Učni načrt - Portal MIZŠ ?· Učni načrt FILOZOFIJA Gimnazija; Splošna, klasična, strokovna gimnazija Obvezni, izbirni predmet, matura (70/105/210 ur) Predmetna komisija: Mišo Dačić, Zavod

  • Published on
    30-Jan-2018

  • View
    222

  • Download
    4

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>Uni nartGimnazija</p><p>FiLOzOFija</p></li><li><p>Gimnazija</p><p>Uni nart</p><p>Obvezni, izbirni predmet, matUra (70/105/210 Ur)</p><p>FiLOzOFija</p><p>Splona, klasina, strokovna gimnazija</p></li><li><p>Uni nart</p><p>FILOZOFIJAGimnazija; Splona, klasina, strokovna gimnazijaObvezni, izbirni predmet, matura (70/105/210 ur)</p><p>Predmetna komisija:Mio Dai, Zavod RS za olstvo, Gimnazija Kranj, predsednikAlenka Hladnik, Srednjeolski center Rudolfa Maistra Kamnik, lanicadr. Marjan imenc, Gimnazija Beigrad, Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, landr. Lenart kof, Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno sredie Koper, lan</p><p>Pri posodabljanju unega narta je Predmetna komisija za posodabljanje unega narta za filozofijo izhajala iz veljavnega unega narta za filozofijo iz leta 1998.</p><p>Recenzenta:dr. Dean Komel, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta Aleksander Cvek, Gimnazija Nova Gorica</p><p>Izdala: Ministrstvo za olstvo in port, Zavod RS za olstvoZa ministrstvo: dr. Milan ZverZa zavod: mag. Gregor Mohori</p><p>Uredila: Nataa PurkatJezikovni pregled: Tatjana Lien</p><p>Sprejeto na 110. seji Strokovnega sveta RS za splono izobraevanje 14. 2. 2008.</p><p>CIP - Kataloni zapis o publikacijiNarodna in univerzitetna knjinica, Ljubljana</p><p>371.214.1:1</p><p> UNI nart. Filozofija [Elektronski vir] : gimnazija : splona, klasina, strokovna gimnazija : obvezni, izbirni predmet, matura (70, 105, 210 ur) / predmetna komisija Mio Dai ... [et al.]. - Ljubljana : Ministrstvo za olstvo in port : Zavod RS za olstvo, 2008</p><p>Nain dostopa (URL): http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/ss/programi/2008/Gimnazije/UN_FILOZOFIJA_gimn.pdf</p><p>ISBN 978-961-234-695-9 (Zavod RS za olstvo)1. Dai, Mio</p><p>239216128</p></li><li><p>Kazalo</p><p>1 OpredeLitev predmeta 5</p><p>2 SpLOni CiLji/KOmpetenCe 62.1 Operativnicilji/kompetence 6</p><p>3 CiLji in vSebine 7.1 ModulAsplonainstrokovnagimnazija(70ur) 7</p><p>.1.1 Posebniciljimodula 7.1.2 lenitevvsebin 7</p><p>.1.2.1 Kajjefilozofija?(10ur) 7.1.2.2 Kajlahkovem?(15ur) 7.1.2. Kajnajstorim?(15ur) 8.1.2.4 Izbirnatema(25ur) 9</p><p>.1. Izvedbeninapotki 10.2ModulBklasinagimnazija(105ur) 10</p><p>.2.1 Posebniciljimodula 10.2.2lenitevvsebin 10</p><p>.2.2.1 Kajjefilozofija?(5ur) 10.2.2.2Antinafilozofija(0ur) 11.2.2.Kajlahkovem?(15ur) 11.2.2.4Kajnajstorim?(15ur) 12.2.2.5 Izbirnatema(25ur) 1</p><p>.2.Izvedbeninapotki 1.ModulCizbirnimodul(210ur) 14</p><p>..1 Cilji 14..2Vsebine 14</p><p>..2.1 Teme 14..2.2Filozofskobesedilo 17..2.Naloga 19</p><p>..Izvedbenapojasnila 19</p><p>4 priaKOvani dOSeKi/rezULtati 20</p><p>5 medpredmetne pOvezave 215.1 Medpredmetnepovezave 215.2 Kroskurikularneteme 22</p><p>6 didaKtina pripOrOiLa 26.1 Izhodiepouka 26.2 Izvedbapouka 2</p><p>6.2.1 Izbirnost 2</p></li><li><p>4</p><p>6.2.2Metodepouevanja 26.2.2.1 Dialog 246.2.2.2Branjefilozofskihbesedil 246.2.2.Pisanje 24</p><p>7 vrednOtenje dOSeKOv 25</p></li><li><p>5</p><p>1 OpredeLitev predmetaFilozofijajesplonoizobraevalnipredmet.Vgimnazijskemprogramusepouujev.ali4.letnikuoziromavobehletnikih.Vsploniinstrokovnigimnazijiobsega70ur,vklasini105ur,kotizbirnimodulpaimadodatnih210ur.