Učni načrt - Portal MIZŠ ?ni načrt MATEMATIKA Gimnazija; Splošna, klasična in strokovna gimnazija Obvezni predmet in matura (560 ur) Predmetna komisija: dr. Amalija Žakelj

 • View
  226

 • Download
  6

Embed Size (px)

Transcript

 • Uni nartGimnazija

  maTEmaTiKa

 • Gimnazija

  Uni nart

  ObvEzni prEdmET in maTUra (560 Ur)

  maTEmaTiKa

  Splona, klasina in strokovna gimnazija

 • Uni nart

  MATEMATIKAGimnazija; Splona, klasina in strokovna gimnazijaObvezni predmet in matura (560 ur)

  Predmetna komisija:dr. Amalija akelj, Zavod RS za olstvo, predsednicamag. Mirjam Bon Klanjek, Gimnazija Nova Gorica, lanicadr. Marjan Jerman, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, lanSilva Kmeti, Zavod RS za olstvo, lanicaSamo Repolusk, Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, lan Andrej Ruter, Gimnazija Ravne na Korokem, lan

  Pri posodabljanju unega narta je Predmetna komisija za posodabljanje unega narta za matematiko iz-hajala iz veljavnega unega narta za matematiko za gimnazijo iz leta 1998.

  Recenzenta: dr. Peter Legia, Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v LjubljaniDarka Hvastja, Gimnazija Beigrad, Ljubljana.

  Izdala: Ministrstvo za olstvo in port, Zavod RS za olstvoZa ministrstvo: dr. Milan ZverZa zavod: mag. Gregor Mohori

  Uredili: Katja Krinik in Nataa PurkatJezikovni pregled: Katja Krinik

  Sprejeto na 110. seji Strokovnega sveta RS za splono izobraevanje 14. 2. 2008.

  CIP - Kataloni zapis o publikacijiNarodna in univerzitetna knjinica, Ljubljana

  371.214.1:51

  UNI nart. Matematika [Elektronski vir] : gimnazija : splona, klasina in strokovna gimnazija : obvezni predmet in matura (560 ur) / predmetna komisija Amalija akelj ... [et al.]. - Ljubljana : Ministrstvo za olstvo in port : Zavod RS za olstvo, 2008

  Nain dostopa (URL): http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/ss/programi/2008/Gimnazije/UN_MATEMATIKA_gimn.pdf

  ISBN 978-961-234-693-5 (Zavod RS za olstvo)1. akelj, Amalija239213056

 • Kazalo

  1 OprEdELiTEv prEdmETa 5

  2 SpLOni CiLji/KOmpETEnCE 6

  3 CiLji in vSEbinE 9 .1 Osnovelogike 10 .2 Mnoice 10 . tevilskemnoice 11 .4 Algebrskiizrazi,enabeinneenabe 15 .5 Potenceinkoreni 16 .6 Geometrijavravniniinprostoru 17 .7 Geometrijskilikiintelesa 18 .8 Vektorjivravniniinprostoru 19 .9 Pravokotnikoordinatnisistemvravnini 21.10 Funkcije 21.11 Stonice 29.12 Zaporedjainvrste 0.1 Diferencialniraun 1.14 Integralskiraun 2.15 Kombinatorika .16 Verjetnostniraun 4.17 Statistika 5

  4 priaKOvani dOSEKi/rEzULTaTi 7 4.1 Vsebinskaznanja 7 4.2 Procesnaznanja 8

  5 mEdprEdmETnE pOvEzavE 40 5.1 Ciljiindejavnostimedpredmetnihpovezav 40 5.2 Dejavnostizarazvojkompetenc 42

  6 didaKTina pripOrOiLa 45 6.1 Informacijsko-komunikacijskatehnologija(IKT) 45 6.2 Domaenaloge 46

  7 vrEdnOTEnjE dOSEKOv 47

 • 4

 • 5

  1 OprEdELiTEv prEdmETa Matematikajeznanostinumetnost,jerezultatradovednostiinustvarjalnostilovekegauma.Razkrivalepotoinozadjeprocesovvnaravi.Pomembnajetudinjenavlogapodporeostalimna-ravoslovno-tehnikimindruboslovno-humanistinimznanostim,zatomatematikosreujemonaveinipodroijlovekovegaivljenjainustvarjanja.Zrazvojeminformacijsko-komunikacij-skedrubejeprisotnostmatematikenaostalihpredmetnihpodrojihvednomanjvidna,sajseskrivavtehnologiji.Zaopravljanjedoloenihdejavnostijezatomanjpomembnozgoljrutinskoobvladovanjeraunskihpostopkov,vednopomembnejipasorazumevanje,medpredmetnopovezovanjeinuporabamatematinegaznanjaterzmonostreevanjaproblemov.

