TUGASAN INDIVIDU kepimpinan jurnal.docx

  • Published on
    14-Feb-2016

  • View
    44

  • Download
    23

Transcript

PPP6014KEPIMPINAN PENDIDIKAN

TAJUK TUGASAN INDIVIDU:SOROTAN JURNAL MENGENAI TEORI KEPIMPINAN TRANSFORMASI DAN RINGKASAN KERTAS CADANGAN PENYELIDIKAN.

NAMA PENSYARAH :Dr.Khalip Bin Musa

DISEDIAKAN OLEH :

VANAJA A/P MUDALI SAKTHIVELAN(M20141000174)

TARIKH SERAHAN: 16 MEI 2015

ISI KANDUNGAN

MUKA SURAT

1.0 SOROTAN JURNAL MENGENAI TEORI KEPIMPINAN TRANSFORMASI3 -12

2.0 RINGKASAN KERTAS CADANGAN PENYELIDIKAN 13 - 20Hubungan kepimpinan Transformasi guru besar dengan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran di sekolah rendah daerah Port Dickson, Zon B.3.0 RUJUKAN21

KriteriaJURNAL 1 : Amalan Kepimpinan Transformasi Pengetua Dan Hubungannya Dengan Kepuasan Kerja Guru.

A. Pernyataan Masalah Menurut Alimuddin (2010) transformasi tersebut akan melibatkan beberapa perubahan daripada segi kurikulum dan sistem peperiksaan sekolah. Pengetua perlu menggunakan kebijaksanaan kepemimpinan mereka untuk mengelakkan tekanan dan bebanan kerja ke atas guru serta memberikan mereka kepuasan kerja. Menurut Rahimah, 2005 Kepemimpinan sekolah sentiasa berhadapan dengan tekanan yang berterusan dalam meningkatkan standard dan penambahbaikan sekolah. Hal ini kerana sekolah merupakan agen yang penting dalam pembinaan generasi masa depan.

Objektif Objektif Utama ialah untuk mengkaji amalan kepemimpinan transformasi pengetua dan hubungannya dengan kepuasan kerja guru pendidikan khas di Sekolah Menengah Kebangsaan (Integrasi) dalam Daerah Hulu Langat, Selangor. Objektif Khusus ialah untuk mengenal pasti tahap amalan kepemimpinan transformasi pengetua, mengenal pasti tahap kepuasan kerja guru pendidikan khas dan mengenal pasti hubungan di antara amalan kepemimpinan transformasi pengetua dengan kepuasan kerja guru.

Soalan kajian Adakah amalan kepimpinan Transformasi pengetua mempengaruhi kepuasan kerja guru ?

B. Kerangka kajian

Kepuasan kerja guruPengaruh kepimpinan Transformasi

C. Ringkasan kajian Literatur Menurut Abdul Ghani (2005), pengamalan gaya atau amalan kepemimpinan transformasi oleh pengetua berkeupayaan meningkatkan prestasi guru (perlakuan warga organisasi) dan sikap guru (komitmen guru).Menurut Koh (2008), Kepemimpinan transformasi, pengetua sekolah yang cemerlang akan membangunkan minda guru-guru melalui keupayaan kepimpinan guru-guru iaitu merujuk kepada penglibatan meluas dan berketerampilan dalam tugas-tugas memimpin. Menurut Jazmi (2009), Pengetua perlu mengamalkan gaya kepimpinan Transformasi kerana ia melibatkan perhubungan kemanusiaan yang lebih tinggi. Menurut Abdul Rahim(2007), ketidakpuasan kerja berlaku disebabkan faktor diskriminasi, pilih kasih, beban kerja, amalan tidak sihat, keadaan tempat kerja, tidak dapat menyesuaikan diri dan ganjaran serta prospek. Menurut Woo (2007), sifat penyelia yang mesra, berbudi bahasa, cerdas, bersabar dan berhati-hati semasa menjalankan tugas turut memberi kepuasan kepada guru.

