Tulisan Jawi

  • Published on
    17-Jul-2015

  • View
    24

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>1.0Pengenalan Tulisan Jawi adalah antara tulisan terawal yang pernah ditemui. Tulisan ini telah berkembang sejak zaman Kerajaan Islam Pasai kemudian ke zaman Kerajaan Melaka, zaman Kerajaan Johor dan juga Acheh pada abad ke-17. Bukti kewujudan tulisan ini di Malaysia adalah dengan terjumpanya Batu Bersurat Terengganu yang bertarikh 702H atau 1303M manakala tulisan Rumi yang paling awal ditemui adalah pada akhir kurun ke-19. Ini menunjukkan tulisan Jawi telah sampai ke negara ini lebih awal berbanding tulisan Rumi. Skrip Arab yang diadaptasikan oleh bahasa Melayu untuk pengejaannya seperti yang kita maklum adalah dinamakan sekarang sebagai tidak Skrip Jawi.Namun sehingga yang</p> <p>dapat</p> <p>diketahui</p> <p>siapakah</p> <p>memberikan nama Jawi kepada skrip itu, namun beliau memetik dalam kamus R.J Wilkinson bahawa perkataan Jawi didalam bahasa Melayu digunakan untuk pokok jawi-jawi atau jejawi dan juga beras jejawi yang</p> <p>berbeza dengan beras pulut, dan juga dengan makna kerbau atau lembu dalam bahasa Minangkabau. Tetapi apa yang jelas disini nama Jawi tersebut tidak ada kaitan dengan tulisan tersebut Satu Persoalan timbul iaitu dari manakah datangnya istilah Jawi untuk tulisan Jawi ? Skrip tulisan jawi berasal daripada skrip Arab yang telah dibuat beberapa penyelesaian dan</p> <p>tambahan.Terdapat beberapa ciri tulisan Jawi yang menjadikan ianya unik. Skrip Jawi mengalami evolusi yang boleh dikategorikan kepada empat fasa. Setelah melalui empat fasa ini tulisan Jawi menjadi semakin mantap dan dapat disesuaikan dengan keadaan dan keperluan semasa. Tulisan Jawi telah lama wujud dalam tamadun melayu disekitar gugusan kepulauan melayu iaitu sekitar abad ke 10 Masehi atau 3 Hijrah hingga kemaskini dan ia berasal daripada tulisan Arab.Tulisan inilah yang membangunkan tamadun melayu dan pernah</p> <p>mendukung bangsa Melayu keambang tamadun Melayu moden pada masa kini.Tulisan rumi hanya wujud dalam tamadun melayu selepas perang dunia kedua</p> <p>sahaja.(sumber : Kang,1993). adalah merupakan karya yang ditulis dengan tangan dalam tulisan Jawi yang dihasikan dalam lingkungan Abad ke-15M hingga awal abad ke-20M.Dalam manuksrip melayu ini tercatat pelbagai bahan dan ilmu yang menjadi khazanah bangsa Melayu pada masa dahulu. Bukti sejarah kewujudan tulisan jawi dalam tamadun melayu dahulu boleh dilihat bahan-bahan bertulis seperti </p> <p>batu bersurat, manuskrip lama, kertas lama, majalah, batu nisan,</p> <p>bahan-bahan yang dibuat daripada logam, kulit, alat senjata,duit syiling, batu lontar, tembikar dan seumpamanya</p> <p>ukiran-ukiran pada masjid , istana azimat dan tangkal</p> <p>Penemuan pertama batu nisan yang tertulis dalam bahasa Arab di Sumatera bertarikh 55Hijrah (674M) dan di Kedah bertarikh 290 Hijrah jelas telah</p> <p>menunjukkan bahawa tulisan Jawi berasal dari orang Arab yang kemudian telah diubahsuai dengan</p> <p>menambahkan beberapa huruf tambahan kepada huruf