Učni načrt - Portal MIZŠ - Portal Ministrstvo za ... ?· Učni načrt GEOGRAFIJA Gimnazija; Splošna,…

  • Published on
    07-Apr-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>Uni nartGimnazija</p> <p>GEOGRaFija</p> <p>Gimnazija</p> <p>Uni nart</p> <p>ObvEzni pREdmEt (210 UR)matURa (105 UR)</p> <p>GEOGRaFija</p> <p>Splona, klasina, ekonomska gimnazija</p> <p>Uni nart</p> <p>GEOGRAFIJAGimnazija; Splona, klasina, ekonomska gimnazija Obvezni predmet (210 ur), matura (105 ur)</p> <p>Predmetna komisija:Igor Lipovek, Zavod RS za olstvo, predsednikKarmen Cunder, Osnovna ola Zalog, Ljubljana, lanicaAlenka Drago, Gimnazija entvid, Ljubljana, lanicadr. Karmen Kolenc Kolnik, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, lanicaDanijel Lilek, Zavod RS za olstvo, lanToma Ori, Osnovna ola Vodmat, Ljubljana, lanMarta Oti, Osnovna ola Franceta Preerna, Maribor, lanicadr. Anton Polak, Zavod RS za olstvo, landr. Tatjana Resnik Planinc, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, lanicaUro kof, Gimnazija Breice, lan</p> <p>Pri posodabljanju unega narta je Predmetna komisija za posodabljanje unega narta za geografijo izhajala iz ve-ljavnega unega narta za geografijo iz leta 1998.</p> <p>Avtorji:dr. Anton Polak, Zavod RS za olstvoAlenka Drago, Gimnazija entvid, Ljubljanadr. Tatjana Resnik Planinc, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijoUro kof, Gimnazija Breice</p> <p>Recenzenta:dr. Darko Ogrin, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijoAlenka Cevizovi Virant, Gimnazija Rogaka Slatina</p> <p>Izdala: Ministrstvo za olstvo in port, Zavod RS za olstvoZa ministrstvo: dr. Milan ZverZa zavod: mag. Gregor Mohori</p> <p>Uredili: Katja Krinik in Nataa PurkatJezikovni pregled: Mateja Tuek</p> <p>Sprejeto na 110. seji Strokovnega sveta RS za splono izobraevanje 14. 2. 2008</p> <p>CIP - Kataloni zapis o publikacijiNarodna in univerzitetna knjinica, Ljubljana</p> <p>371.214.1:91</p> <p> UNI nart. Geografija [Elektronski vir] : gimnazija : splona, klasina, ekonomska gimnazija : obvezni predmet (210 ur), matura (105 ur) / avtorji Anton Polak ... [et al.]. - Ljubljana : Ministrstvo za olstvo in port : Zavod RS za olstvo, 2008</p> <p>Nain dostopa (URL): http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/ss/programi/2008/Gimnazije/UN_GEOGRAFIJA_gimn.pdf</p> <p>ISBN 978-961-234-699-7 (Zavod RS za olstvo)</p> <p>1. Polak, Anton239218432</p> <p>Kazalo</p> <p>1 OpREdELitEv pREdmEta 7</p> <p>2 SpLOni CiLji/KOmpEtEnCE 82.1 Sploniciljipoukageografije 8</p> <p>2.1.1 Ciljinaspoznavnempodroju 82.1.2 Cilji,povezanizrazumevanjemprostora 82.1. Cilji,povezanizznanjeminrazumevanjemgeografskihstruktur, procesovinodnosov 92.1.4 Cilji,povezanizuporaboznanjainvein 92.1.5 Vzgojnicilji(povezavazdravljanskovzgojo,vzgojozasoitje,</p> <p>multikulturnoinmedkulturnovzgojo,okoljskovzgojoipd.) 