  Predmetmatematikajeedenodtemeljnihsplonoizobraevalnihpredmetovnagimnaziji.Pripoukumatematikesidijak/dijakinjaoblikujepredvsemosnovnematematinepojmeinstruktu-re,kritinomiljenje,miselneprocese,sposobnostizaustvarjalnodejavnost,formalnaznanjainspretnostiterspoznapraktinouporabnostmatematike.

  Osnovnovodilomatematinegamiljenjajeizpeljevanjesklepovnapodlagipoznavanjavzro-no-posledinihpovezavmedobravnavanimimatematinimiobjekti inzupotevanjempravillogike.Poukmatematikevzpodbujatudismiselnouporaboneformalnihoblikmiljenja,kotjenaprimerintuicija,zatomatematikanilezbirkanavodil,skaterimireimozastavljenenaloge.Zvsebinoinstrukturodokazovanjausmerjadijake/dijakinjeknatannostiinurejenostiprideluterjihnavajaksistematinemuinkritinemumiljenju.

  Zadijake/dijakinjevgimnazijskemizobraevanjujepomembnodvoje:naenistraninajjimpri-dobljenamatematinaznanjainzmonosti,kijihrazvijejo,nudijostabilnooporoprimiljenjuinodloanjuvvsakdanjihivljenjskihsituacijahinpriuenjuostalihsrednjeolskihpredmetov,podrugistranipajimnudijotemeljnoznanjezanadaljnjeizobraevanje.

 • 6

  2 SpLOni CiLji/ KOmpETEnCESsplonimiciljiopredelimonamenuenjainpouevanjamatematike.Dijaki/dijakinjenajsepripoukumatematikeuijo: razvijatimatematinomiljenje:abstraktno-loginomiljenjeingeometrijskepredstave; spoznavatizgradbomatematinihteorijinspoznatiosnovnestandardematematinegaskle-

  panja; prepoznavativpraanja,nakateramatematikalahkoponudiodgovor; spoznavatipomenmatematikekotuniverzalnegajezikainorodja; izraatisevmatematinemjeziku,ustno,pisnoalivdrugihizraznihoblikah; uporabitimatematikovkontekstih inpovezovati znanjeznotrajmatematike in tudiire

  (medpredmetno); postavljatikljunavpraanja,kiizhajajoizivljenjskihpoloajevalipasovezananarazisko-

  vanjematematinihproblemov; spoznavatimatematikokotproces,razvijatiustvarjalnostterzaupativlastnematematine

  sposobnosti; spoznavatiinuporabljatirazlineinformacijsko-komunikacijsketehnologije(IKT)kotpomo

  zauinkovitejeuenjeinreevanjeproblemov; presojati,kdajjesmiselnouporabitidoloenoinformacijsko-komunikacijskotehnologijoin

  razvitikritienodnosdoinformacijnaspletu.

  Kompetencesoopredeljenekotkombinacijaznanja,spretnostiinodnosov,ustrezajoihokoli-inam(UradnilistEUt.94/10,2006).Poukmatematikekotedentemeljnihsplonoizobrae-valnihpredmetovvgimnazijirazvijaosnovnomatematinokompetenco,nujnozaizraanjema-tematinihidej,sprejemanjeindoivljanjematematikekotkulturnevrednoteterpripomoretudiksamostojnemuodloanjuinpresoji.

  Matematinakompetencajesposobnostuporabematematineganainarazmiljanjazaree-vanjerazlinihmatematinihininterdisciplinarnihproblemov,sposobnostdoivljanjamatema-tikekotkulturnevrednotetersposobnostdoivljanjaininterpretacijesveta.Pritemjepomemb-no,dasointuitivniprocesireevanjapodkrepljenispravililogike(razmiljanjeinizpeljevanjezakljukov,argumentiranje,oblikovanjemodelov,formuliranjeinreevanjeproblemov).Mate-matinakompetencavkljuuje: poznavanje,razumevanjeinuporabomatematinihpojmovinpovezavemednjimiterizvaja-

  njeinuporabopostopkov; sklepanje,posploevanje,abstrahiranjeinreflektiranjenakonkretniinsploniravni; razumevanjeinuporabomatematinegajezika(branje,pisanjeinsporoanjematematinih

  besedil,iskanjeinupravljanjezmatematinimiviri); zbiranje,urejanje,strukturiranje,analiziranje,predstavljanjepodatkovterinterpretiranjein

  vrednotenjepodatkovoz.rezultatov; sprejemanjeindoivljanjematematikekotuporabnegaorodjainkulturnevrednote;

 • 7

  uporabo informacijsko-komunikacijsketehnologijepriusvajanjunovihmatematinihpoj-mov,izvajanjumatematinihpostopkov,preiskovanjuinreevanjumatematinihproblemovinuporabivnaravoslovju;

  raziskovanjeinreevanjeproblemov.