Arab bagi menyesuaikannya dengan gaya bahasa orang Melayu telah menyumbangkan kewujudan Tulisan Jawi dalam tamadun Melayu. Akan tetapi siapakan pencipta sebenar kepada tulisan Jawi tidak dapat dipastikan dengan tepat. Manuskrip Melayu adalah didefinasikan oleh Pusat Manuskrip Melayu sebagai karya bertulisan tangan</p> <p>dalam tulisan Jawi yang dihasilkan dalam lingkungan kurun ke-15 sehingga kurun ke-20 Masihi. Ia adalah sumber rujukan pelbagai ilmu dan catatan yang merupakan khazanah Alam Tamadun Melayu pada zaman silam. Apakah tulisan jawi / bacaan jawi benar-benar mustahak? Dari situasi begitu sudah-sudah, mustahak, ia tidak tetapi</p> <p>menggambarkan</p> <p>menggambarkan saki baki maruah nyawa-nyawa ikan Melayu/ Islam dan nostalgia Pendita za`ba sahaja. Tulisan jawi berasal daripada tulisan Arab, sedikitsedikit bahasa parsi, Hindi. Orang Melayu pinjam untuk ganti tulisan Hindu yang sekian lama digunakan di awal kemasukan Islam. Bukti kemasukan ini ialah pada batu nisan maqam Shaikh Abdul Qadiribnu Husin Syah Alam, di Langgar, Alur Setar Kedah pada 290 Hijrah bersamaan 910 Masihi.</p> <p>Tiga ratus tahun kemudian, timbul pula tanda awal bahasa Melayu yang menggunakan tulisan jawi di Terengganu, dengan tarikh Pada hari Jumaat 4 Rejab 702 Hijrah, bersamaan 22 Februari 1303 dan diikuti dengan penemuan-penemuan lain selepas itu. Kemudian ia tersibar luas, digunakan di daerah-daerah bahasa Melayu dan daerah bukan bahasa Melayu, termasuk ke Pulau Jawa. 2.0BahanDanBatasanKajian Dalammenyiapkankertaskerjainipenulistelahmenggunak ankitabAqaidalNasafisebagaibahankajian.Disampingitupenulismembat askankajiandenganmengambilkirapermasalahankajianda risudutpenggunaanhurufdanpenggunaantandabaris(diakr itik)dalamteksyangdikaji. 3.0PermasalahanKajian 3.1Huruf</p> <p>DalamkitabiniSyedNaquidmemberihuraianagakterperin citentangsistemejaanyangdigunakan dalamkitabtersebut.Antarayangmenarikperhatianbeliaui alahbunyi/ny/yangdilambangkandenganhuruf() .Jikadikajiperaturanmenggunakantitik/nya/dalamkitabA qaid,..Sebagaicontoh,huruf/nya/yangditandaidengantiti kdibawahterdapatpadaawaldantengahkatasepertidalamp erkataannyamuk( )danbanyak( ( </p> <p>).Sedangkan/nya/yangditandaidengantigatitikdiatasterda patpadaakhirkatasepertituanya ).DalamkitabAqaidterdapatjugaperkataandiejasepertika edahdiatas , sebagaicontoh nyatanya ( ,)menyesatkan( ) danlain-lain. Selaindaripadaitu,SyedNaquibjugamemerlihatkanhuruf/ kaf/( )mewakili[k]danhuruf/ga/( ) mewakilihuruf[ g]dalamtulisanrumi.NamundalamkitabAqaidtandatitikp adahuruf/ga/belumlagidigunakandalampenulisankitabte rsebut.Pembacaketikaitudapatmembezakanantarahuruf/ kaf/dan/ga/denganmelihatdarikontekspenggunaannyadal</p> <p>amayat.Contohnyapadaperkataanberikut,bagai,keluarga ,segaladansebagainya. Olehitudaripermasalahandiatas,usahatelahdilakukanunt ukmemudahkanpembacamembezakanantarahuruf/kaf/da n/ga/sepertiyangterdapatdalampengejaankatagugur,iaitu denganmeletakkantandasatutitikdi