482 </p><p>2. : SITI MASNIAH BINTI TAIB DB110681 </p><p>3. : NORJEHAN BINTI NORDIN DB110931 </p><p>4. : ONG LI GEOK DB100486 </p><p>5. : SIDEK BIN DERAMAN DB110923 </p><p>KURSUS : PENGENALAN SAINS ALAM SEKITAR </p><p>NAMA PENSYARAH : DR HJ. JAMALUDDIN BIN HASHIM </p><p>TAJUK : TUGASAN 3: </p><p>ISU-ISU ALAM SEKITAR </p><p> PERTUMBUHAN POPULASI </p><p> KEPUPUSAN FLORA DAN FAUNA </p><p> PENGURANGAN PAYA </p><p> PEMBESARAN GURUN </p><p> HAKISAN TANAH </p><p> PENCEMARAN AIR, UDARA, BUNYI DAN TANAH </p><p> PENIPISAN LAPISAN OZON </p><p> PEMANASAN SEJAGAT </p><p> PENGURANGAN SUMBER AIR, MINERAL DAN </p><p>BAHAN API </p><p> PEMENDAPAN ASID PADA PERMUKAAN BUMI </p></li><li><p>1 </p><p>ISU-ISU ALAM SEKITAR. </p><p> Alam merupakan bermaksud keseluruhan kawasan dan keadaan. Alam juga melibatkan semua jenis hidupan, keadaan sesuatu benda (contohnya cuaca) dan juga benda yang tidak hidup. </p><p>Kedua adalah Sekitar. Maksud lain bagi sekitar ialah sekeliling, berdekatan. Jadi dua perkataan </p><p>ini membawa maksud Keadaan kawasan di sekelilig kita.British Environment Protection Act </p><p>1990 menyatakan bahawa alam sekitar merangkumi semua atau satu daripada komponen air, udara </p><p>dan tanah. Penyataan ini juga disebut di dalam EU Economic Community 1967 di mana alam sekitar </p><p>ialah air, udara dan tanah dan perhubungan sesama komponen dan semua jenis </p><p>hidupan. Sadashiavan, 2012 menulis bahawa alam sekitar ialah alam sekitar merupakan keadaan di </p><p>dalam atmosfera atau keadaan untuk hidup.Daripada ketiga-ketiga penyataan tadi, alam sekitar </p><p>terdiri daripada tiga komponen penting iaitu air, udara dan tanah. Ketiga tiga komponen ini saling </p><p>memerlukan satu sama lain, di mana sekiranya tiada air, maka hidupan air semua tidak wujud, dan </p><p>hidupan darat akan mati kerana tiada air manakala sekiranya tiada darat, tiada pula pokok untuk </p><p>menhasilkan udara dan tiada pula hidupan darat yang wujud dan sekiranya tiada udara, semua </p><p>hidupan di bumi akan mati. </p><p>Definisi alam sekitar tidak terhad kepada air, udara dan tanah sahaja. Sadashiavan, 2012 </p><p>seterusnya menyambung bahawa alam sekitar juga terdiri kepada positif dan negatif . Contohnya, </p><p>hujan dilihat sebagai sesuatu yang negatif dan cahaya matahari dilihat sebagai sesuatu positif. </p><p>Kedua-dua saling berhubungan untuk mengimbangi satu sama lain. Terlalu banyak hujan akan </p><p>menghasilkan banjir manakala terlalu banyak cahaya matahari menyebabkan kemarau. Contoh yang </p><p>lain ialah cas positif dan negative juga adalah penting untuk menjanakan elektrik dan hujan. </p><p>Dengan ini, makna alam sekitar tidak terhad kepada satu-satu benda sahaja (contohnya; </p><p>kebanyakan kita menganggap alam sekitar ini pokok sahaja, manakala faktor faktor lain seperti </p><p>air, udara tidak diambil kira). semoga kita semua memperluaskan lagi perspektif kita terhadap alam </p><p>sekitar untuk pencegahan ,pemulihan dan menjaga alam sekitar di masa hadapan. </p><p>Alam sekitar memainkan peranan yang penting dalam kehidupan manusia. Manusia </p><p>berusaha membangunkan alam sekitarnya untuk kesejahteraan hidup. Alam sekitar merujuk kepada </p><p>segala komponen hidup (biosis) seperti haiwan dan tumbuhan dan yang bukan hidup (abiosis) </p><p>contohnya, tanah , bentuk muka bumi , cuaca dan factor kimia . Satu keseimbangan wujud antara </p><p>manusia dan organisma dengan alam sekitar dan keseimbangan ini adalah dinamik, iaitu sentiasa </p><p>berubah.Kebanyakan isu-isu alam sekitar yang berlaku adalah disebabkan aktiviti-aktiviti manusia </p><p>antaranya ialah:- </p><p> Pertumbuhan populasi </p><p> Kepupusan flora dan fauna </p><p> Pengurangan paya </p><p> Pembesaran gurun </p><p> Hakisan tanah </p><p> Pencemaran air, udara, bunyi dan tanah </p><p> Penipisan lapisan ozon </p><p> Pemanasan sejagat </p><p> Pengurangan sumber air, mineral dan bahan api </p><p> Pemendapan asid pada permukaan bumi </p></li><li><p>2 </p><p>TAJUK 1 : PERTUMBUHAN POPULASI </p><p> Apabila negara semakin pesat membangun, populasi manusia akan meningkat. Ini </p><p>menyebabkan kadar permintaan manusia terhadap sesuatu keperluan adalah tinggi. Ini terjadi </p><p>apabila manusia memerlukan tempat tinggal, pekerjaan, bekalan air dan elektrik, pengangkutan, </p><p>makanan dan lain-lain dalam memastikan mereka memperolehi kehidupan yang lebih baik. Namun </p><p>permintaan ini terhasil disebabkan perbezaan ekonomi dan keadaan demografik. </p><p>Penghijrahan penduduk dari satu negara ke negara lain secara haram atau melalui saluran </p><p>yang betul juga menyebabkan mereka berpindah bagi mendapatkan peluang pekerjaan dan </p><p>mengubah gaya hidup mereka. Pengurusan sumber semulajadi yang tidak terancang seperti </p><p>penebangan hutan secara berleluasa, pelepasan effluen yang tidak terkawal dan pembuangan sisa </p><p>toksik ke sungai serta pelepasan asap hitam ke atmosfera boleh menyebabkan pencemaran kepada </p><p>alam sekitar. Antara Kesan Kepada Alam Sekitar Adalah:- </p><p>a) Masalah Sumber Bekalan Air </p><p>Bekalan sumber air bersih akan tercemar dan berkurangan akibat penebangan pokok di kawasan </p><p>tadahan air dan pencemaran sungai akibat dari hakisan tanah dan pembuangan sisa toksik. </p><p>b) Pengurusan Sistem Pepejal </p><p>Penghasilan sampah sarap oleh manusia yang semakin banyak dan tapak pelupusan sampah yang </p><p>tidak bersistem boleh menyebabkan larut resap dari sampah sarap memasuki sungai yang </p><p>berdekatan atau meresap ke air bawah tanah dan mencemar bekalan air. </p><p>c) Haiwan Perosak </p><p>Bilangan haiwan perosak yang tinggi seperti tikus, lalat dan lipas yang mampu menyebarkan </p><p>penyakit kepada manusia semakin berleluasa. </p><p>d) Pencemaran Udara </p><p>Pelepasan karbon dioksida, chloro flurocarbon (CFC), sulfur dioksida, nitrogen dioksida dan gas-</p><p>gas lain dari asap kenderaan dan kilang menyumbang kepada pencemaran alam sekitar yang mampu </p><p>menyebabkan kesan rumah hijau dan penipisan lapisan ozon. </p><p>e) Masalah Kesihatan </p><p>Air yang tercemar mengandungi bahanbahan toksik atau mengandungi vektor yang membawa </p><p>penyakit kepada manusia dan haiwan seperti taun, kolera dan sebagainya. </p><p>f) Kepelbagaian Biodiversiti </p><p>Penebangan hutan yang tidak terkawal dan tidak terancang mampu menyebabkan spesis flora dan </p><p>fauna yang amat berharga akan pupus. </p><p>g) Perubahan iklim dunia </p><p>Gas