D. Ringkasan Methodologi Sampel kajian adalah guru-guru terlatih yang sedang mengajar di lapan buah Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) (Integrasi) di bawah pentadbiran Pejabat Pendidikan Daerah Hulu Langat, Selangor. Seramai 87 orang guru pendidikan khas dilibatkan dalam kajian ini. Borang soal selidik digunakan sebagai instrumen pengumpulan data.

E. Analisis Data Analisis data dilakukan secara diskriptif dan inferensi. Analisis kekerapan dan peratusan digunakan untuk menjelaskan profail responden. Purata dan sisihan piawai digunakan untuk menjelaskan tahap amalan kepimpinan transformasi pengetua dan tahap kepuasan kerja guru pendidikan khas. Ujian korelasi digunakan untuk melihat hubungan antara amalan kepimpinan transformasi pengetua dan tahap kepuasan kerja guru pendidikan khas. Ujian ANOVA dan Chi Square digunakan untuk melihat perbezaan amalan kepimpinan transformasi pengetua: pengalaman mengajar dan lokasi sekolah.

F. Ringkasan Dapatan Utama Analisis korelasi menunjukkan hubungan antara amalan kepemimpinan transformasi pengetua dengan kepuasan kerja guru adalah rendah.

G. Cadangan Kajian Penambahbaikan pentadbiran kepimpinan sekolah akan meningkatkan pencapaian prestasi yang baik dalam kalangan guru yang berterusan pada masa akan datang.

KriteriaJURNAL 2 : Budaya sekolah, Kepimpinan Transformasi dan Pencapaian Akademik Pelajar.

A. Pernyataan Masalah Kajian ini bertujuan memenuhi dua aspek utama dalam memperkasakan SK iaitu, aspek budaya sekolah dan kepimpinan sekolah.

Objektif Kajian ini meneliti hubungan budaya sekolah dengan kepemimpinan transformasional dan pencapaian akademik pelajar sekolah rendah. Kajian ini meneliti hubungan budaya sekolah dengan kepemimpinan transformasional dan pencapaian akademik pelajar sekolah rendah

Soalan kajian Sejauhmanakah Budaya sekolah dan kepimpinan Transformasi mempengaruhi pencapaian akademik pelajar.

B. Kerangka kajianPengaruh IdealPertimbangan IndividuRangsangan IndividuMotivasi berispirasiPENGETUA

Tahap TinggiSederhanaRendah

C. Ringkasan kajian Literatur Mengikut Schein (1990), kepemimpinan transformasional boleh membantu bagi mencorak dan mengekalkan budaya yang dikehendaki oleh organisasi. Menurut Bass & Avilio , 1992, kepemimpinan transformasional dan budaya organisasi sebagai pelengkap untuk memahami keberkesanan sesebuah organisasi.

D. Ringkasan Methodologi Kajian korelasi ini melibatkan 657 orang guru dan 141 guru besar sekolah daripada 141 buah sekolah di negeri Kedah. Instrumen Budaya Sekolah dan Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ5x) digunakan sebagai instrumen kajian. temu bual berstruktur melibatkan empat orang guru besar dan 16 orang guru penolong

E. Analisis Data Data kajian ini dianalisis dengan menggunakan perisian SPSS versi 15. Statistik deskriptif dengan menggunakan min dan sisihan lazim digunakan. Kaedah korelasi Spearman digunakan untuk menguji hubungan antara budaya sekolah dan kepemimpinan transformasional dengan pencapaian akademik. Ujian Wilks Lamda digunakan untuk mengenal pasti perbezaan budaya sekolah dan kepemimpinan transformasional mengikut pencapaian akademik

F. Ringkasan Dapatan Utama Wujudnya hubungan yang positif dan signifikan antara budaya sekolah dengan dimensi kepemimpinan guru besar bagi dimensi transformasional (r= .53, p < .05) Nilai alpha Cronbach bagi kedua-dua instrumen melebihi 0.9 yang menunjukkan kedua-dua soal selidik tersebut mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi.

G. Cadangan Kajian Penambahbaikan pentadbiran kepimpinan sekolah akan meningkatkan pencapaian prestasi yang baik dalam kalangan guru yang berterusan pada masa akan datang.

