Uchwyty pewag SCCW

 • Published on
  02-Apr-2016

 • View
  216

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Uchwyty do podnoszenia pewag winner SCCW

Transcript

 • PL Uchwyt rubowy do bezpiecznego podnoszenia pewag SCCW/SCCW-W

  E Owners Manualpewag safety screw clamp SCCW/SCCW-W

  F Mode demploiPince de levage vis pewag SCCW/SCCW-W

  N pewag veiligheids-schroef klemmen SCCW/SCCW-W

 • Przed zastosowaniem produktu prosimy o staranne przeczytanie niniejszej instrukcji obsugi. W przypadku pyta prosz zwrci si do dostawcy. Instrukcja obsugi suy przez cay okres uytkowania produktu, stanowic stae rdo informacji. Dzikujemy za wszelkie wskazwki i uwagi dotyczce udoskonalenia treci niniejszej instrukcji. Ze wzgldu na cigy proces bada i rozwoju zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i / lub zmiany cech zewntrznych osprztu do podnoszenia.

  Please read the safety instructions of this owners manual carefully before using the safety lifting clamp. In case of any doubts, please refer to your dealer. Our manuals are intended to be a reference source throughout the lifetime of your product. We appreciate any suggestions, and/or comments regarding this manual. Due to continuing research and development activities, product specifications are subject to change without notice.

  Lisez attentivement ce mode demploi avant dutiliser la pince. En cas de doute: demandez conseil votre fournisseur. Nos modes demploi ont pour but de servir de rfrence durant la dure de vie de votre produit. Nous apprcions les suggestions et/ou les remarques concernant ce mode demploi. En raison des activits continues de recherche et de dveloppement, les spcifications techniques et lapparence des pinces peuvent tre changs sans avis pralable.

  Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, nog voordat u de hijsklem gebruikt. Bij twijfel raadpleeg uw leverancier! Deze gebruikershandleiding is bedoeld als referentiebron gedurende de levenscyclus van uw product. Commentaar en op- of aanmerkingen met betrekking tot de inhoud van deze handleiding wordt op prijs gesteld. In verband met voortdurende onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten, kunnen technische specificaties en/of uiterlijke kenmerken van de hijsklemmen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

  PL

  E

  F

  N

 • Instrukcja obsugi uchwytu rubowego do bezpiecznego podnoszenia SCCW, SCCW-W firmy pewag Spis treci

  1. Informacje oglne Dzikujemy, e zdecydowali si Pastwo na zakup jednego z naszych wysokiej jakoci produktw. pewag austria GmbH posiada certyfikat ISO 9001 i w oparciu o wieloletnie dowiadczenie gwarantuje optymaln jako i bezpieczestwo. Uchwyty do podnoszenia firmy pewag s produkowane z wysokiej jakoci stali i speniaj wymagania wszystkich norm oraz samego produktu, m.in.: europejskiej normy EN 13155, australijskiej normy 4991, amerykaskiej normy ASME B30.20-2010 oraz dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.

  2. Opis funkcji Uchwyty rubowe do bezpiecznego podnoszenia SCCW firmy pewag zawdziczaj swoj nazw mechanizmowi bezpieczestwa, skadajcemu si z piercienia zbatego i nagwintowanej krzywki. Poprzez dokrcenie ruby zapewniony jest stay wstpny nacisk na piercie i krzywk. Dziki temu uchwyt nie zsunie po podjciu adunku. Z chwil podniesienia adunku sia zacisku uchwytu zwiksza si pod ciarem adunku i ukonym ustawieniem krzywki. Przy opuszczeniu adunku uchwyt nie wypina si automatycznie.

  3. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Uchwyt rubowy SCCW jest przeznaczony do podnoszenia i transportowania rnego rodzaju elementw w pozycji pionowej i poziomej, jak pyty stalowe, elementy konstrukcyjne, pyty elazne, drewno, tworzywo sztuczne, beton itd.