102.2 Vkljuevanjekljunihkompetencvpoukgeografije 11</p> <p>2.2.1 Sporazumevanjevmaternemjeziku 112.2.2 Sporazumevanjevtujihjezikih 112.2. Matematinapismenost 122.2.4 Kompetencevznanostiintehnologiji 122.2.5 Digitalnekompetence 122.2.6 Uenjeuenja 12.2.7 Osebnostno-socialnezmonosti 12.2.8 Dravljanskezmonosti 12.2.9 Podjetnost 142.2.10Kulturnazavest 142.2.11Posebnegeografskezmonosti(raziskovanjeinrazumevanje</p> <p>geografskihprocesovinodnosovternjihovaprostorskarazsenost) 14</p> <p>3 CiLji in vSEbinE 16.1 Obageografija 16</p> <p>.1.1 Uvod 16.1.2 NastanekinzgradbaZemlje 16.1. PovrjeZemlje 17.1.4 Vremeinpodnebje 17.1.5 Prst 18.1.6 Rastlinstvoinivalstvo 19.1.7 Vodovje 19.1.8 Prebivalstvo 20.1.9 Naselja 20.1.10Kmetijstvo 20.1.11Energetikainindustrija 20.1.12Promet,telekomunikacijskoomreje 21.1.1Turizem 21.1.14Trajnostnirazvoj 21</p> <p>4</p> <p>.2Geografijasveta 22.2.1 Uvod 22.2.2 Azija 22.2. Afrika 2.2.4 LatinskaAmerika 24.2.5 SevernaAmerika 24.2.6 AvstralijainOceanija 25.2.7 Polarnaobmoja 26</p> <p>. Evropa 26..1 SplonooEvropi 26..2 SevernaEvropa 27.. ZahodnaEvropa 28..4 JunaEvropa 28..5 SrednjaEvropa 29..6 JugovzhodnaEvropa 0..7 VzhodnaEvropa 0</p> <p>.4 Slovenija 1.4.1 LegaSlovenijeinnjenpomenzanaravnoindrubenookolje 1.4.2 Povrjeinkamninskazgradba 1.4. Podnebje,prsti,rastlinstvo,ivalstvoinvodevSlovenijikotdejavniki</p> <p>zaivljenje 1.4.4 Prebivalstvo 2.4.5 Naselja .4.6 Kmetijstvoinpodeelje .4.7 Energetikainsurovine .4.8 Industrija 4.4.9 Promet 4.4.10Turizem 4.4.11PokrajinskainokoljskaprotislovjavSloveniji 5</p> <p>dOdatnO za pROGRamE, Ki izvajajO matURO iz GEOGRaFijE 6.5Geografskeznailnostislovenskihpokrajinregij 6</p> <p>.5.1 GeografskadelitevSlovenije 6.5.2 Alpskepokrajine 6.5. Predalpskepokrajine 7.5.4 ObsredozemskepokrajineinJadranskomorje 8.5.5 Dinarskokrakepokrajine 8.5.6 Obpanonskepokrajine 9.5.7 Slovencivzamejstvu 9.5.8 Slovenijapregled 9</p> <p>.6 Terenskodelo(nivezanonaletnikalivsebino) 40.7 Predlaganedodatneizbirnevsebine 41</p> <p>.7.1 Obageografija 41.7.2 Azija 41</p> <p>5</p> <p>.7. Afrika 41.7.4 LatinskaAmerika 41.7.5 SevernaAmerika 42.7.6 Avstralija 42.7.7 Polarnaobmoja 42.7.8 Evropa 42.7.9 Slovenija 4.7.10Izbirnonegledenaletnik 4</p> <p>4 pRiaKOvani dOSEKi/REzULtati 444.1 Splonaznanja 44</p> <p>4.1.1 Spoznavnopodroje 444.1.2 Sporazumevanjevmaternemjeziku 444.1. Sporazumevanjevtujihjezikih 444.1.4 Matematinapismenost 444.1.5 Zmonostdojemanjainuporabeznanostiintehnologije 454.1.6 Digitalnezmonosti 454.1.7 Uenjeuenja 454.1.8 Osebnostno-socialnezmonosti 454.1.9 Dravljanskezmonosti 464.1.10Podjetnost 464.1.11Kulturnazavest 46</p> <p>4.2 Posebnegeografskezmonosti,kiobsegajoraziskovanjeinrazumevanjegeografskihprocesovinodnosovternjihoveprostorskerazsenosti 474.2.1 Splono(terminologijainveine) 474.2.2 Zemljevidiinorientacijaternjunauporaba 474.2. Znanjeoziromavedenjeoprostoruinpokrajinah 484.2.4 Okoljskiproblemi 484.2.5 Geografskamedpredmetnostinkroskurikularnost 494.2.6 Samostojnogeografskoraziskovanje 494.2.7.Uenjeuenjainizraanjegeografskegaznanja 49</p> <p>5 mEdpREdmEtnE pOvEzavE 515.1 Predlaganevsebineinciljizamedpredmetnopovezovanje 51</p> <p>5.1.1 GeopolitinipoloajSlovenijeskozizgodovino,oblikovanjeetninegaozemlja(geografija,zgodovina) 51</p> <p>5.1.2 Geografskaodkritjaod15.do18.stoletja(geografija,zgodovina) 515.1. Kolonialnapodobasvetav19.in20.stoletju(geografija,zgodovina) 525.1.4 PoselitevAmerike(geografija,zgodovina) 