KriteriaJURNAL 3 : Amalan Kepimpinan Transformasi Guru Besar dan Pengetua Dua buah sekolah di Daerah Batu Pahat, Johor

A. Pernyataan Masalah Kepimpinan transformasi yang diamalkan oleh guru besar dan pengetua mendorong guru-guru mengubah nilai dan sikap mereka supaya mempunyai komitmen terhadap misi dan visi pendidikan.

Objektif Mengenal pasti empat komponen kepimpinan transformasi iaitu karismatik, pertimbangan individu, stimulasi intelek dan inspirasi motivasi Mengenal pasti perbezaan persepsi guru terhadap jantina terhadap amalan kepimpinan transformasi pengetua dan guru besar. Mengenal pasti perbezaan persepsi guru terhadap kaum terhadap amalan kepimpinan transformasi pengetua dan guru besar.

Soalan kajian Sejauhmanakah Kepimpinan transformasi yang diamalkan oleh guru besar dan pengetua mendorong guru-guru mengubah nilai dan sikap mereka supaya mempunyai komitmen terhadap misi dan visi pendidikan.

B. Kerangka kajianPENGETUAPengaruh IdealPertimbangan IndividuRangsangan IndividuMotivasi berispirasi

Tahap TinggiSederhanaRendah

C. Ringkasan kajian Literatur Menurut Burns (1978), Pemimpin yang mengamalkan gaya kepimpinan transformasi boleh mengubah sikap individu daripada mementingkan diri sendiri kepada kepentingan kelompok

D. Ringkasan Methodologi Seramai 76 orang responden dari dua buah sekolah dari daerah Batu Pahat. Instrumen ialah soal selidik dan data mentah dianalisis melalui SPSS.

E. Analisis Data Perbezaan persepsi guru mengikut jantina terhadap komponen pertimbangan individu adalah signifikan iaitu sig = 0.040 Komponen lain tidak signifikan.

F. Ringkasan Dapatan Utama Skor min :Komponen karismatik 4.019Komponen pertimbangan individu 3.762Komponen simulasi intelek - 3.845Komponen Inspirasi motivasi - 3.991 Komponen simulasi intelek - menggalakkan komunikasi dua hala Komponen inspirasi motivasi Guru besar mengalakkan guru bekerja bersungguh-sungguh.

G. Cadangan Kajian Penambahbaikan gaya kepimpinan transformasi akan mengubah sikap individu.

KriteriaJurnal 4 : Tahap amalan kepimpinan transformasi dalam kalangan pengetua Sekolah Menengah Bandar Tangkak

A. Pernyataan Masalah Kepimpinan transformasi perlu membawa perubahan dalam sikap dari kesedaran melalui pembangunan intelek.

Objektif Untuk mengenal pasti amalan kepimpinan transformasi di kalangan Pengetua Sekolah Menengah. Mengenal pasti amalan kepimpinan transformasi mengikut dimensi pengaruh ideal, pertimbangan individu, rangsangan individu dan motivasi berinspirasi. Mengenal pasti perbezaan persepsi guru mengikut jantina, umur, kaum dan pengalaman mengajar.

Soalan kajian1. Apakah tahap amalan kepimpinan transformasi dalam kalangan pengetua sekolah menengah bandar Tangkak?2. Apakah tahap amalan kepimpinan transformasi mengikut dimensi pengaruh yang ideal, pertimbangan individu, rangsangan intelek serta motivasi berinspirasi terhadap amalan kepimpinan transformasi?3. Apakah perbezaan persepsi guru mengikut jantina, umur, kaum dan pengalaman mengajar?

B. Kerangka kajianPengaruh IdealPertimbangan IndividuRangsangan IndividuMotivasi berispirasiPENGETUA

Tahap TinggiSederhanaRendah

C. Ringkasan kajian Literatur Kajian Button (2003) menunjukkan bahawa perubahan yang dibawa melalui kepimpinan transformasi dilihat lebih demokratik, adil serta mampu meningkatkan komitmen serta penglibatan individu. kepimpinan transformasi mampu membawa kepada peningkatan produktiviti (Leithwood, 1992). Menurut Hoy dan Miskel (2005) model kepimpinan transformasional dilihat paling sesuai diimplementasi oleh pemimpin sekolah.

