UČNI NAČRT družinsko pravo

  • Published on
    31-Jan-2017

  • View
    219

  • Download
    4

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>UNI NART PREDMETA / COURSE SYLLABUS </p><p>Predmet: Druinsko pravo </p><p>Course title: </p><p>tudijski program in stopnja Study programme and level </p><p>tudijska smer Study field </p><p>Letnik Academic </p><p>year </p><p>Semester Semester </p><p>Prvostopenjski UN tudij program Pravo </p><p> drugi tretji </p><p>Vrsta predmeta / Course type Obvezni strokovni predmet </p><p>Univerzitetna koda predmeta / University course code: </p><p>Predavanja Lectures </p><p>Seminar Seminar </p><p>Vaje Tutorial </p><p>Klinine vaje work </p><p>Druge oblike tudija </p><p>Samost. delo Individ. </p><p>work ECTS </p><p>30 30 60 4 </p><p>Nosilec predmeta / Lecturer: Prof. dr. Barbara Novak </p><p>Jeziki / Languages: </p><p>Predavanja / Lectures: </p><p>Slovenski </p><p>Vaje / Tutorial: </p><p> Pogoji za vkljuitev v delo oz. za opravljanje tudijskih obveznosti: </p><p> Prerequisits: </p><p>Za vkljuitev v predmet mora imeti tudent dokonan prvi do drugi semester tudija oziroma ustrezna znanja s podroja uvoda v civilno pravo. </p><p> Vsebina: </p><p> Content (Syllabus outline): </p></li><li><p>1. Uvod 1.1. Viri pravne ureditve zakonske zveze in druinskih razmerij 1.2. Druina, sorodstvo, svatvo 2. Pravna ureditev zakonske zveze 2.1. Pojem in bistvo zakonske zveze 2.2. Pogoji za sklenitev in veljavnost zakonske zveze 2.3. Pravne posledice zakonske zveze 2.4. Prenehanje zakonske zveze 3. Pravna ureditev zunajzakonske skupnosti 3.1. Pojem in ustavna podlaga zunajzakonske skupnosti 3.2. Pogoji za pravno priznanje zunajzakonske skupnosti 3.3. Pravne posledice zunajzakonske skupnosti 3.4. Ugotavljanje obstoja zunajzakonske skupnosti 4. Pravna ureditev istospolnih partnerskih skupnosti 4.1. Pojem registrirane istospolne partnerske skupnosti 4.2. Pogoji za registracijo in veljavnost skupnosti 4.3. Pravne posledice registrirane skupnosti 4.4. Prenehanje registrirane skupnosti 5. Pravna ureditev razmerij med stari in otroki 5.1. Doloanje oetovstva in materinstva 5.3. Posvojeni otroci 5.4. Pravice in dolnosti starev in otrok 5.5. Roditeljska pravica 5.6. Dolnost preivljanja 6. Pravna ureditev rejnitva 7. Pravna ureditev skrbnitva 8. Dejavnost in pristojnost javnih organov na podroju zakonske zveze in druinskih razmerij </p><p> Temeljni literatura in viri / Readings: - Zupani Karel, Druinsko pravo. Uradni list RS, Ljubljana, 1999; - Zupani Karel, Novak Barbara, Predpisi o zakonski zvezi in druinskih razmerjih s pojasnili. Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana, 2008; - Zupani Karel, Novak Barbara, Viktorija nidari Skubic, Konina Peternel Mateja, Reforma druinskega prava (predlog novih predpisov s komentarjem), 2., spremenjena in dopolnjena izdaja, Uradni list RS, 2009. - Veljavna zakonodaja z druinskega podroja, ki se objavi za vsako tudijsko leto (dostopna na spletu: www.dz-rs.si). </p><p> Cilji in kompetence: </p><p> Objectives and competences: </p><p>Cilj predmeta je seznaniti tudenta z osnovnimi pojmi in ustavnimi dolobami, ki pomenijo podlago za zakonsko ureditev druinskih razmerij, s pravno ureditvijo razmerij v zakonski zvezi, zunajzakonski skupnosti in registrirani istospolni partnerski skupnosti ter s pravno ureditvijo razmerij