  Polegmatematinekompetence,kijepripoukumatematikesevedanajboljpoudarjena,paui-teljiinuiteljicematematikelahkozustrezniminainidelaspodbujajorazvojedrugihkompe-tenc: sporazumevanjevmaternemjeziku(slunorazumevanje,govornosporoanje,bralnorazu-

  mevanje,pisnosporoanje); sporazumevanjevtujihjezikih(predstavitiosnovnomatematinobesedilovenemtujemje-

  ziku); uenjeuenja(nartovanjelastnihaktivnosti,odgovornostzalastnoznanje,samostojnoue-

  nje,razvijanjemetakognitivnihznanj,delovnenavade); samoinciativnostinpodjetnost(ustvarjalnost,dajanjepobud,ocenatveganj,sprejemanje

  odloitev); razvijanjeosebnostnihkvalitet(socialnost,medsebojnevrednote,obvladovanjeustev)in

  razvijanjepozitivnesamopodobe.

  Vpovezaviznaravoslovnimipredmetispodbujamonaravoslovno-matematinezmonostizarazvojkompleksnegamiljenja:

  iskanje,obdelavainvrednotenjepodatkovizrazlinihvirov: zmonostpresoje,kdajjeinformacijapotrebna, nartnospoznavanjenainoviskanja,obdelaveinvrednotenjapodatkov, nartnoopazovanje,zapisovanjeinuporabaopaanj/meritevkotvirapodatkov, razvijanjerazumevanjainuporabesimbolnih/grafinihzapisov, uporabaIKTzazbiranje,shranjevanje,iskanjeinpredstavljanjeinformacij;

  uporabaosnovnestrokovneterminologijepriopisovanjupojavov,procesovinzakonitosti: razvijanjeeksperimentalnihspretnostiinmetodraziskovanja, navajanjenaizbiroinuporaboprimerneinvarneopreme, opredelitevdejavnikovposkusov(eksperimentov);razlikovanjemedkonstantamiinspre-

  menljivkami, presojazanesljivostipridobljenihrezultatov, navajanjenaargumentiranozakljuevanjepripredstavitvi;

  odnosnainodloitvenazmonost: zavedanje,kakonaravoslovno-matematineznanostiintehnologijavplivajonaivljenjein

  okolje, prepoznavanjeinprepreevanjenevarnostivskrbizazdravje, posobnostzaodgovornoinaktivnosodelovanjeprirazreevanjuproblemovintrajnost-

  nemsonaravnemrazvoju.

 • 8

  Pomembnidejavnikiprivsehkljunihkompetencahso:kritinomiljenje,ustvarjalnost,dajanjepobud,reevanjeproblemov,ocenatveganj,sprejemanjeodloitev,konstruktivnoobvladova-njeustev.

  Natannejesodejavnostizarazvojkompetencrazdelanevrazdelku5.2Dejavnosti za razvoj kompetenc.

 • 9

  3 CiLji in vSEbinECiljiinvsebinesourejenipotematskihsklopihinnepredvidevajoasovnerazporeditvesnovi.Obsegurposklopihinrazporeditevsklopovpoletnikihstaorientacijskainzauiteljanistaob-vezna.Oindividualnihrazporeditvahunihsklopovseuiteljiposvetujejoznotrajaktivamate-matikovisteole.Predlaganiobsegurvkljuujeobravnavonovesnovi(splonaznanja,poseb-naznanja),utrjevanje,uporaboIKT,preverjanjeinocenjevanje.Cilji invsebinesopostavljenitako,dapriobravnavinovihpojmovinvsebinznotrajsklopainmedsklopiizhajajoizpredhodnousvojenihciljevinvsebin,jihnadgradijoinpoglobijo.Ciljisklopovvodijovrazumevanjebistve-nihmatematinihpojmovinvsebin.Uiteljiinuiteljicestrokovnoavtonomnovletnipripraviinpripravinapoukpredvidijoobsegasazanjihovodoseganjegledenazmonostidijakov/dija-kinjterizbra