TURYSTYKA I REKREACJA - ahe.lodz.pl ?· TURYSTYKA I REKREACJA •Kierunek Turystyka i rekreacja jest…

  • Published on
    28-Feb-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>TURYSTYKA I REKREACJA </p> <p> Kierunek Turystyka i rekreacja jest odpowiedzi na wzrastajce zapotrzebowanie rynku na wykwalifikowan kadr brany hotelarskiej i turystycznej. </p> <p> W ostatnich latach widoczny jest w Polsce 50% wzrost liczby obiektw hotelowych i 30% wzrost poday na wynajem pokoi. </p> <p> Ronie rwnie zainteresowanie pobytem w hotelach 3-5 gwiazdkowych. </p> <p> Coraz wicej klientw hoteli to turyci zainteresowani rodzinnym wypoczynkiem oraz o charakterze wellness i SPA. </p> <p> wiadczy to o dynamicznym rozwoju brany hotelarskiej i turystycznej. </p> <p>SPECJALNOCI NA KIERUNKU TURYSYTKA I REKREACJA </p> <p> ZARZDZANIE W BRANY HORECA </p> <p> MARKETING I ORGANIZACJA USUG TURYSTYCZNYCH </p> <p>STRATEGIA KIERUNKU TURYSTYKA I REKREACJA </p> <p>Najwaniejsze cele strategiczne kierunku to przygotowanie studentw do: </p> <p> pracy zawodowej w brany hotelarskiej i turystycznej, pobudzania w nich otwartoci na zmiany i twrczego kreowanie rzeczywistoci </p> <p> rozwijania kompetencji spoecznych i wasnego potencjau, co jest istotne w yciu zawodowym i osobistym </p> <p> podejmowania wyzwa i odwagi w poszukiwaniu nowych rozwia </p> <p> rozwijania idei uczenia si przez cae ycie </p> <p> stosowania kodeksu etyki brany hotelarskiej i turystycznej. </p> <p>Dla kierunku turystyka i rekreacja istotne jest osigniecie pozycji dobrego partnera dla brany hotelarsko-turystycznej, gwarantujcego rzetelne przygotowanie studentw do pracy zawodowej. </p> <p>PROGRAM KSZTACENIA Realizowany na kierunku Turystyka i rekreacja program ksztacenia dostosowany jest do oczekiwa </p> <p>rynku pracy dziki wszechstronnej wsppracy z przedstawicielami brany hotelarskiej i turystycznej. </p> <p> Istotnym elementem ksztacenia na kierunku turystyka i rekreacja s kreatywne projekty realizowane we wsppracy z partnerami w rzeczywistych warunkach w hotelach, biurach podry, instytucjach zwizanych z turystyk, itp. Wszystkie przedmioty specjalnociowe realizowane s w formie projektw. </p> <p> Przedmioty realizowane w toku studiw prowadzone s w sposb praktyczny, czyli realizowane s w formie projektw, wicze lub warsztatw. </p> <p> Unikatowa koncepcja ksztacenia pozwala studentom poczy wiedz teoretyczn z jej praktycznym zastosowaniem. </p> <p> Dodatkowym atutem studiw s praktyki studenckie realizowane w wymiarze 480 godzin (obejmujce wizyty studyjne, praktyki, projekty realizowane w instytucjach partnerskich hotelach, restauracjach, biurach podry, itp.) realizowane w Polsce i zagranic. </p> <p> Wana jest rwnie moliwo wyjazdu studentw do zagranicznych uczelni w ramach projektu ERASMUS +. </p> <p>UNIKATOWA CIEKA ROZWIJANIA KREATYWNOCI </p> <p>Realizowane na kierunku moduy Technologii kreatywnoci pozwalaj studentom na rozwijanie istotnych w yciu zawodowym i prywatnym kompetencji spoecznych, pracy zespoowej, a przede wszystkim realizacji