Ümumtəhsil məktəblərinin 6-cı sinfi üçün “Həyat bilgisi – 6” dərslik

  • Published on
    28-Jan-2017

  • View
    226

  • Download
    12

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>mumthsil mktblrinin 6-c sinfi n Hyat bilgisi 6 drslik komplektin </p><p>dair TQDK-nn monitorinqinin yekun ryin mllifin mnasibti </p><p> Ryd qeyd olunanlar Ry cavab </p><p>1. Struktur v inteqrasiya baxmndan 1. Struktur v inteqrasiya baxmndan </p><p>1. Drslik komplekti drslikdn v </p><p>mllim n metodik vsaitdn ibartdir. </p><p>Drslik Mndricat, Mnim mnvi </p><p>almim, Dvltim arxalanram, </p><p>Canszdan canlya, Thlksiz hyat </p><p>blmlri zr 23 mvzunu hat etmidir. </p><p>Drslik komplektind 4 mzmun xtti </p><p>zr sas v alt-standartlarn realladrlmas </p><p>nzrd tutulmudur. </p><p>Azrbaycan Respublikas Thsil </p><p>Nazirliyinin tsdiq etdiyi tdris planna </p><p>gr, fnnin tdrisi n hftd bir saat </p><p>olmaqla, 32 saat vaxt ayrlmdr. Tbii ki, </p><p>drslikdki materiallar da buna uyun </p><p>olmaldr. Lakin drslikd 23 mvzu var. </p><p>Sonuncu mvzunun tdrisi n 2 saat </p><p>nzrd tutulmu, qalan 8 saatn istifad </p><p>olunmas is Mllim n metodik </p><p>vsaitin 78-ci shiflrind verilmi </p><p>Tematik planladrma cdvlind bel </p><p>tvsiy edilmidir: </p><p> Kiik summativ qiymtlndirm 6 saat </p><p> Byk summativ qiymtlndirm 2 saat </p><p>Yarmillr zr 2 byk summativ </p><p>qiymtlndirmnin (BSQ) keirilmsi he </p><p>bir mbahis dourmur. Lakin cmi 32 </p><p>saatlq drs hcmi rivsind lav olaraq </p><p>6 saatn da kiik summativ qiymtlndirm </p><p>(KSQ) n tvsiy olunmas </p><p>mqsdmvafiq hesab edilmir. </p><p>2. Drslik yaradclnda n nmli </p><p>msllrdn biri tlim materiallarnn </p><p>pedaqoji prinsiplr uyun ardcllqla </p><p>dzlmsidir. Bel ki, mzmun baxmndan </p><p>ardcllq tdris vahidlrinin v mvzularn </p><p>saddn-mrkkb doru sralanmasn, </p><p>tematik baxmdan ardcllq bu sralamada </p><p>tarixi gnlrin v lamtdar hadislrin </p><p>diqqt alnmasn, mntiqi baxmdan </p><p>ardcllq is vvlki tlim materiallar </p><p>vasitsil nvbti materiallarn </p><p>mnimsnilmsin zmin hazrlanmasn </p><p>nzrd tutur. </p><p>1. 32 saatlq drs hcmi rivsind lav </p><p>ola-raq 6 saatn kiik summativ qiymtlndirm </p><p>(KSQ) n tvsiy edilmsi (hr drd drsdn </p><p>sonra) normal bir haldr. Bel ki Azrbaycan </p><p>Respubli-kasnn thsil nazirinin 2 sentyabr 2013-</p><p>c il tarixli 792 nmrli mrinin 4.4. v 4.7-ci </p><p>bndlrini n-zriniz atdrmaq istrdik: </p><p>4.4. Kiik summativ qiymtlndirm hr td-</p><p>ris vahidinin sonunda, alt hftdn gec </p><p>olmayaraq, mllim trfindn keirilir. </p><p>4.7. Kiik v byk summativ qiymtln-</p><p>dirmlrin keirilm vaxt illik planladrmada n-</p><p>zrd tutulur. </p><p>Hyat bilgisi fnni hftd bir df tdris </p><p>olunduundan mktbdaxili qiymtlndirm qay-</p><p>dalarna sasn KSQ blmlrin sonunda aparl-</p><p>mdr. Mhz bu sbbdn d KSQ-y 6 saat vaxt </p><p>ayrlmdr. </p><p> 2. Hm drslik mllifi, hm biologiya fnn </p><p>kurikulumunu hazrlayan ii qrupun fal zv, </p><p>hm