med stari in otroki. Problematika druinskega prava bo prikazana v lui mednarodnih dokumentov, </p></li><li><p>sodobnega razvoja druinskega prava v Evropi ter v lui domae in tuje sodne prakse. Na praktini ravni je predvidena osvojitev vein uporabe temeljnih raziskovalnih metodolokih orodij, analize sodne prakse in vein priprave listin o pravnih poslih s podroja druinskega prava. </p><p> Predvideni tudijski rezultati: </p><p> Intended learning outcomes: </p><p>Znanje in razumevanje: tudent pozna in razume namen in vsebino posameznih pravic v druinskih razmerjih in njihovo vpetost v pravni sistem. Sposoben je izkazati razumevanje temeljnih pravnih instrumentov za urejanje posameznih druinskih razmerij, argumentirano interpretirati zakonske dolobe in analizirati sodno prakso s podroja druinskega prava. tudent je sposoben interpretirati in uporabiti pridobljeno znanje pri reevanju konkretnega pravnega vpraanja v razlinih oblikah sodnih in upravnih postopkov. Ustno in pisno izraanje o pravnih vpraanjih, sposobnost pravnikega sklepanja, izdelava enostavnejih zapisov pravnih poslov s podroja druinskega prava, prenos znanja v razline oblike vlog v postopkih. tudenti povezujejo pridobljene znanje z drugimi predmeti s podroja civilnega in upravnega prava; predvsem je pomembno povezovanje s postopkovnimi predmeti. Predmet zagotavlja vsebinske podlage raznovrstnih vlog v pravdnih in upravnih postopkih. </p><p>Knowledge and understanding: </p><p> Metode pouevanja in uenja: </p><p> Learning and teaching methods: </p><p>- predavanja (posredovanje temeljnih teoretinih znanj), - seminar (analiza sodne prakse, analiza konkretnih zakonskih dolob), konzultacije v zvezi s pripravo izdelkov za obravnavo primerov na seminarjih </p><p> Naini ocenjevanja: </p><p>Dele (v %) / Weight (in %) </p><p> Assessment: </p><p>Pisni izpit, ki se oceni z ocenjevalno lestvico od 1 - 10: od 6-10 (pozitivno) oziroma 1-5 (negativno); ob upotevanju Statuta UL in pravil Pravne fakultete. </p><p>Type (examination, oral, coursework, project): </p><p> Reference nosilca / Lecturer's references: </p></li><li><p> Zupani Karel, Novak Barbara, Predpisi o zakonski zvezi in druinskih razmerjih s pojasnili. Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana, 2008; Zupani Karel, Novak Barbara, Viktorija nidari Skubic, Konina Peternel Mateja, Reforma druinskega prava (predlog novih predpisov s komentarjem), 2., spremenjena in dopolnjena izdaja, Uradni list RS, 2009; Novak Barbara, Neueste Entwicklungen des Slowenischen Familienrechts. FamRZ 18/2012, str. 1456-1459. Novak Barbara, Knnen gleichgeschlechtliche Partner in Slowenien Eltern werden?. FamRZ 18/2010, str. 1511-1513 Novak Barbara, Iskanje ravnoteja med biolokim in pravnim starevstvom. Pravnik 11-12/2009, str. 661-694; Novak Barbara, Vorsorgevollmacht und Erwachsenenschutz in Slowenien. V: LHNIG, Martin (ur.). Vorsorgevollmacht und Erwachsenenschutz in Europa, (Beitrge zum europischen Familienrecht, Bd. 13). Verlag Ernst und Werner Gieseking, Bielefeld, 2011, str. 121-137 Novak Barbara, Slovenia, Protection of marriage and the family. V: WEBER, Albrecht (ur.), PAVNIK, Marijan (ur.), INKOVEC, Janez (ur.), NOVAK, Ale (ur.). Fundamental rights in Europe and North America. Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, Boston, 2001-, str. 131-138. </p></li></ul>