bawahhuruf/kaf/(.) Keadaankurangjelasdalampenggunaansatusatugrafeminijugadalamperlambanganbunyi/pa/( ),/ng/( )dan/sy/( </p> <p>).Bunyi/pa/dalamkataMelayuaslisepertidaripada,empat, padadansebagainyaadakalanyaditulisdenganhuruf/pa/( )yangditandaidengantitiktigadanpadamasayanglaindila mbangkandenganhuruf/fa/( </p> <p>)dengansatutitik.Campuradukantaraduaperlambanganitu terdapatjugadalamkitabkitabterdahuludaripadakitabAqaidini. Dilihatdarisegiketerbacaan(readability )antara/pa/dan/fa/dalamtukargantiyangbebastidakbegitu menyekatkelancaranpembacajikadibandingkandenganpe</p> <p>nggunaanantara/kaf/dan/ga/.Haliniterjadikeranabunyi/p a/dan/fa/jikatersalahsebut,iatidakakanmengubahmaknap erkataanitu,contonnyadalamkatafikir( )danpikir( ).Lainpulahalnyadenganhuruf/kaf/dan/ga/,maknaperkata anakanberubahjikatersalahsebut.Umpamanyaperkataan kalah ( </p> <p>)dangalah()yangdiejasedemikianrupadanhanyadibe zakandengantandatitikpadahuruf/ga/. Dalampunggunaanharian,bunyi/fa/hanyamerupakankela inanbebaskepadabunyi/pa/.Penyebutanuntukkatafahamd anfikiritusudahmenjadikebiasaanbagiorangramaimenye butpahamdanpikir.Tetapikatakalahdangalahyangdilamb angkanolehduafonemyangberbeza,ternyatatidakbolehdit ukargantibagimenandaisatumaknasepertikatafahamda npaham. Seterusnya,dalamejaanJawisekarangini,huruf/qaf /dan/kaf/ kedua-</p> <p>duanyadipadankandenganhuruf[k]dalamtulisanrumi.Hur uf/qaf/dan/kaf/mempinyaifungsiyangberlainan.Pertama, /qaf/digunakandalamkatapinjamanyangdiambildaribaha saArabyang didalambahasasumbernyadiejadengan/qaf/sebagaiconto hnyadalamkatakiamat(, )kadar( , ) takdir ( )danlain-lainlagi.DalammengejakatakataMelayuasli,huruf/qaf/yangterletakpadahujungkatam elambangkanhentianglotis,sepertidalamkatatidak( ),kakak ( ), dan budak ( </p> <p>).Huruf/qaf/tidakdigunakandalamlingkunganlaindaripad ayangdisebutkandiatasdalammenuliskata-kataMelayu. Huruf/kaf/digunakanuntukmengejakatakataMelayuyangdalamlingkunganawaldantengahkata,m isalnyadalamkata,kita ( ),pukul( )dansebagainya.Padalingkunganakhirkata,seandain yaterdapatsukukataterbuka/ka/yangseharusnyadiejaseba gaikafalif,tetapihokumtelahmenentukanbahawahuruf/kaf/tidak menerima/alif/diakhirkata,jadikata-</p> <p>kataseperti;buka,lukadansebagainyahendaklahdiejasepe rtiini( ) dan( .) DalamkitabAqaidkaedahyangmenentukanhuruf/kaf/ata u/qaf/dalamejaanmemangsudahada.Umpamanyahuruf/k af/diakhirkatabolehberbunyisegagai[ka],contohnyadala mkatadurhaka( )atauberbunyi/ki/sepertisepertimenghendaki( .) Jikadilihatdarisegiperbendaharaan kata,hampirsemuahurufJawidalamtulisanJawisekarangi nisudahpundigunakandalampenulisanabadke-16.Hurufhurufbaruyangdiimbuhkedalamejaansekarangialahhuruf ca,ga,nga,pa,vadannya.Daripadaenam hurufdiatas,tigadaripadanyasudahdigunakandalamkitab Aqaid,iaituhurufca,ngadannya.Inimenunjukkanbahawa penambahanabjadJawitidakdilakukansecataserentak. Satuhalyangmenarikdalampenggunaanlambang hurufdalambahasaMelayuAqaidialahterdapatnyapengg unaan/ya/bertitik( </p> <p>).Huruf/ya/bertitikinidigunakansebagaihurufakhiryangb</p> <p>erbunyisebagai[a]danbukan[i]sepertidalamkatakata;taala( ),mana( )danfatwa( </p> <p>).JelaslahbahawadalambahasaMelayusekarang,huruf/ya/ bertitikinimewakilisalahsatubunyi,iaitusamaadabunyi/y