d tlimi kimi drsliklrin hazrlanmasnda </p><p>mvzularn ardcll (mntiqi, xronoloji v sa-</p><p>ddn mrkkb) prinsipinin gzlnilmsinin va-</p><p>cibliyi nzr alnmdr.Lakin hr mllif bu </p><p>ardclla mxtlif nqteyi-nzrdn yanaa bilr. </p><p>Szsz ki, buna standart yanama mmkn deyil-</p><p>dir. </p><p> VI sinif Hyat bilgisi fnn kurikulumunda </p><p>realladrlmas nzrd tutulmu 4.2.2. Yol ni-</p><p>anlarnn tyinatna uyun bacarqlar nmayi </p><p>etdirir standartn nzriniz atdrmaq </p><p>istrdik.Bu standartyol hrkti qaydalarn deyil, </p><p>aa </p></li><li><p>Lakin drslikd bu prinsiplr tam ml </p><p>olunmamdr. Msln, yol hrkti </p><p>qaydalar il bal bilik, bacarq v vrdilr </p><p>digr lklrd tdris ilinin balancnda </p><p>formaladrlr. Bunun balca sbblrindn </p><p>biri, mnimsnilmi yol hrkti </p><p>qaydalarnn ttil dvrnd yaddan xma </p><p>ehtimal, elc d agirdlrin yeni </p><p>yalarna uyun qaydalar vaxtnda </p><p>yrnmsi zrurtidir. Htta bunu nzr </p><p>alan Dvlt Yol Polisi hr il tdris ilinin </p><p>balancnda thlksizlik ongnly v </p><p>ya thlksizlik ayl da keirir. Ona </p><p>gr d bu mvzunun tdris ilinin sonunda </p><p>tqdim edilmsi dzgn hesab edilmir. </p><p>3. Mlum olduu kimi, salamlqla bal </p><p>problemlr adtn daha ox payz aylarnda </p><p>yaranmaa balayr. Xsusn d yoluxucu </p><p>xstliklr qrip, angina v skrk ktlvi </p><p>hal alr. Ona gr d salamlqla bal </p><p>mvzular aktuallq nzr alnmaqla, </p><p>adtn bu dvrd tdris edirlr. Lakin </p><p>drslikd bu mvzularn tdrisi aprel aynn </p><p>vvlin havalarn istildiyi dvr </p><p>nzrd tutulmudur. </p><p>Sonuncu tdris vahidinin Thlksiz </p><p>hyatn birinci tdris vahidi kimi tqdim </p><p>edilmsipedaqoji baxmdan daha doru </p><p>olard. </p><p>4. Drslikd fnlraras inteqrasiya </p><p>baxmndan da myyn qsurlar var. </p><p>Msln, 15-ci mvzuda mxtlif canllarn </p><p>hceyrlri v mikroskopla bal tqdim </p><p>edilmi mlumatlar Biologiya-6 </p><p>drsliyind (sh. 28-40) tbii olaraq daha </p><p>trafl rh olunmudur. Ona gr d bu </p><p>mvzunun agird Biologiya drsliyindn </p><p>yrndikdn sonra, Hyat bilgisind </p><p>verilmsi dzgn olard. </p><p> 5. Drslikd he bir dvlt bayramna </p><p>yer ayrlmamdr. Halbuki Mnim mnvi </p><p>almim v Dvltim arxalanram </p><p>blm-lrind formaladrlmas nzrd </p><p>tutulan bilik v bacarqlarn xeyli hisssini </p><p>siniflrdn indiydk agirdlrin tandqlar yol </p><p>nianlarnn qrupladrlmasn (stnlk, </p><p>qadaan, servis, xbrdarlq, mcburi hrkt </p><p>istiqamti, mlumatverici-gstrici, lav </p><p>mlumat, nqliyyat vasitlrini tanma nianlar) </p><p>tlb edir. </p><p>Siz bu nqteyi-nzrdn yanadnz kimi, </p><p>mn d bir mllif v eyni zamanda mllim kimi </p><p>VI sinfin yeniyetmlik dvrn tsadf etdiyini </p><p>sas gtrrk bu yada agirdlrin yoldalar, va-</p><p>lideynlri v s. il nsiyytd qarladqlar prob-</p><p>lemlri sas gtrrk mvzular bu ardcllqla </p><p>vermyi mqsduyun hesab etmim. </p><p>3. Bu fikri he bir mntiq uyun hesab etmi-</p><p>rik. nki orqanizmin yaz aylarnda da m-</p><p>qavimti azalr. Eyni