projektw. </p> <p>Realizowane przedmioty: </p> <p> Komunikacja / wiadomo i okazywanie emocji </p> <p> Podstawy kreatywnoci / Kreatywno </p> <p> Konflikt grupowy / Konstruktywne rozwizywanie konfliktw </p> <p> Projekt wasnego przedsiwzicia </p> <p>STUDENCI ROZWIJAJ KREATYWNO, ZDOBYWAJ PRAKTYCZNE UMIEJTNOCI I DOWIADCZENIE ZAWODOWE W BRANY TURYSTYCZNEJ, W ZAKRESIE: </p> <p> wiadczenia usug hotelarskich, </p> <p> technik zarzdzania personelem i obiektem turystycznym, </p> <p> organizacji pracy w brany gastronomicznej, </p> <p> obsugi klienta, </p> <p> wiadczenia usug w turystyce (organizacji turystyki kwalifikowanej, wyjazdw krajowych i midzynarodowych), </p> <p> animacji wydarze turystycznych i aktywnej rekreacji, organizacji czasu wolnego, </p> <p> dbania o dobry wizerunek obiektu i budowanie marki produktu turystycznego, </p> <p> projektowania i realizowania imprez turystycznych, </p> <p> prowadzenia wasnej dziaalnoci gospodarczej w obszarze turystyki. </p> <p>KADRA DYDAKTYCZNA </p> <p>mgr Martyna Mazurek hotelarstwo, zarzdzanie personelem, troska o klienta. Prezes Zarzdu Grupy Molo. Specjalista w obszarze zarzdzania hotelami, marketingu, budowania marki, PR, a take zapewniania jakoci usug, troski o klienta oraz tworzenia ofert turystycznych. </p> <p>mgr Agnieszka Trojanowska systemy hotelowe, zarzdzanie personelem, obsuga klienta. Posiada dowiadczenie w pracy w hotelach czterogwiazdkowych (zarzdzanie recepcj, kierownik hotelu), a take w jednej z najwikszych sieci hotelowych w Polsce (Brand Manager). Dyrektor w wielu hotelach m.in. w Fabryce Baweny w Pabianicach. Od kilku lat zajmuj si przygotowywaniem oraz wdraaniem standardw pracy w recepcji hoteli 4*. </p> <p>dr Wiesaw Firek sport i rekreacja. Jest autorem wielu artykuw z zakresu filozofii sportu, historii igrzysk olimpijskich, filozofii olimpizmu, teorii wychowania fizycznego oraz filozofii zdrowia, a take ksiek: Filozofia olimpizmu Pierre'a de Coubertina (2016); wspautorem Gleaming Airship. Pierre de Coubertin on sport and olympism (2014). Pod jego wspredakcj naukow ukazaa si take monografia naukowa Olimpijskie inspiracje (2014) oraz Rozmowy w blasku olimpijskiego znicza (2016). </p> <p>dr Katarzyna Wach-Grzybowska marketing i PR, zarzdzanie. Prowadzi wasn dziaalno w obszarze obsugi firm w zakresie budowania marki, PR i marketingu. Zajmuje si zagadnieniami kreowania marki, tworzenia wizerunku firmy, marketingu i reklamy. </p> <p>KADRA DYDAKTYCZNA </p> <p>KADRA DYDAKTYCZNA dr Katarzyna Najmrocka turystyka regionalna, antropologia kultury. </p> <p>W krgu jej zainteresowa badawczych s zagadnienia dotyczce postpamici, kulinariw oraz dziedzictwa kulturowego regionw. Interesuje si antropologicznymi wymiarami podry i postturyzmu. Obecnie prowadzi badania dotyczce kulturowego fenomenu poudniowych Indii z uwzgldnieniem tradycyjnych spektakli teatralnych oraz miejsca zwierzt w yciu Keralczykw. </p> <p>dr Ewa Gazka turystyka regionalna, historia sztuki, przewodnik po odzi. Zajmowaa si dokumentowaniem architektury drewnianej i zagadnieniami turystyki