Turystyka ezoteryczna – zjawisk paranormalnych

  • Published on
    11-Jan-2017

  • View
    216

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org Nr 7/2014 (lipiec 2014) </p><p>20 </p><p>Tadeusz Jdrysiak, Warszawa </p><p>Marta Kamel, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu </p><p>Turystyka ezoteryczna zjawisk paranormalnych </p><p>Sowa kluczowe: turystyka kulturowa, dziedzictwo kulturowe, turystyka ezoteryczna, </p><p>geomancja, miejsca mocy, megality, kamienne krgi </p><p>Streszczenie </p><p>Artyku dotyczy turystyki ezoterycznej, ktra staje si coraz bardziej popularn now </p><p>form turystyki. Trasy ezoterycznych wycieczek obejmuj tzw. miejsca mocy obszary, </p><p>ktre emanuj specyficzn energi, oddziaujc na czowieka pozytywnie i stymulujco. </p><p>W artykule zdefiniowano pojcie ezoteryki oraz turystyki ezoterycznej, scharakteryzowano </p><p>i wymieniono najciekawsze miejsca mocy i kamienne krgi wystpujce na wiecie </p><p>i w Polsce, ktre stanowi cel turystyki ezoterycznej. </p><p>Wstp Miejsca mocy zawsze miay magiczn si przycigania i byy otoczone szczegln </p><p>czci od najdawniejszych czasw. Przebywajc w pobliu tych miejsc czowiek lepiej si </p><p>czuje, szybciej wypoczywa, poprawia si jego samopoczucie, a ponadto miejsca te </p><p>wzmacniaj i regeneruj siy fizyczne i duchowe, a nawet leczone s w nich drobne </p><p>dolegliwoci zdrowotne. Ludzie od zawsze wierzyli, e s na Ziemi miejsca obdarzone </p><p>niezwyk energi. W starych ksigach hinduizmu, Wedach, wspominano o miejscach mocy </p><p>miejscach koncentracji energii, pochodzcej z Ziemi i Kosmosu nazywano je czakramami. </p><p>Dzisiaj nawet naukowcy przyznaj, e miejsca obdarzone niezwyk moc naprawd istniej, </p><p>a radiesteci potwierdzaj niezwyk moc tych miejsc. Badania naukowe obalaj pogld, e </p><p>Ziemia jest jedynie martwym kawakiem skay wirujcym w kosmicznej przestrzeni. Na </p><p>caym wiecie, a take w Polsce, znajduje si wiele rnego rodzaju miejsc obdarzonych </p><p>energi. Wystpuj one jako miejsca mocy, budowle megalityczne, miejsca kultu na witych </p><p>grach i przy witych rdekach czy te miejsca mocy ukryte wrd lasw. Uwaa si </p><p>take, e wanie w okolicach tych miejsc rozwiny si najwiksze cywilizacje. To wanie </p><p>w tych miejscach mocy budowano pogaskie witynie, tam rwnie powstaway pierwsze </p><p>chrzecijaskie kocioy czy orodki sakralne, wznoszono na nich zamki i dawne grodziska. </p><p>Wszystkie te miejsca mocy stanowi nasze wsplne dziedzictwo kulturowe. Wiele obiektw </p><p>zbudowanych na miejscach mocy zostao wpisanych na List wiatowego Dziedzictwa </p><p>Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. Odwiedzajc te miejsca zapoznajemy si nie tylko </p><p>z ich ciekaw histori ale jednoczenie doznajemy oddziaywania energii na nasz organizm. </p><p>Obcowanie z miejscami mocy moe dostarczy wspczesnym ludziom wspaniaych przey </p><p>duchowych, mona w nich bowiem atwo osign wysze stany wiadomoci, a nawet </p><p>wzmocni swoje siy witalne. </p><p>Ezoteryzm i definicja turystyki ezoterycznej </p><p>Przymiotnik ezoteryczny (gr. esoterikos) znaczy do wewntrz, przeznaczony </p><p>dla zamknitego grona w przeciwiestwie do egzoteryczny, co oznacza na zewntrz, </p><p>zrozumiay dla ogu. Rzeczownik ezoteryzm jest to