  3

  PL

  1. Informacje oglne 332. Opis funkcji 333. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem 334. Przepisy bezpieczestwa 445. Podnoszenie 446. Konserwacja/Przegld 557. Demonta/Monta 558. Kontrola 559. Usuwanie 5510. Rozwizywanie problemw lista kontrolna 6611. Gwarancja 6612. Warunki i postanowienia 6613. Kontrola bezpieczestwa 7714. Harmonogram kontroli 77

 • 4. Wskazwki bezpieczestwa Prosz zawsze pamita o bezpieczestwie swoim i osb znajdujcych si w pobliu! Przed zastosowaniem nowego uchwytu do podnoszenia prosimy o staranne przeczytanie poniszych przepisw bezpieczestw!

  Dla Pastwa wasnego bezpieczestwa oraz zachowania prawa do roszcze z tytuu odpowiedzialnoci za produkt uchwyt musi co najmniej raz (1x) w roku zosta sprawdzony, przetestowany i jeeli zachodzi taka konieczno poddany przegldowi przez pewag austria GmbH lub inny autoryzowany zakad specjalistyczny. Patrz te rozdzia 8 Kontrola. W celu uzyskania dalszych informacji prosz zwrci si do pewag austria GmbH.

  Unikanie sytuacji niebezpiecznych dla ycia

  W celu uniknicia sytuacji niebezpiecznych dla ycia naley przestrzega nastpujcych wytycznych:

  Nigdy nie uywa niesprawdzonego uchwytu do podnoszenia. W trakcie podnoszenia zachowa bezpieczny odstp i nigdy nie przebywa pod wiszcym ciarem. Nie uywa uszkodzonego uchwytu. Uszkodzony uchwyt odda do naprawy do pewag austria GmbH lub innego autoryzowanego zakadu

  specjalistycznego. Nie podnosi wicej ni jedn pyt jednoczenie. Nie podnosi elementw ciszych ni maksymalne dopuszczalne obcienie robocze (WLL), podane na

  uchwycie, certyfikacie i w tabeli. Nie podnosi pyt grubszych lub cieszych ni rozstaw szczk (patrz dane na uchwycie lub certyfikacie). Przy jednoczesnym stosowaniu kilku uchwytw w ukadzie szeregowym zachowa odpowiedni dugo pasw

  lub acuchw. W miejscu mocowania uchwytu naley usun wszelkie ewentualne zabrudzenia (smar, olej, brud, rdza

  i zgorzelina). Naley zwrci uwag, aby uchwyty byy tak zamocowane, eby ciar zachowywa rwnowag rwnie w czasie

  operacji podnoszenia. Dopuszczalna twardo powierzchni pyty nie moe przekracza 37 HRC (345 Hb, 1166 N/mm2). Wszystkie uchwyty s przeznaczone do stosowania wycznie w normalnej temperaturze otoczenia.

  Ostrzeenie

  Swobodny spadek lub niekontrolowany ruch wahadowy haka moe spowodowa uszkodzenie uchwytu. W takim przypadku przed dalszym uytkowaniem uchwyt naley sprawdzi pod ktem dziaania.

  Uchwyty do podnoszenia nie s przeznaczone do tworzenia staych pocze. Uchwyt naley raz w miesicu podda konserwacji (patrz rozdzia 6 Konserwacja/Przegld). Nie wolno dokonywa adnych zmian w konstrukcji uchwytw (np. spawanie, szlifowanie itp.); zmiany takie mog

  naruszy funkcjonalno i bezpieczestwo produktu. W przypadku samodzielnie dokonanych zmian ustaje odpowiedzialno za produkt oraz wygasa gwarancja.

  Z tego powodu naley stosowa rwnie wycznie oryginalne czci zamienne firmy pewag.

  5. Podnoszenie Przed uyciem uchwytu sprawdzi, czy dopuszczalny maksymalny udwig (WLL) jest odpowiedni do

  planowanego obcienia. Zamocowa uchwyt na mechanizmie dwigowym:

  - bezporednio na haku z blokad bezpieczestwa, - za pomoc ogniwa spinajcego lub szekli acuchowej, - za pomoc pasa lub acucha, ewentualnie w poczeniu z ogniwem spinajcym lub szekl acuchow.

