Turystyka - ?· TURYSTYKA Od grudnia 2009 r. turystyka posiada własną podstawę prawną. Nadal jednak…

  • Published on
    28-Feb-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>Dokumenty informacyjne o Unii Europejskiej - 2019 1www.europarl.europa.eu/factsheets/pl</p> <p>TURYSTYKA</p> <p>Od grudnia 2009 r. turystyka posiada wasn podstaw prawn. Nadal jednak niema ona odrbnego budetu ani w ramach biecych wieloletnich ram finansowych(WRF) na lata 2014-2020, ani w ramach ostatniego wniosku dotyczcego WRF nalata 2021-2027. Podstawa prawna</p> <p>PODSTAWA PRAWNA</p> <p>Artyku 6 lit. d) i tytu XXII, art. 195 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).</p> <p>CELE</p> <p>W Unii Europejskiej sektor turystyki w cisym rozumieniu (tradycyjne biura podryi dostawcy usug turystycznych) obejmuje okoo 2,3 miliona przedsibiorstw, gwniemaych i rednich (MP), ktre zatrudniaj okoo 12,3 mln osb. W 2014 r. do przemysuturystycznego naleao jedno na 10 przedsibiorstw w europejskim sektorze usugniefinansowych. W 2018 r. sektor podry i turystyki wytworzy bezporednio 3,9 %PKB UE, a zatrudnienie w nim znajduje 5,1 % osb aktywnych zawodowo (ok. 11,9miliona miejsc pracy). Jeeli uwzgldni si bliskie powizania turystyki z innymisektorami gospodarki, to liczby te s jeszcze wysze (ponad 10,3 % PKB i 11,7 %cznej liczby zatrudnionych, co odpowiada 27,3 mln pracownikw).W 2017 r. w skali midzynarodowej liczba przyjazdw turystycznych na wieciewyniosa 1,32 mld (+7 %), a w Europie 671 mln, czyli 51 % rynku (+8 %).Wedug dugoterminowego badania prospektywnego wiatowej Organizacji Turystyki(UNWTO) wzrost turystyki w Europie do roku 2030 bdzie skromniejszy, szacowanyna 744 mln turystw (+1,8 %), czyli 41,1 % rynku wiatowego.Z perspektywy europejskiej polityka w dziedzinie turystyki odgrywa rwnie istotn rolw realizacji oglnych celw politycznych w dziedzinie zatrudnienia i wzrostu. Ponadtoz upywem czasu wymiar turystyki zwizanej ze rodowiskiem bdzie zyskiwa naznaczeniu i ju teraz uwzgldnia si go w turystyce zrwnowaonej, odpowiedzialneji etycznej.</p> <p>WYNIKI</p> <p>A. Polityka oglnaOd czasu posiedzenia Rady Europejskiej 21 czerwca 1999 r. na temat turystykii zatrudnienia, UE z wiksz uwag ledzi wkad sektora turystyki w tworzenie miejscpracy w Europie. W komunikacie zatytuowanym Wsppraca na rzecz przyszoci</p> <p>http://www.europarl.europa.eu/factsheets/plhttps://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Tourism_industries_-_economic_analysishttps://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Tourism_industries_-_economic_analysishttps://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0665:FIN:en:PDF</p> <p>Dokumenty informacyjne o Unii Europejskiej - 2019 2www.europarl.europa.eu/factsheets/pl</p> <p>turystyki europejskiej (COM(2001)0665) Komisja Europejska zaproponowaa ramydziaania oraz rodki suce stymulowaniu europejskiego przemysu turystycznego.Rezolucja Rady z 21 maja 2002 r. w sprawie przyszoci turystyki bya zgodnaze stanowiskiem Komisji i daa nowy impuls do wsppracy midzy podmiotamipublicznymi i prywatnymi europejskiego przemysu turystycznego na rzecz uczynieniaEuropy gwnym celem podry turystycznych.Na tej podstawie Komisja zrealizowaa nastpnie szereg rodkw. Kilka przykadwbezporednich skutkw tej strategii to: rachunki satelitarne turystyki dla kadego pastwa czonkowskiego, ktrych</p> <p>ostatecznym celem jest zaprezentowanie pierwszego europejskiego rachunkusatelitarnego;</p> <p> uruchomienie portalu promujcego Europ jako cel podry turystycznych;</p> <p> Europejskie Forum Turystyki odbywajce si od 2002 r. (17. forum w 2018 r. odbyosi w Wiedniu w Austrii, a jego tematem byo Designing Tourism for Quality of Lifeand Value Added [Modelowanie turystyki wok jakoci ycia i wartoci dodanej]).