D. Ringkasan Methodologi Sampel 178 orang guru dari 3 buah sekolah. Instrumen yang digunakan ialah soal selidik (Multifactors Leadership Questionaire (MLQ)

E. Analisis Data Nilai kebolehpercayaan alpha Cronbach .9575

F. Ringkasan Dapatan Utama Tahap amalan kepimpinan transformasi pengetua-pengetua sekolah menengah bandar Tangkak adalah tinggi. Semua dimensi kepimpinan transformasi yang dikaji juga menunjukkan nilai min yang tinggi. Dapatan kajian menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan persepsi amalan kepimpinan transformasi yang signifikan dalam kalangan pengetua berdasarkan jantina, umur, dan pengalaman mengajar namun terdapat berbezaan yang disignifikan berdasarkan kaum responden.

G. Cadangan Kajian Impak tingkah laku pemimpin transformasi di kalangan sekolah menengah.

KriteriaJURNAL 5 : IMPAK TINGKAH LAKU KEPIMPINAN TRANSAKSI DAN TRANSFORMASI DAN PENGETUA DENGAN TINGKAH LAKU KERJA GURU-GURU.

A. Pernyataan Masalah Dalam usaha meningkatkan daya pengeluaran, kerajaan pernah melancarkan kempen Kepimpinan Melalui Teladan pada bulan Mac 1983. Matlamat kempen ini dijalankan adalah untuk melahirkan kakitangan awam yang menghayati nilai-nilai murni kepimpinan, mengamalkan perilaku mulia kepimpinan

Objektif mengenalpasti impak tingkah laku kepimpinan pengetua dengan kepuasan kerja guru dan komitmen guru terhadap sekolah.

Soalan kajianSejauhmanakah kepimpinan guru besar mempengaruhi kepuasan kerja guru ?

B. Kerangka kajianKEPIMPINAN

Kepuasan guruKomitmen guru terhadap sekolah.Tingka laku kepimpinan guru besar

C. Ringkasan kajian Literatur Menurut Dastoor ,1999, Kepimpinan tranformasi mampu menyelesaikan masalah pengikut ketika menghadapi keadaan yang penuh ketidakpastian dan ketidaktentuan. Menurut Leithwood ( 1993) dan Abdul Ghani Kanesan Abdullah (1996) menyarankan supaya paradigma kepimpinan sekolah harus memberi penekanan kepada kepimpinan transformasi kerana ia mampu menyelesaikan masalah melalui komunikasi terbuka dan menggalakkan perkongsian idea.

D. Ringkasan Methodologipengumpulan data terdiri dari : Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ) oleh Bass, Minnessota Satisfaction Questionnaire (MSQ) oleh Cook, Hepworth, Wall dan Warr (1981) dan, Organizational Commitment Ouestionnaire (OCQ)oleh Allen dan Meyer.

E. Analisis Data Statistik deskriptif digunakan untuk menghuraikan demografi subjek kajian. Statistik infrensi iaitu regresi pelbagai digunakan untuk menghuraikan impak tingkah laku kepimpinan pengetua ke atas kepuasan kerja guru dan komitmen guru terhadap sekolah.

F. Ringkasan Dapatan Utama Kepimpinan transaksi dan tingkah laku kepimpinan transformasi pengetua mempunyai impak yang signifikan kepada kepuasan kerja guru dan komitmen guru terhadap sekolah. Tingkah laku kepimpinan transformasi pengetua didapati hanya dimensi karisma sahaja yang memberi impak kepada kepuasan kerja guru dan komitmen guru terhadap sekolah

G. Cadangan Kajian Penambahbaikan ke atas tingkah laku kepimpinan transformasi dapat meningkatkan kepuasan guru terhadap kerjayanya.

Hubungan kepimpinan Transformasi guru besar dengan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran di sekolah rendah daerah Port Dickson, Zon B.