zamanda yay aylarnda da </p><p>epidemiyalar qalmazdr. Yoluxucu xstliklr </p><p>srasna yalnz qripi, anginan aid etmk olmaz. </p><p>Hesab edirik ki, illik planladrma trtib </p><p>edrkn illik planladrmann aparlmas </p><p>qaydalarna mvafiq olaraq (MMV-d sh.15) </p><p>tdris vahidlrinin v mvzularn ardcllnda </p><p>mllimlr dyiiklik edbilrlr. nki </p><p>planladrma mllimin znmxsus faliyyt is-</p><p>tiqamtidir. </p><p>4.Nzriniz atdrm ki,Biologiya 6 drs-</p><p>liyi Bak, Hyat bilgisi 6 drsliyi is rq-</p><p>Qrb Nriyyat Evi trfindn ilnilmidir. </p><p>Drs-liklr yazlarkn digr nriyyatlarn </p><p>mlliflri il mzakir olunmur. </p><p>2-ci trfdn yazdnz irad tamamil yan-</p><p>ldr. nki Biologiya fnninin mumthsil </p><p>mktblrind hftd 2 saat, Hyat bilgisi </p><p>fnninin is hftd 1 saat tdris olunduunu </p><p>nz-r almaqla, mxtlif canllarn hceyrlri v </p><p>mikroskopla bal tqdim edilmi mlumatlar </p><p>Hyat bilgisi 6 drsliyind 15-ci mvzu olub </p><p>15-ci hftd, Biologiya drsliyind 11-ci </p><p>mvzu olub 6-c hftd tdris olunur. Yni </p><p>burada he bir shv yoxdur. </p><p> 5. Mnim mnvi almim v Dvltim ar-</p><p>xalanram blmlrind veriln mvzularda n-</p><p>zrd tutduunuz bayramlarn standart baxmn-</p><p>dan almas qeyri-mmkndr. Bu mvzulara </p></li><li><p>agird-lr mhz bu kontekstd alamaq </p><p>olard. </p><p> 6. Drsliklrin qiymtlndirilmsi </p><p>meyarlarnn11.6-c maddsi gender </p><p>msllrin hssas yanalmas tlbini </p><p>qoyur. Lakin drslikd gender </p><p>msllrin hssas mnasibt hiss </p><p>olunmur. Msln, ayr-ayr shiflrd </p><p>tannm tarixi xsiyytlrin klamlarnn </p><p>verilmsi doru olsa da, onlarn yalnz kii </p><p>cinsin aid olmas etiraz dourur. Bel xr </p><p>ki, yax fikirlr ancaq kiilr aid ola bilr. </p><p>Bu, bzi shiflrdki rsmlr d </p><p>aiddir. Msln, 89-cu shiflrd ancaq </p><p>olan, 17-ci shifdki ail klind is </p><p>yalnz qz tsvirlri verilmidir. </p><p>7. Drslik komplektindki materiallar </p><p>mzmun xtlri zr sas v alt-standartlarn </p><p>bir oxunun tam kild realladrlmasna </p><p>imkan vermir. </p><p>1.1.1 alt-standart agirdin </p><p>maddlrin xasslrini onlarn daxili </p><p>quruluu il laqlndirmsi il bal </p><p>bilik v bacarqlarn formaladrlmasn </p><p>nzrd tutur. Msln, agird mtbxd hr </p><p>gn grdy a v narn halda olan </p><p>maddnin kr tozu, xrk duzu v limon </p><p>duzunun oxar olduqlar halda, ny gr </p><p>tamamil frqli dadlara malik olduqlarn v </p><p>yaxud plastikdn hazrlanm qablarn frqli </p><p>rnglrd olduqlarn anlaya bilsin. </p><p> Bu alt-standartn realladrlmas n </p><p>drslikd 6 mvzu (9-14) verilmidir. </p><p>lbtt, cmi 23 mvzudan ibart olan </p><p>drslikd tkc bir alt-standarta bu hcmd </p><p>yer ayrlmasnn o qdr d </p><p>mqsdmvafiq hesab edilmir. Lakin, htta </p><p>bu hcmd material da hmin alt-standartn </p><p>tam kild formaladrlmasna imkan </p><p>yaratmr. Bel ki, alt-standartla bal </p><p>Maddlrin xasslri srlvhli mvzuda </p><p>maddlrin xasslri fiziki v kimyvi </p><p>olaraq iki qrupa ayrlr v onlar sxem </p><p>vasitsi il