</p> <p>W latach 2001-2018 Komisja opublikowaa kilka komunikatw, w tym najnowszyw 2014 r., w sprawie wytycznych politycznych dotyczcych rozwoju sektora turystyki. (COM(2007)0621) z 19 padziernika 2007 r. zatytuowany Agenda dla</p> <p>zrwnowaonej i konkurencyjnej turystyki europejskiej, w ktrym przedstawionoopcj zrwnowaonego rozwoju jako sposobu na zapewnienie dugoterminowejkonkurencyjnoci turystyki i zapowiedziano trzyletnie dziaania przygotowawcze.</p> <p> (COM(2010)0352) z 30 czerwca 2010 r. zatytuowany Europa najpopularniejszykierunek turystyczny na wiecie nowe ramy polityczne dla europejskiegosektora turystycznego, w ktrym zawarto analiz czynnikw sprzyjajcychkonkurencyjnoci turystyki europejskiej i przeszkd utrudniajcych jejzrwnowaony rozwj.</p> <p> (COM(2012)0649) z 7 listopada 2012 r. zatytuowany Wdroenie i rozwjwsplnej polityki wizowej w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego w UE,w ktrym wyraono zamiar zwikszenia napywu turystw z pastw trzecich dzikiwprowadzeniu wsplnej polityki wizowej.</p> <p> (COM(2014)0086) z 20 lutego 2014 r. zatytuowany Europejska strategia na rzeczwzrostu gospodarczego i zatrudnienia w turystyce przybrzenej i morskiej, ktryma na celu propagowanie zrwnowaonego rozwoju i konkurencyjnoci turystykimorskiej i nadmorskiej.</p> <p>B. rodki specjalne1. W interesie turystw-podrnych i/lub urlopowiczwPrzedsiwzito rodki uatwiajce przekraczanie granic, a take chronice zdrowiei bezpieczestwo oraz mienie podrnych. Do rodkw tych nale zalecenie Rady86/666/EWG w sprawie bezpieczestwa poarowego w hotelach, dyrektywa 2008/122/WE w sprawie umw timeshare i dyrektywa (UE) 2015/2302 w sprawie imprezturystycznych i powizanych usug turystycznych. Przyjto ponadto rozporzdzeniadotyczce praw pasaerw we wszystkich rodkach transportu (zob. 2.2.3). Kolejnym</p> <p>http://www.europarl.europa.eu/factsheets/plhttps://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0665:FIN:en:PDFhttp://www.visiteurope.com/Home?lang=fr-CAhttp://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2007)0621http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0621:PL:NOThttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0621:PL:NOThttp://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2010)0352http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0352:PL:NOThttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0352:PL:NOThttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0352:PL:NOThttp://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0649http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012DC0649:PL:NOThttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012DC0649:PL:NOThttps://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2014:0086:FIN:PL:PDFhttps://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2014:0086:FIN:PL:PDFhttp://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pl/FTU_2.2.3.pdf</p> <p>Dokumenty informacyjne o Unii Europejskiej - 2019 3www.europarl.europa.eu/factsheets/pl</p> <p>przykadem zwizku pomidzy turystyk a innymi dziedzinami, w ktrych Unia posiadakompetencje, jest dyrektywa 2006/7/WE z 15 lutego 2006 r. dotyczca zarzdzaniajakoci wody w kpieliskach i uchylajca dyrektyw 76/160/EWG ze skutkiem od31 grudnia 2014 r., przyjta w interesie grup docelowych lub podmiotw traktowanychpriorytetowo.Na wniosek Parlamentu Komisja podja kilka inicjatyw w postaci piciu programwprzygotowawczych dotyczcych aktualnych zagadnie istotnych dla turystykieuropejskiej.Na przykad inicjatywa Eden skupia si na promowaniu modelowych orodkwturystycznych w Europie oraz orodkw wschodzcych lub jeszcze mao znanych,ktre dziaaj z poszanowaniem zasad zrwnowaonego rozwoju. Finansowaniedziaania przygotowawczego zakoczono w 2011 r., ale Komisja przeduya wdraanieinicjatywy w ramach programu na rzecz konkurencyjnoci przedsibiorstw oraz MP(COSME).Inicjatywa majca na celu propagowanie