pojcie zbiorowe na oznaczenie </p><p>pogldw, ktre odbiegaj od wspczesnego mylenia, kierujcego si kryteriami nauk </p><p>przyrodniczych i zakorzenionych w pogldach owiecenia [Grom 2006, s. 190]. </p></li><li><p>Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org Nr 7/2014 (lipiec 2014) </p><p>21 </p><p>Ezoteryka jest to tzw. wiedza tajemna, czyli przeznaczona tylko dla grona </p><p>wtajemniczonych, osb wybranych. Ezoteryka propaguje inne postrzeganie otaczajcego nas </p><p>wiata, rozwj duchowy i emocjonalny, porusza zagadnienia, ktrych nauka nie jest w stanie </p><p>wyjani. Treci ezoteryki s spowite atmosfer tajemnicy a odczuwalne s jedynie w sposb </p><p>pozazmysowy. Ezoteryka kiedy bya tajna. W jej tajniki byli wtajemniczani tylko wybrani </p><p>po przejciu odpowiednich szkole, procedur i selekcji. Wtajemniczanie odbywao si za </p><p>pomoc inicjacji. Zgodnie z zaoeniami ezoteryki, wszystkie zjawiska wiata i wszechwiata, </p><p>nawet te najbardziej paranormalne s racjonalne i wytumaczalne. Nie moe bowiem istnie </p><p>co, co si nie mieci w moliwociach tego wiata. Mog co najwyej istnie zjawiska, </p><p>ktrych na razie wytumaczy racjonalnie nie potrafimy. W obrbie ezoteryki wszystkie </p><p>zjawiska s racjonalizowane i nadawane s im pojcia na miar aktualnych naukowych </p><p>moliwoci. Ezoteryka nie dzieli wiata na materialny i nadprzyrodzony. Wszystko jest tym </p><p>samym wiatem, ktry co najwyej rnie si manifestuje. Zakada rwnie, e wszystkiego </p><p>co istnieje we wszechwiecie moemy dowiadczy, jeli bdziemy potrafili. Wiedza </p><p>ezoteryczna to przede wszystkim wiat ducha, delikatnych materii i ich si oddziaujcych na </p><p>ludzkie ycie. </p><p>W szerszym znaczeniu ezoteryzm oznacza postaw religijn polegajc na niechci </p><p>ujawniania tajemnic wiary lub przey religijnych. Niegdy w religiach plemiennych bya to </p><p>postawa nieujawniania doktryny plemiennej. Ezoteryzm oznacza zatem co tajemnego, </p><p>zakrytego. </p><p>Ezoteryzm wspczesny, rozwijajcy si mniej wicej od 1970 r. w USA i Europie, </p><p>opiera si na przekonaniach typowych, a jednak to, co go wyrnia i charakteryzuje, to: </p><p> przekonanie, e tworzy system poznania rzeczywistoci; </p><p> optymizm poznawczy. Do istoty ezoteryzmu wspczesnego naley rwnie fakt, i wiadomie pomija </p><p>racjonalne kryteria wspczesnego mylenia naukowego i wiatopogldowego, opierajc si </p><p>cakowicie na specjalnym, wyszym poznaniu, dostpnym zarwno w przeszoci, jak </p><p>i dzisiaj, tylko zamknitemu rzekomo krgowi osb duchowo uzdolnionych, wraliwych, </p><p>owieconych i wtajemniczonych. Owe wysze poznanie nazywane bywa czsto intuicj, </p><p>wiadomoci caociow, now wiadomoci albo poznaniem pozazmysowym; ma ono, </p><p>mwi si, poszerza zawone mylenie racjonalne. To poznanie wysze czerpie si </p><p>z dawnych, tajemnych przekazw, z przednaukowych wyobrae wiata i czowieka, </p><p>z objawie, jakie doznay wybitne media albo z wasnej inspiracji, z kontaktw </p><p>spirytystycznych, z odczytywania i wykadania symboliki gwiazd (astrologia), linii rk, </p><p>ukadania kart i innych [Grom 2006, ss. 190-191]. </p><p>Turystyka ezoteryczna, zwana take turystyk geomantyczn1 jest jedn z form </p><p>turystyki alternatywnej, ktr mona zaliczy do turystyki kulturowej. Wyprawy do miejsc </p><p>mocy czce zwiedzanie ze zdobywaniem wiedzy ezoterycznej oraz zbieraniem dowiadcze </p><p>duchowych staj si od kilku lat w Europie Zachodniej i USA coraz bardziej modnym, </p><p>nowym rodzajem turystyki i ciesz si coraz wikszym zainteresowaniem. Turystyka </p><p>ezoteryczna bazuje na zainteresowaniu czowieka wiatem mistycznym. Prbuje ona udzieli </p><p>odpowiedzi na pytania z zakresu zjawisk nadprzyrodzonych, stanowic jednoczenie </p><p>interesujc sposobno oderwania si od codziennej rzeczywistoci. Perspektywa </p><p>dowiadczenia pierwiastka mistycznego i zetknicie si ze wiatem tajemnym stanowi istotny </p><p>czynnik rozwoju turystyki ezoterycznej [Studzieniecki 2002, s. 151]. </p><p>A. Kowalczyk [2008, s. 49] turystyk ezoteryczn definiuje jako zainteresowanie </p><p>miejscami zwizanymi z oddawaniem si praktykom sprzyjajcym medytacji i odnowie </p><p> 1 Geomantyzm wiadomo charakterystyki miejsca, w ktrym mieszkamy lub pracujemy. Terminem </p><p>geomancja okrela si sztuk wykorzystywania pozytywnych wpyww si Ziemi i Kosmosu, wyszukiwania </p><p>zdrowych terenw pod zabudow, odpowiedniego urzdzania pomieszcze oraz wiedz dotyczc </p><p>oddziaywania przyrody i rnego rodzaju ksztatw, form i symboli na otoczenie. </p></li><li><p>Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org Nr 7/2014 (lipiec 2014) </p><p>22 </p><p>duchowej. Wedug osb uprawiajcych t form turystyki takimi miejscami s: megality, </p><p>witynie cywilizacji pozaeuropejskich (gwnie Majw, Inkw i Aztekw), ruiny dawnych </p><p>miast, jak rwnie spoecznoci, w ktrych kulturze du rol odgrywaa magia (np. </p><p>Tybetaczycy, wyznawcy kultu voodoo na Haiti). </p><p>Turyci zainteresowani t form turystyki d do poszukiwania duchowoci </p><p>i samopoznania praktyki wierze i rytuaw, ktre s uwaane za alternatywne. Chc </p><p>nawiza kontakt i dowiadczy takich praktyk, wiedzy i stylw ycia. Turystyka ezoteryczna </p><p>ma charakter mistyczny i duchowy a take medytacyjny i energetyzujcy. </p><p>Paszczyzn rozwoju turystyki ezoterycznej mog by nastpujce postawy religijne </p><p>[Zarys dziejw religii, s. 8]: </p><p> fetyszyzm kult rzeczy, ktrym z powodu mieszkajcego w nich ducha przypisuje si si oddziaywania nadprzyrodzonego; </p><p> totemizm wiara w pochodzenie od okrelonego gatunku zwierzcia (totemu), ktry jest opiekunem i ktremu naley oddawa cze (odgrywa on szczegln rol </p><p>u ludw myliwskich); </p><p> animizm wiara w istoty duchowe, zwaszcza w duchy przodkw; </p><p> manizm wiara w duchy i kult zmarych; </p><p> manaizm wiara w si magiczn, tkwic w pewnych miejscach i rzeczach. Postawa mananistyczna (wywodzca si z religii pierwotnych, gownie Polinezji) jest </p><p>jednym z determinantw rozwoju turystyki ezoterycznej. Podstaw tej formy turystyki jest </p><p>walor ezoteryczny, ktry uwaany jest za miejsce szczeglne. Centralnym bowiem </p><p>elementem wierze w manaizmie jest wiara w bezosobow moc nadnaturaln, tzw. mana, </p><p>ktry moe przenikn ywe lub martwe ciao i wok ktrego ogniskuj si rne obrzdy. </p><p>Walor ten moe mie charakter naturalny (np. gaz narzutowy) lub antropogeniczny (np. krg </p><p>kamienny). </p><p>T. Studzieniecki [2002, ss. 152-153] wyrnia dwie formy turystyki ezoterycznej: </p><p> turystyka ezoteryczna o charakterze mistycznym to inaczej