525.1.5 Evropskiprostoriinkulture(geografija,zgodovina,sociologija) 55.1.6 Sestaveprebivalstva(geografija,sociologija) 55.1.7 RazvojZemlje,geolokedobeinkamnine(geografija,biologija,kemija,fizika) 545.1.8 Prst(geografija,biologija,kemija) 545.1.9 Rastlinstvoinivalstvo(geografija,biologija) 54</p> <p>6</p> <p>5.1.10Vodovje(geografija,kemija,fizika) 555.1.11Vremeinpodnebje(geografija,fizika) 555.1.12Okoljskiproblemi(geografija,biologija,kemija,sociologija) 55</p> <p>5.2Obveznaekskurzija 555. Kroskurikularnevsebine 56</p> <p>6 didaKtina pRipOROiLa 57</p> <p>7 vREdnOtEnjE dOSEKOv 60</p> <p>7</p> <p>1 OpREdELitEv pREdmEtaGeografijajevedaoZemljinempovrju.Ugotavljarazirjenost,vpliveinsoodvisnosttistihna-ravnihindrubenihpojavov,kisodelujejopri(pre)oblikovanjuZemljinegapovrja,terraziskujefunkcijskoorganizacijoprostorainodnosmedlovekominpokrajino.</p> <p>Osnovninamenpoukageografijeje,dadijakeusmerjavspoznavanjeinobvladovanjeivljenj-skihokoliin,kisenanaajonalovekovnaravniindrubeniivljenjskiprostor.Geografijajevprogramusrednjeolepredmet,kipomagamlademulovekupridobitiznanje,sposobnosti,veineinspretnosti,skaterimilahkorazumeojeinireokolje.Polegtegagavzgaja,dabitookoljeznalpravilnovrednotiti,spotovatiinznjimgospodariti.Znanjegeografijejesestavnideltemeljneizobrazbe,sajvsebujevedenjaodomoviniinsvetutervarovanjuokoljaingospo-darjenjuznjim.Taznanjapotrebujevsaklovekpredzaposlitvijoalinadaljnjimizobraevanjemnakaterikolistopnji.</p> <p>Pripoukugeografijeusposabljamodijakezaodgovoren,dejaveninsolidarenodnosdonarav-negaindrubenegaokolja,zareevanjeprostorskihproblemovinsoitjemednaravoinlove-kom.Poukteikrazvijanjupozitivnihustevdodomovine,obutkapripadnostisvojemunaroduoziromadraviterspotovanjunjenenaravneinkulturnedediine.Spoznavanjevrednotinlju-didomainposvetupripomorekrazumevanjumednaroditerspotovanjudruganosti.</p> <p>Zvsebinamiindejavnimimetodamipripoukugeografijerazvijamosposobnostdijakovzaupo-rabopreprostihraziskovalnihmetod,skaterimipridobivajo,urejajo,razlagajoinposredujejogeografskeinformacije,tersposobnostizauporabomedijev.Pripredmeturazvijamotudizani-manjedijakovzadomaopokrajinoindnevniutripivljenjaviriokolici,domoviniinposvetuterspodbujamonjihovoodzivanjenadnevnedogodke,simerjihuimodejavnegadravljan-stva.</p> <p>Navedeneciljedosegamospremiljenimizbiranjemvsebin,sodobnimididaktinimioblikamiinmetodami,pestroizbirouil,unihpripomokovinmedijevterimpogostejimneposrednimopazovanjemgeografskihprocesovinpojavovvokolju,vkateremtinastajajo.Velikopozornostposveamozlastipoukunaterenu,kajtistemomogoamodoivljajskiinuinkovitejipouk.</p> <p>8</p> <p>2 SpLOni CiLji/ KOmpEtEnCE2.1 Sploni cilji pouka geografije</p> <p>2.1.1 Cilji na spoznavnem podroju</p> <p>Dijakivprocesugeografskegaizobraevanjapridobivajoznanjeterrazvijajomiljenje,vei-neinodnose.Urijosevopazovanju,primerjanju,loginemsklepanju,posploevanjuindrugihspoznavnihveinah,kiomogoajopridobivanjekakovostnegaznanjaterustreznoodzivanjenaivljenjskeokoliine.