turystyki spoecznej, Calypso, skupiasi na turystyce dla seniorw, nieuprzywilejowanej modziey, rodzin ubogichi osb o ograniczonej sprawnoci ruchowej. Jej celem jest umoliwienie jaknajwikszej liczbie osb wyjazdu na wakacje, a jednoczenie przeciwdziaanienierwnomiernemu rozoeniu ruchu turystycznego w cigu roku. Dziki inicjatywiemoliwe byo wspfinansowanie kilku ponadnarodowych partnerstw ukierunkowanychna wspprac i mechanizmy wymiany w dziedzinie turystyki spoecznej. Wrd innychdziaa, ktre wspara UE, znalazo si utworzenie platformy e-Calypso, ktra czypoda i popyt na spoeczne i integracyjne wakacje turystyczne.Inicjatywa Zrwnowaona turystyka, obejmujca Europejski Szlak elaznej Kurtyny,czyli tzw. Green Belt (trasa o dugoci 6800 km od wybrzea Morza Barentsa poMorze Czarne), ma na celu wspieranie przeksztacenia linii dawnej elaznej kurtynyw transgraniczny szlak rowerowo-pieszy. Aby zapozna si z ocen tras EuroVelo sieci 14 dugich szlakw rowerowych zarzdzanej przez Europejsk FederacjRowerzystw zobacz aktualizacj (2012 r.) badania Parlamentu Europejskiegodotyczcego europejskich sieci szlakw rowerowych.UE wspfinansuje te projekty transgraniczne w dziedzinie turystyki zrwnowaonej,ktrych celem jest zrnicowanie europejskiej oferty turystycznej. Na przykadw ramach Programu na rzecz konkurencyjnoci przedsibiorstw oraz maych i rednichprzedsibiorstw (COSME) opublikowano niedawno (19 lipca 2018 r.) zaproszenie doskadania ofert w celu wsparcia rozwoju i promowania transnarodowych tematycznychproduktw turystycznych, wykorzystujcych synergi midzy turystyk a sektoremkultury i sektorem kreatywnym. W ramach programu COSME rozpoczto szereg innychinicjatyw. Obejmuj one: wspieranie konkurencyjnego i zrwnowaonego wzrostu w sektorze turystyki</p> <p>(2017);</p> <p> promowanie i rozwj produktw i usug w sektorze sportu i odnowy biologicznejoraz wspieranie europejskiego dziedzictwa kulturowego i przemysowego (2015);</p> <p>http://www.europarl.europa.eu/factsheets/plhttps://ec.europa.eu/growth/tools-databases/eden_en?field_newsroom_topics_tid=234</p> <p>Dokumenty informacyjne o Unii Europejskiej - 2019 4www.europarl.europa.eu/factsheets/pl</p> <p> uatwianie ponadgranicznych przepyww turystycznych w UE osb starszychi modych poza sezonem i w okresie o rednim nateniu ruchu turystycznego(2014) oraz</p> <p> maksymalizacj synergii midzy turystyk, bran kulturaln i kreatywn (2014).</p> <p>2. W interesie sektora turystyki i regionw oraz na rzecz odpowiedzialnej turystykiRegiony maj idealne moliwoci rozwijania turystyki w zrwnowaony sposbi stymulowania konkurencyjnoci europejskich orodkw turystycznych. Komisjawspiera rwnie tworzenie sieci midzy gwnymi regionami turystycznymi w Europie.W lipcu 2009 r. stworzono otwart sie europejskich regionw turystycznychNECSTouR w celu wykorzystywania jej jako platformy wymiany wiedzy i innowacyjnychrozwiza w dziedzinie zrwnowaonej i konkurencyjnej turystyki. Jeli chodzi o wkadsektora turystyki w rozwj regionalny i zatrudnienie w danych regionach, Unia ma dodyspozycji inne rda finansowania: EFRR na finansowanie projektw zwizanych zezrwnowaonym rozwojem w sektorze turystyki, program Interreg, Fundusz Spjnocina finansowanie infrastruktury w dziedzinie rodowiska i transportu, EFS na rzeczzatrudnienia, program Leonardo da Vinci na rzecz szkole zawodowych, EFRROWna rzecz dywersyfikacji gospodarki na obszarach wiejskich, Europejski FunduszRybacki na rzecz restrukturyzacji w kierunku ekoturystyki, program ramowy na rzeczkonkurencyjnoci i innowacji (CIP) oraz sidmy europejski program ramowy w zakresiebada (7PR). Biorc pod uwag powysze, w WRF na lata 2014-2020 programCOSME jest nastpc programu CIP, a program Horyzont 2020 zastpi 7PR.W WRF na lata 2014-2020 na program COSME przeznaczono 2,3 mld EUR. Dzikiefektowi mnonikowemu w tym budecie powinna istnie moliwo uruchomieniamaksymalnie 