</p><p>Filozofijajebilaobrojstvuzahodnecivilizacijeopredeljenakotljubezendomodrosti.Ukvarjasezvpraanji,kisijihljudjeeodnekdajzastavljajo.Ojevzeto,jefilozofijakritinarefleksijaizkustva,vednostiindelovanja,kiposkuaopredelitinaelavednostiinvrednote,kiusmerjajodelovanje.Prekrazlinihmetodolokihpristopovfilozofijapodajaodgovorenatemeljnavpraanjasvetainloveka.Ssvojihdisciplinarnihpodroijinsstaliarazlinihsodobnihfilozofskiholanalizirasouinkovanjemedsvetominlovekom.Kottaknajefilozofijazavezanaiskanjuodgovorovnaaktualnavpraanjadrubenegasobivanja,razlagisodobnihdrubenihpojavovinopredelitvilovekovegamestuvokolnemsvetu(naravaindruba)intakoljudempomagaprioblikovanjunjihovegaivljenja.</p></li><li><p>6</p><p>2 SpLOni CiLji/ KOmpetenCePoukfilozofijeuvajadijake/dijakinjevfilozofskoraziskovanjelastnegaivljenja: usmerjajihvsamostojno,ustvarjalnomiljenjeinpresojanje; spodbujarazmislekonjihsamihinsvetu,drubiinnaravi; spodbujakritinorefleksijovsakdanjegaizkustva,vednosti,vrednotindelovanja; omogoarazumetipomenrazlinihdisciplinarnihusmeritevvfilozofijiinvlogoposameznih</p><p>filozofskihol; prispevakrazvijanjujezikovnegaizraanja; vodikstrpnemudialogunapodlagirazumskihutemeljitevargumentov; omogoarazumeti,kakosotemeljnifilozofskipojmiosnovahumanistike,druboslovja,na</p><p>ravoslovja,religijeinumetnosti; pomagapriusmerjanjuvivljenju.</p><p>2.1 Operativni cilji/kompetencePripoukufilozofijedijaki/dijakinje: odkrivajoinraziskujejofilozofskavpraanja, filozofskopreuujejopojme, povezujejoraziskovanjepojmovinteavzosebnimizkustvom,ustreznimiavtorjiinbesedili, oblikujejoinpredstavljajorazumskeutemeljitve, uporabljajojezikjasno,konsistentnoinustreznoobravnavanimvpraanjem, vzpostavljajodialogmedosebnoizkunjoinrazlinimifilozofskimitradicijami.</p><p>Takoskozinavedeneciljedijaki/dijakinjerazvijajosposobnostkritinegamiljenjainetinerefleksije,zaradiesarselajeznajdejovivljenjuinsamostojnoodloajovdemokratinidrubi.Kersofilozofskavpraanjaodprta,ukvarjanjeznjimispodbujaodprtostduhainpoglabljasposobnostustvarjalnegaoblikovanjanovihidejinreitevteav.</p></li><li><p>7</p><p>3 CiLji in vSebine3.1 modul a splona in strokovna gimnazija (70 ur)</p><p>3.1.1 posebni cilji modula</p><p> refleksijavednostiinvrednot, orientacijavivljenju.</p><p>3.1.2 lenitev vsebin</p><p>.1.2.1 Kajjefilozofija?(10ur)</p><p>CiljiDijaki/dijakinje: razumejoposebnostifilozofskezastavitvevpraanj, razumejofilozofsketemeljenaegarazumevanjasvetainsamegasebe.</p><p>vsebine: filozofijainvsakdanjeizkustvo, filozofskozastavljanjevpraanj, izvorfilozofskihvpraanj, filozofijainrazlinapodrojalovekegaizkustva(znanost,umetnost,religija)indelovanja, filozofskediscipline, nastanekinpoglavitnaobdobjazgodovinefilozofije, filozofijakottradicijainfilozofijakotosmiljanjesveta, filozofijainsvobodaduha.</p><p>.1.2.2 Kajlahkovem?