TV projekat Hobi (mozaik)

  • Published on
    12-Apr-2017

  • View
    147

  • Download
    4

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>Ljubia Nikolin </p><p>Gagarinova 18 </p><p>Novi Sad </p><p>+381604455139 </p><p>+381641390100 </p><p>PROJEKAT </p><p>Uputstvo za proizvodnju serijala TV magazina za entuzijaste, za nedeljno </p><p>emitovanje </p><p>HOBI </p><p>1. Dosetka (predlog) </p><p>Hobisti i njihovi hobiji (postupci i stvari) veoma su interesantan i zanimljiv </p><p>sadraj za prikazivanje na televiziji. Prikazivanje interesovanja hobista u TV emisiji za </p><p>posledicu bi imalo izrazito zanimljiv sadraj: nesvakodnevni postupci hobista su </p><p>dovedeni do perfekcije; a zbirke i predmeti hobista uvek predstavljaju retkost, esto </p><p>ekskluzivitet. O postupcima i predmetima hobista uvek se moe ispriati i prikazati </p><p>veoma zanimljiva povest, uvek drugaija i veoma nebina u odnosu na obinu ljudsku </p><p>rutinu u svakodnevici (hobisti imaju natproseno znanje, vetine, iskustvo, predmete). </p><p>Prikazivanje neobinih ljudi, njihovih postupaka i stvari koje im pripadaju u najveoj </p><p>meri podstie i zadovoljava znatielju. </p><p>Hobi je TV magazin u kojem se prikazuju ljudi koji svoje neobine aktivnosti </p><p>ine zbog linog zadovoljstva, a ne za nagradu, to ih ini jo neobinijim i zanimljivijim. </p><p>U svakoj epizodi TV serijala Hobi prikazuju se i ljudi koji su od svog hobija napravili </p><p>uspean posao, to je jo interesantnije za TV publiku. </p><p>Epizode TV mozaika Hobi emitovae se jednom nedeljno, u redovnom terminu. </p><p>Svaka epizoda (TV emisija) Hobi trajae 26 minuta. Emisija se snima i montira pre </p><p>emitovanja. </p><p>2. SADRAJ </p><p>Epizode TV serijala Hobi sastoje se od: </p><p>2.1. video priloga (ENG) o hobistima i njihovim hobijima; </p><p>2.2. TV dinglova; </p><p>2.3. Grafika insertera. </p><p>2.1. Video prilozi (ENG) </p><p>Video prilozi sastoje se od TV zapisa o hobistima i njihovim hobijima. Video </p><p>prilozi o hobistima i hobijima ine tri jednake celine (bloka) pod naslovima: </p><p>2.1.1. Uradi sam; </p><p>2.1.2. Ljubimci; </p></li><li><p> 2 </p><p>2.1.3. Zbirka. </p><p>U svakoj od tri celine bie prikazan jedan hobista i njegov hobi. Tri celine </p><p>(bloka), u kojima se predstavlja troje hobista i njihovi hobiji ine preteni sadraj jedne </p><p>TV emisije serijala Hobi. </p><p>2.1.1. U celini (bloku) Uradi sam bie prikazani hobisti ija se znanja, aktivnosti i </p><p>iskustvo odnose na: umetnost (muzika, pevanje, ples, slikarstvo); tehniku (modelarstvo </p><p> eleznice, avioni, brodovi); nauku (astronomija, matematika, raunari, eigmatika); </p><p>sport (pogotovo ekstremni sportovi, joga, borilake vetine); zanatstvo i runi rad; </p><p>uzgajanje biljaka (vrtlarstvo, vinogradarstvo, uzgoj cvea); fotografiju i video; zanatske </p><p>poslove (gradnja, stolarija, ivenje); kune poslove (kulinarstvo, somelijerstvo); </p><p>nautiku (plovidba, krstarenje, gradnja brodova i amaca) </p><p>2.1.2. U celini (bloku) pod naslovom Ljubimci takoe e biti prikazan jedan </p><p>hobista i njegov hobi: uzgoj i dresura pasa; uzgoj domaih ivotinja ljubimaca; </p><p>akvaristika i terarijumi; posmatranje ptica i leptira; uzgoj ukrasne ivine i ptica; </p><p>pelarstvo </p><p>2.1.3. I u treoj celini (bloku) pod naslovom Zbirka bie prikazan hobista i njegov </p><p>hobi, odabrani meu entuzijastima koji sakupljaju stvari posebne vrste kolekcionarima: </p><p>potanskih maraka, novca, oruja, nametaja, insekata, automobila, raznih mehanizama, </p><p>starina </p><p>2.2. Dinglovi </p><p>Na poetku svake celine bloka (Uradi sam, Ljubimci, Zbirka) emitovae se </p><p>prigodan dingl, koji e najaviti celinu i intrigirati gledaoca da TV emisiji posveti panju. </p><p>Dinglovi e takoe