czysta turystyka ezoteryczna, ktrej podmiotami s wyznawcy (osoby emocjonalnie zwizane z </p><p>odwiedzanym miejscem, wierzce w jego szczegln moc, dla ktrych pobyt w tym </p><p>miejscu jest jedynym motywem przyjazdu walory ezoteryczne s czsto dla nich </p><p>miejscem witym); </p><p> turystyka ezoteryczna o charakterze krajoznawczym to inaczej kulturowa turystyka ezoteryczna, ktrej podmiotami s podrni krajoznawcy. </p><p> Jednym z popularniejszych walorw ezoterycznych s miejsca mocy i kamienne krgi. </p><p>Miejsca mocy dziedzictwem kulturowym </p><p>Na Ziemi znajduj si miejsca, ktre s kultywowane jako miejsca niezwyke </p><p>o dziwnych waciwociach, wrcz magiczne. S to miejsca mocy planety, z ktrej wypywa </p><p>energia potrzebna do egzystencji nie samej tylko planety, lecz ludzi, ktrzy si na niej </p><p>znajduj. Czowiek od zarania dziejw cho nie mia adnych urzdze technicznych, potrafi </p><p>w odpowiedni sposb wyszukiwa takie miejsca oraz potrafi posugiwa si subtelnymi </p><p>energiami natury. Wykorzystywa w tym celu wnikliw obserwacj przyrody oraz niezwykle </p><p>rozwinit intuicj, dziki ktrej bezbdnie odnajdywa, lokalizowa i otacza kultem miejsca </p><p>o szczeglnej koncentracji pozytywnej energii. Przebywanie w miejscach mocy w niezwyky </p><p>sposb wpywa na organizm czowieka, w tych miejscach mamy uatwiony kontakt z wasn </p><p>podwiadomoci i trafniej podejmujemy rnego rodzaju decyzje. Energia pynca z miejsc </p><p>mocy powoduje pewn harmoni w umyle czowieka, poprawia samopoczucie, koncentracj, </p><p>uatwia medytacj. Miejsca mocy dodaj czowiekowi energii, uwalniaj w nim ukryte moce </p></li><li><p>Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org Nr 7/2014 (lipiec 2014) </p><p>23 </p><p>umysu, a nawet pomagaj w poprawie zdrowia. Wanie takie miejsca przycigay ludzi, do </p><p>nich przybywali i chtnie wok miejsc mocy si osiedlali. To wanie w tych miejscach </p><p>budowano pogaskie witynie, wite krgi, tam rwnie powstaway pierwsze </p><p>chrzecijaskie kocioy. Budowane w miejscach mocy wspaniae witynie swoim </p><p>ksztatem, wielkoci, rodzajem materiau uytego do budowy dopasowanego do charakteru </p><p>i przepywu energii tam wystpujcej, powodoway dodatkowo intensyfikacj jej </p><p>oddziaywania. Panujcy wadcy mogli umacnia w tych miejscach swoj polityczn potg. </p><p>Wok miejsc mocy rozwiny si najstarsze cywilizacje (np. piramidy w Gizie pod Kairem, </p><p>Machu Picchu w Peru). Miejsca te nie byy przez nich wybierane przypadkowo, obecnie </p><p>radiesteci potwierdzaj ich moc. W miejscach mocy przez setki lub tysice lat odprawiano </p><p>rytuay i ceremonie czce wiat materialny ze wiatem ducha. Dziesitki lub setki tysicy </p><p>ludzi przechodzio w tych miejscach swoj transformacj, swoje procesy i to powoduje, </p><p>e dane miejsce sprzyja takim procesom take dzisiaj. Tak jakby energia pozostaa </p><p>w kamieniach lub w budowlach. Wszystkie miejsca, do ktrych pielgrzymuj ludzie, </p><p>s kombinacj pozytywnych energii Ziemi, jak i ludzi. Nie byoby witych miejsc bez ludzi, </p><p>ktrzy tam jed. </p><p>W miejscach mocy wystpuj rwnie wznoszce cieki wodne, ktrych promieniowanie </p><p>w przeciwiestwie do innych ciekw nie tylko nie szkodzi, ale te rozprowadza i kanalizuje </p><p>wystpujce energie przyrody. Radiesteci