(15ur)</p><p>CiljiTemauvededijake/dijakinjevproblematikospoznanja,karpomeni,da: poznajoinrazumejoosnovnavpraanjategapodroja; sosposobnianaliziratidoloenospoznavnovpraanjeinrazumetipredlaganereitve; znajouporabljatitemeljnepojme; znajouporabitipridobljenaspoznanjazarazumevanjeznanstvenegaspoznanja,skaterimse</p><p>sreujejopridrugihpredmetih;</p></li><li><p>8</p><p> sosposobnipremislekaotem,kajjekritinomiljenje; ozavestijoinanalizirajosvojodnosdoznanstvenihspoznanj,skaterimisesreujejopridru</p><p>gihpredmetih,ezlastipremislijoovlogiznanostivlovekemivljenju; nakoncuznajopridobljeneuvideuporabitizapremisleksvojegaodnosadospoznanja.</p><p>predlogi vsebin:</p><p>Pojmi spoznanje,dvom,gotovost,vednost,resnica; izkustvoinrazum,empirinoinracionalno,aprioriinaposteriori; objektivnoinsubjektivno,relativnoinabsolutno,dogmatinoinkritino; indukcija,dedukcija,drugemetodespoznanja.</p><p>Avtorji Protagora(relativnostspoznanja), Platon(vednostinmnenje), Descartes(racionalistinopojmovanjespoznanja), Locke(empiristinopojmovanjespoznanja), Kant(pogojimonostispoznanja).</p><p>Problemskisklopi sestavinespoznanjainrazmerjamednjimi, spoznavnemetodeinsredstva, temeljnavpraanjaspoznanja, odnosmedsubjektominpredmetomspoznanja, glavnespoznavnoteoretskeusmeritve, kritinomiljenje.</p><p>.1.2. Kajnajstorim?(15ur)</p><p>CiljiTemauvededijake/dijakinjevfilozofskoproblematikoetike,karpomeni,da: poznajoinrazumejonekateratemeljnavpraanjategapodroja; sojihzmonianaliziratiinrazumetipredlaganereitve; znajouporabljatitemeljnepojme; znajopovezatipridobljenoznanjezosebnimpremislekomonaelih,kivodijonaeravna</p><p>nje.</p><p>predlogi izvedbe vsebin:</p><p>Pojmi etikainmorala, svobodainodgovornost,</p></li><li><p>9</p><p> dobroinvrline, dolnostugodje,sreaindobroivljenje.</p><p>Avtorji Epikur(ugodje), Aristoteles(sreainvrlina),Mill(koristnostdejanja), Kant(dolnost), Nietzsche(kritikatradicionalnemorale), Sartre(svobodaintesnoba).</p><p>Problemskisklopi lovekinnjegovodelovanje, vrednoteinmoralnost, racionalna,emotivna,religioznaipd.utemeljitevmoraleetikakotfilozofijamorale,moralnirelativizem.</p><p>.1.2.4 Izbirnatema(25ur)</p><p>Uiteljskupajzdijakiizbereproblem,dvaalivsmiselnocelotopovezannizproblemov(izbornizaprt,sprejemljivojevsakofilozofskoutemeljenospraevanje).Temeljizbiresointeresiuiteljaindijakov;vstrokovnihgimnazijahseboizbirnatematakoveinomaujemalazobarvanostjogimnazijskegaprograma(vumetnikihgimnazijahbo,denimo,najvekratspodrojaestetike).</p><p>CiljiDijaki/dijakinjenajpoglobljenorazumejoizbranofilozofskoproblematiko,karpomeni,da: poznajoinrazumejoizbraniproblem; gaznajoanaliziratiinrazumejoobravnavanereitve; znajouporabitikljunepojme; znajosamostojnorazmiljatiodanitemiintematikopovezatissvojimizkustvom.</p><p>predlogi izbirnih vsebinNavedenasotemeljnapodrojainprivsakemsamoenaalivemogoihtem;gretorejsamozanekajzgledov,uiteljpalahkoizbereteme,kitunisoomenjene: ontologijainmetafizika:podrojabitiinenotnostbiti,bitinbistvo; filozofijareligije:bistvoreligije,dokazovanjebojegabivanja; antropologija:kdo(kaj)jelovek; estetika:lepotainresnicavumetnosti; politinafilozofija:etikainpolitika; zgodovinafilozofije:spoznavanjetemeljnihfilozofskihstalivzgodovinimiljenja; etinavpraanjasodobnosti(smiselivljenja,smrt,samomor,abortus,evtanazija,pravicei</p><p>vali,ekolokavpraanja...);moralnedilemetekmovalnegaporta.