a/itusendiri,bunyi[i]ataubunyidiftong[ai].Lambang/ya/ti dakbertitikpulatidakmewakilisebarangpewujudanfonolo gi,namuniadikekalkansebagaimengekalkanejaanasalbah asaArabnya. Selainhuruf/ya/mati,dalamkitabAqaidiniterdapathuruf/ wau/yangtidakmewakilimana-manabunyisepertibunyi[ u ]ataudiftong[ au ].Hurufiniterdapatdalamperkataan hayatyangdiejasepertiberikut( </p> <p>).Inijelasmenunjukkanbahawaperkataaninidiejasemulas epertiejaanasalnyadalambahasaArab. 3.2Diakritik Diakritikialahtandabarisyangdigunakanpadahurufhuruftertentusamaadadiatas,dibawahataudihadapan.Tan dainidigunakanbagimemudahkanbacaanbahasaArabyan gselalunyaterdapatdidalamal-Qurandankitab-</p> <p>kitabagama.Setiaptandaitudiberinama,sepertifathah( ,)kasrth( ,)dhammah( ,)sukun( ,) tanwin( ,) syaddah( )dansebagainya. DalambahasaMelayudiakritikinitidakdigunakan.Bagaim anapundalamkitabAqaid,penulisnyamasihmenggunaka ntanda-tandatersebutpadaperkataanperkataantertentudengantujuanuntukmemastikanbahawa perkataanitudisebutdenganbetul.Contohnya; a.Sattaru b.karajannya c.bertannung d.kaca e.dajjal f.amar Perkataandiatasdipinjamdaripadabahasayangberlainan.P erkataan(a)dan(b)dipinjamdaribahasaSanskrit.Sementar aperkataan(c)dan(d)pulaberasaldaripadaperkataanMelay udanyangselebihnyadiambildaripadabahasaArab.Tanda-</p> <p>tandadiakritiksepertidiatasselalunyapuladigunakandala mbahasaArab,tetapidalamkitabinidiakritikturutdigunaka nuntukkatakatabukanbahasaArab.Inimenunjukkanbahawapenuliste ksAqaidiniamattelitidanpadamasayangsamabeliaukhuat irpembacatidakmenyebutperkataanitusepertisepatutnya. Halinitelahmenimbulkantandatanyakepadaparapengkaji, mengapakatakatalaintidakdiberitandayangsedemikian?Jikadiperhatik anpadaperkataansattarudanbertannungdidapatiwujudny apemanjangankonsonanpadahuruftdanhurufn.Dalam ilmufonetik,gejalapemanjangankonsonaninidikenaliseba gaigeminasi.Sedangkandalamilmutajwidpulapemanjang antinidisebutsebagaitasydiddanpemanjangannpuladis ebuttanwin. Geminasi,samaadadalambentuktasydidatautanwin,buka nlahgejalafonetikMelayu.Inibermaknabahawadalamteks MelayuAqaidiniditulis,katapinjamsattarumasihdiucapk andalambahasaasalnyaiaitubahasaSanskrit.Olehitupenul</p> <p>isnyaperlumenyembunyikansebutanyangsebenarnya.De nganmengambillatarbelakangpenulisitutadi,makajalany angpalingmudahbaginyatentulahdenganmenggunakanta ndatasydid. Soalpenyebutankatakatasepertiyangdikehendakiolehpenulisitujugamerupaka npertimbanganutamadalammenggunakantandatandadikritikpadakatabertannung.BagiorangMelayuSem enanjung,katayangberkenaandisebutsebagaibertenungde ngankatadasartenung.Manakalabentukbertannunginime mpunyaikatadasartannungyangmemakaivokal/a/danbuk annyavokal/e/pepet.Gejalapenukaranvokal/e/pepetkepa davokal/a/adalahgejalafonetikumumbahasaMelayuyang dituturkandiSumetra,khususnyadidaerahSiak,Kamparda nMinagkabau.Dalamhalinidapatdilihatbahawapenuliste ksAqaidinidipengaruhiolehdialekSumateradalammeng gunakankatabertannung.Olehyangdemikian,penulismem astikanbahawatandafathahharusadadiatashuruf/ta/( . ) </p> <p>Timbulpulasatusoalanlain,iaitumengapadigunakannatau