25 mld EUR w postaci finansowania od porednikw finansowych w cigusiedmioletniego okresu. Cakowity budet programu na 2018 r. wynosi 319 mln EUR,z czego okoo 60 % przeznaczono na instrumenty finansowe, a okoo 20 % na dziaaniapromujce dostp przedsibiorstw do rynkw, co stanowi dwa gwne priorytetytego programu. Ujednolicone dane statystyczne dotyczce turystyki gromadzones przez Uni Europejsk od 1996 r. Na mocy rozporzdzenia (UE) nr 692/2011z 6 lipca 2011 r. utworzono wsplne ramy dotyczce opracowywania, tworzeniai systematycznego rozpowszechniania danych statystycznych w dziedzinie turystykigromadzonych w pastwach czonkowskich. W 2013 r. Komisja uruchomia WirtualneCentrum Monitorowania Turystyki, aby koordynowa gromadzenie i przechowywanieinformacji oraz zapewni wiksz synergi pomidzy rnymi poziomami politykiw dziedzinie turystyki. W komunikatach COM(1996)0547 z 27 listopada 1996 r. orazCOM(1999)0262 z 26 maja 1999 r. Komisja ogosia oraz opracowaa kampani UEna rzecz zwalczania turystyki seksualnej z wykorzystaniem dzieci (kwestie zwizanez zapobieganiem i naruszeniami zob. poniej).3. Inne rodki ukierunkowaneOstatnio UE postanowia ogosi rok 2018 Europejskim Rokiem Turystyki UE-Chiny.Chiny s jednym z najwikszych i najszybciej rozwijajcych si rynkw rdowychUE. Celem jest promowanie mniej znanych orodkw turystycznych, poprawa jakocipodrowania i turystyki, wspieranie wsppracy gospodarczej i zachcanie dopostpw we wprowadzaniu uatwie wizowych i nowych pocze lotniczych.</p> <p>http://www.europarl.europa.eu/factsheets/plhttps://ecty2018.org/</p> <p>Dokumenty informacyjne o Unii Europejskiej - 2019 5www.europarl.europa.eu/factsheets/pl</p> <p>ROLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO</p> <p>Parlament ju w grudniu 1996 r. popar dziaania wsplnotowe w dziedzinie turystyki,wyraajc pozytywn opini na temat pierwszego programu wieloletniego Philoxeniana lata 1997-2000, ktry ostatecznie nie zosta przyjty na skutek braku jednomylnociw Radzie.W rezolucji z 30 marca 2000 r. w sprawie wykonania rodkw do zwalczania turystykiseksualnej z wykorzystaniem dzieci (Dz.U. C 378 z 29.12.2000, s. 80) Parlamentzada od pastw czonkowskich wprowadzenia przepisw eksterytorialnychumoliwiajcych prowadzenie dochodze wzgldem osb, ktre podczas pobytuza granic dopuciy si wykorzystywania seksualnego dzieci, oraz stawianietakich osb przed sdem i karanie ich. 27 padziernika 2011 r. Parlamentprzyj rezolucj ustawodawcz (P7_TA(2011)0468) w sprawie wniosku dotyczcegodyrektywy w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnychi wykorzystywania seksualnego dzieci. Na mocy dyrektywy 2011/93/UE z 13 grudnia2011 r.[1] (Dz.U. L 335 z 17.12.2011, s. 1) turystyka seksualna z wykorzystaniemdzieci stanowi przestpstwo podlegajce karze w caej UE; w szczeglnoci w art. 21przewidziano rodki na szczeblu krajowym suce powstrzymaniu lub zakazaniuorganizowania podry, ktrych celem byoby popenienie tego typu przestpstwa.Jeszcze przed wejciem w ycie Traktatu z Lizbony Parlament przyj szereg rezolucjidotyczcych wytycznych oraz inicjatyw Komisji w dziedzinie turystyki, z ktrychnajwiksze znaczenie maj: rezolucja z 8 wrzenia 2005 r. w sprawie nowychperspektyw i nowych wyzwa dla zrwnowaonej turystyki europejskiej, rezolucjaz 29 listopada 2007 r. zatytuowana Odnowiona polityka turystyczna UE: Kusilniejszemu partnerstwu na rzecz turystyki europejskiej oraz rezolucja z 16 grudnia2008 r. w sprawie aspektw rozwoju regionalnego zwizanych z wpywem turystykiw regionach przybrzenych. Parlament Europejski zaj si take skutkami politykiwizowej dla turystyki oraz wspar promowanie europejskich orodkw turystycznych.Ponadto Parlament zaproponowa utworzenie znaku jakoci dziedzictwa europejskiegoi transgranicznego szlaku rowerowego wzdu linii dawnej elaznej kurtyny orazzachci sektor d...</p>

Recommended

View more >