</p></li><li><p>10</p><p>3.1.3 izvedbeni napotki</p><p>Uiteljpolastnipresojiizberetisteprobleme,reitveinpojme,kisemuzdijobistvenizarazumevanjeneketeme. Izbirnatemaninujnoloenaenota.Lahkosejovkljuivobravnavospoznanjaoziromaetike</p><p>insejinameniveasa,smiselnopaje,dasepoukzizbirnimivsebinamiizvajanakonculeta,kosodijakienekolikouvedenivfilozofijoinlahkopripoukuboljsodelujejo.</p><p> Vlenitviprogramajeporazdeljenihsamo60ur;vanjemorauiteljvkljuititudiaszautrjevanjeinpreverjanje.Deseturjezaradilajeuresniitveciljevnerazporejenih.</p><p>3.2 modul b klasina gimnazija (105 ur)</p><p>3.2.1 posebni cilji modula</p><p> refleksijavednostiinvrednot, orientacijavivljenju, uvodvantinofilozofijo.</p><p>3.2.2 lenitev vsebin</p><p>.2.2.1 Kajjefilozofija?(5ur)</p><p>CiljiDijaki/dijakinje: razumejoposebnostifilozofskezastavitvevpraanj, razumejofilozofsketemeljenaegarazumevanjasvetainsamegasebe.</p><p>vsebine: filozofijainvsakdanjeizkustvo, filozofskozastavljanjevpraanj, izvorfilozofskihvpraanj, filozofijainrazlinapodrojalovekegaizkustva(znanost,umetnost,religija)indelovanja, filozofskediscipline, nastanekinpoglavitnaobdobjazgodovinefilozofije, filozofijakottradicijainfilozofijakotosmiljanjesveta, filozofijainsvobodaduha.</p></li><li><p>11</p><p>.2.2.2Antinafilozofija(0ur)</p><p>CiljiDijaki/dijakinje: pridobijopregledantinefilozofije; razumejoglavnavpraanjatefilozofije; znajouporabititemeljnepojme; znajorazloitireitve,kisojihpredlagalitedanjifilozofi.</p><p>vsebine: predsokratskamisel:naukopoelihinelementih,vpraanjebiti,postajanjaingibanja,mitin</p><p>logos; grkasofistika:problemlovekainspoznanja; Sokrates:teorijapojmainnaukovrlini,neraziskovanegaivljenjanivrednoiveti; Platon:naukoidejahinspoznavanju,dobroinpravino; Aristoteles:kritikaplatonistinegadualizma,teorijasubstanceinkategorijebivajoega,teo</p><p>rijaznanosti,aristotelskaslikasveta,etikavrline; helenistinafilozofija:dogmatizeminskepticizem,filozofijakotnainivljenja,poglobitev</p><p>etinegainodnosdotranscendence,kranstvoingrkafilozofija.</p><p>.2.2.Kajlahkovem?(15ur)</p><p>CiljiTemauvededijake/dijakinjevproblematikospoznanja,karpomeni,da: poznajoinrazumejotemeljnavpraanjategapodroja; sosposobnianaliziratidoloenspoznavniprobleminrazumetipredlaganereitve; znajouporabljatitemeljnepojme; znajouporabitipridobljenaspoznanjazarazumevanjeznanstvenegaspoznanja,skaterimse</p><p>sreujejopridrugihpredmetih; sosposobnipremislekaotem,kajjekritinomiljenje; ozavestijoinanalizirajosvojodnosdoznanstvenihspoznanj,skaterimisesreujejopridru</p><p>gihpredmetih,ezlastipremislijoovlogiznanostivlovekemivljenju; nakoncutemeznajopridobljeneuvideuporabitizarazglabljanjeosvojegamodnosudospo</p><p>znanja.</p><p>predlogi izvedbe vsebin:</p><p>Pojmi spoznanje,dvom,gotovost,vednost,resnica; izkustvoinrazum,empirinoinracionalno,aprioriinaposteriori; objektivnoinsubjektivno,relativnoinabsolutno,dogmatinoinkritino; indukcija,dedukcija,drugemetodespoznanja.</p></li><li><p>12</p><p>Avtorji Protagora(relativnostspoznanja), Platon(vednostinmnenje), Descartes(racionalistinopojmovanjespoznanja), Locke(empiristinopojmovanjespoznanja), Kant(pogojimonostispoznanja).</p><p>Problemskisklopi sestavinespoznanjainrazmerjamednjimi, spoznavnemetodeinsredstva, temeljnavpraanjaspoznanja, odnosmedsubjektominpredmetomspoznanja, glavnespoznavnoteoretskeusmeritve, kritinomiljenje.</p><p>.2.2.4Kajnajstorim?