rumah hijau yang terbebas ke udara hasil dari pembakaran bahan api fosil akan terperangkap di </p><p>dalam atmosfera dan menyebabkan bumi menjadi panas. Apabila suhu bumi meningkat, paras </p><p>lautan menjadi tinggi dan ini akan menyebabkan banjir. Masalah kepanasan bumi ini juga akan </p><p>menghasilkan kemarau yang berpanjangan. </p><p>Bagaimana Kita Mengatasinya? </p><p>Cara mengatasi masalah ini adalah melalui tiga perkara yang perlu dititikberatkan iaitu </p><p>menstabilkan populasi, mengurangkan penggunaan sumber dan pengurusan sumber yang berkesan. </p></li><li><p>3 </p><p>a) Menstabilkan populasi </p><p>Apabila kita mampu mengawal kadar pertumbuhan populasi, kita dapat mengurangkan kadar </p><p>permintaan populasi terhadap sumber semulajadi. Ini membolehkan sesebuah negara memfokuskan </p><p>kewangan negara ke bidang pendidikan, kesihatan dan peluang pekerjaan. Dengan mengawal kadar </p><p>populasi juga, ia mampu meningkat produktiviti dan kualiti hidup apabila rakyat mampu untuk </p><p>menabung dan melabur kewangan dengan baik. </p><p>b) Mengamalkan Kitar Semula </p><p>Dengan mengamalkan sikap mengitar semula bahan terbuang, penggunaan semula bahan terpakai, </p><p>mengurangkan pembelian bahan yang tidak boleh dikitar semula dan mengamalkan amalan mesra </p><p>alam seperti mengurangkan penggunaan elektrik dan air mampu mengurangkan penggunaan sumber </p><p>semulajadi dalam penghasilan sesuatu produk. </p><p>c) Pengurusan sumber yang berkesan </p><p>Menguruskan dan mengawal sumber alam semulajadi dengan efisien dan berkesan. Dengan ini </p><p>sumber tersebut boleh bertahan bagi jangkamasa panjang. Dengan mencari sumber alternatif yang </p><p>boleh menggantikan sumber yang sedia ada akan membantu dalam memelihara sumber semulajadi </p><p>daripada pupus. </p><p>d) Pembangunan Lestari </p><p>Untuk mencapai pembangunan lestari perkara-perkara yang perlu digabungkan dengan sebaiknya </p><p>ialah ekonomi, sosial, politik dan ekologi bagi mencapai kestabilan serta mewujudkan kualiti hidup </p><p>yang seimbang seiring dengan perkembangan pembangunan negara. </p><p>Kesimpulannya, pertumbuhan populasi dunia dan kesedaran dalam memelihara alam </p><p>sekitarmerupakan masalah global yang perlu dihadapi oleh masyarakat dunia masa kini demi untuk </p><p>memastikan pembangunan lestari dapat menjamin masyarakat dunia mendapat kualiti hidup yang </p><p>lebih baik. </p><p>TAJUK 2 : KEPUPUSAN FLORA DAN FAUNA </p><p>Punca atau Faktor kepupusan flora dan fauna </p><p>2.1 Pembalakan Haram </p><p> Pembalakan haram yang beroperasi berleluasa akan menyebabkan kepupusan flora dan fauna. </p><p>Operasi pembalakan haram ini telah menyebabkan penebangan spesis pokok yang dilindungi seperti </p><p>Meranti dan Cengal. Kebiasaanya aktiviti pembalakan haram ini berlaku di kawasan perlindungan </p><p>seperti kawasan hutan simpan dan Taman Negara. Pembalakan haram ini turut memusnahkan </p><p>hidupan flora dan fauna yang lain.Pokok balak yang tumbang memusnahkan tumbuhan kecil </p><p>disekitarnya dan menyebabkan haiwan kehilangan tempat tinggal dan secara tidak langsung </p><p>tumbuhan dan haiwan itu mengalami kepupusan.Pembalakan haram dan pembalakan yang tidak </p><p>dikawal