1.0 PengenalanKepimpinan adalah satu konsep yang sukar dan kompleks kerana ia tidak terikat dengan penghasilan dan pengekalan arahan tetapi ia menghasilkan perubahan. Sejak dahulu lagi individu yang dikenali sebagai pemimpin didapati berjaya mencipta perubahan dalam pelbagai cara dengan tujuan bagi mempengaruhi orang lain dan melaksanakan sesuatu. Di sekolah Guru besar atau pengetua menjadi pemimpin yang bertanggungjawab untuk merancang, mengatur dan memimpin pentadbiran sekolah. Gaya kepimpinan transformasi di kalangan guru besar di lima buah sekolah rendah daerah Port Dickson berupaya untuk mewujudkan pengajaran dan pembelajaran abad ke 21 yang berkesan. Timbalan Perdana Menteri Muhyidin Yasin, 2009 mengatakan bahawa guru perlu kreatif dan inovatif dalam sistem penyampaian Pengajaran dan Pembelajaran supaya menjadi menarik dan menyeronokkan. Hal ini berupaya meningkatkan keberkesanan proses Pengajaran dan Pembelajaran yang dilaksanakan. Sesungguhnya guru perlu berusaha ke arah pembentukan warga negara yang tinggi nilai profesionalisme, taat setia, bertanggungjawab, berakhlak dan berketerampilan.Berhubung dengan keadaan melahirkan guru yang berinovasi, guru besar memainkan peranan yang penting. Guru besar yang mengamalkan gaya kepimpinan transformasi sentiasa menggalakkan perubahan dalam pengajaran dan pembelajaran mengikut peredaran masa. Salah satu matlamat Wawasan 2020 adalah mewujudkan masyarakat yang sepenuhnya bermoral dan beretika, dengan warganegaranya teguh dalam nilai agama dan kerohanian dan didukung oleh nilai etika paling tinggi. Untuk menjayakan Wawasan 2020, tanggungjawab ini terletak pada guru besar di peringkat sebagai pengelola dalam kegiatan proses belajar mengajar. Guru besar mempunyai kuasa yang mutlak untuk mengarahkan kegiatan belajar agar mencapai tujuan pembelajaran. 2.0 Pernyataan masalahBanyak kajian telah membuktikan bahawa kepimpinan transformasi di kalangan guru besar dan pengetua mampu membawa perubahan dalam pengajaran dan pembelajaran. Kepimpinan transformasi berupaya membawa perubahan dalam sikap guru, budaya sekolah, iklim sekolah dan membantu mentransformasikan pembelajaran abad ke-21.Menurut Alimuddin (2010) transformasi tersebut akan melibatkan beberapa perubahan daripada segi kurikulum dan sistem peperiksaan sekolah.Robiah Sidin (2000) menekankan bahawa kunci kepada perkembangan pendidikan tinggi di Malaysia had ini ialah melalui peningkatan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Menurut Dunne, R. & Wragg, T., ( 1994 ), pengajaran berkesan bermaksud seorang pengajar atau guru yang harus memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai sesuatu ilmu pengetahuan serta mempunyai kemahiran atau teknik profesional yang tinggi. Mereka berpendapat pengajaran berkesan menuntut guru untuk memahami isi kandungan sesuatu mata pelajaran dan memiliki ilmu pengetahuan mengenai topik dan perkara yang hendak diajar serta perlu menyiapkan diri dengan kemahiran tertentu dari aspek pengurusan kelas, menyoal soalan, penerangan yang jelas dan pemantauan proses pembelajaran. Shahril ( 2004 ) mendefinisikan pengajaran berkesan sebagai kebolehan dan kemampuan guru untuk menyampaikan maklumat pengajaran dengan baik dan juga berkesan. Secara tidak langsung dapat memotivasikan murid mencapai kejayaan. Kepimpinan guru besar dan pengetua memainkan Berdasarkan persoalan di atas, isu utama dalam kajian ini bertujuan untuk mengkaji keberkesanan gaya kepimpinan transformasi ke atas proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Kajian ini juga mengenal pasti perkaitan antara gaya kepimpinan transformasi dengan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran di sekolah rendah di daerah Port Dickson dari Zon B.3.0 Tujuan dan objektif kajianBahagian ini akan membincangkan objektif-objektif yang diwujudkan bagi menjawab persoalan kajian sebelum ini. Ini meliputi objektif umum dan objektif khusus bagi kajian ini.