tqdim edilir. Burada maddnin </p><p>aqreqat haln, hll olma xasssini xmaqla, </p><p>sxemd sadalanan digr xasslri haqqnda </p><p>anlaql mlumat verilmir. Maddnin rngi, </p><p>iyi, dad v istilik keirm qabiliyyti kimi </p><p>xasslrinin onun daxili quruluu il hans </p><p>aa siniflrd, eyni zamanda da dbiyyat, tarix </p><p>v s. drsliklrd geni yer verilmidir. </p><p>6. Cmiyytd kii v ya qadn olmaq yalnz bu </p><p>v ya digr anatomik xsusiyytlr sahib olmaq </p><p>deyil, hm d cmiyyt trfindn myyn edil-</p><p>mi bu v ya digr gender rolunu icra etmk de-</p><p>mkdir. Gender qadn v kiinin cmiyytdki so-</p><p>sial rolunu v vziyytini tyin edn sosial model </p><p>kimi cmiyyt trfindn tkil edilir. </p><p>(http://az.wikipedia.org/wiki/Gender) </p><p>7. 1.1.1. Maddlrin xasslrini onlarn daxili </p><p>quruluu il laqlndirir mzmun standartna </p><p>ya-nama frqli ola bilr. Szsz ki, standart </p><p>hanssa mvzuda tam, hanssa mvzuda qismn </p><p>reallad-rla bilr. Maddlrin xasslri </p><p>mvzusunda bu standart qismn realladrlm, </p><p>nvbti mvzular-da standartda nzrd tutulanlar </p><p>aqlanmdr. </p><p> 1 http://edu.gov.az/view.php?lang=az&amp;menu=162&amp;id=227 </p><p>http://az.wikipedia.org/wiki/Gender</p></li><li><p>laqd olmas bard is, mumiyytl, </p><p>birc klm bel danlmr. Lakin unutmaq </p><p>olmaz ki, btn bunlar agirdin mitd </p><p>tez-tez rastlad vziyytlrd ona lazm </p><p>olan mlumatlardr. Msln, gr agird </p><p>metallarn istiliyi daha yax keirdiyini </p><p>drk ets, lini ocan stndki qaba, i </p><p>v ya digr yalara uzatmamdan nc </p><p>dnmli olacaq. </p><p>8. 3.1.1.nsiyyt mdniyytinin </p><p>formalamasna tsir edn amillri </p><p>dyrlndirir. </p><p>Bu alt-standartsosial hyatn sas rti </p><p>olan nsiyyt yaratma v nsiyyti qoruyub </p><p>saxlama bacarqlarnn formalamasna tsir </p><p>gstrn frqli amillrin agirdlr trfindn </p><p>dyrlndirilmsini nzrd tutur. Msln, </p><p>gr agird z hmyadlarndan biri il </p><p>yax nsiyyt qurubsa, bu nsiyyti </p><p>qorumaq n mxtlif amillri nzr </p><p>almaldr: shbtlrd fikirlrini dzgn </p><p>ifad etmk, mehriban v smimi olmaq, pis </p><p>szlrdn istifad etmmk, ad gnlrind </p><p>v bayramlarda tbrik etmk, xstlnnd </p><p>ba kmk, myyn vaxtlarda znglib </p><p>ortaq maraq dairsin aid msllrl bal </p><p>mzakirlr aparmaq, birg gzintiy </p><p>xmaq, teatra getmk v s. </p><p>Ona gr d alt-standartn </p><p>formaladrlmas n nzrd tutulmu </p><p>mvzu el qurulmal idi ki, agird bu </p><p>amillrin hr birinin dyrini anlaya v </p><p>qiymtlndir bilsin. Lakin drslikd shif </p><p>6-da bununla bal verilmi nsiyyt </p><p>mdniyyti srlvhli yegan mvzu </p><p>demk olar ki, tamamil baqa bacarqlarn </p><p>formaladrlmasna mnaqilrdn </p><p>qamaa v emosiyalarn dzgn idar </p><p>olunmasna hsr olunmudur. </p><p> 9. 4.1.1. Salam hyat trzinin sas </p><p>rtlrini frqlndirir. </p><p>Bu alt-standartdak bilik v bacarqlarn </p><p>formaladrlmas n drslikd 3 mvzu </p><p>(17-19) verilmidir. Lakin el bununla bal </p><p>birinci mvzunun adndan da (Salamln </p><p>rtlri) grnr ki, burada shbtin </p><p>istiqamti dyidirilmi v salam hyat </p><p>trzinin sas rtlri anlay </p><p>salamln rtlri il vzlnmidir. </p><p>Htta msl qurd xstliklri v </p><p>8. 