</p> <p>2.1.2 Cilji, povezani z razumevanjem prostora</p> <p>Dijaki/dijakinje: pridobijoprostorskopredstavoodananjemsvetuindomaemokolju; ustvarjalnosprejemajoinrazumejodnevneinformacije,ki imajoprostorskorazsenostin</p> <p>vplivajonanjihovolastnoodgovornoravnanjeinodloanje; spoznajorazlinamerilazaregionalizacijo(lenitev pokrajin)insehkratizavedajoindividual-</p> <p>nostislehernepokrajinenasvetu; znajoumestitipokrajineinkrajevnekoireokoljealiobmoje; nauijosegeografskorazmiljatiopokrajinahinljudeh(opisatiizbranopokrajinoinumestiti</p> <p>njenpoloajinvlogogledenadravno,meddravnoinsvetovnoraven(npr.kiselde,turi-zem,svetovnodravljanstvo);</p> <p> znajopojasniti,zakajinkakosevpokrajinidogajajospremembeinkakovplivajonanjenrazvoj;</p> <p> znajobratirazlinetematskeinsplonezemljevide,tiskaneindigitalne; nauijoseizdelatinekaterevrstetematskihzemljevidov; znajoseorientiratinarazlinihzemljevidih(postopinjskimreiinvsmislunajdenjarazlinih</p> <p>pokrajin,mest,rekipd.); znajoseorientirativnaraviinuporabljativeustreznihpripomokov; vedo,kakozzemljevidinartovatipohode,ture,izleteipd.</p> <p>9</p> <p>2.1.3 Cilji, povezani z znanjem in razumevanjem geografskih struktur, procesov in odnosov</p> <p>Dijaki/dijakinje: poskuajorazumetipomensodobnihgeografskihkonceptovpripreuevanju,lenjenjuinor-</p> <p>ganiziranjuprostoranarazlinihravneh,tj.odmikrodomakroenotinsvetovneoziromaglo-balneravni,razumejopomenskorazlikomednaravno-indrubenogeografskimilenitvami;</p> <p> zavedajosepomenapovezovanjarazlinihznanjinveinkotnainacelovitegaobravnava-njasodobnihproblemovzakakovostnejerazumevanjedogajanjaokrogsebe;</p> <p> znajogeografskorazmiljati; razumejonajpomembnejenaravnogeografskeindrubenogeografskedejavnike,pojavein</p> <p>procesetakoposamezneprvinekotnjihovemedsebojnevzrono-posledinezveze; razumejozakonitostirazmestitevnaravno-indrubenogeografskihpojavovinprocesovter</p> <p>njihovvplivnarazvitostposameznih(izbranih)drav; razumejogeografskevzrokezakulturno,civilizacijskoinpolitinopestrostsveta; vzgajajosevduhustrpnostiinspotovanjaljudiinljudstev,kisodruganigledenajezik,</p> <p>vero,etninosestavo,navadeipd.; razumejoproblemevarstvageografskegaokoljatersezavedajopomenalovekakotpreobli-</p> <p>kovalcageografskegaokoljainprizadevanjdrubezavzdrevanjeravnovesjamedlovekovi-mihotenjiinnaravo;</p> <p> pridobivajosposobnostzavrednotenjeprotislovijvsodobnemsvetukotposledicrazvojaprebivalstvaingospodarstva,kertoneupotevaprostorskeomejitvematerialnihdejavnostiloveka;</p> <p> vrednotijorelativneprednostirazlinegarazvojazvidikaokoljskihproblemovinpriakovanihposledic;</p> <p> usposabljajosezaprepoznavanjenujnostisonaravnegarazvojaterodgovornostidoohranja-njafizinihinbiolokihivljenjskihrazmerzaprihodnjegeneracije.</p> <p>2.1.4 Cilji, povezani z uporabo znanja in vein</p> <p>Dijaki/dijakinje: senauijosamostojnegapridobivanjageografskegainsplonegaznanja; senauijouporabljatiubenikeindrugostrokovnoliteraturo; spoznavajopravilnouporabopreprostejihgeografskihmetodintehnikdelaterpotrebne</p> <p>pripomoke; pridobivajoinrazvijajosposobnostizaneposrednoinposrednoopazovanjenaravnihindru-</p> <p>benihdejavnikov,pojavovinprocesovvpokrajini; razvijajozmonostizaiskanjeinizbirorelevantnihpodatkovininformacijmedtevilnimimo-</p> <p>nostmi,kijihponujajopisniviriinsodobnatehnologija; seusposabljajozasamostojnouporabogeografskihvirov