3.1 Objektf umumObjektif umum kajian ini adalah untuk mengenal pasti kewujudan gaya kepimpinan transformasi di kalangan guru besar dalam memberi kesan dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah rendah daerah Port Dickson.3.2 Objektif khususI. Mengenal pasti hubungan gaya kepimpinan transformasi dengan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran.II. Mengenal pasti hubungan gaya kepimpinan transformasi dengan sikap guru.III. Mengenal pasti hubungan gaya kepimpinan transformasi dengan budaya sekolah.IV. Mengenal pasti hubungan gaya kepimpinan transformasi dengan kemudahan infrastruktur.V. Mengenal pasti perbezaan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan sikap guru.VI. Mengenal pasti perbezaan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan budaya sekolah.VII. Mengenal pasti perbezaan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan kemudahan insfraktruktur.4.0 Soalan kajianI. Adakah keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dipengaruhi oleh gaya kepimpinan transformasi?II. Adakah sikap guru mempunyai hubungan dengan gaya kepimpinan transformasi?III. Adakah budaya sekolah mempunyai hubungan dengan gaya kepimpinan transformasi?IV. Adakah kemudahan infrastruktur mempunyai hubungan dengan gaya kepimpinan transformasi?V. Adakah keberkesanan pengajaran dan pembelajaran berbeza disebabkan sifat guru?VI. Adakah keberkesanan pengajaran dan pembelajaran berbeza disebabkan budaya sekolah?VII. Adakah keberkesanan pengajaran dan pembelajaran berbeza disebabkan kemudahan infrastruktur?

5.0 Sikap guruBudaya sekolahInfrastrukturKerangka kajian

Gaya kepimpinan TransformasiKeberkesanan pengajaran dan pembelajaran

6.0

6.0 Teori-teori berkaitan pemboleh ubah bebas dan bersandarDalam kajian ini sikap guru, Budaya sekolah, Infrastruktur dan kepimpinan transformasi dikenali sebagai pemboleh ubah bebas dan bersandar. Beberapa teori berkaitan pemboleh ubah telah dikenal pasti.Menurut Hasniatul Aini (2012), guru sebagai satu bidang professional yang mempunyai citra yang baik dalam sesuatu masyarakat dan boleh menjadi teladan atau amalan kepada masyarakat di sekelilingnya.Menurut Ruhani binti Mat Min (2009), Budaya sekolah dan iklim sekolah merujuk kepada sejumlah nilai, budaya, praktis-praktis keselamatan dan struktur organisasi di sekolah yang mempengaruhi dan memberi kesan kepada proses pembentukan tingkah laku dan keselamatan pelajar di sekolah.Menurut Hedges, Laine, Greenwalds (1994) dan Tribus (1996), sumber-sumber sesebuah organisasi seperti sumber kewangan, peralatan komputer dan kemudahan kemudahan lain mempunyai pertalian yang rapat dalam menentukan standard dan pencapaian sesebuah sekolah dalam akademik mahupun kokurikulum.