3.1.1.nsiyyt mdniyytinin forma-</p><p>lamasna tsir edn amillri dyrlndirir. </p><p>Standarta bu baxmdan yanalman balca </p><p>sbbi VI sinfin yeniyetmlik dvrn tsadf </p><p>etmsidir. nki sasn, bu ya dvrndki a-</p><p>girdlr ln olur, hmyadlar il mnasibti </p><p>dzgn qura bilmirlr. Sizin qeyd etdiklrinizl </p><p>bal msllr (pis szlrdn istifad etmmk, </p><p>ad gnlrind v bayramlarda tbrik etmk, xs-</p><p>tlnnd ba kmk v s.) sh.13-d (tap.9, 10, </p><p>11, 12) kifayt qdr toxunulmudur. </p><p>9. Bu iradla bal bildirmk istrdim ki, sa-</p><p>lamln 3 aspektinin frqlndirilmsi Glr Meh-</p><p>diyeva, Bahar Krimovann mllifi olduu </p><p>Hyat bilgisi 5 drsliyind 4.1.1. </p><p>Salamln as-pektini frqlndirir standartna </p><p>mvafiq verdiyi Fiziki salamlq, Emosiyalar </p><p>v salamlq, Mnvi salamlq mvzular </p><p>vasitsil tam ola-raq hat olunmudur. Bu </p><p>sbbdn d bir daha o msllrin </p><p>xrdalanmasna he bir ehtiyac duyul-mamdr. </p><p>MMV-d (sh.65) mhz mvzuya giri 5-ci </p></li><li><p>birhceyrli heyvanlarn, bakteriyalarn </p><p>trtdiyi yoluxucu xstliklr mstvisin </p><p>keirilmidir. lbtt, bu halda alt-</p><p>standartn dzgn v sistemli </p><p>formaladrlmas bard shbt ged </p><p>bilmz. Bel ki, mumdnya Shiyy </p><p>Tkilatnn (ST) mvqeyin gr, insann </p><p>fiziki salaml tkc onun xst olmamas </p><p>il llmr, hm d psixoloji, mnvi v </p><p>sosial durumunun qaydasnda olmas il </p><p>myyn olunur (msln, fiziki chtdn </p><p>salam olan xs tfeyli hyat trzi d </p><p>keir, dlduzluqla mul ola, htta </p><p>cinaytkar ola bilr). </p><p>Ona gr d salam hyat trzi </p><p>kontekstindsalamln formas </p><p>frqlndirilir: </p><p> fiziki salamlq (btn orqan v sistemlrin dzgn faliyyt gstrmsi); </p><p> psixoloji salamlq (idraki faliyytin sviyysi v keyfiyyti, diqqt </p><p>v yadda, emosional dayanqlq, iradnin </p><p>inkiaf); </p><p> mnvi salamlq (my urlu mnasibt, mdniyyt xzinlrin </p><p>yiylnmk hvsi, normal hyat trzin </p><p>zidd olan hrktlri fal kild rdd </p><p>etmk). </p><p> Lakin drslikd veriln mtnlr demk </p><p>olar ki, ancaq fiziki salamlq msllri il </p><p>baldr. Htta bu gn 6-c sinif agirdlri </p><p>n daha aktual olan v rsmn zrrli </p><p>vrdilr siyahsna daxil ediln, </p><p>kompter asll, televizor asll v </p><p>oyun asll kimi problemlr, onlarn </p><p>yaratd fizioloji v psixoloji fsadlar </p><p>bard, mumiyytl, shbt getmir. </p><p>Bununla bal MMV-d d mlumat </p><p>verilmmidir. </p><p>2. Dil v yaz slubu baxmndan </p><p> 1. Shif 10-da Hr yerd dzgn </p><p>davranaq srlvhli mvzuda insanlarn </p><p>cmiyytdki davranlar xlaq qaydalar </p><p>v hquq normalar mstvisind </p><p>qrupladrlr. Lakin yalan danmaq, </p><p>bhtan atmaq, satqnlq, ikizllk, </p><p>sinifd yrniln yuxarda qeyd olunmu m-</p><p>sllrl baldr v drslikdki mvzunun gedia-</p><p>tnda da uurla davam