regionalnej (Wielkopolska, Ziemia Sieradzka, d i region), ochrony zabytkw, ale take sztuk wspczesn (szczeglnie fotografi, kuratorka wielu wystaw i wieloletni pracownik Muzeum Sztuki w odzi), promocj kultury i atrakcji turystycznych oraz wykorzystaniem sztuki dawnej w reklamie. Fascynuje si kultur i sztuk Japonii. </p> <p>RADA EKSPERTW KIERUNKU Przy kierunku powoany zosta zesp doradczy zoony z </p> <p>kluczowych dla brany ekspertw, dbajcy o waciwy dobr treci programowych i uzyskiwane przez studentw efekty ksztacenia, </p> <p>adekwatne do oczekiwa pracodawcw. </p> <p> Martyna Mazurek Prezes Zarzdu Grupy Molo </p> <p> Zbigniew Frczyk Dyrektor Regionalnej Organizacji Turystycznej Wojewdztwa dzkiego </p> <p> Marek Lawin Zastpca Dyrektora Regionalnej Organizacji Turystycznej Wojewdztwa dzkiego </p> <p> Magorzata Kozowska Zesp Szk Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Wadysawa Grabskiego w odzi </p> <p> Ewelina Jakiewicz Studio Figura Retkinia </p> <p> Zbigniew Frczyk Dyrektor Regionalnej Organizacji Turystycznej Wojewdztwa dzkiego Marek Lawin Zastpca Dyrektora Regionalnej Organizacji Turystycznej Wojewdztwa dzkiego Ryszard Bonisawski Prezes Towarzystwa Przyjaci odzi, przewodnik wybitny znawca historii i kultury odzi i regionu </p> <p>Z kierunkiem Turystyka i rekreacja wsppracuj praktycy - osoby pracujce w brany hotelarskiej i turystycznej. </p> <p>PATRONAT KIERUNKU TURYSTYKA I REKREACJA NAD KLASAMI W SZKOACH PONADGIMNAZJALNYCH </p> <p>Kadra kierunku Turystyka i rekreacja wsppracuje ze szkoami organizujc dla modziey: Warsztaty w szkoach Otwarte wykady na uczelni Konkursy wiedzy branowej Wyjazdy studyjne do hoteli </p> <p>Technikum nr 1 w ZESPOLE SZK EKONOMICZNO-TURYSTYCZNO-HOTELARSKICH im. WADYSAW A GRABSKIEGO w ODZI, ul. Drewnowska 171 </p> <p> Technik obsugi turystycznej </p> <p> Technik hotelarstwa </p> <p>ZESP SZK GASTRONOMICZNYCH w ODZI, ul. Sienkiewicza 88 </p> <p>KADA SPECJALNO NA KIERUNKU POSIADA PATRONAT ZNACZCEJ NA RYNKU BRANOWEJ FIRMY </p> <p>SPECJALNO: ZARZDZANIE W BRANY HORECA </p> <p> PATRONAT GRUPY MOL0 Jest to wana firma w brany hotelarskiej na terenie wojewdztwa dzkiego. Stanowi ona grup trzech obiektw hotelowych o rnym standardzie usug: Magellan w Bronisawowie (hotel trzygwiazdkowy), Molo Centrum Konferencyjno-Rekreacyjne w Smardzewicach, Hostel Molo w odzi. W czasie studiw studenci odbd tam wizyty studyjne i praktyki studenckie. Bd mieli moliwo poznania zasad funkcjonowania hoteli oraz zarzdzania i marketingu. </p> <p>SPECJALNO: MARKETING I ORGANIZACJA USUG TURYSTYCZNYCH </p> <p> PATRONAT REGIONALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ Jest to najwaniejsza organizacja oglnopolska zajmujca si turystyk i jej promocj na terenie kraju. Jednym z podstawowych celw dziaalnoci Polskiej Organizacji Turystycznej i jej regionalnych oddziaw jest kreowanie i promocja wizerunku Polski i poszczeglnych wojewdztw, popularyzacja i rozwj turystyki, a take jednoczenie rodowiska turystycznego oraz szeroka wsppraca z sektorem prywatnym i samorzdowym. </p> <p>UCZYMY