boleh menyebabkan kemusnahan ekologi hutan yang boleh membawa kepada perubahan </p><p>suhu setempat. Dengan itu, aktiviti pembalakan harus dikawal kerana kemusnahan sesebuah </p><p>kawasan hutan memerlukan masa selama 40 tahun untuk pulih semula. </p><p>2.2 Pembakaran hutan </p><p> Pembakaran hutan yang dilakukan secara terbuka menyebabkan spesis-spesis yang terancam </p><p>yang terdapat dikawasan tersebut akan musnah. Contohnya pembakaran hutan yang berlaku di </p><p>Kalimantan dan sumatera. Secara tidak langsung hidupan dan tumbuhan yang berada disekeliling </p></li><li><p>4 </p><p>hutan tersebut akan pupus dan mati kerana kehilangan tempat tinggal kerana habitatnya telah </p><p>musnah. Seperti sedia maklum satu lagi kejadian pembakaran terbuka yang berlaku di Australia. </p><p>Sudah pasti hidupan flora dan fauna yang berada disekeliling kawasan tersebut akan mati.Sikap </p><p>sesetengah pihak di negara membangun yang lebih gemar mengambil jalan mudah, seperti </p><p>mengamalkan "tebas dan bakar" (slash and burn) bukan saja membuatkan satu-satu kawasan hutan </p><p>lenyap sama sekali, bahkan pembakaran yang tidak terkawal ada kalanya mengakibatkan api </p><p>merebak dan menjadi kebakaran hutan yang serius dan secara tidak langsung menyumbang kepada </p><p>faktor kepupusan flora dan fauna. </p><p>2.3 Pembukaan Tanah Baru. </p><p> Pembukaan tanah seperti untuk pertanian, tanah - tanah rancangan oleh Felda dan Felcra juga </p><p>turut memusnahkan spesis tumbuh- tumbuhan. Masalah pembukaan tanah baru ini kerana jumlah </p><p>penduduk dunia meningkat, kita memerlukan kawasan yang lebih luas untuk membina rumah, </p><p>kawasan industri, perniagaan dan pertanian, jaringan pengangkutan serta perkhidmatan berkaitan </p><p>seperti loji bekalan air dan tapak pelupusan sampah.Contohnya pembukaan tanah baru di Lojing </p><p>Gua Musang Kelantan dimana penyerahan tanah secara besar-besar kepada beberapa syarikat </p><p>dengan yang bertujuan untuk membuka kawasan pertanian seperti kebun sayur. Bagi tujuan itu </p><p>maka banyak hutan ditebang dan dibersihkan dan flora dan fauna yang berada disekeliling kawasan </p><p>itu akan mengalami kepupusan. </p><p>2.4 Pemburu Haram </p><p> Aktiviti pemburuan secara haram yang berleluasa adalah merupakan salah satu faktor yang </p><p>menjurus kepada kemusnahan habitat dan spesis haiwan ini. Keadaan ini berlaku kerana pemintaan </p><p>binatang yang tinggi melalui pasaran antarabangsa dan tempatan terhadap binatang ini menjadi </p><p>punca utama kegiatan ini berleluasa. Contohnya, Harimau Malaya merupakan satu spesis yang kian </p><p>terancam kerana pemburuan terhadapnya. Permintaan yang tinggi terutama dalam bidang perubatan </p><p>Cina menyebabkan Harimau Malaya kini hanya tinggal sejumlah yang sedikit sahaja. </p><p>2.5 Aktiviti Perikanan </p><p> Aktiviti perikanan merupakan aktiviti ekonomi yang sangat penting terutama sekali di </p><p>kawasan pinggir laut, sungai dan tasik. Kaedah perikanan tradisional yang diamalkan oleh nelayan </p><p>dengan menggunakan pancing, pukat, jala dan bubu tidak mengancam kepupusan sumber ikan. </p><p>Aktiviti perikanan moden yang menggunakan teknologi moden seperti penggunaan bot, kapal dan </p><p>juga