in literature (globusa,atlasov,</p> <p>kart,statistinegagradiva tergrafinihprikazov, slikovnegagradiva,potopisov, lankov,knjinegagradiva,zbirkgeografskihpodatkovipd.)v/narazlinihmedijih(asopisu,knjini-ci,medmreju,TV);</p> <p>10</p> <p> znajozapisovatiinprikazovatipodatkevrazlinihoblikahintehnikah(pisno,grafino,vta-belah);</p> <p> razvrstijopodatkevskupinepoizbranihkriterijihinjihuredijo; obvladajoosnovnestatistinemetode(vsota,srednjavrednost,indeksirastioziromazmanj-</p> <p>evanja); problemepreuijosamialivskupini,priemerupotevajonaelaindividualiziranegaalisku-</p> <p>pinskegadela,motivacije,ustvarjalnosti,radovednosti,odgovornosti; sskupinskimdelom,ekskurzijamiinterenskimdelomsenauijoprizadevatisizaskupne</p> <p>cilje,razvijajomedosebneveine,prevzemajorazlinevloge,sodelujejo,sedogovarjajo,izraajolastneidejeinupotevajorazlinepoglede;</p> <p> sosposobniosnovnihobliksamostojnegageografskegaraziskovanjanarazlinihravneh,zlastipanaprimerudomaepokrajine/regije,nauijosekritinovrednotitivire in izbratiustrezneargumentezapodporolastnihugotovitev(zupotevanjemnjihovestarostiinteav-nostiproblema);</p> <p> sedejavnoudeleujejoekskurzijinznajoonjihnapisatiustreznoporoilo; znajosamizaznatikljunegeografskeproblemeinsizamislitisvojopotnjihovegapreiskova-</p> <p>nja(pristopkproblemuinstrategijanjegovegareevanja); znajosamivrednotitisvojedeloinpredlagatispremembepriprihodnjemdelu; razvijajosposobnostverbalnega,kvantitativnegaingrafinegaizraanjageografskegazna-</p> <p>njazuporabosodobnihuil(besedila,slik,skic,kart,tabel,diagramov,grafikonov); seurijovkomuniciranjunarazlinenaine,vkljunozuporaboinformacijsketehnologije; razvijajo jezikovnespretnosti,spriporoenimbranjemvsebinv tujih jezikihpa jezikovne</p> <p>spretnostivtujemjeziku; spoznajorazlinepristopekuinkovitemuuenjugeografijeinjihpovezujejozuinkovitimi</p> <p>kognitivnimi(miselnimi)podporamiinorodji(grafinimiorganizatorji,miselnimivzorci,she-mami,analogijamiipd.);</p> <p> senapodlagigeografskihznanjusposobijozadelovanjevrazlinihokoliinah; sizraziskovanjeminlastnimipobudamipridobivajosamozaupanjedolastnihsposobnosti.</p> <p>2.1.5 vzgojni cilji (povezava z dravljansko vzgojo, vzgojo za soitje, multikulturno in medkulturno vzgojo, okoljsko vzgojo ipd.)</p> <p>Dijaki/dijakinje: razvijajopozitivnaustvadodomovine,obutekpripadnostisvojemunaroduindraviter</p> <p>spotovanjenjenenaravneinkulturnedediine; sevzgajajovzanimanjuzadrubenepotrebe,reevanjeskupnihprostorskih(trajnostnih)</p> <p>problemovnanacionalni,iriregionalniinsvetovniravni; razvijajosposobnostdoivljanjaraznolikostiinlepotnaravnegaokoljanaenistranitervred-</p> <p>notenjarazlinihivljenjskihokoliinindrubenihpotrebnadrugistrani; privzemajoskrbzauravnoteenoraboprostoraterohranjanjekakovostinaravnegaindru-</p> <p>benegaokoljazaprihodnjegeneracije(trajnostnirazvoj);</p> <p>11</p> <p> sevzgajajovrazumevanjupomenavrednotpriodloanjuoposegihvprostor; razvijajozavestoreevanjulokalnih,regionalnihinsvetovnihproblemovponaelihtrajnost-</p> <p>negarazvojainnaelihSvetovnedeklaracijeolovekovihpravicah; spotujejopravicodoenakopravnostivsehljudi; spreuevanjemge...</p>