UBND HUYỆN DƯƠNG MINH CHU CỘNG HA X HỘI ??V vic qui dinh tiu chun ve vic dnh gi kt qu hon thnh nhim vu ... cuc vn dQng HQC tap v lm theo tm gucng dao dc H Ch Minh;

 • Published on
  09-Feb-2018

 • View
  213

 • Download
  1

Transcript

 • UBND HUYN DNG MINH CHU CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM

  PHNG GIO DC V O TO c lp T do Hnh phc

  S: 260/PGD&T-HCTH Huyn Dng Minh Chu, ngy 28 thng 4 nm 2017 V/v t nh gi, xp loi trng

  Nm hc 2016 - 2017

  Knh gi: Hiu trng cc n v trc thuc.

  Cn c Quyt nh s 2485/Q-SGD&T ngy 09 thng 11 nm 2009 ca S Gio dc

  v o to v vic quy nh tiu chun nh gi kt qu hon thnh nhim v chuyn mn

  hng nm ca n v,

  c c s phc v cho cng tc xt thi ua trong nm hc 2016 2017, Trng phng

  Gio dc v o to ngh Hiu trng cc n v tin hnh t nh gi, xp loi kt

  qu hon thnh nhim v chuyn mn ca n v mnh (cn c theo cc tiu chun nu

  trong Quyt nh s: 2485/Q-SGD&T ngy 09 thng 11 nm 2009 ca S Gio dc v

  o to) v gi bn t nh gi ny v Phng Gio dc v o to (/c Mai) chm nht

  ngy 19/5/2017.

  Trng phng Gio dc v o to yu cu Hiu trng cc trng thc hin nghim

  tc ni dung trn./.

  Ni nhn: - Nh trn (t/h); - Lu: VT, HCTH.

Recommended

View more >