etdirilir. </p><p>Salam hyat trzi hr bir insann z salam-</p><p>ln yaxladrmaa, xstliklrin profilaktika-</p><p>sna v keyfiyytli hyat qurmaa ynlmi </p><p>yaam formasdr. Szsz ki, bura hm </p><p>kompterdn as-llq, onun fsadlar, hm </p><p>psixoloji grginlik, hm idman, hm xsi </p><p>gigiyena (reproduktiv salam-lq, yoluxucu </p><p>xstliklr) daxildir. Bununla bal Salamln </p><p>rtlri mvzusunun vvlind veri-lir: </p><p>Bdn kisinin artq olmas, hrkt azl, </p><p>dzgn qidalanmama, psixoloji grginlik, siqaret </p><p>km, spirtli ikilrdn istifad, yoluxucu </p><p>xstlik-lr tutulma v s. salaml thlk </p><p>qarsnda qo-yur. </p><p>6-c sinif agirdlri n daha aktual olan v </p><p>rsmn zrrli vrdilr siyahsna daxil ediln, </p><p>kompter asll, yaa uyun ayaqqablarn </p><p>geyinilmsi v s. kimi problemlr, onlarn yarat-</p><p>d fizioloji v psixoloji fsadlar bard drsliyin </p><p>60-c shifsind (3-c abzas) yazlr: </p><p>ndi el bir dvrdr ki, kompterdn, internet </p><p>resurslarndan istifad etmkl istdiyiniz mlu-</p><p>mat ox asanlqla ld ed bilirsiniz. Lakin uzun </p><p>mddt kompter qabanda oturanda otan </p><p>mik-roiqlimi: temperatur, rtubt, ss-ky, </p><p>elektrik v radiasiya sahsi dyiir, hava </p><p>bakteriyalarla zn-ginlir. Bel mikroiqlimd </p><p>qaldqda is myyn drcd qli, emosional, </p><p>grm funksiyalar dyiir, yorulma ba verir, </p><p>orqanizmin yoluxucu xstliklr qar </p><p>mqavimti azalr. Bundan la-v, kompter </p><p>arxasnda ox v dzgn oturmadq-da onurann </p><p>patoloji yriliklrin (skolioz, kifoz, lordoz) </p><p>tsadf olunur. Bu is daxili orqanlarn </p><p>faliyytin z tsirini gstrir. </p><p>Sh.56, (2-ci abzas), hm d MMV-d </p><p>(sh.65) aqlama verilmidir. </p><p>2. Dil v yaz slubu baxmndan </p><p>1. Sh.10-da 4-c abzasda verilir: Paxllq, yalan danmaq, bhtan atmaq, satqnlq, ikizl-</p><p>lk, arxadan danmaq, qeybt, qorxaqlq, irad-</p><p>sizlik, etibarszlq, israflq, tnbllik, bdg-</p><p>manlq kimi zrrli keyfiyytlr birinci qrupa aid-</p><p>dir. </p><p> Bu cr xlaqi keyfiyytlr cmiyyt trfindn </p></li><li><p>xlaqszlq v s. davranlar xlaqi </p><p>keyfiyytlrin birinci qrupuna aid edilir. </p><p>slind is bunlar xlaqa zidd hrktlrdir. </p><p>Digr trfdn, Azrbaycan Respublikas </p><p>Cinayt Mcllsinin 147-ci maddsin </p><p>gr bhtan atan xs cinayt msuliyyti </p><p>dayr. Mhkmd yalan ifad vernlr, </p><p>hrbi sirri, ald mssisnin sirrini </p><p>satanlar da cinayt trtmi xslr kimi </p><p>qanun qarsnda cavab vermli olurlar. </p><p>2. Shif 11-d 6-c sinif agirdinin </p><p>sviyysin uyun olmayan xeyli material </p><p>verilmidir. Msln, Mktbd davran </p><p>qaydalar, Aild davran qaydalar hl </p><p>birinci sinifd yrdildiyi halda, onlarn </p><p>shifnin yars hcmind yenidn drsliy </p><p>daxil edilmsi mqsduyun hesab edilmir. </p><p>3. Shif 20-d yazlmdr: Qurban </p><p>bayram gn, gn xandan sonra </p><p>camaat mscid toplanr. Burada bayram </p><p>namaz qlnr, sonra hr ks evin gedib </p><p>qurbanlq heyvan ksir. Sonra is </p><p>qurbann ksilmsi v onun tinin...</p></li></ul>