METOD PROJEKTOW W czasie studiw studenci realizuj w firmach projekty, ktrych celem jest </p> <p>poszukiwanie rozwiza rzeczywistych problemw. </p> <p>SPECJALNO: ZARZDZANIE W BRANY HoReCa Student potrafi zarzdza obiektami hotelowymi, potrafi </p> <p>kierowa prac zespou, zna systemy i technologi hotelow. </p> <p>Zna zasady zapewniania jakoci usug hotelowych i potrafi podejmowa dziaania w obszarze troski </p> <p>o klienta. </p> <p>I ROK (drugi semestr) </p> <p> Zarzdzanie obiektami hotelowymi </p> <p> Savoir-vivre i troska o klienta </p> <p>Student potrafi zarzdza gastronomi, zna zasady funkcjonowania restauracji. Potrafi wykorzysta potencja kuchni regionalnych w realizacji projektw turystycznych. </p> <p>Zna zasady standaryzacji usug hotelarskich. Potrafi podejmowa dziaania zwizane z rekreacj </p> <p>i animacja czasu wolnego dla grup o rnych zainteresowaniach i wieku. </p> <p>II ROK Technologia </p> <p>gastronomiczna i higiena oraz Standaryzacja usug hotelarskich </p> <p> Animacja czasu </p> <p>wolnego III ROK </p> <p> Projekty unijne i strukturalne w turystyce </p> <p> Kreatywne zarzdzanie w hotelarstwie </p> <p>. Student potrafi korzysta z funduszy unijnych </p> <p>i strukturalnych w obszarze hotelarstwa. </p> <p>Rozwija kreatywne i nowoczesne sposoby zarzdzania </p> <p>w hotelarstwie i gastronomii </p> <p>UCZYMY METOD PROJEKTOW W czasie studiw studenci realizuj w firmach projekty, ktrych celem jest </p> <p>poszukiwanie rozwiza rzeczywistych problemw. </p> <p>SPECJALNO: MARKETING I ORGANIZACJA USUG TURYSTYCZNYCH Student potrafi zaplanowa i zrealizowa dziaania </p> <p>marketingowe w brany turystycznej oraz zna zasady funkcjonowania agencji i biur podry, jest przygotowany do pracy w tego rodzaju instytucjach. </p> <p>I ROK (drugi semestr) </p> <p> Marketing i PR agencji i biur podry </p> <p> Funkcjonowanie biur podry </p> <p>Potrafi wykona typowe zadania zwizane z obsug </p> <p>turystw na wybranych stanowiskach pracy: przewodnika </p> <p>turystycznego lub pilota wycieczek, w biurze </p> <p>turystycznym, hotelu lub orodku wypoczynkowo-</p> <p>rekreacyjnym. </p> <p>Student potrafi zaplanowa i zorganizowa </p> <p>przedsiwzicia turystyczne i rekreacyjne, zajcia </p> <p>ruchowe, dostosowane do zainteresowa ich uczestnikw. </p> <p>II ROK Obsuga klienta - </p> <p>standaryzacja usug turystycznych </p> <p> Aktywne formy turystyki </p> <p>III ROK </p> <p> Projekty unijne i strukturalne w turystyce </p> <p> Kreatywne zarzdzanie w turystyce </p> <p>Student potrafi korzysta z funduszy unijnych </p> <p>i strukturalnych w obszarze turystyki. </p> <p>Rozwija kreatywne i nowoczesne sposoby zarzdzania </p> <p>w turystyce </p> <p>. </p> <p> PROJEKTY DODATKOWE WSPIERAJCE ROZWJ STUDENTW ZARZDZANIE I ORGANIZACJA W HOTELARSTWIE I TURYSTYCE: </p> <p> Projekt - konkurs na przygotowanie oferty weekendowej z </p> <p>atrakcjami rodzinnymi i motywem przewodnim realizowany we wsppracy z Grup Molo. Zwyciski projekt wejdzie do staej oferty hotelowej. </p> <p> Moliwo przygotowywania w ramach studiw projektw turystycznych (kilkudniowej wycieczki, spaceru tematycznego, atrakcyjnej gry miejskie i innych form aktywnej turystyki), w ktrych bd brali udzia studenci i wykadowcy kierunku oraz zewntrzni uczestnicy. </p> <p>Praca nad projektami odbywa si w ramach studenckich projektw pod okiem wykadowcw - praktykw, ktrzy wspieraj studentw, su rad i pomoc w organizacji. </p> <p>Dziaania te maj na celu rozwijanie wasnej kreatywnoci i pomysowoci w przygotowywaniu ofert w hotelarstwie oraz organizowaniu imprez turystycznych, a take odkrywanie wasnego potencjau i nieszablonowego podejcia do hotelarstwa, turystyki i aktywizacji rnych grup spoecznych. </p> <p>Turystyka i rekreacja to kreatywne studia, podczas ktrych studenci zdobywaj praktyczne umiejtnoci. Projekty realizowane w instytucjach partnerskich, </p> <p>rozwizywanie rzeczywistych problemw oraz rnorodne formy zaj (warsztat, wiczenia, praktyki) pozwalaj na rozwijanie kreatywnoci i potencjau studentw oraz zdobycie: dowiadczenia w zakresie funkcjonowania hotelu, pensjonatu czy </p> <p>gospodarstwa agroturystycznego, zarzdzania gastronomi, funkcjonowania orodkw sanatoryjnych, spa &amp; wellness, biur i agencji turystycznych, </p> <p> umiejtnoci przygotowywania, promowania oraz sprzedawania ofert hotelarskich i usug turystycznych, </p> <p> wiedzy poczonej z umiejtnociami z obszaru ekonomii, zarzdzania, marketingu w obszarze turystyki. </p> <p>PRAKTYKI ZAWODOWE W POLSCE I W EUROPIE </p> <p>W trakcie studiw zapewniamy praktyki w brany hotelarsko-turystycznej (hostel, hotel, orodek spa &amp; wellness, biura i agencje podry) realizowane w Polsce i za granic, ktre pozwol zapozna si z tajnikami brany oraz marketingu i sprzeday usugi turystycznej. </p> <p> Studentom zapewniamy atrakcyjne stae w brany hotelarskiej w Polsce i za granic. </p> <p> hotele, hostele, motele, pensjonaty, kempingi, schroniska turystyczne, itp. </p> <p> orodki rekreacyjno-wypoczynkowe, orodki kolonijne i sportowe, gospodarstwa agroturystyczne, </p> <p> restauracje, usugi gastronomiczne i cateringowe, np. meneder restauracji, kierownik zaopatrzenia, </p> <p> biura podry, agencje turystyczne, agencje touroperatorw, np. analityk rynku hotelarskiego, </p> <p> orodki spa i Wellness, orodki sanatoryjne i rehabilitacyjne, </p> <p> firmy promocyjno-marketingowe zwizane z bran turystyczn, </p> <p> instytucje samorzdowe zajmujce si turystyk i promocj regionw, </p> <p>ABSOLWENCI KIERUNKU S DOSKONALE PRZYGOTOWANI DO PRACY ZAWODOWEJ W BRANY HOTELARSKIEJ I TURYSTYCZNEJ PRACA DLA ABSOLWENTA: </p> <p>OBIERZ KIERUNEK NA SUKCES! </p> <p>BRANA TURYSTYCZNA DAJE PERSPEKTYW CIEKAWEJ I ATRAKCYJNEJ PRACY ZAWODOWEJ! </p> <p>Rosnca liczba turystw ma bezporedni wpyw na wiksze dochody we wszystkich gaziach brany turystycznej. Coraz wicej osb znajduje zatrudnienie w hotelarstwie i gastronomii oraz szeroko rozumianej brany zwizanej z turystyk, zdrowiem i rekreacj, odnow biologiczn, spa &amp; wellness, biurach promocji miast, regionw czy wojewdztw. </p> <p>Prodziekan kierunku turystyka i rekreacja </p> <p>dr Ewa Gazka </p>