biti montirani u okviru celine bloka, izmeu kadrova u kojima se </p><p>zavrava odnosno poinje posebna tema u okviru celine bloka (na primer: hobista </p><p>zavrava priu (uz ilustracije) o prvom predmetu koji je nabavio za svoju zbirku, zatim </p><p>ide dingl, pa hobista predstavlja najvredniji predmet koji poseduje). </p><p>2.3. Grafika inserteri </p><p>Inserteri dizajnirani za potrebe serijala Hobi sluie za predstavljanje hobista i, </p><p>eventualno, njihovih aktivnosti. </p><p>3. FINESE </p><p>Epizode serijala nemaju prezentera. Naraciju u pojedinim celinama e voditi </p><p>hobisti, koje e producent, ili novinar nauiti kako da sebe i svoj hobi predstave u </p><p>monolokoj (ispovednoj) formi. </p><p>Od hobista se uvek oekuje da gledaocima daju to vie uputstava i objanjenja za </p><p>bavljenje hobijem o kome je re u celini (bloku). </p><p>4. KOULJICA </p><p>0:30 minuta (0:30 minuta ukupno) </p><p>Najavna pica </p><p>8:20 (8:50) </p><p>Uradi sam </p></li><li><p> 3 </p><p>Dingl i video prilog sa hobistom i snimcima hobistikih aktivnosti: umetnost </p><p>(muzika, pevanje, ples, slikarstvo); tehnika (modelarstvo eleznice, avioni, </p><p>brodovi); nauka (astronomija, matematika, raunari, eigmatika); sport (joga, borilake </p><p>vetine); zanatstvo i runi rad; art kraft, uzgajanje biljaka (vrtlarstvo, vinogradarstvo, </p><p>uzgoj cvea u saksijama); fotografija i video; zanatski poslovi (stolarija, ivenje); kuni </p><p>poslovi (kulinarstvo, somelijerstvo); nautika (plovidba, krstarenje, gradnja brodova i </p><p>amaca)... </p><p>Dinglovi umontirani da razdvoje i akcentiraju storiju. </p><p>8:20 (17:10) </p><p>Ljubimci </p><p>Dingl i video prilog sa hobistom i snimcima hobistikih aktivnosti: uzgoj i </p><p>dresura pasa; uzgoj domaih ivotinja ljubimaca; akvaristika i terarijumi; posmatranje </p><p>ptica i leptira, uzgoj ukrasne ivine i ptica; pelarstvo </p><p>Dinglovi umontirani da razdvoje i akcentiraju storiju. </p><p>8:20 (25:30) </p><p>Zbirke </p><p>Dingl i video prilog sa hobistom i snimcima hobistikih aktivnosti kolekcija: </p><p>potanskih maraka, novca, oruja, nametaja, insekata, automobila, raznih mehanizama, </p><p>starina </p><p>Dinglovi umontirani da razdvoje i akcentiraju storiju. </p><p>0:30 (26:00) </p><p>Odjavna pica. </p><p>5. OBRAZLOENJE </p><p>Delatnost hobista je veoma zanimljiva jer se izdvaja iz sivila i rutine kojom je </p><p>obeleena dokolica ljudi koji nemaju neku posebnu preokupaciju, kojoj bi se posvetili sa </p><p>puno entuzijazma. Aktivnosti i predmeti kojima se bave hobisti esto su do te mere </p><p>neobini da se mogu smatrati bizarnim. Aktivnosti i predmeti hobista atraktivni su za </p><p>prikazivanje na televiziji. </p><p>Utoliko serijal emisija Hobi moe raunati ne samo na publiku koju sainjavaju </p><p>hobisti (a oni su veoma posveeni i privreni predmetu svoje preokupacije, utoliko </p><p>zainteresovani za prikaz ovakvih aktivnosti), nego i na publiku iz svih segmenata </p><p>gledalita. </p><p>6. IMPLEMENTACIJA </p><p>Sem novinarskih istraivanja, regrutovanje uesnika za TV mozaik Hobi lako je </p><p>ostvarivo preko posebnih rubrika - priloga u jutarnjem, regionalnom i gradskom </p><p>programu. Uz rubrike u tim programima, dinglom, ili telopom treba pozvati hobiste da </p><p>se prijave za uee u TV mozaiku Hobi, to poveava mogunosti za repriziranje rubrika </p><p>u okviru jutarnjeg i regionalog programa. Posebne rubrike prilozi o hobistima u </p><p>jutarnjem i regionalnom programu (pa i drugim informativnim emisijama) imaju svoje </p></li><li><p> 4 </p><p>opravdanje jer se radi o rubrikama o neobinim ljudima, to je uvek poeljan sadraj </p><p>informativnog programa. Hobisti su takoe interesantni sagovornici u TV sudiju. </p><p> Autor projekta </p><p> Ljubia Nikolin </p></li></ul>