7.0 Dapatan-dapatan kajian lepasMenurut Abdul Ghani (2005), pengamalan gaya atau amalan kepemimpinan transformasi oleh pengetua berkeupayaan meningkatkan prestasi guru (perlakuan warga organisasi) dan sikap guru (komitmen guru). Menurut Koh (2008), Kepemimpinan transformasi, pengetua sekolah yang cemerlang akan membangunkan minda guru-guru melalui keupayaan kepimpinan guru-guru iaitu merujuk kepada penglibatan meluas dan berketerampilan dalam tugas-tugas memimpin. Menurut Jazmi (2009), Pengetua perlu mengamalkan gaya kepimpinan Transformasi kerana ia melibatkan perhubungan kemanusiaan yang lebih tinggi. Sikap guru memberi kesan kepada kepada pengajaran dan pembelajaran. Kepimpinan Transformasi membimbing guru ke arah kecemerlangan sekolah dan guru akan memberi keutamaan kepada kepentingan sekolah ke arah mencapai visi sekolah.Mengikut Schein (1990), kepemimpinan transformasi boleh membantu bagi mencorakkan dan mengekalkan budaya yang dikehendaki oleh organisasi. Menurut Bass & Avilio , 1992, kepemimpinan transformasi dan budaya organisasi sebagai pelengkap untuk memahami keberkesanan sesebuah organisasi. Budaya sekolah memainkan peranan penting dalam usaha mewujudkan Pdp yang cemerlang . Guru besar yang mengamalkan kepimpinan transformasi akan sentiasa berusaha membawa perubahan dalam pentadbirannya.Menurut Burns (1978), Pemimpin yang mengamalkan gaya kepimpinan transformasi boleh mengubah sikap individu daripada mementingkan diri sendiri kepada kepentingan kelompok. Sikap guru turut mempengaruhi keberkesanan pengajaran dan pembelajaran.Kepimpinan transformasi mampu membawa perubahan dalam kemudahan infrastruktur yang sedia ada di sekolah. Kemudahan Fizikal seperti susunan kerusi meja, bilangan kerusi meja yang mencukupi, keluasan ruang, cahaya , sumber tenaga elektrik yang mencukupi, penyediaan komputer merupakan kemudahan infrastruktur yang penting dalam membentuk suasana pembelajaran yang kondusif , memberangsangkan penjanaan idea dan mempengaruhi sikap murid terhadap pengajaran. Kemudahan infrastruktur yang moden seperti penggunaan komputer dalam Pengajaran dan Pembelajaran berbanding Pengajaran dan Pembelajaran yang masih menggunakan kaedah pengajaran yang lama memberi impak yang lebih mendalam keberkesanan Pengajaran dan Pembelajaran yang cemerlang.

8.0 Jenis kajianKajian ini berbentuk kajian kuantitatif yang menggunakan maklumat dan data yang akan diperolehi melalui soal selidik. Pengumpulan data melalui soal selidik adalah kajian deskriptif. Kajian deskriptif digunakan untuk menentukan pengaruh kepimpinan transformasi terhadap pembentukan budaya sekolah, sikap guru dan kemudahan infrastruktur sekolah. Selain itu, dapatan kajian akan menentukan pengaruh kepimpinan transformasi terhadap keberkesanan pengajaran dan pembelajaran sekolah melalui pembentukan budaya sekolah, sikap guru dan kemudahan infrastruktur 9.0 Populasi dan sampel

Pengertian populasi adalah keseluruhan subjek yang terdapat di dalam sesuatu kumpulan. Dalam kajian ini, populasi adalah sepuluh buah sekolah di Daerah Port Dickson Zon B, Negeri Sembilan tidak kira sama ada sekolah SK, SJK(C) dan SJK(T). Penyelidik akan memilih seramai lapan orang guru pada setiap sekolah yang terpilih.Kaedah pemilihan ini dapat memastikan para guru tersebut tidak banyak perbezaan terutama dari segi pemahaman terhadap hubungan antara gaya kepimpinan transformasi dengan keberkesanan Pengajaran dan Pembelajaran di Sekolah Rendah di Daerah Port Dickson Zon B. Responden kajian ini adalah terdiri daripada guru-guru yang berbangsa Melayu, Cina dan India tanpa mengira kaum, tanpa berdasarkan had umur dan jantina.

10.0 Instrumen kajianDalam kajian ini, soal selidik digunakan sebagai data kuantitatif untuk mengumpul maklumat. Maklumat yang dikumpulkan melalui soal selidik akan dianalisis melalui sistem SPSS untuk mengenal pasti kecenderungan kepimpinan transformasi dengan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran.