pukat tunda membawa kesan terhadap ekologi laut yang mengancam hidupan akuatik </p><p>sekaligus boleh menyebabkan ancaman sumber protein berasaskan sumber laut. </p><p>2.6 Pencemaran Air </p><p>Pencemaran air bermaksud perubahan yang berlaku dari segi kandungan, keadaan dan warna </p><p>sehingga tidak sesuai dan akan memberi kesan terhadap manusia apabila digunakan. Pencemaran </p><p>ini berlaku sama ada dari segi biologi,kimia dan fizik. Bahan pencemaran boleh didapati dalam </p><p>pelbagai bentuk iaitu gas,cecair dan pepejal. Pencemaran air boleh berlaku di mana-mana sahaja </p><p>tempat berair. Oleh itu, pencemaran air juga merupakan faktor kepada penyumbang kepupusan flora </p><p>dan fauna. Antara punca-punca pencemaran air ialah sisa bahan buangan kilang seperti sisa-sisa </p><p>tosik yang dibuang ke dalam sungai oleh pihak yang tidak bertanggungjawab menyebabkan </p><p>binatang laut terjejas. </p></li><li><p>5 </p><p>2.7 Peningkatan Suhu Dunia </p><p> Faktor peningkatan suhu dunia adalah antara punca utama kepupusan flora dan fauna. Faktor </p><p>perubahan iklim bukanlah perkara baru dalam kepupusan flora dan fauna ini dimana antara faktor </p><p>kepupusan binatang prasejarah seperti dinosour adalah disebabkan perubahan cuaca dunia dan </p><p>menyebabkannya maut. Fenomena Elnino yang menyebabkan peningkatan suhu dunia </p><p>menyebabkan sesetengah speisis haiwan dan tumbuhan yang terancam terutama haiwan dan </p><p>tumbuhan dan tidak sesuai dengan cuaca panas. Selain itu, cuaca panas terjadi akibat daripada </p><p>pembakaran hidrokarbon yang menghasilkan CO. Interaksi CO dengan O diatmosfera </p><p>menghasilkan CO2 yang menjadi terampai di atmosfera dan menghalang gelombang panjang sinar </p><p>suria daripada lepas daripada lingkungan ini. </p><p> Implikasi / Kesan kepupusan flora dan fauna </p><p>1 . Kepupusan hidupan liar dan spesis pokok </p><p> Kegiatan manusia yang tidak dirancang seperti aktiviti pembalakan boleh menyebabkan </p><p>kesan negatif ke atas keseimbangan alam. Penebangan hutan yang keterlaluan menyebabkan </p><p>kepupusan spesies pokok seperti pokok meranti, cengal dan balau dan binatang seperti gajah, </p><p>badak, harimau kehilangan kawasan habitat dan sumber makanan. Kegiatan penebangan hutan </p><p>untuk tujuan pertanian juga membawa permukaan tanah terdedah kepada hakisan tanah dan tanah </p><p>runtuhterutama sekali apabila berlaku hujan Sekali lagi, keseimbangan ekologi terancam dan dunia </p><p>kehilangan suatu khazanah yang tidak dapat diganti dengan kebijaksanaan manusia. Alam semula </p><p>jadi telah membina semuanya selama jutaan tahun, sementara tangan manusia mampu </p><p>menghancurkannya dalam tempoh hanya beberapa dekad. </p><p>2 . Menyebabkan kepupusan hidupan akuatik </p><p> Tumpahan minyak dan serta pembuangan sisa toksik ke dalam laut menyebabkan </p><p>kemusnahan hidupan laut. Sesetengah bandar dan kampung mengepam pelbagai bahan buangan </p><p>yang tidak dirawat, manakala kilang kadang kala membuang bahan beracun ke dalam sungai. Ini </p><p>boleh membunuh ikan dan tumbuhan seperti haiwan air. Baja dan racun perosak kimia yang </p><p>digunakan oleh petani juga dibawa oleh air hujan ke dalam...</p></li></ul>