(15ur)</p><p>Cilji Temauvededijake/dijakinjevfilozofskoproblematikoetike,karpomeni,da: poznajoinrazumejonekateratemeljnavpraanjategapodroja; sojihzmonianaliziratiinrazumetipredlaganereitve; znajouporabljatitemeljnepojme; znajopovezatipridobljenoznanjezosebnimpremislekomonaelihnaegaravnanja.</p><p>predlogi izvedbe:</p><p>Pojmi etikainmorala, svobodainodgovornost, dobroinvrline, dolnostugodje,sreaindobroivljenje.</p><p>Avtorji Epikur(ugodje), Aristoteles(sreainvrlina),Mill(koristnostdejanja), Kant(dolnost), Nietzsche(kritikatradicionalnemorale), Sartre(svobodaintesnoba).</p></li><li><p>1</p><p>Problemskisklopi lovekovodelovanje, vrednoteinmoralnostracionalna,emotivna,religioznaipd.utemeljitevmorale, etikakotfilozofijamorale,moralnirelativizem.</p><p>.2.2.5Izbirnatema(25ur)</p><p>Uiteljskupajzdijakiizbereproblemalidva,alivsmiselnocelotopovezannizproblemov(izbornizaprt,sprejemljivojevsakofilozofskoutemeljenospraevanje).Temeljneizbiresointeresiuiteljaindijakov;vstrokovnihgimnazijahseboizbirnatematakoveinomaujemalazobarvanostjogimnazijskegaprograma(vumetnikihgimnazijahbo,denimo,najvekratspodrojaestetike).</p><p>CiljiDijaki/dijakinjenajpoglobljenorazumejoizbranofilozofskoproblematiko,karpomeni,da: poznajoinrazumejoizbraniproblem; gaznajoanaliziratiinrazumejoobravnavanereitve; znajouporabitikljunepojme; znajosamostojnorazmiljatiodanitemiintematikopovezatissvojimizkustvom.</p><p>predlogi izbirnih temNavedenasotemeljnapodrojainprivsakemsamoenaalivemonihtem;gretorejsamozanekajzgledov,uiteljpalahkoizbereteme,kitunisoomenjene: ontologijainmetafizika:podrojabitiinenotnostbiti,bitinbistvo; filozofijareligije:bistvoreligije;dokazovanjebojegabivanja; antropologija:kdo(kaj)jelovek; estetika:lepotainresnicavumetnosti; politinafilozofija:etikainpolitika; zgodovinafilozofije:spoznavanjetemeljnihfilozofskihstalivzgodovinimiljenja; etinavpraanjasodobnosti:smiselivljenja,smrt,samomor,abortus,evtanazija,pravicei</p><p>vali,ekolokavpraanja; etinedilemetekmovalnegaporta.</p><p>3.2.3 izvedbeni napotki</p><p>Uiteljpolastnipresojiizberetisteprobleme,reitveinpojme,kisemuzdijobistvenizarazumevanjeneketeme. Izbirnatemaninujnoloenaenota.Lahkosejovkljuivobravnavotemespoznanjaoziroma</p><p>etike,smiselnopaje,dasepoukzizbirnimivsebinamiizvajanakonculeta,kosodijakienekolikouvedenivfilozofijoinlahkoboljsodelujejo.Nujnopajeizbirnotemooblikovatitako,dapoukfilozofijezadijaketvorismiselnoceloto.</p></li><li><p>14</p><p> Vtemmodulujeantinafilozofijanavedenakotloenaenota,vendartonepomeni,dasejoobravnavasamotakrat.Priporoljivoje,dajouiteljustreznovkljuitudivobravnavodrugihtem.Mogoepajetudi,danamenipregleduantinefilozofijesamonekajur,preostalepavkljuivdrugetriteme,takodajihporabizaobravnavoantinegaprispevkaknjim.</p><p> Vlenitviprogramajeporazdeljenihsamo90ur;semmorauiteljvkljuititudiaszautrjevanjeinpreverjanje.Petnajsturjenerazporejenihzaradilajeuresniitveciljev.</p><p>3.3 modul C izbirni modul (210 ur)</p><p>3.3.1 Cilji</p><p>Dijaki/dijakinjesosposobni: razvitifilozofskiargumentnapodlagilastnegaizkustvaterpoznavanjainrazumevanjafilo</p><p>zofskihpojmovinvpraanj; filozofskopredstaviti,interpretiratiinovrednotitiizbranofilozofskobesedilo; samostojnoraziskatiizbranofilozofskovpraanjestudijemrazlinihvirov.</p><p>3.3.2 vsebine</p><p>..2.1 Teme</p><p>Zadoaizbiraeneteme.Izbirajeprepuenauitelju;tasetudiodloi,kakob...</p></li></ul>