twierdz, e moc jest tam, gdzie s cieki </p><p>wznoszce. Poniewa cieki d ku powierzchni ziemi, tworz rdeka w miejscach mocy. </p><p>Z geologicznego punktu widzenia wyglda to tak, e pod wpywem ruchw skorupy </p><p>ziemskiej warstwy wodonone wypitrzaj si, wznoszc ciek wodny ku grze. </p><p>Wydobywajca si w tym miejscu pod cinieniem z gbi ziemi woda ma szczeglne </p><p>waciwoci. Jest naenergetyzowana i namineralizowana, co tumaczy jej zdrowotne lub, jak </p><p>mwi niektrzy, cudowne waciwoci. W miejscach mocy czsto bij takie cudowne </p><p>rdeka. Przykadowo woda z Lourdes pomaga ludziom, bo jest przesycona pozytywnymi </p><p>energiami. Dlatego te kultem otaczano wite rdeka. Pierwotne sowiaskie sanktuaria </p><p>byy to najczciej potne dby rosnce na wzgrzu, spod korzeni ktrych sczya si woda </p><p>[Matela 2006, s. 165]. </p><p>Rwnie rzeki s czczone jako miejsca mocy najsynniejszym przykadem jest </p><p>indyjski Ganges. Moc rzek uwidacznia si najsilniej w wodospadach i bystrzach, a take </p><p>w przeomach. Wisa ma co najmniej trzy miejsca, gdzie jej dolina si zacienia. Pierwsze jest </p><p>pod Krakowem tu s powszechnie znane miejsca mocy: Tyniec i Wawel. Drugi przeom </p><p>znajduje si w okolicach Sandomierza i Zawichostu, trzeci za w Kazimierzu Dolnym. </p><p>Gdy mowa o przeomach, to ciekawie pooone jest Wilno, gdzie rzeka Wilia przebija si </p><p>kanionem przez moren. Nad ni stoi strome wzgrze Gra Giedymina, na ktrej powsta </p><p>pierwszy grd. Spod gry za bije rdo i dopywa mniejsza bystra rzeczka. Wszystko to </p><p>dzieje si na niewielkim obszarze a wic mamy tu do czynienia z wielk koncentracj mocy </p><p>[Jwiak 2008]. </p><p>Energia miejsc mocy jest najczciej efektem dziaania naturalnego systemu </p><p>energetycznego planety. Na przykad wiele miejsc o pochodzeniu wulkanicznym, wczajc </p><p>w to czynne wulkany, ma dziaanie transformacyjne. Wiele wielkich miast zbudowano na </p><p>takich obszarach. Nowy Jork na przykad jest pooony w rowie tektonicznym rzeki Hudson. </p><p>Los Angeles i San Francisco le na aktywnych uskokach, gdzie pyty skorupy ziemskiej </p><p>przesuwaj si wzgldem siebie. Na podobnym uskoku s pooone Ateny i Stambu, a mimo </p><p>zagroenia trzsieniami ziemi ludzie wci chc tam mieszka. Na styku pyt, pocita </p><p>rowami, ley Palestyna. </p><p>W miejscach mocy koncentruje si pozytywna energia Ziemi i Kosmosu. Ziemia </p><p>bowiem, tak jak czowiek, ma kanay przepywu energii oraz centra energetyczne zwane </p></li><li><p>Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org Nr 7/2014 (lipiec 2014) </p><p>24 </p><p>czakramami2. Energia, jaka z nich pynie, ma tworzy ksztat wirujcego krzya, czy te </p><p>czteroramiennego wiatraka, ktrego ramiona si zwikszaj lub zmniejszaj w zalenoci od </p><p>aktywnoci czakry. Wiruje ona lewoskrtnie (cokolwiek by to nie znaczyo w przypadku </p><p>kuli), co mistycy uznaj za korzystne dla czowieka. Energia ta powoduje pewn harmoni </p><p>w umyle czowieka, poprawia koncentracj, uatwia medytacj, a take osignicie </p><p>wyszych stanw wiadomoci. Wrd Hindusw panuje przekonanie, e czakramy ziemskie </p><p>emituj skumulowan energi pochodzc z Ziemi i z Kosmosu. Podobnie jak czakry </p><p>czowieka s one si witaln. Czakramy utrzymuj take Ziemi w prawi...</p></li></ul>