  Naley pamita, aby cay osprzt do podnoszenia by skontrolowany i odpowiedni do wielkoci podnoszonego ciaru. Wybierajc ogniwa czce i blokady naley pamita, aby uchwyt mg si swobodnie porusza w haku.

  Sprawdzi uchwyt pod ktem widocznych uszkodze. Sprawdzi, czy uchwyt atwo si otwiera i zamyka. W miejscu mocowania uchwytu naley usun z podnoszonego elementu smar, brud i zgorzelin. Otworzy uchwyt rub. Szczki uchwytu nasun w caoci na podnoszony element, zwracajc uwag, aby uchwyt by tak zamocowany,

  eby ciar w trakcie operacji podnoszenia zachowa rwnowag.

  4

  PL

 • Nastpnie zamkn uchwyt dokrcajc mocno rub. Naley uy siy co najmniej 40 Nm dla modeli SCCW 1 T do SCCW 6 T i co najmniej 10 Nm dla SCCW 0,5 T. Si mona ewentualnie zwikszy, jeeli podnoszone s elementy cisze lub grubsze.

  Powoli i spokojnie rozpocz podnoszenie elementu, pozwalajc na zadziaanie siy. Jeeli adunek wysuwa si, ponownie naley zapozna si z rozdziaem 5 Podnoszenie. Przed odpiciem uchwytu naley sprawdzi, czy adunek zosta stabilnie odoony.

  6. Konserwacja/Przegld Uchwyt naley kompletnie sprawdzi co najmniej raz w miesicu pod ktem jego stanu oglnego; patrz rozdzia Demonta/Monta (7). Nie uywa uchwytu, jeeli: powki uchwytu (szczki) s popkane lub odksztacone, w szczeglnoci w miejscu rozwarcia szczk, zczka jest w widoczny sposb odksztacona, piercie zbaty ma karby lub jest pknity, mechanizm rubowy le dziaa lub w ogle nie dziaa, brak jest zawleczki, oznakowanie uchwytu jest nieczytelne.

  W zalenoci od stwierdzonych wad: uchwyt zdemontowa i oczyci (patrz rozdzia 7 Demonta/Monta) lub odda w celu przeprowadzenia przegldu do pewag austria GmbH lub innego autoryzowanego zakadu

  specjalistycznego (patrz rozdzia 8 Kontrola).

  W przypadku wtpliwoci prosz skontaktowa si z dostawc.

  7. Demonta/Monta Cakowicie otworzy uchwyt. Powoli wykrci rub z obudowy. (1) Krzywka oddzieli si od ruby. (2) Zdj zczk. (3) Wymontowa piercie zbaty, wykrcajc rub

  z nakrtk. (6 & 7) Wszystkie czci oczyci standardowym rodkiem

  odtuszczajcym. rub i wewntrzn stron krzywki nasmarowa. Wszystkie czci zmontowa w odwrotnej kolejnoci. Stosowa zawsze nowe, oryginalne zawleczki. Przy wymianie czci stosowa zawsze oryginalne czci

  firmy pewag. Ewentualne zadziory usun pilnikiem. W przypadku wtpliwoci prosz skontaktowa si z dostawc.

  8. Kontrola Co najmniej raz (1x) w roku lub w przypadku uszkodzenia uchwyt musi zosta sprawdzony, przetestowany i jeeli zachodzi taka konieczno poddany przegldowi przez pewag austria GmbH lub inny autoryzowany zakad specjalistyczny.

  9. Usuwanie Na kocu uytkowania uchwytu mona go zezomowa po uprzednim upewnieniu si, e jest cakowicie niezdatny do uytku.

  PL

  5

 • 10. Rozwizywanie problemw lista kontrolna

  11. Gwarancja pewag austria GmbH udziela uytkownikom kocowym picioletniej gwarancji na uchwyty do podnoszenia. Gwarancja ta obowizuje wycznie dla pierwotnego uytkownika kocowego uchwytu do podnoszenia oraz