tanwin,sedangkangejalayangdemikianitubukangejalafon etikMelayu?Mungkininitimbulgangguandaripadabahasa Arabyangdipelajarinya.Bagikataazalipuladapatdisimpul kanbahawapertimbanganyangmenjadiasaspenggunaanta ndadiakritikituadalahsebutanyangbetul.Barangkaliinilah jugapertimbangandisebalikpenggunaantandafathahpada perkataankaca. Soalnyasekarang,adakahiniperlu?Sukarbagipengkajiunt ukmencarisebabyangsebenarnya.Contohlain,sepertiperk ataandipaccatdankarajannyajugamenunjukkansebutante rsebutyangdikehendakiolehpenulisnya. BagikataArabyangdigunakan,penulismahusupayasebuta nnyaitutidakdiselewengkan.Jikainiterjadi,maknaperkata anituakanberubah.Misalnyapadaperkataanamar( .)Jikatidakdiberitandadiakritikiabolehdiucapkansebag aiamiryangbeertiperintahdandalambahasalisaniahanyadi sebutsebagaiamrsahaja.</p> <p>Selanjutnyakatadajalyangdiambildaripadakatadajjal( )dalambahasaMelayukinimerujukkepadamakhlukyangdi laknatTuhan.Jikatasydiddiatasjimitudigugurkan( ),maknadaribahasaArabnyaberubahmenjadibaja.Demiki anjugadenganperkataanmazul( ,)jikatidakdiberitandadiakritikiabolehdiucapkanseb agaimazil.Maksudmazulsepertiyangdiberikanpenulisia lahdipecahsedangkanmazilpulabeertitempatyangterpen cil. SatulagitandadiakritikyangterdapatdalamkitabAqaidial ahtandamaddah ( .)</p> <p>DalambahasaArab,terutamasekalidalamalQuran,tandasepertiinidiletakkandiatashurufalifuntukme nunjukkanbunyi/a/yangpanjangsehinggatigaatauempatd etik,sepertidalamkataamin( ),danakhirat( .)Tandainiperlukeranakepankanganvokalinibertujua nuntukmembezakanmaknaperkataandalambahasaArab. Tanpatandatersebutmaknasesuatuperkataanituakanberub ah.</p> <p>DalambahasaMelayucirikepanjanganvokalsebagaipemb ezamaknainitidakwujud.Jikaberlakupemanjanganvokala tausukukatahanyaberlakudalamayatdanmaknayangdiba waituadalahertikeseluruhanujaranyangdipengaruhiolehs uasana.PenggunaanmaddahdalamkitabAqaidhanyapad ahurufalifdipermulaankata,seperti;apa( ,)air( ),asa( ),ada( ),asap( ,)danakhirat(</p> <p>.)Daripadacontohdiatas,hanyaperkataanakhiratsahaj ayangdipinjamdaripadabahasaArab,sementarakatakatalainadalahkataaslibahasaMelayu.Perkataanakhiraty angterdapatdalamteksinisecaraterusmenerusditulisdenga ntandamaddahini.Bagikatakatalainpuladitulisdalamkeadaanbercampurcampur.Misalnyaperkataanapa,asadanadalebihkerapdit ulistanpamaddah. MengapapenuliskitabAqaidinimenggunakantandamad dahtersebut?Bagiperkataanakhirat,jelasmenunjukkanba hawapenulisnyamemindahkankeseluruhankatapinjamitu .BagaimanapuladenganperkataanMelayuasliyangdiberit andamaddahini?Kemungkinanbesarketikapenulisinimen</p> <p>terjemahayat-ayattersebut,seolaholahdiasedangberkhutbah.Ketikaitu,diamemberipenegas anpadakata-katakataberkenaan.PenegasandalambahasaMelayudiwujudk anserentakdengankepanjanganvokal,tekanankerasdanna dayangtinggi.Olehitupenulismerasakankatakatatersebutharusdiberitandakepanjanganitu. Cirikepanjangan,tekanandannadaadalahantaraciriciridalamlinguistikyangdikenalisebagaiciriprosidi.Dala mbahasaMelayuyangdituturkan,ciriprosidiinilazimnyaja tuhpadasukukatakeduaterakhir.Selalunyaketigatigacirihadirserentak,iai...</p>