11.0 Kaedah kutipan dataDalam proses pengumpulan data, penyelidik telah menggunakan sumber data yang bersesuaian dengan kajian ini. Terdapat dua sumber utama dalam proses pengumpulan data iaitu data primer dan data sekunder. Data primer (data mentah) adalah kaedah pengumpulan data yang diperolehi sendiri oleh penyelidik untuk diuji dapatan hipotesisnya. Sumber data primer yang perolehi dalam kajian ini adalah maklumat yang dikumpul sendiri oleh penyelidik menerusi eksperimen (ujian) dan kajian lapangan (temu bual, soal selidik dan pemerhatian).Oleh kerana sumber data bagi kajian ini, penyelidik memperolehi data melalui soal selidik terhadap para guru. Para guru yang terpilih sebagai responden ialah guru-guru yang terlibat dalam pengajaran dan pembelajaran di Daerah Port Dickson Zon B, Negeri Sembilan akan menjawab semua item yang terdapat dalam borang soal selidik.12.0 Kaedah data analisisJenis analisis akan digunakan untuk menguji hipotesis atau persoalan kajian. Ujian hipotesis dan regresi akan digunakan untuk mengenal pasti signifikan antara pemboleh ubah bersandar dengan pemboleh ubah bebas dalam kajian ini.

RUJUKAN1. Alimuddin Mohd Dom. (2010). Transformasi pendidikan bermula. http://perkhidmatanpelajaran.blogspot.com [1 November 2011].2. Dunne R., & Wragg T. (1994). Effective Teaching: Routledge: London.3. Habib Ismail & Zaimah Ramli(2012). Amalan Kepimpinan Transformasi Pengetua dan Hubungannya Dengan Kepuasan Kerja Guru Transformational Leadership Practices of Principals and its Relationship to Teacher Satisfaction.Universiti Kebangsaan Malaysia.4. Hasniatul Aini. (2012). Sikap Profesional Keguruan. Diperolehi pada 1 Mei 2015 daripada http://hasnia-profesikeguruan.blogspot.com/2012/01/sikap-profesional-keguruan.html5. Jazmi Md Isa. (2009). Gaya kepemimpinan pengetua dan kepuasan kerja guru: kajian perbandingan antara SMKA dengan SMK. Tesis Sarjana. Universiti Utara Malaysia.6. Koh Lee Lee. (2008). Kepimpinan transformasi terhadap perubahan komitmen guru di beberapa buah sekolah di daerah Petaling. Tesis Sarjana. Universiti Malaya.7. M. Al-Muz-Zammil B. Yasin & Nazri Bin Mahmood.2010. Amalan Kepimpinan Transformasi Guru Besar Dan Pengetua Dua Buah Sekolah Di Daerah Batu Pahat, Johor. Universiti Teknologi Malaysia.8. Nursuhaila Binti Ghazali (2007). Tahap amalan kepimpinan Transformasional dalam kalangan pengetua sekolah menengah bandar Tangkak,Johor. Tesis Sarjana .Universiti Teknologi Malaysia.9. Pillai, R. & William, E. A. (2004). Transformational leadership, selfefficacy, group cohesiveness, commitment, and performance. Journal of Organizational Change Management, 17(2), 144159.10. Robiah Sidin (2000). Pembangunan, pendidikan dan wanita: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.11. Ruhani binti Mat Min. (2009). Budaya sekolah: Implikasi terhadap proses pembelajaran secara mengalami. Diperolehi pada 1 Mei 2015 daripada http://www.management.utm.my/academic-guide/doc_view/23-budaya-sekolah-implikasi-terhadap-proses-pembelajaran-secara-mengalami-.html12. Shahril Marzuki. (2000). Ciri-ciri kepemimpinan guru besar yang berkesan yang dapat menghadapi cabaran dan harapan pada abad ke 21. Jurnal Pengurusan dan Kepemimpinan Pendidikan, 10(2), 117.13. Yahya Bin Buntat & Noor Al Mahdin Bin Mohamad(2010). Keberkesanan Penggunaan Alat Bantu Mengajar Berbantukan Komputer Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Subjek kemahiran Hidup (KH) Di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kedah, Alor Star, Kedah.14. Yaakob Daud dan Yahya Don.(2012). Budaya Sekolah, Kepemimpinan Transformasional dan Pencapaian Akademik Pelajar. School cultures , Transformational Leadership and studentss Academic achievement. Universiti Utara Malaysia.

15